Change search
Refine search result
567891011 351 - 400 of 703
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 351. Karlsson, Klas-Göran
  et al.
  Zander, UlfJönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Echoes of the Holocaust: Historical Cultures in Contemporary Europe2003Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 352.
  Karlsson, Mattias O.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Genomleva eller genomlida?: En didaktisk studie av gymnasieelevers upplevelser av litteraturläsning och litteraturundervisning2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka hur gymnasieelever upplever litteraturläsning samt i vilken utsträckning estetiska läsningar görs. Vidare undersöks hur litteraturläsningens potentiella pedagogisk-didaktiska funktioner uppnås och/eller utnyttjas. Data har samlats in genom en enkät med öppna och slutna frågor. Genom diskursanalys har respondenternas svar kategoriserats och kommenterats.

  Resultatet visar att eleverna både genomlider och genomlever undervisningen och läsningen. Andelen estetiska läsningar är låg jämfört med andelen efferenta. En grupp respondenter signalerar att de inte kan skapa någon mening i och av sin läsning alls och det finns respondenter som gör uttalat efferenta läsningar och som därvid lyckas sämre med att skapa mening: dessa genomlider således. Det finns tecken på goda estetiska läsningar i respondentgruppen som ett resultat av ett genomlevande av litteraturen. Dessa läsningar lyfts sällan fram som bas för kunskapsutvecklande samtal kring läsning vilket sannolikt skulle gynna den förra gruppen respondenter. Studien visar även att vissa respondenters läsningsförmåga är svag och denna primärt behöver stärkas. Studien visar på en relativt svag uppfattning kring litteraturläsningens syfte: från disciplinär åtgärd via språkriktighet till insikt om den egna individen.

  Det finns utrymme för att öka litteraturläsningens didaktiska funktioner och positiva effekter på kunskaps- och personlighetsutveckling. Studien visar att detta kan uppnås genom att främja läsningsförmågan hos efferenta och allmänt svaga läsare genom en förstärkning av uppfattningen av litteraturläsningens syften, uppdelning mellan litteraturhistoria och utveckling av läsningsförmåga, stärkt stöd före och efter läsningen, gemensam läsning och bok- och textsamtal. Formativ bedömning skulle stärka individuella insatser i förmågansutvecklingen samt höja den kvalitativa nivån på elevernas läsningar.

 • 353.
  Karlsson, Viola
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  "Bort rida Smålands ryttare. Det förflutnas skuggor jaga förbi.": Föreningen Smålands Husarers arbete ur ett historiedidaktiskt perspektiv.2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 354.
  Kayima, Zafalane
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Islam i läromedel.: En analys om islams framställning i läromedel för grundskolans senare år.2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 355.
  Kihlblom, Johan
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Fredsälskande barbarer: En studie om Jönköpings-Postens gestaltning av Sovjetunionen under det andra världskriget2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie har Jönköpings-Postens gestaltning av Sovjetunionen från fem händelser under det andra världskriget undersökts. Händelserna som undersökts är: Molotov-Ribben­trop-pakten 1939, finska vinterkriget 1939–1940, operation Barbarossa 1941, slaget vid Stalin­grad 1942–1943 samt Nazitysklands kapitulation 1945. Syftet med studien har varit att under­söka hur Jönköpings-Posten gestaltat Sovjetunionen mellan 1939–1945, utreda om denna gestalt­ning förändrats över tid samt utröna huruvida russofobi präglat tidningens rapportering. 

   

  I studien har gestaltningsteorin använts som teoretiskt ramverk. En utgångspunkt i studien har varit att nyheter aldrig är objektiva. Verkligheten är för abstrakt och omfattande för att beskrivas till fullo, varvid varje nyhet kräver ett urval och därför bara gestaltar delar av verkligheten. För att besvara studiens syfte har även begreppet russofobivarit nödvändigt att definiera. Begreppet har inte någon vetenskaplig förankring, studiens definition är istället hämtad från journalisten Guy Mettan som skrivit en bok på ämnet. I studien åsyftar russofobi olika negativa klichéer, fördomar och karikatyrer av Sovjetunionen. För att besvara studiens syfte- och frågeställningar har en tvåstegs-metod använts; först har tidningsmaterialet från händelserna analyserats separat i kvalitativa text­analyser, varefter en komparativ analys av allt material genomförts. Gestaltningarna av Sovjetunion­en har under analysen kategoriserats för att avgöra rapporteringens karaktär; kate­gorierna som använts har varit informativt-neutral, vänskaplig och fientlig.Det totala materialet har be­stått av 111 olika nyhetsartiklar. 

   

  Studiens resultat visar att Jönköpings-Postens gestaltning av Sovjetunionen har förändrats under tidsperioden. Samtliga händelser innehåller dock olika typer av gestaltningar. Skillnaden mellan händelserna har främst varit balansen mellan de olika kategorierna; hur förekommande en kategori har varit vid en specifik händelse. En annan gemensam nämnare för samtliga händelser har varit att avsändaren av nyheterna varit av stor betydelse; en betydande del av materialet har varit inter­nationella nyheter inhämtade från olika nyhetsbyråer, varvid ursprungslandets generella sympatier präglat vilken gestaltning av Sovjetunionen som återgetts. Initialt var gestaltningen av Sovjetunion­en relativt neutral, för att sedan vid finska vinterkriget och operation Barbarossa bli direkt fientlig. Finlands deltagande vid dessa två händelser innebar en ökad mängd nyheter, och en mer fientlig gestaltning av Sovjetunionen. Vid slaget vid Stalingrad och Nazitysklands kapitulation blev gestalt­ningen återigen mer neutral. Det rapporterades dock betydligt mindre från de två avslutande händelser­na. Resultatet visar att det fanns russofobiska inslag i Jönköpings-Postens rapportering, men inte till den grad att det går att fastslå att rapporteringen präglades av russofobi. Däremot tycks det inte ha funnits något större intresse av att gestalta Sovjetunionen på ett positivt sätt; även om det finns nyheter som innehåller vänskapliga gestaltningar av Sovjetunionen har dessa aldrig varit i majoritet. Sett ur ett helhetsperspektiv har Jönköpings-Postens gestaltning av Sovjetunionen varit fientlig i rapporteringen som undersökts. 

 • 356.
  Kjellberg, Jimmi
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Fjorton år gammal kom grabben i fängelse: En mikrohistorisk studie över ett barns livsberättelse från Gulag2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 357.
  Kjellberg, Jimmi
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Yrkesetik i teori och praktik: En fokusgruppsstudie av lärares yrkesetiska praktik i relation till de yrkesetiska principerna2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I min uppsatsskrivning har jag utgått ur en explorativ ansats där fokusgruppsintervjuer har använts som en metod för materialinsamling. Med hjälp av fokusgrupper vill jag lyfta fram och se hur yrkesetiska principerna i yrkesrådet syns i praktiken enligt professionella lärare. Jag vill också ta reda på hur de beskriver olika situationer och framför allt hur de resonerar kring detta.

  Det finns totalt elva professionella högstadielärare som har intervjuats i tre grupper. Efter intervjuerna slutfördes transkriberades de. Sedan delade jag upp materialet utifrån de fyra olika yrkesetiska principerna. Detta gjorde det lättare för läsaren att se vilken av principerna som är i fokus. 

  Resultatet visar att det finns en avsaknad av de yrkesetiska principerna både i teori och praktik för de intervjuade lärarna. Det finns en stor kunskapslucka hos dem kring dessa och de upplever att det är något som man sällan eller aldrig diskuterar. 

  Efter avslutat arbete och utifrån vad informanterna diskuterat kan man ställa sig frågan om vem som är ansvarig när det kommer till yrkesetiken och dess upprätthållande. Läraren är ju såklart en av de ansvariga parterna, men finns det fler? Utifrån svårigheter som informanterna lyft, är det rimligt att peka ut andra som har ett särskilt ansvar för yrkesetiken (ex ledning, kommuner, utbildare, skolverk etc.) och på vilket sätt och varför i så fall?

 • 358. Kjellbom, Per
  et al.
  Larsson, Christer
  Askerlund, Per
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Schelin, Cecilia
  Widell, Susanne
  Cytochrome P-450/420 in plant plasma membranes: a possible component of the blue-light-reducible flavoprotein-cytochrome complex1985In: Photochemistry and Photobiology, ISSN 0031-8655, E-ISSN 1751-1097, Vol. 42, no 6, p. 779-783Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Carbon monoxide difference spectra and pyridine binding spectra indicate the presence of cytochrome P-450/420 in plasma membranes from cauliflower inflorescences. Mild lithium dodecylsulfate polyacrylamide gel electrophoresis shows only one heme staining band in the plasma membrane fraction at an apparent molecular weight of 93 kiloDalton. This band is suggested to be due to a cytochrome P-450/420 dimer, in view of the known molecular weights of animal cytochromes P-450/420. The plasma membrane-bound cytochrome P-450/420 is probably identical to the blue-light-reducible b-type cytochrome of plant plasma membranes, which has been inferred to have a role in photomorphogenesis.

 • 359.
  Kjellner, Tove
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Hinduism och buddhism i undervisning: En kvalitativ intervjustudie kring lärare och hur de framställer hinduism och buddhism i sin undervisning2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien är en kvalitativ intervjustudie som undersöker hur fem religionslärare för gymnasiet och högstadiet enligt sig själva framställer hinduism och buddhism i sin undervisning. Syftet med studien är att förstå informanternas erfarenheter och reflektioner kring sin egen undervisning samt hur de framställer sin undervisning. Undersökningen utgår från den postkoloniala teoribildningen där begreppet orientalism haft en central roll med en utgångspunkt på ett vi- och dom-perspektiv. I studien används Edward Saids tolkning av begreppet orientalism där han anser att orientalismen inte är en verklighetstrogen diskurs om orienten utan det är en diskus om den europeisk-atlantiska makten över orienten. Edward Said vill med sin bok Orientalism visa att det finns en skillnad på ”vi” och ”dom” och att det skapats föreställningar om orienten som västerlandets motbild, som ”det annorlunda”. Orienten framställs som något outvecklat medans occidenten framställs som något utvecklat och upplyst vilket ligger till grund i ett slags maktförhållande.[1]

  I resultatet av studien framkommer det att samtliga lärare talar om hinduism och buddhism ur ett vi- och dom-perspektiv. Där ”vi” representerar Sverige, oftast ur sekularistisk perspektiv och i viss mån ett kristet medan ”dom” eller ”de andra” representerar det annorlunda från denna norm inom hinduismen och buddhismen samt de länder där religionerna är dominerande. Det är tydligt i intervjuerna med lärarna att det som definieras som ”vi” är det som är bekant och ligger nära den svenska, västerländska normen medan det som är mer obekant och som skiljer sig från denna norm definieras som ”dom”. Man såg även en benägenhet av att ”vi” var i relation med modernitet och utveckling medan ”dom” var i relation till det mer primitiva och traditionella. Resultatet av studien överensstämmer med vad tidigare forskning har visat där man tittat på läroböcker i religion samt observerat lärare som undervisat i religionsämnet vilket förstärker bilden av hur hinduism och buddhism framställs i undervisningen.

 • 360.
  Kjellner, Tove
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  HIV och Aids i historien: En komparativ läroboksanalys med syfte att undersöka hur HIV och Aids har framställts över tid i läroböcker för biologi mellan 1984–20122018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 361.
  Kjellstrand, Erica
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Regnér, Jenny
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Pojkar i litteraturen och litteratur för pojkar: Analys av sex moderna ungdomsböcker för pojkar2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim with this essay is to look into what literature has been published in 2006 and 2007 for boys between the ages of twelve and sixteen in order to analyse six of the titles. Our two main questions are as follows:

  How is the teenage boy depicted in six of these books? - To what extent is the teenage boy depicted in a gender stereotypical way?.

  We chose the titles for analysis based on our mapping of the published literature and took into account the authors’ gender and age as well as the main themes of the books. As theoretical base for our analysis we used Marias Nikolajeva’s table of gender stereotypes in literature. The table lists traits that are characteristic of masculinity and femininity respectively.

  The market for boys’ literature is rather limited and male authors by far exceed female ones in number.

  Our analysis shows that the main characters are not particularly stereotypical. However, most books contain other characters that definitely show mostly gender stereotypical features.

 • 362.
  Knutsson, Ulla-Maija
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Skolbiblioteket i digitala tider: Lärarnas uppfattningar om skolbiblioteket i grundskolans tidigare år2008In: Forskande lärare i praktiken: Vol. 5, Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation , 2008, p. 87-131Chapter in book (Other academic)
 • 363.
  Korodi, Karolina
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Flykt och religion: En kvalitativ intervjustudie av sex flyktingars förändrade religiositet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 364.
  Kristensen, Brian K.
  et al.
  Risø National Laboratory, Plant Research Department, Roskilde, Denmark.
  Askerlund, Per
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Bykova, Natalia V.
  Department of Physics and Astronomy, University of Manitoba, Winnipeg, Man., Canada.
  Egsgaard, Helge
  Department of Physics and Astronomy, University of Manitoba, Winnipeg, Man., Canada.
  Møller, Ian M.
  Risø National Laboratory, Plant Research Department, Roskilde, Denmark.
  Identification of oxidised proteins in the matrix of rice leaf mitochondria by immunoprecipitation and two-dimensional liquid chromatography-tandem mass spectrometry2004In: Phytochemistry, ISSN 0031-9422, E-ISSN 1873-3700, Vol. 65, no 12, p. 1839-1851Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Highly purified mitochondria were isolated from green 7-day-old rice leaves. The mitochondria were sonicated and the matrix fraction isolated as the 100,000g supernatant. Part of the matrix fraction was left untreated while the other part was subjected to a mild oxidative treatment (0.5 mM H2O2 + 0.2 mM CuSO4 for 10 min at room temperature). The oxidised proteins in both samples were tagged with dinitrophenylhydrazine (DNP), which forms a covalent bond with carbonyl groups. The DNP-tagged proteins were immunoprecipitated using anti-DNP antibodies and digested with trypsin. The mixture of peptides was analysed by nano-HPLC coupled online to an ESI-Quad-TOF mass spectrometer. The peptides were separated by stepwise ion exchange chromatography followed by reverse phase chromatography (2D-LC), and analysed by MS/MS. Proteins were identified by un-interpreted fragment ion database searches. Using this approach we identified 20 oxidised proteins in the control sample and a further 32 in the oxidised sample. Western blots of 2D-gels of the same samples prior to immunoprecipitation verified that the oxidation treatment increases protein oxidation also for specific proteins. Likewise Western blots showed that neither the isolation of mitochondria nor their subfractionation introduced carbonyl groups. We therefore conclude that a number of proteins are oxidised in the matrix of rice leaf mitochondria in vivo and further identify a group of proteins that are particularly susceptible to mild oxidation in vitro.

 • 365.
  Kroksmark, Tomas
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School Based Research and Professional Development.
  Åberg, KarinJönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Handledning i pedagogiskt arbete2007Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Handledning i pedagogiska sammanhang har under senare år blivit en allt vanligare företeelse. Området är mångfasetterat och omspänner såväl handledning av elever, studenter och lärlingar i undervisning, utbildning och praktik som handledning av yrkesaktiva lärare i samtliga skolformer.

  För första gången samlas 21 av de främsta nordiska forskarna inom handledningsområdet i en gemensam antologi. Bidragen representerar olika sätt att uppfatta handledningsbegreppet och står för olika teoretiska antaganden och utgångspunkter. De beskriver handledning som involverar olika typer av handledare, till exempel specialpedagoger, akademiker från universitet och högskola samt externa handledarkonsulter. Olikheterna utgör bokens intellektuella styrka och utmaning. De olika kapitlen inspirerar var för sig och tillsammans till fortsatt dialog om handledningens möjligheter och gränser.

  Boken vänder sig till studenter, lärare och forskare med pedagogik och pedagogiskt arbete i fokus. Den vänder sig dessutom till alla som arbetar med handledning inom skola, utbildning och yrkesverksamhet.

 • 366.
  Kroksmark, Tomas
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School Based Research and Professional Development. Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Other School Based Research.
  Åberg, KarinJönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research. Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Other School Based Research.
  Vejledning i pedagogisk arbeid2007Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [no]

  Veiledning i pedagogiske sammenhenger har blitt mer aktuelt de siste årene. Området er omfattende og gjelder både veiledning av elever, lærerstudenter og praktikere. I Veiledning i pedagogisk arbeid finner du bidrag om de fleste områder. Forfatterne har ulike teoretiske utgangspunkt og beskriver veiledning som angår ulike typer veiledere.

  Mange ledende veiledningspedagoger i Norden har bidratt til denne boken. De over tjue bidragene er hver for seg inspirerende og lærerike, og ansporer til fortsatt dialog om veiledningens muligheter og grenser.

  Boken henvender seg til alle som er interessert i veiledning i skole, utdanning og yrkessammenheng. Først og fremst er den beregnet på de som har fokus på pedagogisk arbeid.

  Veiledning i pedagogisk arbeid er oversatt fra svensk og redigert av Tomas Kroksmark og Karin Åberg, med nytt forord av Petter Mathisen og Cato R.P . Bjørndal. Boken har også bidrag fra Edvard Pajak, USA.

 • 367. Kyriacou, Andreas
  et al.
  Johansson, Sverker
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Why language evolution research might help in identifying biologically plausible linguistic processing primitives2006In: The Science of Aphasia VII, 7-12 Sept 2006, Sardinia, 2006Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 368.
  Lagerqvist, Linn
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Uppfostringsanstalt i relation till lagen: En komparativ studie av ideal och praktik kring uppfostringsanstalter 1900-1946.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 369.
  Lann, Hasse
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Larsson, Irene
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Utvecklingssamtalet ur föräldrars perspektiv: En kvalitativ studie om utvecklingssamtal i grundskolan2007In: Forskande lärare i praktiken: Vol. 1, Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation , 2007, p. 73-135Chapter in book (Other academic)
 • 370. Larsson, C
  et al.
  Askerlund, Per
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Transmembrane electron transport in plant plasma membrane vesicles1994In: Biologiceskie membrany, ISSN 0233-4755, Vol. 11, p. 289-297Article in journal (Other academic)
 • 371. Larsson, C
  et al.
  Askerlund, Per
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Palmgren, M.G
  Fredriksson, K
  Sommarin, M
  Widell, S
  Optimal conditions for the production and isolation of sealed inside-out plasma membrane vesicles1989In: Plant membrane transport: The current position, 1989, p. 105-106Conference paper (Other scientific)
 • 372.
  Larsson, Cecilia
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Augustsson, Daniela
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Hantering av konflikter mellan elever: Intervjustudie med tio lärare2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vårt arbete var att undersöka hur lärare arbetar kring konflikter mellan elever. Frågeställningarna är:

  * Hur beskriver läraren en konflikt?

  * I de fall läraren upplever en konflikt hur hanterar han/hon den?

  * Hur förebygger läraren konflikter?

  För att fördjupa oss i ämnet har vi tagit hjälp av litteratur och forskning. Den har på olika sätt betonat vikten av att lära elever att hantera konflikter. Vår studie består av semistrukturerade intervjuer med tio lärare som undervisar i skolår f-6.

  Resultatet visar att lärare arbetar på olika sätt med konflikthantering. En viktig tanke som kommit upp under intervjuerna handlar om lärarens roll. Vissa lärare poängterar opartiskhet, medan andra lärare nämner starkt ledarskap som en viktig kvalité. Vidare har lärare belyst hur man ställer frågor i en konflikthantering och hur man arbetar med eleverna i förebyggande syfte.

 • 373. Larsson, Christer
  et al.
  Askerlund, Per
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Fredriksson, K
  Kjellbom, P
  Palmgren, M.G
  Sommarin, M
  Widell, S
  Vad har grundforskningen att erbjuda växtförädlarna?1990In: Sveriges utsädesförenings tidskrift, ISSN 0039-6990, Vol. 100, no 3, p. 180-183Article in journal (Other academic)
 • 374.
  Larsson, Christina
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Milton, Susanne
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  "Jag vill ha en kulle att hoppa från...": En studie om två förskolors utemiljö ur ett barnperspektiv2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE OCH

  KOMMUNIKATION (HLK)

  Högskolan i Jönköping Examensarbete 15 hp

  inom Lärande

  Lärarutbildningen

  Höstterminen 2007

  SAMMANFATTNING

  Christina Larsson & Susanne Milton

  ”Jag vill ha en kulle att hoppa från…”

  En studie om två förskolors utemiljö sett ur ett barnperspektiv

  Antal sidor: 25

  Syftet med denna uppsats är att undersöka vad barn tycker och tänker angående sin förskolas utemiljö. Frågeställningarna är följande:

  – Hur upplever barn i fyra och femårsåldern förskolans utemiljö?

  – Hur vill barn i fyra och femårsåldern att förskolans utemiljö ska vara?

  För att få svar på dessa frågor har vi intervjuat sammanlagt 14 barn i fyra och femårsåldern på två olika förskolor. Vi fann att barnen vill ha en variationsrik utemiljö med möjligheter till många olika sorters lek. Barnen uttryckte exempelvis att de vill ha svårare klättervägg, djur, vatten och träd. Det uttrycktes att färger på lekredskapen har betydelse och att de gärna leker med pinnar, brädor och kastanjer.

  Sökord: utemiljö, förskola, förskolegård, utevistelse, barnperspektiv

  Postadress

  Högskolan för lärande

  och kommunikation (HLK)

  Box 1026

  551 11 JÖNKÖPING Gatuadress

  Gjuterigatan 5 Telefon

  036–101000 Fax

  036162585

 • 375.
  Larsson, Hans Albin
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Historia necesse est2012In: Att undervisa i historia: tusen och ett sätt att inspirera sina elever / [ed] Bengt Liljegren, Håkan Danielsson, Hans Albin Larsson, Bengt Nilson, Lund: Studentlitteratur, 2012, p. 187-206Chapter in book (Other academic)
 • 376.
  Larsson, Hans Albin
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Samhällsundervisningens föränderliga villkor2012In: Samhällsdidaktik: sju aspekter på samhällsundervisning i skola och lärarutbildning / [ed] Anna Johnsson Harrie & Hans Albin Larsson, Linköping: Linköpings universitet, Forum för ämnesdidaktik , 2012, p. 11-36Chapter in book (Other academic)
 • 377.
  Larsson, Hans Albin
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Skola på ostadig grund: en tolkning av grundskolans föränderliga villkor2012In: Grundskolan 50 år: från folkskola till folkets skola / [ed] Christer Isaksson, Stockholm: Ekerlids förlag, 2012, p. 107-131Chapter in book (Other academic)
 • 378. Larsson, Hans Albin
  et al.
  Svensson, Carl-JohanJönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Forskningsfronten flyttas fram: närings- och handelshistoria2007Conference proceedings (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 379.
  Larsson, Hans Albin
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Thullberg, Per
  SKL borde dra lärdom av det kommunala skolhaveriet2012In: Dagens Nyheter 2012-04-03Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 380.
  Larsson, Johan
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Historiekursen för yrkesprogram i praktiken: En didaktisk undersökning av hur gymnasielärare förhåller sig till historiekursen för yrkesprogram2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Historia blev ett gymnasiegemensamt ämne i och med införandet av 2011 års läroplaner för gymnasieskolan (Gy11). Det innebar att elever på yrkesprogram fick obligatorisk historieundervisning. I studien undersöks hur gymnasielärare i historiekursen för yrkesprogram förhåller sig till kursen och hur de hanterar de eventuella utmaningar och problem som finns med en sådan kurs. Forskningsläget visar att elever på yrkesprogram inte nödvändigtvis efterfrågar en historiekurs och att den komprimerade undervisningstiden inte alltid räcker till för att avhandla kursplanens centrala innehåll. Dessutom visar Skolinspektionens kvalitetsgranskningar att elever inte ser historiekursen som meningsfull och att det sällan finns ett samband mellan undervisningen och examensmålen. Den teoretiska ansatsen tar sin utgångspunkt i Basil Bernsteins klassifikation- och inramningsbegreppet, med huvudfokus på inramningen. Enligt Bernsteins teori är undervisningen på yrkesprogram ofta präglad av stark inramning, vilket innebär att läraren äger stor kontroll över undervisningssituationen.

  I studien har sju historielärare intervjuats. De resultat som presenteras i studien påvisar tendenser som ligger i linje med forskningsläget. Lärarna i studien anser att det finns problem med elevers bristande motivation och förkunskaper, och att denna ramfaktor präglar undervisningen i stor utsträckning. Hur lärare hanterar de utmaningar och svårigheter som uppstår i klassrummet varierar men det framgår ändå att lärarna har någon sorts beredskap. Merparten av lärarna i studien anser att elever med bristande förkunskaper och motivation gagnas av en undervisning med stark inramning, men att kursplanens centrala innehåll är så pass omfattande att läraren tvingas välja undervisningsmetoder med svagare inramning. De undervisningsmetoder lärarna använder präglas av såväl stark som svag klassifikation. Det framkommer även att lärarna anser att det centrala innehållet i kursen är för omfattande i förhållande till undervisningstiden.

 • 381.
  Larsson, Katarina
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Franska enligt eleverna: En fenomenografisk studie av grundskoleelevers uppfattningar om sina studier i franska2008In: Forskande lärare i praktiken: Vol. 3, Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation , 2008, p. 83-115Chapter in book (Other academic)
 • 382.
  Larsson, Mona-Lisa
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Särbegåvande dyslektiker och deras skolupplevelser: En narrativ studie av 5 individer2007In: Forskande lärare i praktiken: Vol. 2, Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation , 2007, p. 185-236Chapter in book (Other academic)
 • 383.
  Larsson Sarja, Amanda
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Våra tysta soldater: En undersökning kring hur nutida etikers forskning kan appliceras på behandlingen av djur under första och andra världskriget2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inom etikområdet finns många vinklar och olika sätt att se på saker, i min uppsats har jag undersökt hur tre nutida etikers teorier och forskning kan appliceras på ett historiskt fenomen, djurens behandling under första och andra världskriget.

   

  Jag har läst och valt ut tre etikers teorier som berör ämnet djuretik, för att sedan applicera dessa teorier på ämnet djur i krig. De etiker som valts är Petra Andersson, Peter Singer och Richard D. Ryder. De tre etikerna fokuserar på olika aspekter av djuretiken, Petra Andersson talar om antropomorfism, som innebär att människor lägger sina egna tankar och värderingar på djuren. De förmänskligar djuren mer och får på så sätt, enligt Andersson, mer kontakt och igenkännande med djuren. Peter Singer tillhör den utilitaristiska etiken och hävdar att man ska lindra mängden lidande för att kunna ge större lycka senare. Han hävdar att om man tänker ut vad som kommer ge mest lycka så ska man handla på ett sätt där största mängden lycka är målet. Richard D. Ryder är också av det utilitaristiska tankesättet men inte lika utpräglat, han hävdar att det viktigaste är att lindra individuell smärta snarare än mängden. Det handlar om att avgöra vem som lider mest och också samtidigt bortse från art, varken människa eller djur prioriteras eller väljs bort.

   

  Utifrån etikernas teorier kan man dra slutsatsen att djurens behandling under kriget både var etiskt riktigt men också felaktigt. Man måste därför se till varje situation för att kunna avgöra ifall behandlingen av djuren var etiskt rätt eller fel. Det går inte att tala om behandlingen i allt för stora drag utan man måste plocka ut enskilda situationer och se på dem utifrån de etiska teorier och ramar som lagts fram.

 • 384.
  Larsson, Sophia
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Fånga dagen: En kvalitativ studie om hur lärare i grundskolans F-3 uppfattar användandet av digitala verktyg för att komma åt skrivinlärningens mysterium.2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 385.
  Larsson, ulla-beth
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Nilholm, Claes
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Säljö, Roger
  Göteborgs universitet.
  Communicating with the severely brain-damaged adult1994In: Literacy and other forms of mediated action / [ed] James V Wertsch; Juan Daniel Ramírez, Madrid: Fundación Infancia y Apredizaje , 1994, p. 115-122Chapter in book (Other academic)
 • 386.
  Lennartsson, Margareta
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Samverkan mellan hem och skola: Föräldrar och lärares värderingar och attityder2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att undersöka föräldrars och lärares upplevelser av samverkan med varandra och deras värdering av densamma. Fokus ligger på det som rör undervisningen och elevens kunskapsutveckling. Frågeställningarna är följande:

  - Hurdan är informationen och kommunikaitonen mellan föräldrar och lärare och hur upplevs den?

  - Är föräldrarna engagerade i sitt barns skolarbete åren 7-9? Har de tillräcklig kunskap för detta?

  - Hur ser föräldrar och lärare på samarbete och vilka förväntningar har man på varandra?

  -Vill och kan föräldrarna ha ett inflytande på olika områden? Hur ser lärarna på detta inflytande?

  För att besvara dessa frågor gjordes en enkätundersökning bland föräldrar och lära5re i år 7-9.

  De flesta föräldrar upplever att information och kommunikation är tillfredsställande. När det gäller undervisningen, dess innehåll och form, är man emellertid mindre nöjd. En tredjedel av föräldrarna upplever att de har otillräckliga kunskaper för sin delaktighet i barnens skolarbete. Viljan att utöva inflytande är större än vad man upplever att man kan vara med och bestämma.

 • 387.
  Licina, Rebeka
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Le, Jennifer
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Gymnasisters läsning av skönlitteratur2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 points / 22,5 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att genom enkätundersökning och intervjuer med gymnasieelever ta reda på vad för slags skönlitteratur de läser på sin fritid, om det finns skillnader eventuella likheter mellan pojkars och flickors läsning inom två gymnasieprogram och om fritidsläsningen inspireras av litteraturundervisningen. Frågeställningarna är följande:

  Vilka skillnader och likheter finns det mellan pojkars och flickors läsning av skönlitteratur på fritiden?

  Hur ser fritidsläsningen av skönlitteratur ut hos elever som går på samhällsvetenskapliga respektive naturvetenskapliga programmet?

  Vilka samband finns mellan elevernas läsning av skönlitteratur på fritiden och litteraturundervisningen?

  Enkätundersökningen genomfördes bland elever i årskurs två och tre på gymnasiet. Sammanlagt deltog 141 elever, 61 pojkar och 80 flickor. Under intervjuerna deltog åtta elever, fyra pojkar och fyra flickor. Vi valde att intervjua två elever från vardera program.

  Enligt vår undersökning läser flickor oftare och mer skönlitteratur jämfört med pojkar. Dock finns en stor skillnad mellan NV och SP. Resultatet visar att elever på NV har större intresse och läser mer skönlitteratur än SP- elever. Fantasy och deckare är de två populäraste genrer bland båda könen. Större delen av flickorna betraktar läsningen som roligt och avkopplande och större delen av pojkarna läser för att det är spännande och för att det ökar deras kunskap.

  Den generella uppfattningen om litteraturundervisningen hos eleverna är negativ, men fler flickor än pojkar tycker att läraren motiverar dem till att läsa.

 • 388.
  Lihv, Albertina
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  "Hur låter bokstaven H?": En kvalitativ studie om hur sju lärare arbetar med att utveckla elevers fonologiska medvetenhet2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien behandlar ämnet fonologisk medvetenhet där syftet är att bidra med kunskap om hur lärarna i två skolor i en kommun beskriver att de arbetar med att utveckla den fonologiska medvetenheten hos elever i förskoleklass och årskurs 1. Utifrån syftet formulerades två forskningsfrågor: Hur sker planering, genomförande och uppföljning av fonologisk medvetenhetsträning i förskoleklass och årskurs 1, enligt lärarna? Hur beskriver lärare sin egen kunskap om fonologisk medvetenhet? Studien är kvalitativ med semistrukturerade intervjuer som insamlingsmetod. Informanterna i studien är sju yrkesverksamma lärare i förskoleklass och årskurs 1. Datainsamlingen transkriberades och analyserades utifrån en hermeneutisk ansats. Det sociokulturella perspektivet har varit studiens teoretiska ramverk.

  Resultatet visar att kartläggning ligger till grund för hur lärare planerar undervisning av fonologisk medvetenhet. Vid genomförandet sker undervisning utifrån varierande arbetssätt med olika gruppsammansättningar, undervisningsmetoder samt medierande verktyg. Uppföljning av elevers fonologiska medvetenhetsträning sker med hjälp av screening, tester och/eller intervjuer. Trygghet i sin yrkesroll, kompetensutveckling och att aldrig vara fullärd beskriver lärarnas syn på sin egen kunskap om fonologisk medvetenhet.

  För att lärare ska kunna skapa en god undervisning för elevers läsinlärning krävs det att de har kunskap om fonologisk medvetenhet.

  The study is dealing with the topic of phonological awareness, the purpose of which is to contribute with knowledge about how the teachers in two schools in a municipality describe that they are working on developing the phonological awareness of pupils in pre-school class and grade 1. Based on the aim, two research questions were formulated: How does planning, implementation and follow-up by pupil’s phonological awareness take place in preschool classes and grade 1, according to the teachers? How do teachers describe their own knowledge of phonological awareness? The study is qualitative with semi-structured interviews as a collection method. The informants in the study are seven teachers working in preschool classes and year 1. The data was transcribed and analyzed using a hermeneutic approach. The socio-cultural perspective has been the study's theoretical framework

  The results show that mapping is the foundation of how teachers plan teaching of phonological awareness. During the implementation, teaching takes place by a variety of working methods, with different group compositions, teaching methods and mediating tools. Follow-up of pupils’ phonological awareness training is done by the means of screening, tests and/or interviews. Security in their professional role, competence development and to never be fully trained describe the teachers’ own view on their own knowledge of phonological awareness. In order for teachers to be able to create a good teaching for pupils' reading learning, they need to have knowledge of phonological awareness.

 • 389.
  Lilja, Elin
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Asp, Roseli
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Sneath, Andrew
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Fritidshemslärarens kompetens: tas den tillvara under barns raster2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att undersöka huruvida fritidshemslärares kompetens tas tillvara under barns raster under skoltid. För att få en bild av fritidshemslärarens inställning till att vara rastvakt samt vilket arbets- och förhållningssätt hon tillämpar har vi använt oss av enkäter som skickades ut till tolv skolor i Jönköpings kommun. Studien bygger på ett obundet slumpmässigt urval som innefattar fyrtio fritidshemslärare och fyriotre tidigarelärare. Genom att ställa fritidshemslärares arbete i relation till tidigarelärares har vi fått en bild av vad fritidshemslärare faktiskt utför för arbete under barns raster. I resultatet kan vi se att det finns skillnader mellan yrkeskategorierna då det handlar om inställning till arbetsuppgiften och även i frågor som rör tidfördelningen. Vi kan även se att fritidshemslärare och tidigarelärare arbetar lika ute på barns raster och förhåller sig lika till arbetsuppgiften.

 • 390. Liljegren, Bengt
  et al.
  Danielsson, HåkanLarsson, Hans AlbinJönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.Nilson, Bengt
  Att undervisa i historia: tusen och ett sätt att inspirera sina elever2012Collection (editor) (Other academic)
 • 391.
  Liljegren, Jonathan
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Trygghet genom utrymning: En trygghetsberättelse i svensk civilförsvarskultur2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Upptäckten av kärnvapnet ledde till slutet av andra världskriget och starten till kalla kriget. I dess destruktiva kraft uppkom också ett behov av att skydda civilbefolkningen. I USA skulle det ske genom ett civilförsvar som var mer än ett skydd. Det fungerade också som en meningsskapande process hos människor för att hantera oro, ångest, kärnvapenpolitik, utrikespolitik, kampen mot kommunismen med mera. Detta beskrivs av amerikanska historiker inom ramen för vad som kallas civilförsvarskultur. Men på svensk mark är det ett outforskat område.

        Även Sverige hade ett civilförsvar men på grund av få historiska studier vet vi bara lite om meningsskapande och ytterst sett trygghet gentemot hotet det skulle bemöta. Ett berättelseperspektiv kan hjälpa till att synliggöra detta. Således är syftet med studien att undersöka vad för slags trygghetsskapande berättelse som föreligger gentemot hoten om kärnvapen och konventionellt krig i pressmaterial, filmer och publikationer. Det gäller tidsperioden 1957–1962. Syftet bryts ned i fem frågor: Vad består hot/oro av? Vad består trygghet av? Vad för slags emotionella strategier förekommer? Vad för slags genusordning uppvisar källmaterialet? Vad för slags kritik förekommer?

        Dessa frågor grundas på tidigare forskning främst från USA men också från Sverige. Amerikanska forskare preciserar förekomsten av emotionella strategier, en särskild genusordning och kritik inom amerikansk civilförsvarskultur varpå det faller sig intressant att fråga sig om det går igen i svensk civilförsvarskultur. Svenska historiker menar att det under tidsperioden finns en trygghetsberättelse som utgörs av dikotomin trygghet–hot/oro.  Därmed sökes ett svar om vad av detta innehåll som finns kring utrymningar.

        Studiens teoretiska utgångspunkter står på två ben. Först och främst handlar det om begreppet militarisering, det vill säga hur ett samhälle organiseras för produktionen av våld. För det andra, med hjälp av begreppet trygghetsberättelse preciseras förekomsten av en meningsskapande berättelse om trygghetsskapande.

        Utifrån kvalitativ innehållsanalys studeras två kategorier av källmaterial. Publikationer och filmer utgivna av Civilförsvarsstyrelsen visar på utrymning i idealbild medan artiklar från dagstidningarna Arbetet, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet visar på utrymning i praktiken.

        Resultatet uppvisar förekomsten av en trygghetsberättelse som har en särskild intrig. Med vardagen som utgångspunkt berättar den om hur detta normaltillstånd bryts av hot/oro som består av krig och kärnvapen. Detta behöver hanteras och det sker genom att skapa trygghet. Tryggheten innehåller trygghetsskapande berättelser om ett antal beståndsdelar som skall följas från början till slut, om utrymningsövningarnas succé, om att myndigheterna har koll genom att deras ansvarsområden preciseras och poängteras, om emotionella strategier för att hålla känslorna i schack och övningsdeltagarnas skötsamhet. Avsaknad av kritik mot utrymningar förstärker bilden av trygghet.

       Trygghetsberättelsen uppvisar också ett innehåll av en särskild genusordning där män och kvinnor till viss del har olika ansvarsområden. Den visar också upp en förståelse för utrymningsövningar som trevliga utflykter vilket är en berättelse som konkurrerar med berättelsen om hot/oro.

 • 392.
  Lindberg, Jesper
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Dag Hammarskjölds minne: En innehållsanalys av svensk medias gestaltning av Dag Hammarskjöld under 2000-talet2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to show how the former secretary general for the United Nations, Dag Hammarskjöld, has been portrayed by Swedish media during the 21th century. The analyzed newspapers are Svenska Dagbladet, Expressen and Jönköpings-Posten, two nationwide newspapers and one local. This is done through a content analysis and the theory used for this study is a memory-cultural perspective, in order to show how media has shaped Hammarskjöld’s memory.

  The content analysis is structured with a code scheme consisting of nine different code units representing different themes; three themes of symbolism, three themes of characteristic, and three themes of qualification. The result of the analysis shows that the newspapers mainly focus on portraying Hammarskjöld as a symbol for the United Nations and moral values, as a person representing determination, and as a qualified politician and diplomat. There are also no visible patterns in the content analysis that would imply differences between how the nationwide and local newspapers portray Hammarskjöld.

 • 393.
  Lindberg, Ylva
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Aniara: une odyssée de l'espace2004Other (Other academic)
 • 394.
  Lindberg, Ylva
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Apollinaire and the physical mouvement1999In: / [ed] Katarina Elam, 1999Conference paper (Other academic)
 • 395.
  Lindberg, Ylva
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Apollinaire i en föränderlig värld: Dikten "La Victoire"2002In: Poetiska världar: 33 studier tillägnade Bengt Landgren / [ed] Håkan Möller, Stockholm: Symposion , 2002, p. 176-189Chapter in book (Other academic)
 • 396.
  Lindberg, Ylva
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research. Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Media, Literature and Language Didactics.
  Calixthe Beyala - écrit-elle pour les Scandinaves?2009In: Mondes Francophones. Revue mondiale des francophonies. CréolisationsArticle in journal (Refereed)
  Abstract [fr]

  Cette étude met au centre la circulation de la littérature dans le monde et s’interroge sur ce qui dans l’œuvre de Beyala attirent les lecteurs en Scandinavie. L’exotisme semble ici être une des raisons les plus importantes. Le développement de sa complexité amène ensuite à observer comment l’exotisme dans l’œuvre de Beyala est reçu en France et en Scandinavie, surtout en Suède. Les différences d’accueil sont en premier à trouver dans la politique du marché du livre, dans les valeurs culturelles et dans la tradition littéraire. Ces critères s’avèrent dicter les prémisses de l’interprétation de l’œuvre.

 • 397.
  Lindberg, Ylva
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research. Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Media, Literature and Language Didactics.
  Calixthe Beyala chez les Scandinaves2010In: Présence francophone, ISSN 0048-5195, no 75, p. 167-186Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Abstract

   

  The study focuses on the circulation of literature in the world and it takes as an example the publication of the literary works of Beyala in Scandinavia. The reception of her novels is analyzed on the basis of commentaries by critics in Swedish media. The analysis shows that the Swedes construct their own image of the author. In order to find interpretation tools they link her texts to their own literary patrimony and they take into account the exoticism inherent in her novels. It thus becomes legitimate, apt to serve current debates in Sweden, for example about feminism and cultural diversity.

 • 398.
  Lindberg, Ylva
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Calligrammes2003Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 399.
  Lindberg, Ylva
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Dada och Tristan Tzara2007In: Uppsala Nya Tidning, no 7/1Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 400.
  Lindberg, Ylva
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research. Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Media, Literature and Language Didactics.
  Dada är allt!2004Other (Other academic)
567891011 351 - 400 of 703
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf