1 - 22 av 22
rss atomLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Kall Newman, Oliver
  et al.
  Jönköping University, Tekniska Högskolan.
  Rizzi, Sebastian
  Jönköping University, Tekniska Högskolan.
  Volymenheters möjligheter och begränsningar2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att främja användningen av moduler inom den svenska byggbranschen för att möta utmaningar som ineffektivitet, klimatpåverkan och bostadsbrist. Moduler är förkonstruerade byggelement som tillverkas i fabrik och monteras på byggarbetsplatsen. De erbjuder fördelar som minskad byggtid, minskat materialspill och högre kvalitet. Trots fördelarna har modulbranschen ännu inte fått en stor marknadsandel. Studien undersöker möjligheter och begränsningar för byggnader med moduler samt deras utformning och gestaltning. Utöver detta undersöker studien möjligheter att implementera moduler i fler byggnationer. Fokus ligger på den svenska marknaden och lägenhetshus. Genom att beakta lagar, regler och bestämmelser dras slutsatser baserat på befintliga förhållanden, även om eventuella möjligheter vid lagändringar diskuteras. Målet är att optimera användningen av moduler för att minska klimatpåverkan och öka kostnadseffektiviteten inom byggsektorn. Studien använde både tidigare forskning och intervjuer med representanter ifrån byggbranschen. Genom att kombinera flera metoder och hantera validitet och reliabilitet noggrant strävade studien efter att ge trovärdiga resultat. Begränsat antal intervjuer genomfördes med generaliserade frågor och relevant information användes för att tolka och analysera resultaten. Syftet var att bidra med kunskap och insikter från experter inom området. Studiens resultat visar på att byggnationer med moduler erbjuder hög kvalitet och kostnadseffektiva projekt genom tillverkning i fabrik. Resultatet stämde över lag in med vad studien hade för utgångspunkter och vad introduktionen med tidigare forskning tog upp. Intervjuobjekten var i sak enade om moduler och modulbranschen vilken gav ett tydligt resultat. I diskussionsavsnittet av studien utforskas och analyseras resultaten som presenterats i studien, med fokus på samtliga forskningsfrågor och studiens övergripande mål. En grundlig och övertygande diskussion ges, där fördelarna och nackdelarna med användningen av moduler inom studien identifieras och diskuteras. Dessutom belyses framgångsfaktorerna i studien, och möjligheterna till förbättringar presenteras. Diskussionen ger en tillfredsställande insikt i de uppnådda resultaten och försäkrar om studiens kvalitet och relevans.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Brickarp, Linda
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Lärares syn på en digital läsundervisning: En kvalitativ studie om lärares användande av digitala verktyg och digitala texter i läsundervisningen på lågstadiet.2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie berör digitala verktyg och digitala texter i svenskämnet. Med studien ämnar jag att beskriva hur digitala verktyg och digitala texter används inom den tidiga läsundervinsingenen. Studiens syfte uppnås genom frågeställningarna; hur och i vilket syfte digitala verktyg och texter används samt beskriver de möjligheter och utmaningar som lärare ser med en digital läsundervisning i skolans yngre årskurser. 

  Studien består av semistrukturerade intervjuer med fyra lärare som undervisar i svenskämnet på lågstadiet. Resultatet har samlats in, bearbetats och analyserats genom att använda tematisk analys samt jämförts med tidigare forskning inom området. I studien har ett sociokulturellt perspektiv antagits som teoretisk utgångspunkt. 

  Resultatet visar att det förekommer skillnader i vilka digitala verktyg som finns i klassrummen och att det påverkar hur de används i läsundervisningen. Vidare framkommer att lärare ser den tryckta texten som primär i den tidiga läsundervisningen och att digitala verktyg och texter i första hand används för att stötta elever och på olika sätt främja läslusten exempelvis genom ett obegränsat digitalt utbud.  

  Slutsatsen i studien är att det inte framkommit belägg för att läsundervisningen har digitaliserats. I stället framkommer att lärare försöker finna sätt att inkludera digitala texter och verktyg på ett sätt som passar undervisningen.

  I studien framkommer att det behövs mer aktuell forskning som beskriver hur digitala verktyg och texter används i undervisningen i lågstadiet och att lärares röster har relevans.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Löfgren, Isabel
  et al.
  Södertörns University, Stockholm, Sweden.
  Sartoretto, Paola
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Rosa, Ana Paula
  Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), São Leopoldo, Brazil.
  Das práticas à circulaçãode sentidos: olhares sobre amidiatização do processo eleitoralna Suécia e no Brasil [From practices to meaning circulation: insights about mediatization of elections in Sweden and Brazil]2023Ingår i: Midiatização, pandemia e eleições: Disputas e transformações nas discursividades contemporâneas / [ed] A. Weschenfelder, A. F. Neto & V. Borelli, Campina Grande, Paraíba: Eduepb , 2023, s. 347-372Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Leia o livro na íntegra (read the whole book in full text)
 • Jarju, Mariama
  et al.
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ, Avdelningen för rehabilitering.
  Lilja, Marlin
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ, Avdelningen för rehabilitering.
  Smärtans påverkan på dagliga aktiviteter hos personer med reumatoid artrit: En scoping review2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Abstrakt  

  Bakgrund:

  Reumatoid artrit (RA) är en progressiv, långvarig och systemisk autoimmun sjukdom som kännetecknas av fluktuerande symtom som smärta, trötthet och svullna leder. Sjukdomen kan lindras men inte botas. RA är ett folkhälsoproblem, där den vanligaste åldern för utbrott är vid 40 års ålder och uppåt. Sjukdomsaktiviteten har stor inverkan på de drabbade individerna och deras förmåga att utföra aktiviteter i det dagliga livet. Många känner sig begränsade av smärtan. Upplevelsen av smärta gör att många personerna blir socialt isolerade, då de inte längre kan ägna sig åt de aktiviteter som de upplever som meningsfulla. Många påverkas i sitt arbete, då sjukdomen orsakar både smärta samt minskad handstyrka. 

  Syftet: I denna studie var syftet att genom en Scoping review kartlägga vad tidigare forskning säger om smärtans påverkan på dagliga aktiviteter hos personer med Reumatoid Artrit.   

  Metod: Studien är utformad som en scoping review. Artiklarna var framtagna i databaserna Cinahl, Medline och PsycInfo. Totalt inkluderades 14 artiklar i studien.   

  Resultat: Forskningsresultaten indikerar att personer med RA begränsas i sina dagliga aktiviteter på grund av smärtan. Trots detta väljer många personer att delta i olika aktiviteter som en distraktion från smärtan. De hittar andra alternativa sätt att utföra aktiviteterna på för att få aktiviteterna att fungera för dem. En stöttande omgivning och en tillåtande miljö visar sig ha en positiv inverkan på aktivitet engagemanget och kan minska begränsningarna.  

  Slutsats: Att leva med RA kan vara en utmaning, smärta begränsar personer från att delta i aktiviteter de upplever som meningsfulla. Detta kan leda till social isolering och ibland tvingas personer med RA att gå i förtidspension eftersom de inte klarar av att utföra sina arbetsuppgifter. 

  Nyckelord: Aktiviteter i dagliga livet, Arbetsterapi, Reumatoid artrit, RA, Smärta.  

   

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Examensarbete
 • Disputation: 2023-12-14 10:00 E1405, Jönköping
  Ohlson, Nils-Erik
  Jönköping University, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design.
  Towards enhanced sales and operations planning: Using machine learning for decision support in an engineer-to-order context2023Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Alla företag hanterar taktiska planeringsfrågor och beslut för att till exempel balansera tillgång och efterfrågan för att kunna skapa en tillräckligt bra leveransförmåga utan för mycket lager eller resurser/kapacitet. Vissa företag använder sälj och verksamhetsplanering (SVP) som sin taktiska planeringsprocess. Den pågående vågen mot ökad kundanpassning gäller för allt fler produkter vilket ger en förskjutning från standardprodukter, tillverkade mot lager, till mer kundanpassade produkter där produkten antingen är monterad, tillverkad eller konstruerad mot order (engineer-to-order, ETO). Denna förskjutning medför en ny ökad komplexitet i frågor och beslut kopplade till taktisk planering för företag och måste hanteras på ett effektivt sätt. Litteraturen är fåtalig avseende användningen av SVP i en ETO-kontext.

  Möjligheter för företag att lagra stora mängder data och tillgänglighet av teknologier som maskininlärning (ML) ger möjligheter att använda ML-prediktioner som beslutsstöd i affärsprocesser som SVP. ML-modeller tränas normalt med stora datamängder, och det är en utmaning i en ETO-kontext eftersom det normalt är förknippat med små datamängder. Litteratur avseende användningen av ML i SVP och i ETO-kontext är också den fåtalig.

  Syftet med denna forskning är att utforska var och hur ML kan vara ett användbart verktyg för taktisk planering såsom SVP i en ETO-kontext. Här tas de första stegen mot användningen av ML som beslutsstöd för SVP i ett ETO-sammanhang. Tre studier har genomförts för att kartlägga litteratur kring ML för SVP i ETO-kontext, för att förstå utmaningarna och uppgifterna kopplade till SVP i en ETO-kontext och för att utforska några av de överväganden som krävs vid implementering av ML i SVP i en ETO-kontext.

  De viktigaste resultaten indikerar att implementering av ML i ett ETO-sammanhang med syftet att förbättra SVP kräver en förståelse för utmaningar och relaterade uppgifter innan man startar ML-implementeringsprojekt. Vidare krävs överväganden innan tillgängliga data analyseras och datamodeller byggs. De som ska utföra implementeringen behöver förstå och komma överens om vad uppgiften är. Förståelse för mekanismer bakom utmaningar som uppkommer krävs också. Vad som driver förtroende (trust) för en teknik och affärsprocess är också viktigt att förstå och vara förberedd på inför en ML-implementering.

  Resultaten av studierna är (i) en modell för att presentera de olika delarna av SVP i en ETO-kontext, (ii) specificerade utmaningar och relaterade uppgifter, (iii) en modell med kritiska aspekter av trust kopplat till processen, teknologin, och kombinationen av de två och slutligen (iv) en modell för att förstå mekanismerna bakom kapacitet och beläggning inom orderkonstruktion. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Kappa (summary)
  Ladda ner (png)
  Cover
 • Said, Ava
  et al.
  Svensson, Anna-Linnea
  Lärarens erfarenheter av studiero: Genom intervjuer undersöks vilka metoder som används samt vilka ramfaktorer som behövs för att uppnå studiero2023Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Jesper, Ahl
  et al.
  Jönköping University, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Jakob, Berggren
  Jönköping University, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Möjligheten att kompetensutveckla nyexaminerade byggnadsingenjörer i rollen som konstruktör2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Disputation: 2023-12-08 09:00 E1405 (Gjuterisalen), Jönköping
  Zhang, Qing
  Jönköping University, Tekniska Högskolan, JTH, Material och tillverkning.
  Mechanical properties of semi-solid Al castings: Role of stirring2023Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Aluminiumgjutgods har använts i stor utsträckning inom bilindustrin för att minska fordonets vikt. Förekomsten av gjutningsdefekter begränsar emellertid dess tillämpning avsevärt. De vanligaste och mest skadliga defekterna i aluminiumgjutgods är porositet och oxider. Bildandet av porerna kommer från löst väte och volymetrisk reduktion under stelningsprocessen, vilket resulterar i att gasporerna respektive krymperporerna. Oxiderna kan införas antingen genom operationen under processen eller de ursprungligen existerande oxiderna i smältan. För att minska mängden av dessa defekter måste gjutningsprocessen optimeras och smältkvaliteten måste kontrolleras kritiskt samtidigt.

  I detta arbete användes Semisolid Metal (SSM)-processen. Fokus ligger på inverkan av omrörningsintensiteten på bildandet av gjutdefekter och de resulterande mekaniska egenskaperna. För att kontrollera den ursprungliga smältkvaliteten, särskilt mängden oxider, gjordes ansträngningar för att utveckla lämpliga metoder för bedömning av smältkvaliteten.

  Resultaten visar att slurrytillverkningsprocessen påverkar gjutdefekterna avsevärt. Å ena sidan kan den ökande omrörningsintensiteten fördela de primära Al-partiklarna mer homogent, vilket minskar porerna vad gäller storlek och antal genom att öka permeabiliteten under stelningsprocessen. Å andra sidan kan den ökande omrörningsintensiteten påverka storleken på oxider olika beroende på sammansättningen, till exempel Mg-halten.

  För legeringar med tillräckligt med Mg skulle oxiderna vara MgAl2O4, som existerar som små filmer med många sprickor. Under intensiv omrörning kan oxiderna brytas ner till små oxidpartiklar. Som ett resultat kan intensiv omrörning förbättra duktiliteten genom att minska bildningen av stora porer. För legeringarna med lågt Mg-innehåll är emellertid oxiderna huvudsakligen Al2O3-filmer. I detta fall är den aktuella omrörningsintensiteten inte tillräcklig för att bryta oxidfilmerna, utan fler oxidfilmer kan införas i smältan. Följaktligen, i gjutningen med intensiv omrörning, dominerades duktiliteten av de ökande oxidfilmerna snarare än den minskade porositeten.

  På grund av bildandet av det hårdare segrade ytsmältskiktet (SLS) på SSM-gjutytan uppvisar SSM-gjutgodset bättre böjningsutmattningsegenskaper än högtryckspressgjutprover (HPDC). Vidare, i jämförelse med standard SSM-processen, visar gjutgods med intensiv omrörning liknande men mer tillförlitliga utmattningsegenskaper. Detta kan tillskrivas elimineringen av de stora inre porerna genom intensiv omrörning. Dessutom, på grund av gradientspänningsfördelningen i böjbelastningen, spelar ytdefekterna en betydande roll för utmattningsegenskaperna. Med ökningen av provernas tjocklek förändrades felmekanismerna.

  Krympporerna i testet med reducerat tryck (RPT) spelar en betydande roll för noggrannheten av smältkvalitetsbedömningen. För RPT-prover utan signifikanta krympningsporer observeras en god korrelation mellan bifilmindex (BI)/densitetsindex (DI) och vätehalt. Dessutom är korrelationen mellan BI och förlängning också starkt påverkad av förekomsten av kluster av krympningsporer. Detta kan tillskrivas konflikten mellan definitionen av BI och påverkan av kluster av krympningsporer på duktiliteten. Baserat på detta föreslog vi en optimerad BI där klustren av krympningsporer behandlades som enstaka porer, vilket ökade tillförlitligheten av korrelationen mellan BI och förlängning. 

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Kappa (Summary)
  Ladda ner (png)
  Cover
 • Disputation: 2023-12-15 10:00 E1405 (Gjuterisalen), Jönköping
  Bogdanoff, Toni
  Jönköping University, Tekniska Högskolan, JTH, Material och tillverkning.
  The effect of microstructural features, defects and surface quality on the fatigue performance in Al-Si-Mg Cast alloys2023Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Klimatförändringar runt om i världen driver industrin att tillverka lättare komponenter för att minska utsläppen av koldioxid (CO2). Lovande kandidater för att uppnå detta är aluminium-silikon (Al-Si) gjutna legeringar, som erbjuder hög vikt-till-styrkeförhållande, utmärkt korrosionsbeständighet och god gjutbarhet. Förståelsen av variationer i de mekaniska egenskaperna hos dessa legeringar är dock avgörande för att producera högpresterande komponenter för kritiska tillämpningar. Defekter och oxider är de främsta orsakerna till att gjutna komponenter i utmattningsapplikation avvisas, eftersom de påverkar de mekaniska egenskaperna negativt.

  En heltäckande förståelse av sambandet mellan mekaniska egenskaper och parametrar som mikrostrukturella faser, ytfinhet, porositet och oxider i Al-Si-gjutningar har ännu inte blivit fullständigt kartlagd.

  Forskningen som presenteras i denna avhandling använde toppmoderna experimentella tekniker för att undersöka de mekaniska egenskaperna samt initiering och propagering av sprickor i Al-Si-Mg-gjutgods under utmattningstester. Dessa tekniker möjliggjorde en omfattande studie av parametrar som påverkar utmattningen, inklusive väteinnehåll, ytfinhet, oxider och intermetalliska faser.

  Den ökade Cu-koncentrationen i värmebehandlade Al-Si-legeringar ökade mängden intermetalliska faser, vilket påverkade sprickbeteendet. Vidare upptäcktes oxidfilmer på platser där sprickor initierades, även i områden långt borta från de mest påverkade områdena Kisel och järnfaser observerades ha kärnbildat på dessa oxidfilmer. På grund av deras mycket små storlek upptäcks dessa oxider vanligtvis inte av icke-destruktiva inspektioner, men de påverkar mekaniska egenskaper eftersom de tycks öppna vid relativt låga dragspänningar. Slutligen visade gjutskinnet på Al-Si-komponenter en intressant effekt när det förbättrade utmattningsegenskaperna och belyser den negativa effekten av bearbetning på dessa komponenter.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Kappa
  Ladda ner (png)
  Cover
 • Bahuleyan, Athira
  et al.
  Department of Management, Macquarie Business school, Macquarie University, Sydney, NSW, Australia.
  Chavan, Meena
  Department of Management, Macquarie Business school, Macquarie University, Sydney, NSW, Australia.
  Krzeminska, Anna
  Department of Management, Macquarie Business school, Macquarie University, Sydney, NSW, Australia.
  Chirico, Francesco
  Jönköping University, Internationella Handelshögskolan, IHH, Företagsekonomi. Jönköping University, Internationella Handelshögskolan, IHH, Centre for Family Entrepreneurship and Ownership (CeFEO). Department of Management, Macquarie Business school, Macquarie University, Sydney, NSW, Australia.
  Process and variance research: Integrating research on university spinoff evolution2023Ingår i: Technovation, ISSN 0166-4972, E-ISSN 1879-2383Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  University spinoffs (USOs) are firms created to commercialize research outcomes or innovative technologies developed by university members. This paper adopts a systematic literature review approach for exploring the trajectory of the USO research field. It categorizes the literature based on two perspectives: the process of how USOs develop and what factors can explain the variance of USO development; the paper critically examines the USO literature through these two lenses. By integrating these two perspectives and examining 120 peer-reviewed journal articles published between 1987 and 2022, we develop a comprehensive model of USO development. The paper contributes to the extant literature on academic entrepreneurship by contending that while the “how” and “what” questions pose unique challenges for USO scholars, they cannot be separated because the process and variance models are complementary and important in advancing research on USOs. As such, we explore and identify specific factors that affect each of the distinct phases of the USO development at the institutional, organizational, and individual levels of analysis which form the basis for a rich future research agenda.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Disputation: 2023-12-12 09:15 E1405 (Gjuterisalen), Jönköping
  Vestin, Alexander
  Jönköping University, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design, JTH, Produktionsutveckling.
  Supporting smart manufacturing in industrialized house building through product data management2023Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Industrialized house building (IHB) needs to improve efficiency and reduce costs to be able to meet the demand of future building requirements. The discrete manufacturing industry has already begun its transformation with concepts such as Industry 4.0 and smart manufacturing. The focus of these concepts is on systems integration and utilizing different design principles and technologies to improve productivity and competitiveness. So far, smart manufacturing has not been discussed to any significant extent in the context of the IHB industry, even though it might be a way for this industry to improve efficiency and reduce costs.

  The purpose of this thesis is to support smart manufacturing realization in the IHB industry through improved systems integration capability. The objective is to develop a support system that helps to mitigate current product data management challenges in the IHB industry. The research presented here followed the design research methodology (DRM), and three research studies were conducted within the IHB industry, specifically within the context of the wooden single-family house industry.

  The findings emphasized that integrated information and communication technology (ICT) tools are a precondition for realizing smart manufacturing in IHB. A pilot product lifecycle management (PLM) system was developed as a support system to mitigate the challenges encountered in product data management. The support system was developed based on five requirements (integrate product data between ICT tools, extract product data to purchasing items, adaptable to the product realization process, organize product data in different views, and trace revisions on building information modeling (BIM) projects and BIM families) and six functions (extract and interpret product data from the BIM project, property mapping, revision management, different types of document structures, from document structure to item structure, and complete bill of materials). The pilot PLM system was perceived to have value and could, for the case company, mitigate their challenges with product data management and facilitate improved systems integration. Furthermore, 18 enablers for PLM implementation in IHB were identified and categorized into implementing organization, PLM implementation process, PLM system selection and development, and development of product data for PLM.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Kappa
  Ladda ner (png)
  Cover
 • Disputation: 2023-12-08 13:00 Originalet, Qulturum, Jönköping
  Holmqvist, Malin
  Jönköping University, Hälsohögskolan, The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare.
  Together towards safer medication treatment for older persons2023Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This thesis focuses on promoting patient safety in older persons using medications. Given that medications can unintentionally harm patients, the World Health Organisation emphasises “Medication without harm” as a global patient safety challenge. Older persons are more likely to experience harm, and harm tends to occur when prescribing or monitoring medications. Co-production of healthcare with patients may reduce the risk of adverse events and can serve as a resource to promote safety in healthcare. Accordingly, this thesis aims to increase knowledge of how older persons and healthcare professionals can co-produce a solution for improved medication evaluation and thereby promote patient safety.

  Co-design is an approach that emphasises patient involvement in improvements of healthcare services. Therefore, the thesis was guided by the four phases of the Double Diamond framework for co-design. In the Discover phase experiences of medication evaluations were collected. Older persons were interviewed and data were analysed using qualitative inductive content analysis (Paper I). Critical Incident Technique was used to collect and analyse data from interviews with healthcare professionals in primary care (Paper II). In the Define and Develop phases, a case study design was used to explore older persons’, nurses’ and physicians’ design choices for a medication and their experiences of a remote co-design approach. Collected data were analysed using descriptive statistics along with directed content analysis (Paper III) and thematic analysis (Paper IV). In the Deliver phase, the feasibility of applying a medication plan in primary care, as well as the study methods used were examined. Data were analysed using descriptive statistics and inductive content analysis (Paper V).

  The findings showed that older persons reported having a responsibility to engage in their medication evaluations, even if some felt unable to do so or considered themselves unconcerned. Continuity of care and participation facilitate evaluations, but a comprehensive medication evaluation was lacking (Paper I). Healthcare professionals experienced that medication evaluations for older persons were influenced by working conditions and working in partnership. Actions taken to manage medication evaluations were carried out through working with a plan and collaborative problem-solving (Paper II). A medication plan, linked to the medication list, had to provide an added everyday value related to safety, effort and engagement, and support communication, continuity and interaction. Important functional requirements were to provide instant access, automation and attention, and content requirements were detailed information about the medication treatment (Paper III). Remote co-design can complement or substitute for face-to-face co-design sessions. The approach allowed an accessible environment, and sharing everyday life experiences created learning and awareness of possible risks and strategies that could promote patient safety (Paper IV). The feasibility of applying a medication plan, assessed as usability, varied and the participants’ experiences of usability concerned a de-prioritised medication plan, functionalities, individualisation and resources. The participants’ perceptions of patient safety addressed awareness and information, challenges beyond the medication plan and patient involvement (Paper V).

  Healthcare services could promote patient safety by involving older persons in medication evaluations and in co-designing patient safety solutions. However, implementing a medication plan in clinical practice is complex and requires continuous co-produced improvements at different levels within the healthcare system.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Kappa
  Ladda ner (png)
  Cover
 • Levinsohn, Duncan
  Jönköping University, Internationella Handelshögskolan, IHH, Företagsekonomi. Jönköping University, Internationella Handelshögskolan, IHH, Centre for Family Entrepreneurship and Ownership (CeFEO). Jönköping University, Internationella Handelshögskolan, IHH, Media, Management and Transformation Centre (MMTC).
  Cirkularitet och affärsmodeller2023Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Rapporten fungerar som pilotstudie inför en förväntad fördjupning i området i framtiden. Den beskriver grunderna för cirkulär ekonomi och framförallt, för hur gjuteriföretagens satsning på cirkularitet kan påverka deras affärsmodeller. Med utgångspunkt i regeringens handlingsplan för cirkulär ekonomi (2021), noterar rapporten att industrin många gånger satsar på cirkularitet genom att ta till traditionella sätt att arbeta mer resurseffektivt (områden 1 och 3 i handlingsplanen). Område som påverkar företagens affärsmodeller ägnas mindre uppmärksamhet, men är minst lika viktigt i arbetet mot cirkularitet. Regeringen noterar att detta område (2) påverkar hur företag och kunder konsumerar, och använder material och produkter.

  Med utgångspunkt i tolv principer för cirkulära affärsmodeller (de tolv ’R’) beskriver rapporten olika strategier som företag kan använda för att anpassa sina affärsmodeller till den cirkulära ekonomin. För att relatera dessa modeller till den svenska gjuteriindustrin används två fallstudier (Husqvarna Forest and Garden, och AB Bruzaholms Bruk). Rapporten visar att de två företagen tagit viktiga steg mot cirkularitet i sina verksamheter och att det finns en begynnande, om än otillräcklig, infrastruktur i Sverige som underlättar för cirkulära flöden. Satsningar utomlands möter större utmaningar eftersom kostnader för till exempel, returlogistik är höga.

  Rapporten avslutas med tidiga lärdomar från gjuteriföretagens arbete mot cirkularitet, när det gäller just affärsmodeller. Bland annat lyfts fram vikten av ett fördjupat partnerskap med ett fåtal partnerföretag, projekt som tillåter att gjuteriföretag experimenterar med alternativa affärsmodeller, och insikten att det tar tid för det cirkulära tänket att sätta sig i hela organisationen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Fulltext
 • Abdulhasan Looli, Intisar
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ, Avdelningen för odontologi och oral hälsa.
  Oral hälsa hos barn och ungdomar med Downs syndrom: En litteraturstudie2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syfte med denna litteraturstudie var att undersöka oral hälsa hos barn och ungdomar med Downs syndrom  

   Metod: Studien är en allmän litteraturstudie där sökningarna genomfördes i databaserna CINAHL, MEDLINE och Dentistry & oral sciences source (DOSS). Vetenskapliga artiklar som svarade på studiens syfte valdes utifrån inklusions- och exklusionskriterier samt relevanta sökord. Resultat: Totalt granskades 22 kvantitativa studier som visade att barn och ungdomar med Downs syndrom hade sämre munhygien, fler orala sjukdomar och bettavvikelser jämfört med barn och ungdomar utan Downs syndrom. De redovisade orala sjukdomarna/ tillstånden var karies, gingivit, parodontit, oral candidos, bettavvikelser, attrition, agenesi och dental erosion. Riskfaktorer som kan påverka utveckling av orala sjukdomar och bettutvecklings störningar var exempelvis munhygienvanor och oralmotoriska faktorer. Slutsats: Barn och ungdomar med Downs syndrom har en ökad risk att drabbas av orala sjukdomar och bettavvikelser. Genom ökad kunskap om den orala hälsan hos barn och ungdomar med Downs syndrom kan tandhygienister arbeta förebyggande och motivera till stöd och omhändertagande för denna riskgrupp.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Oral hälsa hos barn och ungdomar med Downs syndrom
 • Elias, Khaleel
  et al.
  Jönköping University, Tekniska Högskolan, JTH, Avdelningen för datateknik och informatik.
  Yousif, Fahed
  Jönköping University, Tekniska Högskolan, JTH, Avdelningen för datateknik och informatik.
  En studie om ChatGPT som verktyg i programvaruutveckling:Möjligheter och begränsningar2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie presenterar en undersökning om användningen av ChatGPT inom programvaruutveckling. Med den snabba tillväxten av artificiell intelligens (AI) och dess inverkan på teknikområdet, har verktyg som ChatGPT blivit alltmer relevanta inom mjukvaruutveckling. Studiens huvudsyfte är att undersöka hur ChatGPT kan fungera som ett verktyg i programvaruutvecklingsprocessen och om det kan bidra till att underlätta utvecklingsprocessen för en utvecklare.Genom en kombination av enkätundersökningar och experiment har studien visat att ChatGPT har potential att vara ett värdefullt verktyg inom programvaruutveckling. Detta genom att erbjuda automatisk kodkomplettering och andra hjälpmedel som kan förbättra utvecklarnas effektivitet. Resultaten från denna studie indikerar att integrationen av AI-verktyg som ChatGPT i mjukvaruutvecklingsprocessen kan leda till förbättrade arbetsflöden och ökad produktivitet. Dock bör ytterligare forskning genomföras för att fullt ut förstå fler potentiella fördelar och utmaningar. För att ytterligare förstå ChatGPT:s roll inom programvaruutveckling rekommenderas det att utföra mer omfattande fältstudier där verktyget används i verkliga utvecklingsprojekt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Nguyen, Hoang Dung
  Jönköping University, Tekniska Högskolan, JTH, Avdelningen för datateknik och informatik.
  Accessible UX in digital 3D application solutions on the example of the planning experience by IKEA: An empirical mixed-method approach beyond accessibility2023Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The research investigates the feasibility of applying 2D accessibility guidelines to enhance a 3D digital planning tool's accessibility for individuals with visual impairments. Three primary research questions guide this study.

  It incorporated a mixed-method data collection approach to comprehensively investigate these questions. The study began with a designer interview to understand the current state of accessibility within a 3D planning tool, how designers ensure compliance with guidelines, guideline adherence, and implementation strategies.Subsequently, empirical user testing was conducted involving six participants with visual impairments. This methods aimed to obtain diverse user perspectives, emphasizing the user-centered nature of the study. The designer interview highlighted four critical accessibility issues: keyboard accessibility, information clarity, clear labeling, and focus visibility. Addressing these issues aligned the 3D planning tool with WCAG 2.1 guidelines and resulted in significant enhancements in it's accessibility.Empirical user testing revealed varying degrees of success among different users with visual impairments, highlighting both the successes and challenges of implementing accessibility features, and emphasizing the complexity of designing for individuals with visual impairments. The study identified key features that contributed to an enhanced user experience, including accessibility through assistive technology, effective scanning navigation strategies, and challenges for improvements in areas such as clear descriptions and interaction feedback.

  This research has broader implications, impacting both the practical and scientific fields of accessibility. It offers practical significance for companies like IKEA, emphasizing the importance of a user-centered approach to empower users and gather unique insights from individuals with disabilities. Contributing inclusivity and user-friendliness in 3D planning tools.The findings highlight the significance of accessible user interface elements and the importance of compatibility with assistive technologies. A need for inclusive design methods in the development of 3D planning tools and the creation of specific accessibility guidelines designed for 3D environments.

  In conclusion, this research demonstrates the feasibility of applying 2D accessibility guidelines to enhance the accessibility of 3D digital planning tools. The research contributes to both practical design considerations and the scientific understanding of accessibility challenges in 3D environments.It holds the potential to improve the industry, empower users, and enhance overall accessibility standards. The findings underscore the importance of user-centered design, the complexity of designing in 3D context and to diverse user needs, the interplay between accessibility and usability, and the ongoing need for improvements to enhance the user experience, to create more inclusive and user-friendly 3D digital planning solutions for everyone.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Niiranen, Hanna-Leena
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ, Avdelningen för rehabilitering.
  Canine-assisted occupational therapy interventions: - a scoping study2023Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Background: Animal Assisted Therapy has increased within occupational therapy.Occupational threapists may use animals within the profession, but the description of how these occupational therapy interventions are conducted is missing.Aim:This scoping study explored how canine assisted occupational therapy is described and conducted. Material and methods: A scoping review method was applied to explore, summarize and describe canine-assisted octupational therapy practice. Six databases and manual search of identified literature utilized search terms focusing on Animal Assisted Therapy and Occupational Therapy. Qualitative content analysis was used to identify emergent themes. Results: From 148 pappers, after duplicates removed, only four papers, representing two studies, met full inclusion/exclusion criteria, which focuced solely on autistic children. Two themes emerged: social interaction with a therapy dog, and description of activities, skills and goals in canine- assisted interventions. The second theme consisted of subthemes: social interaction and motor skills practice and practicing activities of daily living with therapy dog. Conclusion: Therapy dogs were described as acting agents to facilitate participant engagement and participating as a third member in the therapeutic process. Further research is needed to consider the extent to which CA-OT contributes to clientsachieving their therapeutic goals. Significance: This study highlights how canine- assisted therapy is described and used in occupational therapy.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Jansson, Felix
  et al.
  Jönköping University, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Erlbacher, Sören
  Jönköping University, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Ekonomisk och miljömässig jämförelse av logistikhallar byggda i limträ- och stålstomme2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Introduktion – Byggbranschen idag står för en betydande andel av jordensväxthusgasutsläpp och behovet för att minska dessa är stora. Att investera merklimatsmart i nybyggnation ökar och trä har blivit till ett alltmer populärt byggmaterialnär det kommer till flerbostadshus, men logistikhallar domineras fortfarande av stål.Studiens mål är att undersöka skillnaderna i kostnader och utsläpp av växthusgasermellan limträ- och stålstommar för logistikhallar. Detta för att undersöka om trä är ettekonomiskt rimligt och mer miljöeffektivt stommaterial vid byggnation avlogistikhallar än en stålstomme.

  Metod – Metoden som valts till studien är en fallstudie då den kommer omfatta bådeen teoretisk undersökning, granskning av kvantitativa data från ett tidigare projekt samtuppskatta storleken på en trästommes tvärsnitt genom simulering i endimensioneringsmjukvara. Kostnad och miljöpåverkan för en stål- och limträstommekommer att tas fram för att sedan kunna utföra en jämförande analys av de tvåstommaterialen.

  Resultat – Stommarna skiljer sig procentuellt sätt inte så mycket i pris menlimträstommen orsakar betydligt mindre växthusgasutsläpp jämfört med stålstommen.Kostnaden mellan stål- och trästommen skiljde sig knappt utifrån material- ochmontagekostnaderna. Stålstommen står för nästan sju gånger mer växthusgasutsläpp änlimträstommen under produktionsstadiet. I transportskedet har limträ en längretransportsträcka än stål i denna studie vilket är huvudorsaken till att limträstommenspåverkan på miljön är större än stålstommen i detta skede. Monteringsskedet harstålstommen en större miljöpåverkan än trästommen. Utifrån hela stommen under helabygg- och produktionsstadiet hade stålstommen fyra gånger mer i utsläpp änlimträstommen.

  Analys – Om priset på stommen är det huvudsakliga intresset hos byggherren bör inteen stålstomme antas vara det billigare alternativet. Denna studie har största spännvidderav balkar på 24 meter och vid större spännvidder kan förutsättningarna för val avstommaterial se annorlunda ut. Limträ är väl lämpat som stommaterial om ambitionenär att bygga med små mängder växthusgasutsläpp.

  Diskussion – Byggbranschen har en viktig roll i arbetet med att minskakoldioxidutsläppen och uppnå klimatmålen. Trots att trästommen som analyserats inteär optimalt utformad påvisar ändå studien stora miljömässiga fördelar att användalimträ som stommaterial i logistikhallar utan några större skillnader i kostnad. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Examensarbete Felix Jansson Sören Erlbacher 2023
 • Disputation: 2023-12-12 13:15 B1014, Jönköping
  Löfström, Helena
  Jönköping University, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  Trustworthy explanations: Improved decision support through well-calibrated uncertainty quantification2023Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Användningen av Artificiell intelligens (AI) har förändrat områden som diagnosticering av sjukdomar och försvar. Genom att använda sofistikerade maskininlärningsmodeller predicerar AI framtida händelser baserat på historisk data. Modellernas komplexitet resulterar samtidigt i utmanande beslutsprocesser när orsakerna till prediktionerna är svårbegripliga. Tidigare forskning pekar på användares problem att avgöra prediktioners tillförlitlighet på grund av modellkomplexitet och belyser vikten av att tillhandahålla transparenta förklaringar för att underlätta högkvalitativa beslut.

  Många maskininlärningsmodeller erbjuder sannolikhetsuppskattningar för prediktionerna, vilket vanligtvis används i metoder som ger förklaringar för att vägleda användare om prediktionernas tillförlitlighet. Dessa sannolikheter återspeglar dock ofta inte de faktiska fördelningarna i datat, vilket kan leda till att användare felaktigt tolkar prediktioner som tillförlitliga. Därutöver förmedlar de flesta förklaringsmetoder inte om prediktionernas sannolikheter är kopplade till någon osäkerhet, vilket minskar tillförlitligheten hos förklaringarna.

  Att utvärdera kvaliteten på förklaringar för beslutsstöd är utmanande, och även om det har betonats som avgörande i forskning finns det inga benchmark-kriterier för jämförande utvärderingar.

  Denna avhandling introducerar en innovativ förklaringsmetod som genererar tillförlitliga förklaringar vilka inkluderar osäkerhetsinformation för att stödja användare att avgöra när man kan lita på modellens prediktioner. Avhandlingen ger också förslag på strategier för att utvärdera kvaliteten på förklaringar och underlätta jämförande utvärderingar. Genom empiriska utvärderingar och användarstudier ger avhandlingen praktiska insikter för att stödja beslutsfattande användande komplexa maskininlärningsmodeller.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Kappa
  Ladda ner (png)
  Cover
 • Olsson, Ebba
  et al.
  Jönköping University, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Strömberg, Esther
  Jönköping University, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Tolerans av animerat ljus: Vilken storlek och hastighet är nödvändig för att skapa ett sömlöst och mjukt animerat ljus2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  De senaste 10 åren har utvecklingen av LED öppnat stora möjligheter för kreativa lösningar av belysning. Exempelvis kan färgglad och dynamisk fasadbelysning tillverkas. I denna studie undersöks det hur animerat ljus upplevs och hur det skapas en mjuk och sömlös effekt. Detta kan appliceras i flera olika scenarion av programmering av rörligt ljus. Animerat ljus (animering) genereras med LED-belysning och funktionen den har är att växla färg på pixlarna såsom video växlar bild. Studien fokuserar på animerat ljus interiört och exteriört i bilar. Denna studie har genomförts med stöd av Perceived Quality teamet på Volvo Cars AB och fokus har därigenom legat på interiör- och exteriör belysning i bilar. Forskningsmetoden för studien har varit experiment där deltagarna har observerat olika scenarion med animering på en LED-list. Deltagarna fick besvara en enkät och svara på hur de upplever animeringen. Studien visar på att faktorer som hastighet och storlek påverkar hur ljuset uppfattas. Tidigare nämnda faktorer är nödvändiga parametrar för att skapa en sömlös och mjuk animering. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Al-Sharif, Ebrahim
  Jönköping University, Internationella Handelshögskolan.
  External Digital Communication of Employer Branding Inclusivity: A Multiple Case Study:CGI Inc., Nexer Group & Toxic Interactive Solutions2023Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: För att vinna "kriget om talang" och rekrytera högkvalificerade kandidater behöver arbetsgivare särskilja sig från sina konkurrenter genom att framstå som en attraktiv arbetsgivare. Inom konkurrensutsatta branscher som informationsteknik (IT) fokuserar företag på att hitta unika strategier för att bygga sitt arbetsgivarvarumärke (EB) för att hitta och behålla högkvalificerad personal och de ovärderliga fördelar som följer av detta. Samtidigt möter IT-anställda olika former av fördomar och diskriminering inom branschen, vilket gör det nödvändigt för företag att tydligt presentera sina principer för mångfald och inkludering genom EB som ger bilden av en "fantastisk arbetsplats" för anställda.

   

  Syfte: Trots att det finns tidigare forskning inom EB, har få studier empiriskt utforskat hur mångfald och inkludering kommuniceras i olika branscher. Denna studie undersöker därför användningen av extern digital kommunikation för att främja inkludering genom EB, vid personalavdelningar och marknadsavdelningar hos IT-företag.

   

  Metod: Denna studie använder sig av utforskande forskning inom en kvalitativ forskningsdesign, tillsammans med en abduktiv ansats, befintliga teorier och empirisk data från sju semi-strukturerade intervjuer och digitala kommunikationsmaterial från tre IT-företag: CGI, Nexer och Toxic. Data har analyserats med Gioia-metoden och genom innehållsanalys. Slutligten utvecklas ett reviderat konceptuellt ramverk.

   

  Slutsats: Resultaten av denna studie visar att olika externa digitala kommunikationskanaler behövs för att effektivt kommunicera inkludering genom EB. Detta kan uppnås genom att porträttera mångfald och inkludering i olika dimensioner; som tillsammans med framgångsrika projekt eller initiativ och berättelser som drivs av mångfald och inkludering. Det är viktigt att framhäva olika demografier inom företaget, till exempel juniora och seniora anställda, manliga och kvinnliga anställda, samt individer från underrepresenterade grupper. Resultaten visar att IT-branschen befinner sig i en ständig process av innovation och utveckling samtidigt som den är starkt konkurrenspräglad vad gäller att attrahera topprekryter som kan välja mellan sina framtida arbetsgivare. Det finns också ett behov av att bredda perspektiven vid skapandet av IT-lösningar för olika grupper globalt, och det råder en tydlig brist på kvinnor inom branschen. Därför är det viktigt för IT-företag att kommunicera sitt EB med mångfald och inkludering i åtanke – och i praktiken genom att använda det reviderade ramverket som presenterar relevanta aktörer, verktyg, kommunikationskanaler och dimensioner av mångfald och inkludering. På ledningsnivån rekommenderas ett nära samarbete mellan lokala och internationella aktörer, att modern teknik utnyttjas, och att och extern kommunikation följs upp för att locka potentiella kandidater som en dag kan bli ambassadörer för företaget.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  External Digital Communication of Employer Branding Inclusivity
 • Labbas, Elisa
  et al.
  Filosofie doktor i ekonomisk historia, Malmö stad.
  Magnusson, Lennart
  Linnéuniversitet.
  Malmberg, Bo
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ, Institutet för gerontologi.
  Sundström, Gerdt
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ, Institutet för gerontologi. Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ. SALVE (Socialt arbete, Livssammanhang, Välfärd). Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ. ARN-J (Aging Research Network - Jönköping).
  Tar vi hand om gamla föräldrar?2023Ingår i: Äldre i centrum, ISSN 1653-3585, nr 3, s. 78-81Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Ingress: Det finns i dag en allmän uppfattning om att samhället utför det mesta av omsorgen. I själva verket är vi allt fler som hjälper närstående – ofta våra egna föräldrar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Fulltext