123 1 - 50 of 101
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Samuelsson, Filippa
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Vernersson, Ellen
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  "Jag slog mig på fingret när jag lekte hos teta": Förskollärares beskrivningar av ett transspråkande arbetssätt2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att undersöka förskollärares beskrivningar av ett transspråkande arbetssätt genom att besvara hur förskollärare beskriver transspråkande arbetssätt inom förskolan och vilka möjligheter och utmaningar som finns med ett transspråkande arbetssätt. För att besvara frågeställningarna används en kvalitativ metod, där fyra förskollärare fått loggböcker för att samla deras reflektioner om transspråkande arbetssätt. Därefter har semistrukturerade intervjuer genomförts med förskollärarna. Vid analys av insamlat material har tematisk analys använts, och tagit sin teoretiska inspiration från transspråkande.  Resultatet visar hur förskollärarna uppfattar ett transspråkande arbetssätt. Där framkommer det att det sker en blandning av olika språk. Det redogörs hur förskollärare använder ett transspråkande arbetssätt i förskolan, och vilka metoder de vill använda för att implementera ett transspråkande arbetssätt. Övergripande finns ett positivt förhållningssätt till att använda alla språk, och går att avläsa många positiva effekter vid implementeringen av transspråkande. Vidare visar resultat att det finns flera utmaningar med att införa transspråkande i förskolan, men visar samtidigt på stora möjligheter. Till sist identifieras de behov förskollärare har för att möjliggöra transspråkande arbetssätt i förskolan. Där uppmärksammas stöttning från organisation då förskollärarna känner ett behov av kompetensutveckling. Det uttrycks även ett behov att samarbeta mer med vårdnadshavare och kollegor. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Wadman, Johan
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Lundberg, Axel
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Tjänstemän eller arbetare, vem trivs bäst på jobbet?: En kvantitativ enkätstudie av arbetstillfredsställelse2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka skillnader i upplevd arbetstillfredsställelsemellan tjänstemän och arbetare på den svenska arbetsmarknaden. En kvantitativmetod användes där data samlades in genom ett bekvämlighets samt snöbollsurvalvia en webbaserad enkät baserad på Minnesota Satisfaction Questionnaire (Weiss etal., 1967). Totalt deltog 64 respondenter. Efter en bortfallsanalys kvarstod 58respondenter varav 33 tjänstemän och 25 arbetare. Insamlade data analyserades medseparata oberoende t-test. Resultaten av de separata oberoende t-test visade att detfinns en statistiskt signifikant skillnad i upplevd arbetstillfredsställelse mellan de tvågrupperna. Tjänstemän rapporterade högre nivåer av såväl generell, inre och yttrearbetstillfredsställelse jämfört med arbetare. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Hillevärn, Emma
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Nyberg, Emma
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Psykosocial arbetsmiljö och utbrändhet bland sjuksköterskor: En kvantitativ enkätstudie2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftade till att undersöka sjuksköterskors upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön utifrån arbetsmiljöfaktorerna krav, kontroll och socialt stöd, och syftade även till att studera eventuella samband mellan dessa olika faktorer. Studien undersökte dessutom om faktorerna i den psykosociala arbetsmiljön hade en eventuell påverkan på självskattad utbrändhet. Ett icke- slumpmässigt urval och tillgänglighetsurval tillämpades med totalt N = 44 sjuksköterskor. En webbaserad enkätundersökning i form av ett självskattningsformulär användes. För att undersöka psykosocial arbetsmiljö användes mätinstrumentet Swedish Demand-Control-Support Questionnaire (DCSQ) (Sanne et al., 2005) och för utbrändhet användes Maslach Burnout Inventory – Human Service Survey (MBI-HSS) (Maslach et al., 1996). Resultaten visade att sjuksköterskorna upplever höga nivåer av krav, kontroll och socialt stöd i sin arbetsmiljö, där signifikanta samband påvisades mellan krav och socialt stöd, medan inget samband hittades med kontroll. Vidare genomfördes en multipel regressionsanalys som identifierade en signifikant effekt mellan krav, socialt stöd och utbrändhet, vilket innebär att högre krav och lägre socialt stöd associeras med ökade nivåer av utbrändhet bland sjuksköterskor. Slutsatsen understryker vikten att adressera faktorerna i den psykosociala arbetsmiljön för att mildra sjuksköterskors utbrändhet. Det är särskilt avgörande att minska krav och öka socialt stöd för att främja hälsa i arbetet och förebygga utbrändhet, balansen är således avgörande. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Söderholm, Elin
  Jönköping University, School of Engineering.
  Future-Proofing Accessibility in UX: Swedish Perspectives on the European Accessibility Act2024Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  As digital interactions become increasingly integral to our daily routines, ensuring web accessibility for all users is crucial. User experience designers play a big role in creating online environments that are not only usable, but also informative and enjoyable. The European Accessibility Act is a new directive from the European Union, stating that certain products and services must be accessible by 2025, benefiting an estimated 87 million Europeans who have disabilities or temporary impairments. Previous research on Swedish websites has found that requirements are often not fulfilled when it comes to accessibility. This thesis investigated current accessibility practices among Swedish user experience (UX) designers and evaluated their preparedness for compliance with the European Accessibility Act. The results of the interviews show that the Act provides several motivating factors for improving accessibility measures in organizations. Through expert evaluations of the design practices, a set of guidelines is presented, aimed at providing guidance for companies and designers in creating an inclusive design culture while complying with the Act.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Gerken, Jorina Freya
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering.
  Wang, Zhaoying
  Jönköping University, School of Engineering.
  Phishing Susceptibility and Mitigation in the 2FA Context: An Investigation of How the Interplay of Psychological and Individual Factors and UX Design Can Influence Users’ Decisions to Login to a Suspicious Website2024Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Phishing is a form of social engineering, in which attackers attempt to trick victims with e-mails designed to look like legitimate requests (Vishwanath et al., 2011), aiming “to exploit human error or human behaviour with the objective of gaining access to information or services” (European Union Agency for Cybersecurity [ENISA], 2023, p. 7). According to the ENISA Threat Landscape 2023 report, phishing is the most prevalent form of social engineering and predicted to continue posing a significant threat to users (ENISA, 2023). In this, attackers have also already succeeded in circumventing second-factor authentication (2FA) (ENISA, 2023).

  This thesis aimed to contribute to the ongoing research concerning the mitigation of social engineering attacks by investigating phishing susceptibility and a UX-based mitigation approach in the context of 2FA, which to the best of our knowledge had not been previously researched.

  Based on prior research in other contexts, stress, attention, elaboration, involvement and 2FA frequency were identified as potentially relevant factors. Under consideration of these factors, a 2FA implementation was designed, combining automated URL verification with verification-basedwarnings. An online study (N = 94) was conducted to investigate how the posited susceptibility factors as well as the UX design can influence users’ decisions to abort or proceed with logging in to a suspicious website. In this, a between-subject study design was used to investigate howmuch of an impact specifically the “opinionatedness” of a warning design, i.e. its “use of visual design cues to promote a recommended course of action” (Felt et al., 2015, p. 2893), can have in the 2FA context compared to an otherwise identical design offering a neutral choice.

  In the collected sample, involvement had a significant negative effect on the likelihood to proceed with the login, in accordance with its posited influence. In addition, confidence in the decision made was discovered as another potential predictor, also showing a significant negativeeffect on the likelihood to proceed in the collected sample. The observed effect of the opinionated design can be seen to contradict the posited assumption that users would be more likely to go with the promoted action. However, overall, the results can be seen to suggest thattaking susceptibility factors into consideration when designing 2FA implementations might be a promising approach towards phishing mitigation. Further research is needed to validate these indications, due to the insufficient sample size and use of convenience sampling in this thesis.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Sobottka, Laila
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Department of Computer Science and Informatics.
  Klopp, Laura
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Department of Computer Science and Informatics.
  Satisfactory Performance of Text-Generative AI Compared to Human-Written Content for Websites in Digital Marketing2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis explores the impact of the usage of text-generative artificial intelligence (AI) in digital marketing on user satisfaction. Recently, concerns regarding job displacement and human expertise arose due to the efficiency and improved workflow provided by AI-powered tools. This study addresses these concerns by evaluating whether ChatGPT 3.5 is able to generate website texts with minimal human supervision while maintaining user satisfaction. Our investigation employs a mixed approach of qualitative and quantitative research, utilising controlled experiments with 14 participants aged between 20 and 31 to compare AI-generated texts with human-written texts. The controlled experiment included two identically looking prototypes, one containing human-written texts and the other containing texts generated by ChatGPT 3.5. Both prototypes had three different pages: Home, Joining and About. Additionally, two types of surveys were created, a Satisfactory Survey for each prototype and a Final Survey. The Satisfactory Survey contained Likert scales from one (1) to five (5) which enabled participants to rank the texts together with open-ended questions. The Final Survey included questions about demographics and an overall prototype preference. Having tested texts on the three different pages in each prototype on satisfaction, informativeness and appeal, the biggest difference was found in the satisfaction of the individual pages. While participants preferred human-written texts on the Home and the About page, they favoured AI-generated texts on the Joining page. Findings suggest that ChatGPT 3.5 can, with minimal human supervision, produce texts of nearly equally good satisfaction from a user perspective compared to texts written by humans. The study underscores the importance of human oversight and expertise in optimising AI-generated outputs and contributes to the ongoing discourse on integrating AI into marketing practices.

  Download full text (pdf)
  Satisfactory Performance of Text-Generative AI Compared to Human-Written Content for Websites in Digital Marketing
 • Baker, Louisa
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Product Development, Production and Design.
  Turesson, Julia
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Product Development, Production and Design.
  Project Light: Tillbehör till barnvagnar för ökad synlighet i mörker.2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Visibility is crucial to ensure safety and security for both drivers and pedestrians in everytraffic situation, especially during low-light conditions. While Swedish legislationregulates visibility-enhancing equipment for vehicles, trailers, and wheelchairs, there is anotable absence of similar legislation for strollers. This leads to a variation inimplemented visibility measures by manufacturers, sometimes resulting in the exclusionof reflective components. This lack of standardization leaves the responsibility on usersto improve stroller visibility.

  Thule, a Swedish company specializing in products for active outdoor lifestyles, offers awide range of products, including roof boxes, roof tents, and strollers. Thule's strollerscome with integrated reflectors and are relatively well-equipped compared tocompetitors. However, there is a general perception among users of the need foradditional visibility measures.

  To address this need, the Thule Group initiated a project led by two engineering studentsspecializing in product development and design at Jönköping University. The studentsconducted the project during the spring semester of 2024 as part of their mechanicalengineering thesis. The company's project goal was:

  “To develop a generic accessory that can increase the visibility of all Thule strollers indarkness.”

  The objective was also to develop a visibility-promoting product that seamlesslyintegrates with Thule's design, serving as a complement to their product range.

  This report presents the entire process of the project, which is based on the DoubleDiamond method. During the project, field observations were conducted with the ThuleUrban Glide 4-wheel, along with a user survey confirming the need for increasedvisibility in darkness. Several concepts and prototypes were developed, resulting in a finalprototype tailored for most of Thule's stroller models.

  The final prototype is designed as a two-part accessory intended to be mounted on theupper part of the stroller's frame. It includes two optical fiber cables with whiteillumination on the side of the stroller, as well as two red LED lights that illuminate thepath behind the stroller. The prototype demonstrates improved stroller visibility, therebyenhancing safety in traffic areas.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Claesson, Lovisa
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  Ahlstedt, Amanda
  Något att samlas runt omkring och drömma sig bort till andra världar: En kvalitativ studie om förskollärares beskrivningar av arbetssätt för en inkluderande och mångfaldig läsmiljö2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Cederberg, Wilda
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Department of Computer Science and Informatics.
  Rus, Andreea-Elena
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Department of Computer Science and Informatics.
  The Influence of Duolingo's Gamified Design Elements: A study on maintaining user engagement2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study investigates the impact of specific gamification elements in the Duolingo

  application on user experience, engagement, and motivation in language learning.

  Despite the widespread integration of gamification in educational technologies, there

  is a lack of detailed analysis on how individual elements—such as streaks, levels, XP,

  lingots, hearts, badges, and rewards—affect learning outcomes. To address this gap,

  we conducted A/B testing with two prototypes of Duolingo: one with gamification

  elements (Gamified Duolingo) and one without (Non-Gamified Duolingo). Six

  participants, who do not have Swedish as their native language, completed a Swedish

  lesson using both prototypes.

  The results indicate that specific gamification features significantly enhance user

  engagement and motivation. Elements like streaks and badges were particularly

  effective in motivating users to maintain consistent learning habits and achieve

  milestones. However, some participants found that overemphasizing gamification

  could distract from deeper learning. This suggests that while gamification can

  positively impact user experience, it needs to be carefully balanced to avoid potential

  drawbacks.

  The study's findings have practical implications for the design of language learning

  applications. Customizable and balanced gamification features are recommended to

  cater to diverse user preferences and enhance overall learning effectiveness.

  Additionally, timely and relevant feedback through gamification elements can sustain

  long-term user engagement. Scientifically, this research contributes to a nuanced

  understanding of how specific gamification components affect learning, emphasizing

  the importance of personalized and adaptive strategies in educational technologies.

  Future research should include larger and more diverse participant samples to validate

  these findings and explore the long-term effects of gamification on language learning.

  Investigating the underlying psychological mechanisms and adaptive gamification

  systems could further refine the application of gamification in education, ultimately

  leading to more effective and user-centered learning solutions.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Berggren, Anna
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School.
  Svensson, Daniela
  Jönköping University, Jönköping International Business School.
  Betydelsen av RIU: En utvärdering över nyutexaminerade sjuksköterskors lärande i ett regionsgemensamt introduktions- och utvecklingsprogram2024Independent thesis Basic level (professional degree), 20 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Newly graduated nurses in Region Jönköping are invited to attend a regional introduction and development program - RIU. This program has previously been evaluated with a survey that did not show what the participants gain in new knowledge. A new evaluation model has been needed that shows what the nurses learn and whether the RIU has strengthened them in their professional role. The evaluation model used is Kirkpatrick's model of evaluating learning.

  Purpose: The purpose of the study is to evaluate the significance of RIU for the newly graduated nurses in Region Jönköpings län. The evaluation will show the learning and if the new knowledge makes a difference in their work.

  Method: The method that has been used is a questionnaire based on all four steps in Kirkpatrick's model. This survey was sent to nurses who completed the RIU. For additional material, previous evaluations and logbooks from nurses currently attending RIU have been analysed. Three groups attending RIU have been observed. The method for compiling the results has been to make text analyses, tables, and diagrams.

  Result: RIU has increased the self-confidence and security of the nurses when they carry out their work. They enter care situations more confidently and dare to make their own decisions. What is most appreciated at RIU is team training and scenarios. Having newly graduated nurses undergo RIU increases patient safety and security for Esther.

  Conclusion: The study shows that the use of Kirkpatrick’s model is a good way to evaluate the learning. RIU has a great significance to the newly graduated nurses and a difference can be seen in their work after completing RIU.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Shamoun, Anna
  et al.
  Shohmelian, Angela
  Användarundersökning om nöjdhet med Senior alerts tjänster2024Independent thesis Basic level (professional degree), 20 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Preventative care is an important concept in healthcare that shows how the way of working should change to meet the future challenges of healthcare in an ageing society. Senior alert, which is one of the largest quality registries in Sweden, is constantly working to support preventative care by offering different types of services to their users in the form of digital training, webinars, reports, coaching and support. 

   

  The purpose of the survey is to find out how satisfied users are with the services of the Senior alert’s quality registry and how their services are perceived in units. To find out that, we conducted a quantitative survey in the form of an online survey containing questions about satisfaction and free text questions where suggestions for improvement and comments could be filled in. 

   

  The results of the survey show that Senior alert's users are satisfied or very satisfied with the services of the registry. Regarding the Senior alert's online training program, users think that the training gave them a deeper understanding of preventative care, when e-learning was used in units to employee training. In addition, the reports helped users to identify risks and plan improvements. The survey revealed that a large part of users is unaware of the individual coaching opportunities offered by Senior alert. Desired changes included linking Senior Alert to medical record systems, simplifying the system and creating opportunities for collaboration between users, introducing specific technical changes to the registry and expanding support phone hours. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Petersson, Amanda
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Practice Based Educational Research, Preschool Education Research.
  Linder, Fanny
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Practice Based Educational Research, Preschool Education Research.
  ''Allt ska vara så beige och brunt,ingenting är bra längre'': En kvalitativ studie om hur genusnormer beaktas vid valet av bilderböcker till förskolans utbildning.2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att bilda kunskap om hur genusnormer beaktas vid valet av bilderböcker till förskolans utbildning. Frågeställningarna som besvarats i studien är:  Hur beaktas genusnormer vid valet av bilderböcker till utbildningen? Hur samtalas genusnormer i bilderböcker om med barnen? För att få svar på frågeställningarna har en kvalitativ forskningsmetod tillämpats. Två fokusgruppssamtal har genomförts med syfte att besvara hur genusnormer beaktas vid valet av bilderböcker till förskolan samt hur   genusnormer i bilderböcker samtalas om med barnen. Studien har inspirerats av genusteorin. Resultatet har analyserats utifrån studiens tre teoretiska analysbegrepp, genusnormer, makt och identitetsskapande.

   Resultatet visar att genusnormer inte beaktas vid valet av bilderböcker då genus som ämne inte anses vara ett prioriterat ämne att samtala om med barnen. Deltagarna framhåller att genusarbetet i förskolan handlar om att alla barn ska vara kompisar och att fokuset hos dem är deras eget förhållningsätt gentemot barnen, inte valet av en specifik bok. Det framkommer av resultatet att det råder en osäkerhet hos deltagarna ifall barn besitter förmågan att kunna samtala om genusnormer i bilderböcker. Slutligen visar resultatet att förskollärare och pedagoger är i en maktposition i valet att inkludera arbetet med genusnormer i bilderböcker eller inte. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Hjärtberg, Elin
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School.
  Karpenman Hallgren, Emilie
  Jönköping University, Jönköping International Business School.
  Användningen av 1177 e-tjänster: En enkätundersökning på medicin- och geriatrikkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö2024Independent thesis Basic level (professional degree), 20 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Abrahamsson, Sara
  et al.
  Jönköping University.
  Sågby, Anna
  Jönköping University.
  Tala tydligt, tack!: En undersökning av kommunikationen mellan läkare och vårdadministratörer2024Independent thesis Basic level (professional degree), 20 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kommunikation inom hälso- och sjukvården sker dagligen och mellan flera olika yrkesgrupper. Två av yrkesgrupperna är läkare och vårdadministratörer som gemensamt är involverade i arbetet med diktering och transkriberingen av diktat. Bra Liv Gränna vårdcentral ville med vår hjälp undersöka hur kommunikationen såg ut mellan just dessa två yrkesgrupper inom deras verksamhet. Syftet med den här studien är därför att undersöka vilka erfarenheter läkare respektive vårdadministratörer har av kommunikationen mellan dem. Vi har använt oss av kvalitativa metoder, både i form av en enkät samt i form av semi-strukturerade intervjuer. I enkäten har det även funnits ett fåtal frågor med kvantitativ utformning. Valet av metod baserades på att vi ville samla in information om människors tankar och åsikter snarare än att mäta saker i procent eller antal. Vi har parallellt med detta även använt oss av observation för att ta del av läkare och vårdadministratörers dagliga arbete. Metoden för att analysera allt insamlat material är tematisk analys med kategorierna diktat, samarbete, och rutiner.

   

  Resultatet av studien visar att både läkare och vårdadministratörer i teorin är överens om vad som krävs för att kommunikationen mellan dem ska vara god. Problemet är att det inte speglar verkligheten och det finns svårigheter i att applicera de rutiner som finns på det dagliga arbetet. Det uppstår alltså ett kommunikationsgap mellan hur kommunikationen beskrivs, och hur den faktiskt utförs.  Det framkommer också viss okunskap där yrkesgrupperna saknar kunskap om varandra när det kommer till val av kommunikationssätt.  Här identifieras ytterligare ett kommunikationsgap då det, trots rutiner, råder helt delade meningar om på vilket sätt de bäst kan kommunicera med varandra.  Studien identifierar även avsaknaden av naturliga kommunikationstillfällen mellan läkare och vårdadministratörer. De saknas avsatt tid för att konsultera varandra och deras kommunikation sker alltid parallellt med andra arbetsuppgifter. Det leder till att majoriteten av den kommunikationen som sker är skriftlig och den direkta mer personliga kommunikationen uteblir.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Kowssarie, Sina
  Jönköping University, Jönköping International Business School.
  Comparative Analysis of Volatility Spillover Effects among Cryptocurrencies and Gold: An Empirical Study2024Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Using multivariate stochastic factor analysis, this paper examines the volatility spillover between cryptocurrencies as a potential asset class and gold as a conventional investment asset by analyzing data on the prices of cryptocurrencies such as Bitcoin, Litecoin, and Dogecoin. These prices were compared to gold and crude oil futures and the S&P 500 indices for the period between January 1, 2015 and December 31, 2023. Data analysis was done using R programming and employing the stochvol and factorstochvol packages for evaluating volatility spillover. Considering estimation, the SV model was used to approximate the volatilities between cryptocurrencies and conventional assets. Empirical evidence suggests that the volatility spillover between cryptocurrencies and gold, as well as other conventional assets, has cross-quantile interdependence between the variables investigated. This implies that diversification can benefit investors in managing risk in their portfolios as these assets can differ significantly under different market conditions. This research has important implications, especially for policymakers, as they seek to establish policies aimed at promoting stable financial markets. In addition, it provides valuable insights for the deployment of volatility-based financial assets for hedging.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Kristensen, Sanne
  et al.
  Jönköping University.
  Lai, Rebecca
  Jönköping University.
  Jusufovic, Ajla
  Jönköping University.
  Sensory marketing in the Swedish food retail market: A study on in-store customer experience2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Rege, Inno
  et al.
  Dimitrova, Nia
  How does Ad Avoidance on phones affect Consumer Decision-Making?: An exploratory study on the effect thatad avoidance has on customer decision-making2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Digital advertising has changed the way businesses market their goods or services, providing an attractive approach for clients to interact with content. The rapid growth of digital advertising is also associated with its efficacy and cost-savings measures which have seen an increase in digital ads’ exposure among users. However, this could result in negative attitudes towards adverts leading to ad avoidance as a growing trend. Many users apply self-control strategies to prevent the appearance of digital ads through ad-blocking technologies or subscriptions. This movement of ad avoidance incurs financial costs, and loss of revenue and makes it difficult to impact consumer behavior. Consequently, customer engagement becomes poor since users often find it hard to convince probable buyers not to view commercials therefore destroying the notion that advertising is a tool for promotion.

   

  Purpose: This study explores ad avoidance and consumer choice in digital advertisements. It seeks to determine the influence of ad avoidance on consumers’ alternatives, and how it impacts their attitude, perception, and behavior regarding a particular product or service. The research will integrate what we already know and give recommendations on how marketing strategies can be used to mitigate negative outcomes arising from ad avoidance while increasing the involvement of customers with digital ads.

  Method: A qualitative method with an abductive approach conducted through semi-structured interviews with a focus group was carried through to examine the behaviors and motivations of people who avoid ads.

  Conclusion: In this study, the effect of ad avoidance on consumers’ mobile phone decision-making journey was explored. The study focuses on the consumer decision-making journey and its effects on purchase decisions. It is established that consumers consciously shun irritating ads which affect all the stages of the decision-making process. Ad avoidance influences the initial phases such as need recognition, information seeking, and evaluation of alternatives. Moreover, it also investigates advertising types, ad blockers, and people's views toward mobile versus desktop ads. Mainly, it highlights trust in advertising as crucial, especially in influencer marketing, difficulties posed by intrusive mobile advertisements as well as constraints inherent to ad-blockers.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Friedberg, Emma
  et al.
  Jönköping University.
  Million, Sosina
  Jönköping University.
  The Absence of Social Sustainability: A Study of Sustainability Consultancy Company's2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Since the 1960s, the notion of sustainability has gained worldwide significance, including environmental issues, and advocating for sustainable economic development. Businesses have a crucial role in reducing environmental effects, motivated by pressure from stakeholders such as governments and shareholders. While environmental and economic sustainability receive significant attention, the social aspect often receives less attention. Social sustainability involves creating equitable social systems and ensuring ethical practices, employee well-being, and diversity. Sustainability Consultancy Companies (SCCs) assist firms in integrating sustainability into their daily operations. Nevertheless, SCCs must comply with social sustainability principles, ensuring that they implement the same values they advocate for to maintain their reputation and establish industry benchmarks.

   

  Purpose: The purpose of this research is to determine the extent to which Sustainability Consulting Companies (SCCs) are implementing sustainable practices within their daily operations.  We are investigating whether SCCs possess the necessary knowledge, expertise, and in-depth understanding of issues related to social sustainability practices. Our research aims to provide practitioners with knowledge and awareness of how SCCs perceive social sustainability and to what extent they implement social sustainability practices. 

   

  Method: This thesis employed a qualitative research approach, incorporating relevant literature, peer-reviewed articles, and semi-structured interviews. Through the semi-structured interviews conducted with various Sustainability Consultancy Companies (SCCs), employees, and a CEO, we were able to gather varying perspectives and professional insights on social sustainability issues.

   

  Conclusion: The findings of this research indicate that although most SCCs had knowledge on social sustainability issues and practices, only a limited number of levels in Carroll’s CSR Pyramid were fulfilled. Furthermore, while the SCCs consider social sustainability as the missing pillar, there is a limited focus on implementing social sustainability in comparison to the other pillars of sustainability.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Claesson, Martina
  et al.
  Nilsson, Sara
  Nyttan med Nationell patientöversikt: En kvalitativ och kvantitativ studie om vad Region Jönköpings läns vårdpersonal ser för nytta med Nationell patientöversikt.2024Independent thesis Basic level (professional degree), 20 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Malmquist, Julia
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare.
  Tiverman, Linda
  Jönköping University, School of Health and Welfare.
  Arbetsterapeuters erfarenheter i förhållande till Total pain inom specialiserad palliativ vård2024Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Total pain ligger som grund till ett holistiskt synsätt på smärta i specialiserad palliativ vård och indikerar att smärta är komplext och behöver mötas utifrån olika dimensioner och perspektiv. Aktivitetsförluster och förlorade värdeupplevelser kan påverka patientens smärtupplevelse. 

  Syfte: Syftet var att belysa arbetsterapeuters erfarenheter i relation till Total pain inom svensk specialiserad palliativ vård. 

  Metod: En kvalitativ intervjustudie genomfördes med induktiv ansats. Den kvalitativa innehållsanalysen användes för att analysera materialet. 

  Resultat: Innehållsanalysen resulterade i fyra huvudkategorier med underkategorier som belyser deltagarnas erfarenheter av hur Total pain beaktas i teamsamverkan samt hur arbetsterapeuters unika görandeperspektiv integreras och bidrar till att bemöta smärta ur ett helhetsperspektiv. 

  Slutsats: Arbetsterapi bidrar till att möta, lindra och förebygga Total pain. I vilken omfattning patientens mångdimensionella behov kan mötas påverkas av organisatoriska och sociala faktorer. 

  Implikationer: Resultatet kan stärka betydelsen av arbetsterapeutiska insatser i specialiserad palliativ vård samt stödja kommunikationen kring den arbetsterapeutiska rollen i relation till Total pain. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Edberg, Linda
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School.
  Götesson, Madelene
  Jönköping University, Jönköping International Business School.
  Engagemang och KASAM - en kvantitativ och kvalitativ undersökning på en vårdcentral: En fallstudie på Bra Liv Rosenlund vårdcentral2024Independent thesis Basic level (professional degree), 20 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Engagemang och KASAM en kvantitativ och kvalitativ undersökning på en vårdcentral
 • Månsson, Evelina
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School.
  Larsson, Madeleine
  Jönköping University, Jönköping International Business School.
  Kartläggning av ACT-utbildning inom primärvården: En enkätundersökning om utbildningen inom Acceptance and Commitment Therapy i Region Jönköpings län2024Independent thesis Basic level (professional degree), 20 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Brenke, Elin
  et al.
  Forsberg, Anna
  Vuxnas upplevelser i samband med musik och dagliga aktiviteter: En scoping review2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Få studier om vuxnas upplevelser av musik vid dagliga aktiviteter har hittats. En kartläggning kring detta skulle därför kunna ge arbets-terapeuter ökad förståelse kring användning av musik som ett verktyg i deras verksamheter. Syfte: Syftet med studien var att beskriva utifrån befintlig litteratur vilka upplevelser personer 18 år eller äldre har av musik i samband med utförande eller engagemang i dagliga aktiviteter. Metod: Denna studies design var scoping review. Databaserna som användes var AMED, ASSIA, CINAHL, MEDLINE och PsycInfo. Manuella sökningar har också utförts och inkluderade artiklar har granskats med hjälp av en numerisk analys samt en innehållsanalys. Resultat: 12 artiklar har inkluderats. Huvudkategorier med exempel på dagliga aktiviteter i samband med musik samt musikupplevelser i samband med dagliga aktiviteter har framkommit. Exempel på de generiska kategorierna och underkategorierna handlar om hushållsarbete, transport, känslor, kognition och individuella skillnader. Slutsats: Få studier finns med en tydlig koppling mellan aktivitet och musik vilket bekräftar behovet av denna studie samt fortsatt forskning inom området. Implikationer: Behov av mer information finns kring hur musik kan underlätta aktivitetsutförande hos mer specifika diagnosgrupper, hur musik kan användas i olika rehabiliterande sammanhang samt kulturella aspekters möjliga påverkan på musikanvändning vid aktivitetsutförande.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Lidh, Jennie
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School.
  Tuppela, Karin
  Jönköping University, Jönköping International Business School.
  Visiba Care: En kvalitativ studie om möjligheterna med digitala konsultationer regionalt och nationellt2024Independent thesis Basic level (professional degree), 20 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Malmros, Emma
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School.
  Leander, Anna-Karin
  Jönköping University, Jönköping International Business School.
  Kompetensutveckling för socialförvaltningens enhetsadministratörer: En kartläggande undersökning över befintlig och efterfrågad kompetens2024Independent thesis Basic level (professional degree), 20 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Rios, Emelie
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School.
  Stjärnebring, Nathalie
  Avvikelser i samverkan och användarvänligheten av Synergi.: En kvalitativ- och en kvantitativ studie genomförd i Jönköpings län.2024Independent thesis Basic level (professional degree), 20 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Chamoun, Cassandra
  et al.
  Jönköping University.
  Landström, Angelica
  Jönköping University.
  Årets unga ledande kvinna: Vad hände sedan?2024Independent thesis Basic level (professional degree), 20 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

   

  År 2015 startade Jönköpings fältrittklubb initiativet ”Årets unga ledande kvinna” med målet att öka antalet kvinnliga ledare, företagare och styrelsemedlemmar i Jönköpings län. Projektet stöds av Science Park Jönköpings län, handelskammaren Jönköpings län, och Region Jönköpings län. Projektet syftar till att lyfta fram och inspirera unga kvinnor att ta ledande roller. 

   

  Syftet med denna studie är att undersöka hur deltagandet i projektet ” Årets unga ledande kvinna” påverkar kvinnors karriärer och professionella utveckling. Studien vill ta reda på om platsen på listan bidrar till professionell utveckling, karriärfördelar, samt påverkan på självförtroende och ledarskap. 

   

  Studien genomfördes med en kvantitativ ansats via en webbenkät som skickades ut till tidigare deltagare. Enkäten distribuerades genom Science Parks nyhetsbrev och publicerades även på LinkedIn. Totalt omfattade studien 205 tidigare deltagare. 

   

  Studien visade att de flesta kvinnor inte upplevde omedelbara karriärförbättringar efter deltagandet, men många rapporterade en ökning i självförtroende och motivation. Deltagandet förbättrade också nätverksmöjligheterna och ledarskapsförmågan, vilket motiverade kvinnor att ta på sig ledande roller. För att maximera nyttan av initiativet föreslog deltagarna fler nätverksevenemang och mer mentorskap. Slutsatsen är att deltagandet har betydande positiva effekter på självförtroende, ledarskapsförmåga och nätverksmöjligheter, vilka är viktiga för långsiktig professionell utveckling och framgång. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Singh, Nathalie
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School.
  Sørensen, Jonas
  Jönköping University, Jönköping International Business School.
  The Relationship between Social Sustainability and Financial Performance: A quantitative study looking at the Social Pillar of ESG in the Nordic countries2024Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis aims to investigate the relationship between social sustainability and financial performance in Nordic large and mid-cap firms. Lately, there has been an increasing focus on ESG factors, however previous studies of the ESG factors’ relationship to financial performance have given mixed results. Moreover, in previous studies, the focus on social sustainability has fallen behind compared to the environmental and governance pillars. Therefore, the study analyses the relationship between the social pillar of ESG and financial performance, as well as the 4 social subcategories making up the social pillar. Thereby making the study a multi-ESG level study during the period 2018-2022. The study relies on a sample of 136 Nordic firms (123 for the ROE models) extracted from the LSEG database and tests the relationship between social sustainability and financial performance using nine panel regression models. Our findings are mixed, some showcasing negative, positive, and insignificant results. We find the social pillar of ESG to be a negative predictor of ROE, the social category of product responsibility was found to be a positive predictor of Tobin’s Q, and finally, the category of human rights was found to be a negative predictor of ROE. The other ESG variables were found to be insignificant as predictors of financial performance. The study thereby contributes to the research by investigating the under-researched pillar of sustainability, i.e. social sustainability, as well as shedding a light on the relationship in a Nordic context. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Jönsson, Jacob
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Business Administration.
  Hajra, Endrit
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Business Administration.
  ESG: The golden ticket to financial wonderland?: An empirical research unveiling the interplay between ESG Scores and financial outcomes2024Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to provide insights into the interplay between environmental, social, and governance (ESG) scores and financial outcomes by investigating whether it leads to enhanced financial performance and firm value, partly during the economic crisis constituted by the Global Financial Crisis (GFC) and COVID-19 pandemic. The study uses the theoretical frameworks stakeholder theory, resource-based view (RBV) theory, as well as customer and investor preference theory as an explanatory model for the results conducted by the panel data regression on a dataset of 248 companies derived from the Standard & Poor’s (S&P) 500 index from 2006 to 2023. The study found that ESG performance significantly enhances both return on capital employed (ROCE) and Tobin's Q. A one-unit increase in ESG score leads to a 0.59860 percentage increase in ROCE and a 0.5329 percentage increase in Tobin's Q. It can be established that larger companies exhibit lower financial performance and market valuations, while companies in the lowest ESG score quartile benefit more from ESG improvements. The impact of ESG scores on firm value is more pronounced during the Global Financial Crisis and the COVID-19 pandemic. The empirical findings from this study provide robust evidence supporting the theoretical framework and the growing body of literature suggesting a positive relationship between ESG performance and corporate financial outcomes. The findings offer valuable insights for business leaders, policymakers, and investors on the strategic importance of sustainability initiatives in today's complex business environment. 

  Download full text (pdf)
  ESG: The golden ticket to financial wonderland?
 • Martinsson, Helen
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Department of Nursing Science.
  Olsen, Ann
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Department of Nursing Science.
  Personers upplevelse av att leva med implanterbar cardioverter defibrillator (ICD): En litteraturöversikt med kvalitativ ansats2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Bakgrund: Personer som överlevt hjärtstopp, eller som löper stor risk att drabbas av allvarlig ventrikulär arytmi, kan skyddas mot framtida livshotande arytmier med en implanterbar defibrillator (ICD). ICD är en livslång behandling som medför förändringar, begränsningar samt väcker existentiella frågor i personers dagliga liv. Konsekvenserna av livsförändringarna påverkar och upplevs olika hos personerna med ICD. Personcentrerad omvårdnad har använts som teoretisk utgångspunkt. Syfte: Att belysa personers upplevelse av att leva med en implanterbar cardioverter defibrillator (ICD). Metod: En litteraturöversikt med 11 kvalitativa artiklar användes och analyserades utifrån Fribergs 5-stegsanalys. Resultat: I resultatet framkom tre huvudtema: Livsförändringar i dagliga livet, att vara i behov av stöd, att påminnas om livets skörhet med följande sex subtema: Att leva med fysiska begränsningar, att tvingas till förändringar, sakna tillräckligt med information från vården, betydelsen av socialt stöd för att nå acceptans, att uppleva defibrillering och att uppleva existentiell mening. Slutsats: Att få en andra chans i livet med hjälp av en ICD medför förändringar och begränsningar i det dagliga livet som personerna behöver acceptera och anpassa sig till. För att stödja och förbereda personer med en ICD behöver sjuksköterskan mer kunskap om dess inverkan på personens livsvärld, både fysiskt, psykiskt, socialt samt existentiellt. För att underlätta och stödja personerna till att nå acceptans behöver sjuksköterskan bemöta och se hela människan ur ett holistiskt synsätt och att ge personcentrerad omvårdnad. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Wallin, Anna
  et al.
  Johansson, Astrid
  Asknäs, Sabina
  "Vi lever som vi lär och skruvar inför nästa utbildningstillfälle": En kartläggning av högskolors utbildningsinsatser i förbättringskunskap, digitalisering och e-hälsotjänster, 20242024Independent thesis Basic level (professional degree), 20 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Palfelt Varga, Marianne
  et al.
  Jönköping University.
  Palm, Ann-Mari
  Högstadieelevers och vårdnadshavares erfarenheter om e-tjänster i 1177.se: På uppdrag av Barnkliniken Länssjukhuset Ryhov Region Jönköpings län2024Independent thesis Basic level (professional degree), 20 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Ekström, Hugo
  Jönköping University, Jönköping International Business School.
  Navigating Currency Challenges: An In-depth Analysis of Foreign Exchange Risk in Swedish Corporations2024Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis investigates the complex dynamics of foreign exchange (FX) risk affecting Swedish multinational corporations and their financial performance, with a focus on the impact of company size and periods of economic crisis. Amidst global economic interdependencies, these entities encounter substantial FX risks, primarily due to the volatility of the Swedish Krona (SEK) against major currencies. Utilizing a comprehensive dataset spanning from 2004 to 2023, this study employs an empirical approach grounded in the International Capital Asset Pricing Model (ICAPM) and Purchasing Power Parity (PPP) to analyze the correlation between currency fluctuations and stock valuations. The analysis reveals that both company size and economic crises significantly modulate the effects of FX risks, with larger companies often better positioned to manage these risks through sophisticated hedging strategies. Smaller firms, conversely, show greater sensitivity to economic disruptions, particularly during crises which heighten the volatility of FX impacts. The findings indicate that FX risks significantly influence the financial outcomes of these firms, with both direct impacts on stock returns and indirect effects through operational strategies. The thesis underscores the importance of robust risk management strategies and the potential for policy adjustments to mitigate adverse effects from currency volatility. The insights derived from this research aims to contribute to a deeper understanding of the financial economics of foreign exchange, providing implications for investors and multinational corporations operating in global markets. 

  Download full text (pdf)
  Navigating Currency Challenges
 • Bricknell, Amy
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School.
  Kertay, Panna
  Jönköping University, Jönköping International Business School.
  Impact of Financial Inclusion on Entrepreneurship: The Case of South Africa2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study investigates the influence of increased financial inclusion on entrepreneurship in South Africa, employing an interpretivist approach. It uses qualitative research on the personal experiences of consumers and entrepreneurs to establish the direct benefits and barriers of these changes.

  The research explores the experiences and perspectives of entrepreneurs regarding access to financial services, the role of financial inclusion in entrepreneurial growth, the impact of technology on financial inclusion, financial literacy, and awareness, as well as recommendations for policy and practice. Findings reveal that while there has been progress in enhancing financial access, challenges such as high bank charges, stringent documentation requirements, and limited financial literacy remain a problem, particularly among underserved populations. However, increased access to financial services has facilitated entrepreneurial activities, with entrepreneurs leveraging innovations like mobile banking and online payment systems. Policy implications suggest the need for targeted interventions to address barriers to financial inclusion and promote entrepreneurship, including simplifying banking processes, expanding financial literacy programs, and improving access to financing for new entrepreneurs and small businesses. 

  The findings offer valuable insights for economic agents, including consumers, financial firms, and policymakers, into fostering a more inclusive financial ecosystem that promotes entrepreneurial development and economic growth.

  Download full text (pdf)
  Impact of Financial Inclusion on Entrepreneurship
 • Karlsson, Emil
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Department of Computer Science and Informatics.
  Vang, Kajsa
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Department of Computer Science and Informatics.
  Evaluating Trust and Satisfaction in AI Chatbots in Customer Service: A User-Centric Study2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Artificially intelligent chatbots are rapidly gaining popularity in customer service, and they can offer businesses benefits such as increased stock prices and low-cost, efficient service. However, customer trust and satisfaction with these chatbots are often low. Most current research focuses on which business benefits artificially intelligent systems can yield, and less focus lies on how to create satisfactory experiences for the customers. This study examines which chatbot characteristics that build customer trust and satisfaction, and identifies the types of inquiries where customers prefer artificially intelligent chatbots over human customer service agents. An online questionnaire was conducted with 47 participants, primarily 18-24-year-old females from Sweden, with a university degree and high comfort with modern technology. The data analysis, using the Wilcoxon signed-rank test and an investigation of the mean and median scores, revealed no characteristic was significantly more important for trust than for enhancing experience. However, anthropomorphism was indicated to have some importance for trust, though not statistically significant. Machine reading comprehension, perceived accuracy, and privacy concerns were found to be important for a positive customer experience. Participants preferred artificially intelligent chatbots over human customer service agents only for basic information inquiries. The findings support existing theories such as the service quality model and can provide guidance for businesses wanting to implement artificially intelligent chatbots in customer service.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Kurman, Rasmus
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Department of Computer Science and Informatics.
  Blom, Benjamin
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Department of Computer Science and Informatics.
  Swedish Digital Marketers Utilization of AI Tools: A Qualitative Study on how AI Tools are Used and What the Limitations are for Swedish Digital Marketers.2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study examined how Swedish digital marketers use AI and its impact on their workflow, as well as the limitations of adopting AI for digital marketing. Semi-structured interviews were performed with Swedish digital marketing professionals, and a thematic analysis was conducted to identify themes and patterns that appeared in the data collection. 

  The software used by participants varied, but all seven utilized ChatGPT. Five used Google Ads and Google Analytics, three used Adobe software (including Adobe Firefly and Photoshop), and two used Midjourney. Other software was also used independently by participants.

  The findings indicate that AI has enhanced perceived productivity and proved valuable to marketers. Those who employed AI technology reported more effective work sessions and shorter work completion times. However, the study also identified significant limitations of AI in digital marketing. These limitations include AI's inability to match human creativity, which limits the development of creative brand storylines, campaign designs, and content production. Additionally, issues with the tone and accuracy of generative AI content highlight the need to maintain authenticity and reliability in marketing communications. Marketers expressed concerns about the accuracy and quality of AI-generated information and sought clearer guidelines and regulations regarding the use of AI tools.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Bitinas, Romas
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering.
  Hassellöf, Axel
  Jönköping University, School of Engineering.
  Comparative Analysis of User Satisfaction Between Keyword-based and GPT-based E-commerce Chatbots: A qualitative study utilizing user testing to compare user satisfaction based on the IKEA chatbot.2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Chatbots are computer programs that interact with users utilizing natural language. Businesses benefit from using chatbots as they can provide a better and more satisfactory customer experience. This thesis investigates differences in user satisfaction with two types of e-commerce chatbots: a keyword-based chatbot and a GPT-based chatbot. The study focuses on user interactions with IKEA's chatbot "Billie" compared to a prototype GPT-based chatbot designed for similar functionalities. Using a within-subjects experimental design, participants were tasked with typical e-commerce queries, followed by interviews to gather qualitative data about each participants experience. The research aims to determine whether a chatbot based on GPT technology can offer a more intuitive, engaging and empathetic user experience, compared to traditional keyword-based chatbots in the realm of e-commerce.

  Findings reveal that the GPT-based chatbot generally provided more accurate and relevant responses, enhancing user satisfaction. Participants appreciated the GPT chatbot's better comprehension and ability to handle natural language, though both systems still exhibited some unnatural interactions. The keyword-based chatbot often failed to understand user intent accurately, leading to user frustration and lower satisfaction. These results suggest that integrating advanced AI technologies like GPT-based chatbots could improve user satisfaction in e-commerce settings, highlighting the potential for more human-like and effective customer service.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Gustavsson, Alexander
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Business Administration.
  Jaslin, Sajjan
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Business Administration.
  Sustainable Corporate Social Responsibility practices in the mining industry: A case study of urban relocation of Kiruna City2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Due to the expansion of the mine in Kiruna, a large part of the city, including the city center, needs to be relocated. The town's foundations will become fragile and collapse. 

  Purpose: This study will explore how Kiruna’s corporate social sustainability strategies align with sustainable development so that the new society will benefit the stakeholders. It will look at this from an organizational perspective and see how the Municipality in Kiruna and the local mining company LKAB have handled it. 

  Method: An interpretative and inductive approach has been used to combine exploratory and explanatory methods to collect qualitative data through semi-structured interviews with key stakeholders. A thematic analysis is employed to identify patterns in how the various challenges are addressed, how the municipality and LKAB perceive the situation, and areas for potential improvement in the future. 

  Conclusion: The study focuses on effectively integrating CSR, Stakeholder theory, and Sustainable Development theory to address complex sustainability challenges. The study focuses on the importance of stakeholder engagement, strategies, and comprehensive CSR practices to ensure the three pillars of sustainability. This research provides valuable insights for future urban relocation projects, focusing on collaboration of sustainable planning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Sazesh, Zahra
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Department of Nursing Science.
  Adam Ahmed, Khadijo
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Department of Nursing Science.
  Abdinasir Dahir, Najmo
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Department of Nursing Science.
  Patienters erfarenheter av livsstilsförändringar vid diabetes typ 2: Litteraturöversikt av kvalitativa artiklar2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Diabetes typ 2 är en utbredd sjukdom som kräver att patienter genomgår livsstilsförändringar för att minimera dess komplikationer. Dessa förändringar utgör en central del av sjukdomens behandling.Syfte: Syftet var att beskriva patienternas erfarenheter av livsstilsförändringar vid diabetes typ2. 

  Metod: En kvalitativ litteraturöversikt med induktiv ansats baserad på 18 vetenskapliga artiklar, som analyserats med Fribergs femstegsmodell.Resultat: Litteraturöversikten är baserad på 18 vetenskapliga artiklar. Resultatet redovisas med två teman samt sex underliggande subteman som framkommit genom analysen av artiklarna. Den första teman är Psykosociala påverkan av att genomgå livsstilsförändringar vid DMT2, med subteman livspåverkan och kulturell-familj påverkan. Andra teman var utmaningar i att tillämpa livsstilsförändringar, med subteman bristande kunskap, Ekonomi, Kostförändringar samt fysisk aktivitet. Slutsats: Denna översikt belyser viktiga aspekter av patienternas erfarenhet av att genomgå livsstilsförändringar vid diabetes typ 2. Patienterna stöter på utmaningar relaterade till ekonomiska faktorer samt kostförändringar. Brist på kunskap om sjukdomen och de nödvändiga livsstilsförändringarna försvårar sjukdomshantering. Det betonas också att patienter behöver stöd och förståelse från sina familjer, vårdpersonal och samhället för att effektivt hantera sin sjukdom. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Wibom, Hannah
  et al.
  Johansson, Emma
  Sjuksköterskors erfarenheter av compassion fatigue: En litteraturöversikt2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Muhidin, Adan
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Department of Nursing Science.
  Abshir, Halima
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Department of Nursing Science.
  Mohamed, Muna
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Department of Nursing Science.
  Individens erfarenhet av egenvård vid diabetes mellitus typ 2: En litteraturöversikt med kvalitativ design2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: The individual's experience of self-care in Diabetes Mellitus Type 2-A qualitative literature review. 

  Background: Diabetes mellitus type 2 is a complex public health issue that’s expected to increase globally each year. Self-care is crucial to reduce the progression of DMT2 and delay complications by adopting a healthy lifestyle to promote and maintain good health. Aim: The aim was to describe the experiences of adult individuals with self-care in Diabetes mellitus type 2. Methods: A qualitative literature review with an inductive approach was used. Friberg´s five-step model was applied during the analysis process. Results: Challenges with self-care included individuals not being compliant and forgetting to take their medications. By sharing experiences about DMT2, individuals contributed to knowledge exchange and learn from each other strategies to promote good health. Support from healthcare, family and friends increased motivation to change lifestyle and follow the treatment plan. Lack of competence and follow-up from healthcare providers created uncertainty among individuals. 

  Conclusion: The individual's attitude and healthy lifestyle are crucial for self-care of Diabetes Mellitus type 2, which can reduce the risk of complications. Support from healthcare providers and family members is significant and can promote a healthy lifestyle and well-being.

   Keywords: Diabetes mellitus typ 2, experiences, lifestyle, qualitative, self-care.

   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Petersson, Beda
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare.
  Sigurd, Ellen
  Jönköping University, School of Health and Welfare.
  Sjö, Izabelle
  Jönköping University, School of Health and Welfare.
  Personers erfarenheter av egenvård vid hjärtsvikt: En kvalitativ litteraturöversikt2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Heart failure is a disease that affects approximately 64 million people worldwide. Heart failure can manifest with or without symptoms and is a major cause of hospital admissions. Both medical and non-medical treatments, such as self-care measures for symptom relief, are used to help individuals live with their heart failure. Purpose: To describe individuals' experiences of self-care in heart failure. Method: A literature review using a qualitative method with an inductive approach was conducted, based on twelve scholarly articles retrieved from CINAHL and Medline. The articles were analyzed using Friberg's (2022) content analysis. Results: Three main categories with subcategories emerged. These were the need for social support (support from healthcare professionals and support from relationships), physical difficulties (managing daily life and physical impact), and psychological difficulties (maintaining independence and understanding one's illness). Conclusion: Individuals' experiences vary, but a common theme is the importance of social interaction and how support from their environment influences their motivation. Person-centered care is crucial in assisting individuals with heart failure in managing their symptoms and daily challenges related to self-care measures.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Elwan, Alaa
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Department of Nursing Science.
  Johansson, Moa
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Department of Nursing Science.
  Diabetes mellitus typ 1: Unga vuxnas upplevelser av egenvård: - En litteraturöversikt med kvalitativ ansats2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Diabetes type 1 is an incurable disease that can cause serious health related complications. Treatment mainly consists of self-care. Disease onset usually occurs during puberty, and the transition to adulthood can be particularly challenging to manage with diabetes type 1. Understanding the great personal responsibility required by diabetes mellitus type 1 allows nurses to best support young adults during this transition.  

  Aim: Describe young adults experiences of self-care in diabetes mellitus type 1.  

  Method: A literature review with a qualitative and inductive approach. Twelve scientific articles were analyzed according to Friberg’s (2022) five-step model. Data were conducted through the Cinahl and MEDLINE databases.  

  Results: Young adults with type 1 diabetes experienced an emotional transition when taking over self-care responsibilities from their parents. Support from family and healthcare professionals was crucial in promoting effective diabetes management, while lack of understanding or excessive involvement from family members lead to deteriorated self-care. Young adults feared being different and sometimes compromised their self-care to avoid stigma or fit into social contexts.  

  Conclusion: Young adults with type 1 diabetes face tough challenges during the transition to adulthood as they must take responsibility for their self-care while encountering typical life challenges. The balance between self-care and everyday life, as well as the need for support from family and friends, influences their feelings of frustration and resignation. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Dresselberg, Ida
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare.
  Laakkonen, Gabriella
  Jönköping University, School of Health and Welfare.
  Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter i det palliativa skedet inom hemsjukvården: Litteraturöversikt med kvalitativ design2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Palliative care is characterized by active holistic care of patients whose illness does not respond to curative treatment. In home health care everything from preventive care to end-of-life care is provided. The nurses role in palliative care is to provide well-being and symptom control for patients. The theoretical frame work is person-center care. Aim: The purpose was to describe nurses experiences of caring for patients in the palliative stage within home health care.  Method: An inductive approach. 12 articels were analyzed in Friberg´s five step analysis model from the databases Cinahl, Medline and Pubmed. A protocol from Jönköping University was used to quality check the articels. Resultat: In this literature review 2 themes were identified: Interprofessional team collaboration and co-created nursing. 6 subthemes were also identified: being in i partnership, team cooperation for symtom control, lack of competence, involving relatives, adapting care, create a common plan. Conclusion: The results of this literature review contribute to an increased knowledge of providing palliative care at home and which factors that are necessary when providing good care in the palliative phase. An increased knowledge of providing palliative care is necessary for the nurse to have security when providing palliative care. But also to achieve that the palliative care that is provided is based on a palliative approach. 

  Download full text (pdf)
  Kandidatuppsats
 • Carlsson, Emmy
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare.
  Johansson, Tilda
  Jönköping University, School of Health and Welfare.
  Karlbom, Anna
  Jönköping University, School of Health and Welfare.
  Personers upplevelser av pankreascancer: En litteraturöversikt med kvalitativ ansats2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Pancreatic cancer is an aggressive form of cancer and is estimated to be the twelfth deadliest form of cancer. The disease affects the pancreas and its ability to produce exocrine and endocrine enzymes. Typically pancreatic cancer is detected at a late stage resulting in limited treatment options. The theoretical framework applied in this literature review was quality of life among individuals with pancreatic cancer and their experiences of the disease.

  Purpose: Describe peoples' experiences of pancreatic cancer. 

  Method: Qualitative method with an inductive approach was used to conduct the literature review. Article searches were done in the databases CINAHL and MEDLINE. Eleven qualitative articles formed the result which were analyzed according to a model by Friberg.

  Results: The results highlight peoples´ experiences of pancreatic cancer and consist of two themes: Physical impact and Psychosocial changes and six subthemes: To sense fatigue, Nutritional problems, Experiencing pain, Emotional distress, Body image changes and Social interactions. The quality of life of individuals with pancreatic cancer was affected by physical and phycological symptoms and as well as psychosocial distresses.

  Conclusions: Pancreatic cancer is a complex and severe disease with symptoms that place high demands on healthcare. Individuals' experiences should be the starting point for improving their quality of life to the extent possible.

   

  Keywords: Experiences, nursing care, pancreas cancer and quality of life. 

 • Bargabriel, Aurora
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Department of Nursing Science.
  Friberg, Wilma
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Department of Nursing Science.
  Sjuksköterskans erfarenheter av att möta kvinnor som utsatts för våld i nära relation: En kvalitativ litteraturöversikt2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: The Nurse's Experiences of Meeting Women Who Have Been Subjected to Intimate Partner Violence – A Qualitative Literature Review

  Background: Intimate partner violence, particularly against women, is a global health challenge. It can be physical, psychological, or sexual and is perpetrated by a partner. Nearly one-third of the world's women have experienced intimate partner violence. When these women seek care, it is the responsibility of nurses to investigate and, if necessary, report the incident. Studies indicate that nurses need better support to address the needs of these women.

  Aim: To describe nurses' experiences of encountering women at emergency departments who have experienced intimate partner violence.

  Method: A literature review was conducted using a qualitative approach with an inductive approach, examining twelve articles using Friberg's five-step analysis.Results: The results presented two main categories; To be equipped and inhibiting factors. Which together were built up by four subcategories.

  Conclusions: The absence of knowledge, guidance, and time emerged as significant factors affecting encounters. Access to knowledge is crucial for nurses to build confidence and ask relevant questions during encounters. The lack of clear guidelines led to feelings of uncertainty, while time constraints affected the relationship between the nurse and the woman.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Eriksson, Ida
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Department of Nursing Science.
  Heinikoski, Isabell
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Department of Nursing Science.
  Att vårda när kommunikationen är begränsad: En litteraturöversikt med kvalitativ ansats2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: In Sweden, about 10 000 people suffer from aphasia every year, which is due to damage to the language center in the brain. Aphasia means that the sufferer is limited in their ability to express themselves, understand or formulate themselves meaningfully. Nurses meet people with aphasia in different contexts and need knowledge of different ways of communicating to promote autonomy and participation.

  Aim: The aim was to illustrate the nurse´s experiences of communication with people with aphasia in both in- and outpatient care. 

  Method: A literature review with a qualitative method and inductive approach was performed which was based on eleven scientific articles. The articles were analyzed based on Friberg´s five step model (Friberg, 2022). 

  Results: The result show three categories that contain nurses experience of communication with people with aphasia. These are: Organizational and environmental influence on communication, promoting factors and barriers to communication and the nurse´s approach in meeting people with aphasia.

  Conclusion: Uncertainty in communication with people with aphasia can be reduced with the right resources and approach. Some communication tools are useful, but above all, space in time and work environment are factors that are decisive for successful communication. Dare to stay with the person is important to establish a relationship that promotes communication between the nurse and the person with aphasia. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Bellhammar, Ellen
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare.
  Henriksson, Fredrika
  Jönköping University, School of Health and Welfare.
  Patienters upplevelse av egenvård vid kolorektalcancer: En litteraturöversikt med kvalitativ ansats2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Colorectal cancer is the third most common form of cancer worldwide. Individuals diagnosed with the disease are affected by the lifestyle changes that accompany it. Self-care is a significant part of the treatment and involves independently addressing health-related issues that may occur to achieve health and well-being. The selected theoretical framework is Orem’s self-care deficit theory. Aim: The aim was to describe patients' experiences of performing self-care during treatment of colorectal cancer. Method: A literature review with articles on qualitative design and an inductive approach. 12 articles were used in the result and analyzed using Friberg's five-step model. Results: The key findings are presented in three themes and seven subthemes. The themes were: Management of self-care, need for support and limitations in life. The literature review revealed that patients with colorectal cancer experienced difficulties with self-care during their treatment. Social and emotional limitations were contributing factors to the challenging experience of self-care. Support from friends and family was essential for successful self-care outcomes. The support from health- care staff was perceived as insufficient. Conclusions: The findings increase understanding of patients' experiences of self- care during treatment of colorectal cancer. Nurses need to continually renew their knowledge in order to encourage and educate patients in self-care management to provide the best possible care to patients.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Chahrour, Hanan
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare.
  Hodroy, Nessrin
  Jönköping University, School of Health and Welfare.
  Patienters erfarenheter av egenvård vid hjärtsvikt: En litteraturöversikt med kvalitativ design2024Independent thesis Basic level (university diploma), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Cardiovascular disease is a globally widespread condition with symptoms and problems that affect people's everyday lives and bring challenges. These challenges can lead to limited physical ability and reduced well-being, making it difficult for the patient to return to their previous lifestyle. Aim: The aim of the literature review was to highlight patients' experiences of self-care in heart failure in the inpatient setting. Method: A literature review with articles of qualitative design. 13 scientific articles were analyzed based on Friberg's description of qualitative analysis in five steps. Results: The results of the literature review demonstrate the importance of patient education. When the information did not reach patients with heart failure, it led to increased uncertainty, which resulted in impaired self-care. Conclusion: Lack of support from the healthcare staff resulted in anxiety and fear in patients with heart failure, knowledge and information were important factors in performing self-care.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Toumeh, Razan
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Department of Nursing Science.
  Ishkanian, Serly
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Department of Nursing Science.
  Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med psykisk ohälsa på akutmottagning: En litteraturöversikt med kvalitativ design2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: The experiences of nurses caring for patients with mental health issues in the emergency department. Background: Mental illness is a prevalent global issue affecting a significant portion of the population. Nurses play a crucial and decisive role in caring for and supporting patients with mental illness especially in the emergency department where they encounter patients in acute situations requiring immediate care and support. To provide the best possible care and support expanded knowledge of nurses' experiences and perspectives in caring for patients with mental illness in the emergency department is necessary. Aim: To describe nurses' experiences in caring for patients with mental illness in theemergency department. Method: The study was conducted as a literature review comprising 11 scientific articles with qualitative. Cinahl, PsycINFO, and Medline were the databases used along with 3 manual searches. Data analysis was performed using Friberg's five-step analysis. Results: Data analysis resulted in 2 themes: organizational challenges and the care encounter. Nurses in emergency departments often felt inadequate and insufficiently prepared to handle patients with mental health issues due to a lack of knowledge and experience. The lack of private spaces affected confidentiality and the quality of care. Time constraints, a stressful work environment, fear, uncertainty, stigmatization, and communication barriers complicated assessment and adequate care. Conclusion: Improved education and healthcare environment along with reduced stigmatization of patients with mental health issues facilitate nurses in providing optimal and person-centered care in the emergency department. Further research should focus on developing various interventions and strategies to enhance nurses' competence in caring for patients with mental health issues in the emergency department.

  Download full text (pdf)
  fulltext