Change search
Refine search result
1234567 151 - 200 of 1029
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151.
  Bromander, Sandra
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Commercial Law.
  Viljeförklaring vid elektroniska avtal: Utredning av lagmodellens tillämplighet2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med denna kandidatuppsats är att utreda huruvida det föreligger viljeförklaringar vid elektroniska avtal samt utreda om den svenska lagmodellen för avtalsslut går att till-lämpa på sådana avtal.

  Regler om avtals uppkomst på förmögenhetsrättens område, finns att finna i avtalslagen. I motiven till avtalslagen framkommer det att avtal uppkommer genom sammanfallande viljeförklaringar. På senare tid har dock viljeförklaringsbegreppet inom doktrinen på förmögenhetsrättens område utgjort grunden för många och djupa diskussioner. Vid av-talsslut genom dagens elektroniska medel kan det ibland vara svårt att urskilja en vilja, då kommunikationen är automatiserad. Detta har inneburit utmaningar för rättsordning-en och det har diskuterats huruvida viljeförklaringar är och borde vara ett grundrekvisit för att ett avtal ska anses kunna uppkomma.

  För att utreda huruvida det kan anses föreligga en viljeförklaring vid elektroniska avtal, är det av vikt att veta vad lagstiftaren har avsett med begreppet. Det har uttryckts att en viljeförklaring är en ensidig manifesterad vilja som har till syfte att grundlägga, föränd-ra eller upphäva ett rättsförhållande.

  Enligt mig kan avtal via elektroniska medel uppkomma främst genom tre olika model-ler. Första modellen är genom elektronisk post och chatt, där båda parterna agerar ak-tivt. Andra modellen är där ena parten agerar aktivt medan andra parten verkar genom automatiserade meddelanden, så som vid exempelvis webbutiker. Den tredje avtalsmo-dell är där båda parterna verkar genom automatiserade viljeförklaringar.

  De olika modellerna innehåller olika krav av svårighet att sammankoppla den faktiska viljan med ett givet uttryck. För mig är det dock möjligt att se en viljeförklaring i samt-liga modeller. Även om kommunikation via helt automatiserade rutiner inte helt sam-manfaller med viljeförklaringsbegreppet, är förfarandet för mig så pass nära besläktat, att det ändå bör behandlas som sådant.

  Efter genomförd utredning har jag kommit till den slutsatsen att avtalslagen enligt dess nuvarande utformning, fortfarande går att tillämpa på elektroniska avtal. Lagen har ett brett tillämpningsområde då den är teknikneutral och dess bakomliggande tanke om vil-jeförklaringar, är fortfarande applicerbar.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 152.
  Brorsson, Rebecca
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Commercial Law.
  Generell tredjemansrevision: I ljuset av legalitetsprincipen och föreskriftskravet2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I en demokratiskt rättsstat som Sverige ska inte myndigheterna ges godtyckliga befogenheter utan detta ska klart och tydligt framgå av lag. Legalitetsprincipen och föreskriftskravet sätter gränser för detta då de måste ha lagstöd i sin myndighetsutövning. Då myndigheter fattar integritetskränkande beslut mot enskild måste det föregås av en noggrann proportionalitetsavvägning mellan myndighetens kontrollintresse och den enskildes skyddsintresse. Åtgärden måste således stå i proportion till ändamålet. Skatteförfarandet avseende tredjemansrevision är ett omdiskuterat förfarande. Själva beslutet om revision utförs av Skatteverket och kan inte överklagas. Detta är intressant ur en rättssäkerhetssynpunkt då ändamålet beskrivs i revisionsbeslutet. Är ändamålet vagt eller otydligt beskrivet kan detta leda till att Skatteverket får obegränsade befogenheter då inga föreskrifter om vad som är tillåtet finns beskriva i lag. Här sätts legalitetsprincipen på sin spets då myndigheter, så som Skatteverket, i sin myndighetsutövning måste ha stöd i lag, det så kallade föreskriftskravet enligt 1 kap 1 §  RF. Skatteverket får utelämna uppgift om vem revisionen avser och vilka handlingar som eftersöks om det handlar om en generell tredjemansrevision. Ett revisionsbeslut som är vagt utformat och ej kan överklagas leder således till att stora befogenheter ges Skatteverket. Rekvisitet särskilda skäl ges ingen närmare definition i lagtext. Vanligen ges ett rekvisit viss ledning av dess innebörd genom utvecklad praxis. En väl utvecklad rättspraxis på området finns inte och det är således ett faktum att en närmare definition av rekvisitets innebörd bör finnas i lagtext för att göra det mer förutsebart. Detta skulle också innebära att legalitetsprincipen upprätthålls då det får stöd i lag.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 153.
  Brådström, Lisa
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Commercial Law.
  Medberg, Klara
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Commercial Law.
  Genomsynsprincipen - ur ett rättstillämpningsperspektiv2008Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 20 points / 30 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Varje år går svenska staten miste om stora summor i skatteintäkter, intäkter som försvinner till följd av både medvetna och omedvetna fel gjorda av de skattskyldiga. Staten har genom olika åtgärder länge arbetat för att på bästa sätt försöka motverka skattebortfallet. I Sverige finns det tre repressiva metoder mot skatteundandragande aktiviteter: skatteflyktslagen, special- och stopplagstiftning och genomsynsprincipen. Skatteflyktslagen infördes 1980. Genomsynsprincipen är däremot inte lagstadgad utan har utvecklats genom praxis och dess existens har länge diskuterats, likaså om den skall kodifieras. Under 2007 tog debatten avseende genomsynsprincipen ny fart.

  Genomsynprincipen är en repressiv metod genom vilken skatteundandragande aktiviteter bekämpas och framförs som ett komplement till skatteflyktslagen. Principen innebär att företagna rättshandlingar bedöms utifrån dess verkliga innebörd istället för dess formella. Genom att tillämpa genomsynsprincipen ges handlingar de rättsverkningar som de i verkligheten ger upphov till och parternas syfte och intentioner med transaktionerna läggs till grund för beskattningen, inte handlingarnas yttre form eller beteckning.

  Hur skattebasen på bästa sätt skall skyddas och vilken repressiv metod som bäst uppfyller kravet på förutsebarhet, effektivitet, legalitet och rättssäkerhet är svårt att avgöra. Syftet med denna uppsats är därför att nå en slutsats om en kodifiering av genomsynsprincipen skulle leda till en mer rättssäker och förutsebar repressiv metod mot skatteundandragande aktiviteter.

  Det är inte givet att en kodifiering av genomsynsprincipen skulle medföra en mer rättssäker och förutsebar rättstillämpning. Det är emellertid uppenbart att klarare riktlinjer behövs avseende genomsynsprincipen då dess tillämpning idag är mycket oklar. Att formulera så pass klara och precisa rekvisit att rättsläget nämnvärt förbättras får anses vara en svår uppgift. Vi anser dock att genomsynsprincipen bör införas som en ytterligare paragraf i skatteflyktslagen för att på det sättet uppnå en mer rättssäker och förutsebar repressiv metod mot skatteundandragande aktiviteter. Genom denna åtgärd skulle det klargöras vilka bedömningsgrunder domstol har vid underkännande av rättshandlingar. Tydliga förarbeten skulle även arbetas fram och eftertaxering och uttagandet av skattetillägg skulle ske med stöd i lag. Det skulle därutöver tydliggöras att det finns en ytterligare metod, utöver skatteflyktslagen, för att angripa skatteundandragande aktiviteter. Skatteflyktslagens omfattning borde vidare utvidgas till att omfatta samtliga skatteslag för att på det sättet omfatta så många skattekringgåenden som möjligt.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 154.
  Bucko, Karin
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Commercial Law.
  Styrelseansvarsförsäkring för bostadsrättsföreningar: Vad är det som försäkras?2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Styrelser i bostadsrättsföreningar har ett omfattande ansvar för beslut de tar rörande föreningens ledning och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Lider en part skada av styrelsens beslut kan styrelsen bli skadeståndsskyldig utifrån bestämmelserna i bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar. Utredningen har visat att denna skadeståndstalan kan avse sak- och personskador samt rena förmögenhetsskador. Ansvaret är således vidsträckt och kan komma som en överraskning då många bostadsrättsföreningsstyrelser kan bestå av lekmän.

  För att skydda sig mot dessa skadeståndanspråk tecknar många bostadsrättsföreningar ansvarsförsäkringar för sina styrelseledamöter. Detta innebär att ansvarsförsäkringen tar på sig betalningsansvaret vid eventuell skadeståndsskyldighet. Uppsatsens syfte är att utifrån Länsförsäkringar Göteborgs styrelseansvarsförsäkring för bostadsrättsföreningar utreda i vilken omfattning ansvarsförsäkringen åtar sig att skydda styrelsen mot eventuella skadeståndsanspråk. Syftet med uppsatsen har genomförts genom en studie av relevanta rättskällor tillsammans med försäkringsvillkoren för ansvarsförsäkringen.

  Komparationen mellan det lagstadgade styrelseansvaret och försäkringsvillkoren i ansvarsförsäkringen har frambringat en konkret slutsats i vilken omfattning styrelsen skyddas mot eventuella skadeståndsanspråk. Utanför tillämpningsområdet för ansvarsförsäkringen kvarstår många situationer där skadeståndsskyldighet kan uppkomma för styrelsen. Följden av detta blir att försäkringstagaren i realiteten kan bli utan skydd i många situationer även om det existerar en ansvarsförsäkring.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (pdf)
  ATTACHMENT01
 • 155.
  Bucko, Karin
  Jönköping University, Jönköping International Business School.
  Tolkning av individuella avtal och försäkringsavtal: - Finns det någon skillnad?2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att företag skyddar sin verksamhet med hjälp av olika försäkringslösningar är idag vanligt. Syftet med försäkringen är att inbringa en trygghet för försäkringstagaren mot oönskade händelser. Följden blir att försäkringen är viktig ur ett socialt och samhällsekonomiskt perspektiv, särskilt då en inträffad skada kan innebära stora ekonomiska följder. Dock förekommer det fall där försäkringstagaren nekas ersättning. Anledningen kan vara att försäkringsgivaren tolkar försäkringsavtalet till försäkringstagarens nackdel. Hur man tolkar ett försäkringsavtal är därför av stor vikt med anledning av försäkringstagarens behov av trygghet och förutsägbarhet.

  Tolkningen av försäkringsavtal finns inte behandlat omfattande i svensk rättspraxis. Underlag för vad gäller tolkningen av individuella avtal finns det desto mer av både i rättspraxis och i doktrin. Uppsatsens syfte är att utreda om man vid tolkningen av försäkringsavtal kan tillämpa samma tolkningsmetoder som vid individuella avtal enligt svensk rättspraxis. Syftet med uppsatsen har genomförts genom en studie av relevanta rättskällor som utrönar de tolkningsmetoder som används vid individuella avtal i komparitet med de tolkningsmetoder som används vid försäkringsavtal.

  Komparationen mellan tolkningsmetoderna har frambringat en konkret slutsats om vilka skillnader som existerar. Skillnaderna talar för att tolkningsförfarandet vad gäller individuella avtal respektive försäkringsavtal bör särskiljas. Följden blir att det måste finnas en viss försiktighet med att förespråka ett enda tolkningsförfarande för samtliga avtal. Att tolkningsförfarandet bör särskiljas kan dock skapa svårigheter. Detta särskilt då individuella avtal samt försäkringsavtal kan vara av skiftande slag.

  Download full text (pdf)
  Tolkning av individuella avtal och försäkringsavtal
 • 156.
  Buder, Sara
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Commercial Law.
  Andelar som lagertillgång i fastighetsförvaltande bolag2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Företag paketerar fastigheter i bolag inför externa försäljningar i syfte att undgå beskattning på den kapitalvinst som annars uppkommer då fastigheten avyttras. En typisk paketering går till på så vis att ett företag som innehar fastigheter inför en försäljning av dessa startar ett dotterbolag vartill fastigheterna överlåts till sitt skattemässiga värde. Därefter avyttras andelarna i dotterbolaget till ett pris motsvarande fastighetens marknadsvärde.

   

  En förutsättning för att någon skatt inte ska utgå är att andelarna är näringsbetingade. Ett andelsinnehav är i regel att se som kapitaltillgång, men kan i samband med avyttringen ändra karaktär till lagertillgångar. Då endast kapitaltillgångar kan vara näringsbetingade är det av stor vikt att utreda när en andel i ett fastighetsförvaltande bolag är av lagerkaraktär.

   

  Genom en tolkning av 17 kap. 3 § IL och 27 kap. 6 § IL kan sägas att andelar i fastighetsförvaltande företag utgör lagertillgångar om företagets fastigheter skulle utgjort lagertillgångar i ägarföretagets byggnadsrörelse. De kan annars ses som lagertillgångar om andelsinnehavet gör att innehavarföretaget anses driva värdepappersrörelse.

   

  I två nya avgöranden har av olika anledningar andelarna setts som lagertillgångar och därmed beskattades andelsförsäljningen. Avgörandena visar att andelar kan utgöra lagertillgångar på grund av omsättningssyftet när en relativt omfattande försäljning av andelar i samband med frånvaron av annan verksamhet i såväl ägarföretaget som det fastighetsförvaltande företaget finns. Andelarna kan även utgöra lagertillgångar om en handel med fastigheter hade uppstått om fastigheterna ägdes direkt av innehavarföretaget.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 157.
  Buhre, Anna
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Commercial Law.
  Mörck, Elisabeth
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Commercial Law.
  Är tioårsregeln i 3 kap. 19 § Inkomstskattelagen förenlig med EG-rätten?: Vad blir konsekvenserna av den nya lydelsen?2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to investigate whether the ten-year-rule in chapter 3 section 19 of the Income Tax Law is contrary to EC-law. The consequences of the extended rule in connection with international contract law regarding taxation agreement are furthermore investigated.

  The lack of complete harmonization within tax law in the EU brings case law from the European Court of Justice into a position of great importance since it serves as guidance for the member states. Tax rules in national law may not be constructed in a way that is contrary to the right of free movement in the EC-treaty.

  A general explanation of the ten-year-rule is that capital gains which arise from disposal of assets shall be subject to Swedish tax during a ten-year period following emigration from Sweden. The former wording of the ten-year-rule has not been working appropriately. The present outline of the ten-year-rule also comprises foreign shares if they were acquired during a period when the taxpayer was liable to unlimited taxation in Sweden. The aim of the ten-year-rule is to hinder taxpayers avoiding paying governmental taxes after emigration.

  Exit tax is a synonym for emigration tax. Exit tax regarding capital leads to taxation of gains that has not yet been subject to realization due to the taxpayer’s emigration. The ten-year-rule can be regarded as an exit tax since it is based on an extended domicile principle.

  Rules regarding exit tax of capital gains are generally difficult to justify because of the various requirements to be fulfilled in order to comply with EC-law. ECJ has through case law enacted certain requirements regarding construction of exit tax rules in national law. From the judgment of the Lasteyrie-case it can be understood that exit taxes per se is not contrary to EC-law. The later ruled N-case established that exit tax rules supplemented with a possibility of tax deferral has to be considered approved by ECJ, at least when not combined with far too strict requirements for the taxpayer. In order for exit tax rules in national law not to be contrary to EC-law shall rate decrease be considered after emigration and security requirements cannot be demanded.

  Article 13 of the OECD's Model Tax Convention regarding capital gains does not regulate if capital gains shall be taxed or in what way capital gains shall be taxed. Instead the article regulates how the tax claim regarding capital gains shall be divided between the contractual parties. It is not uncommon that the Swedish taxation agreements are in some aspects different from the Model Tax Convention. Limitations of the Swedish tax claim often leads to restriction in the time period in which Sweden has the right to confer taxation of capital gains and/or that Swedish shares only are included in the Swedish tax claim.

  The extension of the ten-year-rule is ineffective since the Swedish taxation agreements are constructed in a way that leads to Sweden being prevented from practicing the tax claim according to the ten-year-rule which the agreement prescribes. The extension to also include foreign shares in the ten-year-rule has not made the rule more efficient due to the neutralizing effect of the taxation agreements. The Swedish taxation agreements affect the ten-year-rule to become inoperative and in order for the extended rule to be effective, Sweden has to renegotiate the agreements.   

  If an emigrating taxpayer is treated in a less favorable manner in comparison with a taxpayer keeping its residence in Sweden due to the ten-year-rule, the rule can be considered as a hindrance. Since taxation of capital gains in accordance with the ten-year-rule is conducted in the same manner for the emigrating person as for the person remaining in Sweden, no derogatory treatment exists which means that the rule is compatible with EC-law.

  The ten-year-rule should be replaced by a system consistent of exit tax rules combined with an opportunity for tax deferral, which we consider to be an appropriate solution. Our investigation demonstrates that this solution achieves the same purpose as the ten-year-rule is striving for at the same time as it seems to be in compliance with EC-law. The difficulty regarding tax avoidance and tax evasion that the ten-year-rule might contribute to is however not completely solved by this presented solution. The problem regarding tax avoidance and tax evasion remains as long as Swedish taxation agreements are not renegotiated.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 158.
  Burge, Petter
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Commercial Law.
  Dragovic, Robert
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Commercial Law.
  Makars pensionsrättigheter vid bodelning: Särskilt om privata pensioners karaktär av kapitalplacering eller försörjningsmöjlighet ur ett företagarperspektiv2007Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 20 points / 30 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper deals with pensionsavings and specifically how they are regarded at the distribution of marital property due to divorce. Historically the views on the right to pension following a divorce have varied, all being from regarding the pension as a means for providing to regarding it as a savings of capital. Naturally these different views have very different impacts on the divisions of marital property for the individual’s gain. The different views give different perspectives to whether the pension is to be included in the sum of assets that are to be divided, or if it is to be treated separately. The current legislation has moved towards regarding pensions as a common property that is to be divided, which contradicts the general development of the current marital laws.

  In today’s society the pension has a significant economic value for the individual. Many people are forced, due to current taxations, to collect a relatively low salary and subse-quently the pension becomes small. As a compensation for this predicament there are often added forms of pensions that are available for the client. Current marital laws state that all economic assets that are put into savings are to be divided in case of divorce. The pension can constitute a significant amount of economic difficulties for the spouses when division of marital property is conducted. This is why we have chosen to investigate how pension savings are to be regarded in these cases. The paper further investigates how the legislative body has chosen to view pensions as a future means for providing or as a savings of capital, and the effects thereof.

  According to practice private pension savings are to be included in the division, occupa-tional pension savings might be included but the general pension are never to be included. The regulation does not rely solely on the individuals’ interests in the savings.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 159.
  Burström, Christoffer
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Accounting and Law.
  Oönskad föräldraförvaltning avaktier i familjeägt bolag.: Var ligger den reella beslutandemakten?2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Vid ett oplanerat generationsskifte när arvingen är omyndig är risken stor att den reella beslutande makten tillfaller en oönskad person. Anledningen till detta är den betydande förmyndarförvaltning en efterlevande förmyndare kan utöva över tillgångar den omyndige fått via legalt arv/testamente eller gåva. De möjligheter som ett borttestamenterande av förvaltningsrätten ger, kan tyvärr ge en falsk känsla av trygghet för testator. I flertalet av fallen finns möjlighet för den efterlevande förmyndaren att utnyttja laglottsmöjligheten föra att tillskansa sig beslutande makt över företaget och på så sätt motverka testators vilja. Trots att lagstiftaren på olika sätt försökt att trygga den omyndiges situation genom regler för hur förmyndare och överförmyndare skall handla anser jag dessa regler vara otillräckliga. Den utvidgning av förmyndaransvaret som omarbetningen av föräldrabalken i mitten på 90-talet innebar, gav tyvärr oärliga förmyndare större möjligheter att sko sig på den omyndige. Resterande skyddsregler rörande omyndigs aktieägande väger ej upp de brister som den frisläppta föräldraförvaltningen innebär.

  Download full text (pdf)
  Oönskad föräldraförvaltning av aktier i familjeägt bolag
 • 160.
  Bäck, Daniel
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Commercial Law.
  Östman, Robert
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Commercial Law.
  Det förstärkta laglottsskyddet: En utredning av gällande rätt avseende 7:4 ÄB2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The thesis discuss the reinforced statutory share of inheritance in the 7th chapter 4 § ÄB, which is an important part of the Swedish inheritance law but likewise difficult to implement practically. It is therefore important to clarify this complex branch of law. The purpose of the thesis is to examine applicable law concerning the legal rule and to detect and analyze the practical implementation difficulties that occur for the court in order to examine if the legal rule is in need of a reformation. To achieve this purpose, a legal dogmatic method is utilized; where case-law have a prominent part of the thesis.

  When someone passes away, his estate shall be allocated through the legal rule of inheritance if a will has not been created. A devisor freely can bequeath one half of the share of inheritance, while the other half constitutes the direct heirs statutory share of inheritance. A direct heir is always entitled to obtain his statutory share of inheritance, which means that a direct heir can claim a will that circumscribes his statutory share of inheritance. The reinforced statutory share of inheritance gives additional protection of the statutory share of inheritance for direct heirs. The legal rule is actualized if a devisor gives property away during circumstances or upon such terms that the bequest is equivalent with a will and special reasons does not apply. If the bequest circumscribes a direct heirs’ statutory share of inheritance, the bequest shall be refunded to the estate. If the bequest cannot be refunded, remuneration corresponding to the bequest shall be reimbursed. The legal rules’ wording consists of three vague necessary conditions, whose meaning has been crystalized by case-law. The court has therefore interpreted what the term bequest is contained of, what is equivalent with a will and when special reasons shall apply. The court must therefore pay attention to these vague necessary conditions when the legal rule is applied practically, which finally results in a subjective judging. With that in mind and that some situations is not regulated within the legal rule, it would be desirable with a reformation regarding the reinforced statutory share of inheritance. 

  Download full text (pdf)
  Det förstärkta laglottsskyddet - En utredning av gällande rätt avseende 7:4 ÄB
 • 161.
  Bäckström, Eva
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Commercial Law.
  Wilgotson, Frida
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Commercial Law.
  Avdrag för ingående mervärdesskatt i blandad verksamhet: Är 8 kap. 13 § ML förenlig med artiklarna 173-175 i mervärdesskattedirektivet?2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  EG-rätten är överordnad nationell rätt, vilket innebär att Sverige har en skyldighet att följa EG-rätten. Det övergripande målet med den Europeiska gemenskapen är att skapa en inre marknad inom gemenskapen. För att förverkliga målet att skapa en inre marknad har ett gemensamt system för mervärdesskatt utvecklats, med målsättningen att harmonisera mervärdesskatten i alla medlemsstater. Harmoniseringen har resulterat i ett flertal direktiv och det mest centrala på mervärdesskatteområdet är direktiv 2006/112/EG, mervärdesskattedirektivet. Mervärdesskattelagen[1] trädde i kraft den 1 juli 1994 och ska utformas i enlighet med mervärdesskattedirektivet.

  Mervärdesskatten är en allmän konsumtionsskatt, vilket innebär att den slutlige konsumenten bär bördan av skatten. Skatten tas därför ut i varje led av produktions- och distributionskedjan. Ett avdragssystem säkerställer att de skattskyldiga inte bär bördan av skatten, genom att tillåta dem att göra avdrag för den ingående mervärdesskatt som de har erlagt inom ramen för deras ekonomiska verksamhet. I de fall en skattskyldig bedriver en verksamhet med såväl skattepliktiga som icke skattepliktiga transaktioner, det vill säga en blandad verksamhet, måste den ingående mervärdesskatten fördelas mellan dessa transaktioner. Den skattskyldige får endast göra avdrag för den mervärdesskatt som är hänförlig till de skattepliktiga transaktionerna.

  Bestämmelserna om avdragsrätt för ingående mervärdesskatt i blandad verksamhet återfinns i artiklarna 173-175 i mervärdesskattedirektivet. Huvudregeln är att det avdragsgilla beloppet ska fastställas genom uppställning av ett bråk, baserat på verksamhetens årsomsättning. I mervärdesskattelagen återfinns reglerna om avdrag för ingående mervärdesskatt i blandad verksamhet i 8 kap. 13 § ML. Utgångspunkten är att den avdragsgilla andelen fastställs på grundval av om gjorda förvärv är hänförliga till verksamhetens skattepliktiga respektive icke skattepliktiga transaktioner. Om den avdragsgilla andelen inte kan fastställas utifrån förvärven i verksamheten ska avdragsbeloppet istället fastställas genom en uppdelning efter skälig grund, genom att använda fördelningsmetoder såsom årsomsättning eller lokalyta.

  8 kap. 13 § ML har samma syfte som artiklarna 173-175 i mervärdesskattedirektivet, vilket är att säkerställa att det görs en uppdelning av ingående mervärdesskatt i blandad verksamhet. Metoderna för att göra en sådan uppdelning skiljer sig dock åt mellan mervärdesskattelagen och mervärdesskattedirektivet. Syftet med uppsatsen är därmed att utreda huruvida 8 kap. 13 § ML är förenlig med artiklarna 173-175 i mervärdesskattedirektivet. Förenligheten utreds genom att lojalitetsprincipen, rättssäkerhetsprincipen och neutralitetsprincipen används som analysverktyg. Principerna är komplexa och har olika betydelser beroende på i vilket sammanhang de används och det är därför nödvändigt att definiera hur varje princip används inom ramen för uppsatsen, för att uppfylla syftet med uppsatsen.

  Slutsatserna indikerar om 8 kap. 13 § ML uppnår kriterierna för att uppfylla lojalitetsprincipen, rättssäkerhetsprincipen och neutralitetsprincipen. Indikationen ligger till grund för att avgöra om 8 kap. 13 § ML är förenlig med artiklarna 173-175 i mervärdesskattedirektivet eller inte. Uppsatsens slutsatser är att 8 kap. 13 § ML uppfyller lojalitetsprincipen och neutralitetsprincipen, så som de definieras i uppsatsen. Bestämmelsen är därmed, utifrån dessa två principer, förenlig med artiklarna 173-175 i mervärdesskattedirektivet. Rättssäkerhetsprincipens krav på förutsebarhet är dock inte uppfyllt och 8 kap. 13 § ML: s förenlighet med artiklarna 173-175 i mervärdesskattedirektivet, kan därmed inte avgöras i enlighet med denna princip.

  [1] SFS 1994:200.

  Download full text (pdf)
  Avdrag för ingående mervärdesskatt i blandad verksamhet - Är 8 kap. 13 § ML förenlig med artiklarna 173-175 i mervärdesskattedirektivet?
 • 162.
  Bäckström, Hanna
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Commercial Law.
  Definitionen av öppen och dold diskriminering: Med urgångspunkt i Commerzbank-målet2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Europeiska Unionen (EU) arbetar bland annat med att förebygga diskriminering mellan medlemsstaterna. Diskriminering kan förekomma när en person från en medlemsstat väljer att etablera sig i en annan medlemsstat. Diskriminering föreligger när två liknande situationer behandlas olika, vilket även är innebörden av likhetsprincipen som tillämpas när dessa situationer ska fastställas. En särbehandling kan bero på nationalitet eller hemvist. Diskriminering på grund av nationalitet benämns som öppen diskriminering och en särbehandling som grundas på hemvist kallas för dold diskriminering. Trots att dessa två diskrimineringsformer grundar sig på olika saker leder de fram till samma sak, att diskriminering föreligger.

  När en person etablerar sig i en annan medlemsstat behövs ett fastställande av vilken medlemsstats rättsordning personen tillhör. I Commerzbank-målet ansågs bolagets säte finnas i ursprungsstaten, det vill säga Tyskland. I målet likställs ett bolags säte med en fysisk persons nationalitet. När en sådan jämförelse görs är det svårt att se skillnaden på om det föreligger öppen eller dold diskriminering. Det är viktigt att kunna avgöra vilket form av diskriminering som föreligger för att kunna bestämma vilka rättfärdigandegrunder som kan tillämpas.

  Författaren anser att det behövs en klarare definition av kriterierna för öppen och dold diskriminering för att tydliggöra vad som är diskriminerande. Författaren uppfattar att det först utreds om det föreligger en öppen diskriminering, om det inte föreligger öppen diskriminering utreds om det föreligger en dold diskriminering. Det ger ett starkt skydd mot diskriminering men författaren anser att det behövs en tydligare definition av kriterierna nationalitet och hemvist, därav skulle diskriminering kunna förebyggas i ett tidigare skede.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 163.
  Caan, Helena
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Commercial Law.
  Vendor due diligence: Advokatbyråns skadeståndsansvar gentemot köparen enligt tillitsprincipen2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 164.
  Carendi, Isabel
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Commercial Law.
  Lilliestierna, Maria
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Commercial Law.
  Associated Enterprises: What is the meaning of “participation in control”?2006Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 20 points / 30 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  When associated enterprises situated in different countries sell goods and services between themselves, the transfer price may, because of different reasons, diverge from the market price. The divergence may be a consequence of tax planning, but it may also arise from other circumstances. To determine the right market price and thereby be able to make a correct taxation, most countries are committed to double taxation agreements, which are usually designed after the OECD Model Convention (hereafter OECD MC). Art. 9 of the convention provides for transfer pricing regulations and in this article the “arm’s length principle” is defined, stating that the pricing should be set according to the market price principles. When the transfer price diverges from the market price it must be established if the enterprises are associated or not, since the transfer pricing regulations only applies to associated enterprises. According to the OECD MC enterprises may be associated through capital, management or control, and it is the last notion, the notion of “control” that creates the greatest confusion. Neither in Art. 9 nor in the rest of the OECD MC, a definition of the notion exists, and it is nowhere stated how the criteria relate to each other. Further-more, guidance is missing describing in which situations the article is meant to be applica-ble.

  According to Art. 3(2) OECD MC, undefined terms shall be interpreted according to domestic law, unless the context otherwise requires. Art. 9 is often given a wider definition than the one provided in the OECD MC when domestic interpretation is used, which may result in an incorrect tax situation. Since the double taxation agreement only deals with the adjustment of double taxation, an adjustment cannot be justified by the use of the OECD MC. By broadening the scope of the article, the countries break the golden rule upon which most double taxation agreements rely, that a double taxation agreement may never be used to expand the right of taxation, only restrict it. The purpose of the thesis is to investigate how to give the term control an appropriate definition in line with Art. 9. Since the use of domestic interpretation may give unwanted results, the context requires an alternative way of interpretation. By giving the notion of control an autonomous treaty interpretation that reflects the purpose and context of Art. 9, the problem is avoided.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 165.
  Carlshamre, Erika
  Jönköping University, Jönköping International Business School.
  Hästverksamheter: - en levande skattefråga2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The distinction between professional business and hobby activities is particularly dif-ficult when there is a personal interest involved in the activity. Such problem emerges in businesses involving horses. According to chapter 13, § 1 of the Swedish taxation law the activity must fulfill certain conditions to be seen as a professional business. The activity has to be professional, durable and pursued in such way that it aims to be profitable or else it can be seen as a hobby. A horse related business must often generate a profit to be seen as a professional business. Once established that the horse related activity is a professional business it must be determined which horses should be included. All horses with an aim to be profitable should be included in the business. If the horse is intended to be sold or used as a breeder it fulfills the requirement to be included in the business. When included in the business the horse have to be classified as an asset. The horse can be classified as either animals in agriculture, current asset or inventory.Profits generated from activities which originate from a farm property can be seen as a professional business without having to fulfill the requirements in chapter 13, § 1 of the Swedish taxation law. The question is whether horse activities carried out on a farm property can be seen as a business solely because it is situated on a farm proper-ty. Profits originating from horse related activities on the property must according to the Swedish Supreme Administrative Court fulfill the business criterions to be taxed as a business. It will not automatically be seen as a business just because it is carried out on a farm property.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 166.
  Carlson, Per
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Commercial Law.
  Skuldsättningsproblematiken på marknaden för snabblån: En granskning av proposition 2009/10:242 och dess motverkande av skuldsättningsproblematiken kring snabblån2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Through certain exceptions in the Swedish regulation on credit agreements for consumers, a new form of instrument for credits has arisen on the national market. The instrument, which is most commonly known as easy credits and was first seen on the Swedish market for consumer credits in 2006, has developed to become part of a vast problem with excessive debt incursion. In order to counteract this development and to harmonise the internal market within the EU, directive 2008/48 EC on credit agreements for consumers was introduced in 2008. In Sweden, the implementation of the directive has led to a proposition for a new regulation on credit agreements for consumers (SFS 2009/10:242 Ny konsumentkreditlag) coming into effect on the 1 January 2011. The proposition puts up stricter rules on creditors granting consumer credits in their course of business, and revokes the former exemption on information and practices preliminary to the conclusion of the credit agreement for minor credits. The purpose of this thesis has been to make clear whether or not the Swedish proposition will counteract the problem with excessive debt incursion that exists on the Swedish market for consumer credits. In order to reach the purpose and to be able to see the differences that the proposition can be expected to bring, a comparison between the effects of current regulation and expected effects of coming regulations must be made. The gathered conclusion of the thesis, after such a comparison, is that the proposition can be expected to counteract excessive debt incursion but also that a series of following consequences must be taken into account.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 167.
  Carlsson, Daniel
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Commercial Law.
  Laglottsskyddet: Går det att förändra för att öka testationsfriheten för arvlåtare?2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 168.
  Carlsson, Eva
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Accounting and Law.
  Bergström, Jessica
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Accounting and Law.
  Lagval och behörighet i EUs arvsförordning: Konsekvenser av att bodelningsregler inte omfattas2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  People move between countries and establish connections all over the world. This results in a need to solve problems with cross-border inheritances and partitions of joint property. Today these situations are regulated by the countries’ own international private law. EU has adopted a constitution that harmonizes rules of jurisdiction and applicable law for inheritances but not the partition of joint property. The objective of this presentation is to study the consequences of the regulation in Swedish law and the effect of non-harmonization of partition.

  Swedish courts have jurisdiction in cross-border inheritance disputes if the deceased had domicile or property in Sweden or Swedish citizenship. The applicable law is determined by the principle of nationality. The same jurisdictional rules apply to the partition of joint property due to the death of a spouse. Swedish courts can also have jurisdiction in case the defendant has domicile in Sweden or if he accepts that Swedish court hear the dispute, as well as if the plaintiff has domicile in Sweden and Swedish law is applicable on the partition. The applicable law regarding this is determined by the principle of domicile or an agreement between the spouses.

  The regulation states jurisdiction and applicable law shall be determined by the domicile. It also states a common recognition of member states judicial decisions in this area. Sweden will be forced to abandon the principle of nationality and Swedish courts will not be required to apply foreign law with the same frequency as before. Jurisdiction for distribution of estate will have the same principle as the partition. Sweden is going to get a rather narrow jurisdiction for the inheritance. Due to this Sweden will need to recognize more foreign judicial decisions than before. Wider jurisdiction will apply to partition which may lead to continued parallel processes.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 169.
  Cederbrink, Petter
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Commercial Law.
  Gunnarsson, Jim
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Commercial Law.
  Den nya kompletteringsregeln i 39a kap. 7a § IL: En analys av dess förenlighet med etableringsfriheten2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The first Swedish CFC legislation came into force on January 1st 1990 and has since undergone several revisions. The purpose of the Swedish CFC rules is to prevent tax avoidance by companies located in low tax countries and thus defend the Swedish tax base. In short, the Swedish CFC legislation implies an opportunity to tax the owner of a foreign located CFC of its revenue from the CFC.

  The ECJs ruling in the Cadbury Schweppes case caused several of the member states, including Sweden to change its CFC legislation. The ECJ ruled that the CFC legislation constitutes a restriction on the Freedom of Establishment and should be prohibited unless the CFC does not constitute a wholly artificial arrangement intended to escape the national tax normally payable. CFC-taxation may not be made if it is proved that there is an actual establishment intended to carry on a genuine economic activity. The finding if such an establishment exists must be based on objective factors which are ascertainable by third parties with regard, in particular, to the extent to which the CFC physically exists in terms of premises, staff and equipment.

  The Swedish government chose to incorporate the outcome of the ruling by implementing a new CFC-legislation - 39a. 7a § IL. The government chose to formulate the legislation so an income of a foreign legal entity which belongs in a state within the European Economic Area is not considered to be low taxed if the foreign legal entity in the home State is an actual establishment from which a commercially motivated business is managed. To make this finding, the government lists three factors that require specific consideration. The foreign legal entity must according to the first factor have their own resources in the form of in the form of premises and equipment to the extent necessary for its activities. The second factor sates that the control of staff with the skills necessary to independently carry out the activity and finally shall the staff independently make decisions in the ongoing activities. The wording of the legislation has received much criticism in the preparatory work and in the literature especially since the wording of the Swedish legislation differs from the one made by the ECJ.

  This Master's thesis aims to investigate and analyze the new Swedish CFC-legislation in 39a. kap. 7a § IL and to analyze if it is compatible with the Freedom of Establishment with specific regard to the outcome of the Cadbury Schweppes case. Moreover, any application or interpretation problems will be clarified and analyzed. The conclusion is that the new Swedish CFC legislation threatens to be incoherent with the freedom of establishment and that the wording creates problems of interpretation and raises uncertainty about the future application. As the new CFC legislation intends to reconcile the Swedish CFC legislation with EC law it should be more reasonable if the new rule only contained the basic elements as reflected in the ruling, while details instead were left to the legislative development.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 170.
  Cera, Denis
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Commercial Law.
  Avtalad upphovsrätt: En studie av förslagen till en reformering av 3 kap. upphovsrättslagen2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The stipulations that regulate both the economical and non-profitable aspects of copyright transactions are to be found within the third chapter of the Swedish Copyright Law. Critics have claimed that the current regulations regarding copyright transactions are outdated. It has been pointed out that these regulations need to be updated as regarding to the development of the current technology and the changing copyright market. In accordance with these claims, the board investigating the Swedish Copyright Law - issued by the Swedish government – has presented a motion named Contracted copyright. This motion contains several changes and supplements to the current regulations in the third chapter of the Swedish Copyright Law. The board has through this motion investigated whether and to what extent the current regulations need to be changed in accordance with the current development of the copyright market. The general idea has been to investigate whether the copyright authors require an extended protection on the copyright market. Therefore the purpose of this essay has been to investigate these suggested changes to the current regulations. In order to determine whether they serve their suggested purpose and how they will affect the current legal position.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 171.
  Ceric, Ermina
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Commercial Law.
  Väsentlig anknytning 3:7 IL: - Är de mest betydelsefulla anknytningsfaktorerna bostad, familj och väsentligt inflytande i Sverige förutsägbara för den skattskyldige?2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Unlimited tax liability exists for individuals if essential connection still consists, provided that previous residence existed. In the assessment of essential connection ten different factors in 3:7 IL shall be considered. Residence set up for year-round-use, family, and significant influence in Swedish business is considered to carry more weight in the assessment than the remaining factors. Residence set up for year-round-use includes two different residence types, namely residence for permanent use and residence used for recreational purposes. Residence for permanent use normally causes essential connection while residence used for recreational purposes never does. This distinction is however not drawn in the legislation, thus it becomes unclear which residences are actually of importance in case law. Furthermore, a remaining family in Sweden normally leads to essential connection for the Swedish citizen who now lives abroad. For foreign nationals who still have family in Sweden, the outcome is somewhat unclear. The foreign citizenship seems to affect the assessment so that the outcome will be the opposite. Further significant influence in Swedish business is considered to be a complex connecting factor. What constitutes significant influence is unclear. For holdings of assets a weak limit of approximately 10 % has been drawn. If the individual owns more than 10 % in the Swedish company, it may indicate that essential connection exists, but the output will be the opposite if the holding is less than 10 %.

  The courts are bound by law to treat two cases that are comparable alike. Case law shows that is not the case. In the majority of cases concerning these three criteria’s reasoning for the decisions are missing which makes it more difficult for the taxpayer to understand the outcome. This in turn gives rise to a lack of predictability.

  Download full text (pdf)
  Ermina Ceric, Väsentlig anknytning
 • 172.
  Claesson, Charlotte
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Commercial Law.
  Undersökningsplikten i förhållande till upplysningsplikten: En rimlig ansvarsfördelning mellan parterna?2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vid fastighetsköp föreligger en ansvarsfördelning gällande fel i fastigheten som de engagerade parterna bör vara väl införstådda i. Om så inte är fallet kan det komma som en ovälkommen överraskning att exempelvis köparen bär ansvar för vissa defekter i fastigheten som eventuellt visar sig i ett senare skede.

  Enligt lag har köparen en undersökningsplikt som innebär att denne ansvarar för att undersöka fastigheten grundligt. Undersökningsplikten är inte tvingande men köparen bör ta vara på denna möjlighet eftersom denne bär ansvar för att ett visst förhållande är upptäckbart. Säljaren ansvarar för dolda fel, fel som köparen ej borde ha upptäckt vid en omsorgsfull undersökning av fastigheten. Det bör poängteras att undersökningsplikten både kan begränsas och utvidgas beroende av säljarens uttalanden, fastighetens skick och omständigheterna i övrigt. Någon generell upplysningsplikt åvilar inte säljaren men i vissa fall kan dennes underlåtenhet att fästa köparens uppmärksamhet på en viss defekt få betydelse för felansvaret. För det fall att underlåtenheten att nämna ett fel kan klassas som ett svikligt förledande av motparten eller annat ohederligt handlande kan säljaren nämligen bli ansvarig även för fel som anses upptäckbara. Sammantaget är således parternas plikter beroende av varandra, varför omständigheterna i det specifika fallet ofta får stor betydelse vid fastställande av felansvaret.

  Den nuvarande ansvarsfördelningen är till fördel för säljaren eftersom undersökningsplikten är betydligt mer långtgående än den i viss mån existerande upplysningsplikten. Vid bestämmande av felansvaret sägs bedömningen utgå ifrån vad en ”normalt erfaren och på området normalt bevandrad” köpare borde ha uppmärksammat vid en grundlig undersökning av fastigheten. Detta torde dock inte vara fallet eftersom köparen förväntas ha viss byggnadsteknisk kunskap. En följd därav är att köparen ofta anlitar en besiktningsman för att känna en större trygghet i köpet. Detta är givetvis förståeligt eftersom ett fastighetsköp endast sker ett fåtal gånger under livstiden, vilket knappast ger någon större kunskap inom området.

  Ett alternativ till den nuvarande ansvarsfördelningen är att införa krav på besiktning av fastigheten från säljarens sida. Säljaren får då stå för kostnaden som följer av att en fackman utför en besiktning av fastigheten innan denna visas för eventuella köpare. Besiktningsmannen ansvarar för att undersöka fastigheten noggrant, kontrollera objektsbeskrivningen och lyssna till säljaren om denne vill att någon ytterligare information skall framkomma av besiktningsprotokollet. Om besiktningsmannen förbisett någon defekt som anses upptäckbar kan denne få bära felansvaret för den defekten. Det är dock mycket troligt att besiktningsmannen har en ansvarsförsäkring som täcker eventuella kostnader. Köparens undersökningsplikt förändras på så sätt att köparen endast ansvarar för att kontrollera besiktningsprotokollet och utifrån detta avgöra om en fördjupad undersökning bör ske av någon del i fastigheten. Om så bedöms nödvändigt får köparen stå för kostnaden som den fördjupande undersökningen resulterar i eftersom köparen vanligtvis ej kan utföra denna på egen hand. Köparen bär felansvaret gällande en viss defekt om defekten borde ha upptäckts vid en grundligare undersökning som var befogad med anledning av vad som antecknats i besiktningsprotokollet. Säljarens upplysningsplikt kvarstår på så sätt att säljaren skall kontrollera besiktningsprotokollet och upplysa besiktningsmannen om det finns någon ytterligare information som bör framgå av protokollet. Säljaren ansvarar för ett visst fel, om denne ej upplyst besiktningsmannen om samtlig relevant information gällande den specifika delen av fastigheten där felet finns, och förfarandet kan klassas som svikligt förledande eller ohederligt handlande. Vidare ansvarar säljaren liksom tidigare för dolda fel, fel som varken besiktningsmannen eller köparen (köparens anlitade fackman) uppmärksammat eller borde ha lagt märkte till.

  Det bör poängteras att säljarens felansvar gäller framför besiktningsmannens. Innebörden därav är att säljaren ansvarar om ett förtigande angående ett visst förhållande kan anses som svikligt förledande men samtidigt rör ett förhållande som besiktningsmannen borde ha uppmärksammat. Säljarens felansvar aktualiseras även framför köparens undersökningsplikt om motsvarande konflikt gällande felansvaret uppstår mellan säljaren och köparen.

  Denna alternativa ansvarsfördelning torde vara mer rimlig än den nuvarande. En följd är att köpeskillingen i större utsträckning motsvarar värdet på den fastighet som säljs. Dessutom möjliggörs en utformning av klara riktlinjer angående vad som förväntas av parterna eftersom felansvarets bestämmande inte är lika beroende av omständigheterna i det specifika fallet. Det faktum att säljaren har betydligt större kännedom om fastigheten som säljs än köparen bör vidare avspeglas i felansvaret, vilket är resultatet av ovanstående förslag. Att fastighetsköpet dessutom innefattar ett ansenligt penningbelopp borde vara anledning nog för att förändra köparens situation och göra denna mer betryggande. Sannolikt resulterar en dylik förändring av ansvarsfördelningen i ett minskat antal tvister gällande fel i fastighet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 173.
  Claesson, Ida
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Commercial Law.
  Business Restructuring: The applicability of the arm's length principle for intangibles with an uncertain value at the time of the restructuring2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis is based on the regulations found in the OECD model and the OECD TP guidelines concerning the arm’s length principle. The core of the arm’s length principle is that transactions between associated enterprises should be treated the same as transactions between independent enterprises. This principle can be found in Article 9 of the OECD model. One transaction that may fall within the scope of Article 9 of the OECD model is business restructuring. Business restructuring was previously an unregulated TP area but with the new OECD TP guidelines, from 2010, regulations have been formulated. The aim with thesis is therefore to examine how the arm’s length principle should be applied to the new guidelines for business restructurings of intangibles with an uncertain value at the time of the restructuring.

  In order to answer the question set out in this thesis some of the factors that affect the application of the arm’s length principle have been examined separately. Firstly the arm’s length principle that is the generally accepted TP method used by both taxpayers and tax administrations in order to find a fair price for transactions between associated enterprises. The principle seeks to identify the controlled transaction and thereafter find a comparable uncontrolled transaction that is similar to the transaction performed between the associated enterprises. The second part examined the meaning of the term business restructuring according to the new guidelines since there is no other legal or general definition. Business restructurings are defined as cross-border redeployments of functions assets and risks, performed by MNEs. As long as a transaction falls within this definition it will be subjected to the arm’s length principle for tax purposes. The third part examined intangibles since that also lack a general definition. The identification and valuation of intangibles is a complex and uncertain thing to do for both taxpayers and tax administrations. When applying the arm’s length principle it is however found that the issue of identification of what constitutes and intangible may be unnecessary. The aspect that should be considered is instead the value of the intangible or more precise, the value that independent enterprises would have agreed upon in a similar situation.

  The applicability of the arm’s length principle to business restructurings of intangibles with an uncertain value at the time of the restructuring should be found by performing a comparability analysis. In order to perform a comparability analysis, the controlled transaction firstly has to be identified. Thereafter, a comparable uncontrolled transaction needs to be found. An equivalent uncontrolled transaction may not be found in all cases and it should in those cases be examined what independent enterprises would have done if they had been in a comparable situation.

  The arm’s length principle should be applied to business restructurings of intangibles with an uncertain value in the same manner as for any other uncontrolled transaction. The issues for this type of a transaction become the identification of what constitutes a business restructuring and also how to determine a fair value for the intangibles. The OECD TP guidelines lack some guidance as to the issues that can occur when a comparable uncontrolled transaction cannot be found. This creates an unsatisfactory guesswork for both taxpayers and tax administrations when trying to determine what independent enterprises would have done if they had been in a similar situation. This creates an unnecessary uncertainty when trying to apply the arm’s length principle. 

  Download full text (pdf)
  Business Restructuring
 • 174.
  Claesson, Ida
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Commercial Law.
  Uppfyllelseorten för den förpliktelse som talan avser: Artikel 5.1 b) Bryssel I-förordningen vid avtal om utförande av tjänster2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Article 5.1 in the Brussels I-Regulation regulates special rules on jurisdiction for contractual disputes. The aims of this thesis are to determine the location as provided under Article 5.1 b), as the place of performance for the obligation in question. The focus of this thesis is the problems that occur when services, according to the contract, are to be performed in several Member States.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 175.
  Dahlin, Daniel
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Commercial Law.
  Kvicklund, Maria
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Commercial Law.
  Hemstatshinder inom EG-rätten: Med inriktning på de svenska personaloptionsreglernas förenlighet med EG-rätten2005Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 20 points / 30 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the thesis is to analyse the Swedish employee stock option legislation’s compliance with EC law. Chapter 10 section 11 subsection 2 of the Swedish income tax act states that when a person subject to unlimited tax liability ceases to be domiciled or permanently resident in Sweden, the change of residence is deemed equal to the redemption of the employee stock options and shall therefore be taxed. Due to the emigration, not yet realized assets are taxed. The kind of taxation present in the Swedish employee stock option legislation is an example of an exit tax.

  The first part of our analysis consists of determining whether the Swedish employee stock option legislation may constitute an unlawful obstacle for the free movement of workers and capital within the internal market. According to our terminology, an obstacle put up by the home state, capable of deterring citizens or residents of that country from exercising their right to free movement is considered a home state obstacle. We have reached the conclusion that the Swedish employee stock option legislation constitutes an unlawful home state obstacle for the free movement of workers and capital.

  The second part of this study consists of investigating whether the Swedish employee stock option legislation can be justified under the EC treaty or under the rule of reason test. Concerning the possibilities stated in articles 39 and 58 EC to depart from the principle of free movement, we would like to suggest that the exit taxation provision found in the Swedish employee stock option legislation cannot be justified through neither of them. The rule of reason justification grounds coherence of the tax system, effectiveness of fiscal supervision and the need to prevent tax avoidance are tried in relation to the Swedish employee stock option legislation. By reference to case law from the ECJ and the analysis in the thesis, none of the three seems to be able to justify the Swedish employee stock option legislation.

  The Swedish employee stock option legislation cannot, according to our analysis, be justified neither through the treaty nor the rule of reason test. In our opinion, it therefore constitutes an unlawful home state obstacle for the free movement of workers and capital. The consequence of an unlawful obstacle is that the member state may not apply that rule.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 176.
  Dahlkvist, Maria
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Commercial Law.
  Uhrbom, Sara
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Commercial Law.
  Grov vårdslöshet vid ansvarsbegränsning inom sjörätten: Begränsning av skadestånd vid skada på gods2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 177.
  Dalentoft, Tomas
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Commercial Law.
  Toftgård, Magnus
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Commercial Law.
  International Arbitration: Arbitration Agreements and the writing requirement2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  As international trade is constantly increasing, the number of disputes between international parties is greater than ever. In view of the fact that it is difficult to get court judgments recognized and enforced, arbitration has gained a great foothold in international commercial disputes. The leading international legal framework for recognition and enforcement of arbitral awards is the New York Convention of 1958 with 142 Member States as of today. It simplifies recognition and enforcement of arbitral awards in foreign countries. Nevertheless, certain criterions are required to be fulfilled and a much-debated criterion is the writing requirement for arbitration agreements.

  The writing requirement is found in Article II(2) of the New York Convention and it stipulates that an arbitration clause or an arbitration agreement must be signed by the parties or contained in an exchange of letters or telegrams to constitute a valid arbitration agreement, which is the foundation of a recognizable and enforceable arbitral award. The requirement in itself is clear, but the development of electronic communication and the fact that national courts interpret the writing requirement differently, leads to dissimilar requirements in various countries. Moreover, numerous new ways of how to conclude contracts have been established during the 50 years that has passed since the adoption of the New York Convention and the ever increasing number of disputes has questioned the function of the writing requirement. The UNCITRAL has, by adopting a model law, tried to accomplish a uniform interpretation and establish what it takes to fulfill the writing requirement. The starting point for the work of the UNCITRAL was to modify national arbitration legislation and thus reach the objective of harmonizing the writing requirement.

  The thesis undertakes an international outlook in three countries, Australia, Italy and Sweden. These countries are all Member States of the New York Convention but there are great differences in their legislation. Sweden imposes no writing requirement and Italy has applied a very restrictive interpretation. Australia has incorporated the UNCITRAL Model Law. The international outlook illustrates how the interpretation depends on national arbitration legislation and attitude towards the writing requirement.

  An analysis of the current general legal context shows a weakening threshold for fulfillment of the writing requirement. It is also evident that the writing requirement is not in line with how international trade is practiced today. The writing requirement frequently constitutes a formalistic problem regarding conclusion of contracts, as it comprise a requirement with-out function. In addition to this, the attempts of the UN have failed to eliminate uncer-tainty and the divergence in interpretation. To reach a uniform interpretation, an immense overhaul of the New York Convention is needed, alternatively that additional States adhere to the UNCITRAL Model Law and thus eliminate the national differences of today.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 178.
  Danielsson, Emma
  Jönköping University, Jönköping International Business School.
  Patientens rätt till ersättning vid skada inom hälso- och sjukvård: En analys av problematiken med patientskadelagen2007Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 20 points / 30 hpStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 179.
  Danielsson, Emma
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Commercial Law.
  Årets gränsbelopp: Vem kan betraktas som ägare vid årets ingång2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Being able to know how use the rules about how taxes works, allows a shareholder with qualified holding in a closely held company, to pay less taxes. When the owner of the share makes an agreement, which the ownership rights transfers later than the actual date for when legal contract is written. The question is therefore who can consider being the new owner at the beginning of the year and taking part of the benefits. Do the ownership rights transfer on the contract date or the date of access?

  When a buyer purchase a share during the year, he may not partake of any threshold amount, then the expected time is for those who are owners at the beginning of the year. The contract date and the date of the access are two different concepts which provide a few questions when actually the ownership rights transfer occurs. In those circumstances, the time is important for both parties.

  Tax law and civil law can collide with each other, decide when a transfer of ownership takes place. In tax law, it does not usually matter if a valid right moment occurs, as opposed to civil law. When parties agree that access to the share can take place later, it is in the most cases an interpretation of the wording in the agreement. However, mostly cases are based on the contract date. A seller consider to have difficulties to get around the regulations. Even when the date of access is consider, the seller is not given credit even if he is the owner according to civil law.

  Download full text (pdf)
  Årets gränsbelopp
 • 180. Danielsson, Hans
  et al.
  Sund, Lars-Göran
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Commercial Law.
  Familjeägda aktiebolag och generationsskiften: En översikt2005 (ed. 2)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 181.
  Danilovic, Branko
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Commercial Law.
  Råder det diskrepans mellan 8 kap. 4 § UB och vissa EU-rättsliga förordningar som reglerar gränsöverskridande verkställighet av domar?2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  During the last decade two EC Regulations have been adopted in order to regulate and introduce uniform standards for procedures regarding recognition and enforcement of judgements in civil and commercial matters within the EU.

  The first regulation to be adopted was the Brussels I Regulation. According to its provisions a judgement delivered in one Member State can be enforced in an other Member State. Previously the judgement must be declared enforceable in the Member State where the judgement is to be enforced.

  A few years later the second regulation called the EEO Regulation was adopted. According to the EEO Regulation a declaration of enforceability is not required anymore. Instead a judgement can be certified as a European Enforcement Order for uncontested claims by the court or a competent authority in the Member State where the judgement was delivered.

  The enforcement procedure itself shall however be governed by the law of the Member State of enforcement. In accordance with Swedish law a judgement concerning payment claims should be enforced by distraint.

  According to Swedish law a Debtor’s property is allowed to be seized but not retailed until time for an appeal has expired. The EEO Regulation on the other hand allows the enforcement procedure to be finalized immediately.

  There is a high probability that the time for an appeal against a foreign judgement may expire before such time in which an appeal against the declaration of enforceability can be lodged expires. In that case the Swedish law would permit the executor to finalize the enforcement procedure while in according to the Brussels I Regulation, the enforcement procedure in such case should still be limited to protective measures.

  It is also quite possible that the Swedish provision infringes the non-discrimination rule in the Treaty of Amsterdam or The General Principle of Equality.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 182.
  Davidsson, Louise
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Commercial Law.
  Thulin, Sara
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Commercial Law.
  The Legal Status of Domain Names: A Business Context2008Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 20 points / 30 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Domain names are still a relatively unknown occurrence and despite being a natural part in

  most people’s every-day life, there are few who reflect over their importance. The original

  function of domain names was merely to serve as technical addresses and to facilitate the

  locating of websites on the Internet. Today domain names are much more than this. In

  addition to the address function, domain names may also serve as indications of goods,

  services, businesses or information. The domain name is usually the first contact one gets

  with a website and it has become crucial for businesses to have their company name or

  trade marks registered as domain names. The issue of the legal status of domain names has

  mainly been discussed from an American point of view and in Sweden this discussion has

  almost entirely fallen under the radar. If the legal status of a domain name were clear, it

  would be easier for businesses to avail themselves of the value of that domain name. It

  would possibly even contribute to strengthening the legal protection for the domain name

  holder, in for example insolvency or bankruptcy procedures.

  Intellectual property exists in many different forms, the main being patents, trade marks,

  copyright and design rights. Although there are many differences between them, they all

  have in common that they establish property protection over intangibles such as ideas,

  inventions, signs and information. As a domain name is not a physical object, there can be

  no doubt that it is an intangible. The question is whether it is property. Intellectual

  property is not a static area and it can, in line with societal and technological development,

  be expanded to include new types.

  The legal status of domain names is generally discussed in the light of the close connection

  they have with trade marks. Except from their original function, the trade mark function of

  domain names can probably be considered as one of the most commonly accepted. It is

  indicated in this thesis that that function contributes to that a domain name can be

  considered as a distinctive sign and thereby obtain protection, in the same way as an

  unregistered trade mark.

  According to current accounting rules, businesses may, to some extent, avail themselves of

  the value of a domain name. Domain names are under certain circumstances identified as

  intangible assets and even as ‘similar rights’ to for example trade marks and patents in

  accounting and taxation situations.

  At this time it is not possible to legislate on the area of the legal status of a domain name

  on a Community level, as this most likely would have to include a consideration of the

  existence of property rights and consequently fall outside the legislative powers of the

  Community.

  Both the legal development and the legal discussions on the topic of the legal status of

  domain names in Sweden have been relatively sparse. Nonetheless, there have been some

  interesting opinions.

  By investigating what positions the different authorities, academics and practitioners have

  taken on the legal status of domain names it can be concluded that the prevailing opinion

  in Sweden is that domain names are not considered as property. The reason for this seems

  to be that domain names as such, are in fact no more than technical constructions and that

  by registering a domain name the registrant only becomes the holder of a contractual right.

  However, there are some diverging opinions which could suggest that the legal status of

  domain names in Sweden is not yet settled. The aspects which are then taken into

  consideration include that domain names have developed to become important and

  valuable assets for an increasing number of businesses. A domain name is a precondition

  for the creation of a website and therefore of crucial importance for, in particular, online

  based businesses. However, they are of increasing importance for all businesses to reach

  out to and compete over the same customers.

  It is advocated that the fact that domain names are freely traded with indicates that domain

  names are property. It has also been questioned whether an asset with a true economic

  value, such as a domain name, can exist without being considered as an item of property.

  The steps taken in other jurisdictions have shown that the legal status of domain names is

  not even clear in some of the countries with the greatest experience of domain names.

  Nonetheless, the legal status is given attention in those countries and the discussion has

  been initiated. In general, it can be concluded that the development seems to go toward

  higher awareness of the value of domain names.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 183.
  Delibalt, Maryna
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Commercial Law.
  Begränsningar i avdragsrätten för ränta på vissa skulder: Granskning av den så kallade ventilen2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den 1 januari 2009 har reglerna om begränsningar i avdragsrätten för ränteutgifter vid internt finansierade förvärv av delägarrätter inom företag som ingår i en intressegemenskap trätt i kraft. Reglerna begränsar den generella avdragsrätten för utgifter som gäller i Sverige.

  Ränteavdragsbegränsningsreglerna är avsedda att stoppa endast konstlade ränteupplägg. Samtidigt vill lagstiftaren inte att dessa regler ska drabba de transaktioner som företag genomför av affärsmässiga skäl, varför undantag från begränsningen i ränteavdraget infördes. Enligt undantaget medges ränteavdrag om ränteintäkter hos det mottagande företaget beskattas med minst 10 procent i det land där det företag som faktiskt har rätt till inkomsten hör hemma. Det förekommer dock situationer när beskattning med 10 procent inte kan genomföras. Transaktionerna som omfattar ränteutgifter handlar däremot uppenbarligen inte om sådana skatteupplägg som reglerna är avsedda att motverka. I sådana fall finner lagstiftaren behov av en kompletteringsregel, den s.k. ventilen.

  Ventilregeln innebär att ett företag kan medges avdrag för ränteutgifter till ett företag i en intressegemenskap om förvärvet och skulden som ligger till grund för förvärvet är huvud-sakligen affärsmässigt motiverade. Författaren anser att regeln kan medföra tolknings och tillämpningsproblem. Uppsatsen syftar därför till att genom analys av gällande rätt utreda i vilken utsträckning företag kan använda sig av den s.k. ventilen.

  Det konstateras i uppsatsen att det kan uppstå svårigheter för företag att särskilja skattehänsyn från företagsekonomiska överväganden vilket krävs för att åberopa ränteavdrag med stöd av ventilen. Slutligen kommer författaren fram till att ventilregeln ska användas med försiktighet på grund av bedömnings- och bevissvårigheterna. Därmed kan även administrativa kostnader uppkomma till följd av dokumentation och kvantifiering.

  Download (pdf)
  attachment
 • 184.
  Deniz, Nathalie
  Jönköping University, Jönköping International Business School.
  Armlängdsprincipen i lånetransaktioner: Bidrar den svenska tolkningen av armlängdsprincipen till en rättssäker tillämpning av korrigeringsregeln?2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar prissättning av ränta på lån som lämnas mellan företag i gränsöverskridande intressegemenskap, där korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § IL tillämpas för att avgöra huruvida den interna räntan satts på marknadsmässiga villkor. I fall då räntan anses avvika från den som skulle ha avtalats mellan sinsemellan oberoende parter möjliggör regeln en justering av resultat hos det företag vars beskattningsbara resultat i Sverige minskat på grund av den oriktiga prissättningen. Regeln avser således att skydda den svenska skattebasen genom att förhindra att företagen utnyttjar avdragsrätten för ränteutgifter och överför vinster till utlandet. Korrigeringsregeln ger uttryck för armlängdsprincipen och överensstämmer med artikel 9 i OECD:s modellavtal, utifrån vilken OECD har utarbetat riktlinjer som behandlar armlängdsprincipen ingående.

  Uppsatsen syftar till att analysera huruvida den svenska tolkningen av armländsprincipen bidrar till en rättssäker tillämpning av korrigeringsregeln. Enligt de krav som uppställs i uppsatsen anses inte rättssäkerheten vara upprätthållen. Då OECD:s riktlinjer tillmäts rättskällevärde inom svensk rätt anses detta för det första bero på att den svenska tolkningen avviker från riktlinjerna. För det andra anses inte skatteverket och de svenska domstolorna, i egenskap av svenska rättstillämpare,ha redovisat sina tolkningar på ett sätt som gör det möjligt för företagen attförutse de skattemässiga konsekvenserna av sitt handlande. Då de svenska skatteavtalen följer OECD:s modellavtal och är införlivade med svensk rätt anses slutligen föreliggaen risk till avsteg från legalitetsprincipen, vilken förutsätts följas för att rättssäkerheten ska vara upprätthållen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 185.
  Dohlmar, Erik
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Accounting and Law.
  Giner, Eric
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Accounting and Law.
  BEPS Action 8: Finns förutsättningar för att de angivna målen uppfylls?2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  BEPS is an OECD project, initiated by G20. The purpose of the project is to prevent base erosion and profit shifting through tax structures where profits are shifted to low tax jurisdiction. More specifically this thesis addresses BEPS action 8 and its work on transfer pricing aspects of intangibles. The purpose of this thesis is to investigate if the prerequisites exist to achieve the stated goals within action 8 and also to investigate problems that can affect the achievements. The goals of OECD with action 8 are ensure that transfer pricing of intangibles is not used to separate taxable income from the value creation activities.

  To achieve this OECD wants to ensure that the performance of functions, the use of assets and risk-taking is compensated since this is deemed to create value. Therefore OECD sets out to ensure that companies are not compensated only because of the fact that they are the legal owner of an intangible asset. Transactions with intangible assets shall be priced with the transfer pricing method that results in the most reliable arm’s length price. In addition to the traditional transfer pricing methods OECD states that alternative methods can be used if they result in the most reliable arm’s length price.

  The authors of this thesis consider that prerequisites exist to achieve the stated goals within BEPS action 8. This is primarily based on increased possibilities to ensure that profit allocations are made based on value creation. The criticism that the authors presents is based on the risk of increased burdens and an increased insecurity for MNEs since the assessments regarding what MNEs need to create value is subjective. Criticism is also based on the insecurity that arises when the alternative transfer pricing methods are used.

  Download full text (pdf)
  BEPS Action 8
 • 186.
  Dreijer, Catarina
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Commercial Law.
  Samuelsson, Caroline
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Commercial Law.
  Documentation requirements on transfer pricing: A comparative study of international guidelines2006Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 20 points / 30 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  In this master thesis a comparative study is made regarding the international guidelines on transfer pricing documentation.

  International transfer pricing deals with the valuation of intragroup crossborder transactions. As the involved parties share interests to such an extent that the terms and conditions of their transactions could differ to what unrelated parties would agree on, it is complicated to properly price the controlled transactions. The transactions are therefore to be determined in accordance with the arm’s length principle.

  In order to show the arm’s length nature of controlled cross-border transactions an MNE must provide transfer pricing documentation demonstrating how the prices have been determined and why they are at arm’s length. Documentation is thus an endeavour to determine transfer prices in accordance with the arm’s length principle.

  Even though the arm’s length principle is used by most tax authorities when regulating transfer prices, the application of the principle differs. This imposes massive compliance costs for MNEs trying to meet the transfer pricing documentation requirements of numerous jurisdictions. However, the MNEs are at great risk of being exposed to double taxation or documentationrelated penalties if they do not meet the above mentioned documentation requirements.

  In order to ease the burden on MNEs, OECD has developed transfer pricing guidelines wherein Chapter V deals with the problems of transfer pricing documentation. The OECD Transfer Pricing Guidelines on documentation are founded on the principles of prudent business management, which means that the tax authorities´ need for information should be balanced by the cost and burden for the taxpayer of obtaining or creating the documents in question.

  PATA and the EU have, by presenting new international frameworks, tried to harmonise national documentation requirements for their respective trade areas within the limits of the OECD Transfer Pricing Guidelines. In an attempt to follow the international developments regarding transfer pricing documentation, the Swedish Government has proposed a draft bill for national rules on documentation.

  A fundamental problem within the area is the different approaches in assessing the arm’s length principle and harmonisation of documentation in itself cannot solve this issue. Moreover, since the evaluated frame-works signify harmonisation on the highest level, the efforts to ease the compliance burden for taxpayers cannot be reached.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 187.
  Dreveborn, Isabel
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Commercial Law.
  Mutor och Bestickning: inom den privata sektorn2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mut- och bestickningsreglerna återfinns i 17 och 20 kapitlet i Brottsbalken (1962:700) och reglerar förhållandet när en arbets- eller uppdragstagare fattar ett beslut på grund av otillbörlig påverkan i form av muta eller bestickning. Ursprungligen tillkom reglerna för att kontrollera den statliga sektorns myndighetsutövning men eftersom samhällets utveckling lett till ökade privata inslag har lagstiftningen kontinuerligt uppdaterats och idag omfattas anställda inom både privat och statlig sektor.

  För att kampen mot korruption ska bli så effektiv som möjligt är det viktigt att angripa problemet på såväl nationellt som internationellt plan. Denna uppsats har undersökt vilka möjligheter som står till buds för att åtala en svensk privatanställd för korruptionsbrott som begåtts utanför Sverige. Uppsatsen indikerar på att lagstiftningen i dagsläget är otillräcklig för att binda privatanställda till mut- och bestickningsbrott. Lagens nuvarande utformning innebär att privatanställda endast riskerar åtal om deras huvudman väljer att anmäla transaktionen, alternativt om åklagaren finner det påkallat från allmän synpunkt. Huvudmannens valfrihet leder således troligtvis till att flertalet fall undgår åklagarens granskning. För att ändå upprätthålla en viss standard har svensk kod om gåvor, förmåner och andra belöningar i näringslivet presenterats i SOU 2010:38. Tyvärr uppstår ingen konsekvens vid kodöverträdelse, vilket gör att koden saknar den tyngd som ur ett straffrättsligt perspektiv krävs för faktisk efterlevnad. Detta betyder dock inte att koden är utan verkan eftersom alla åtgärder i kampen mot korruption är positiva eftersom de bidrar till att skapa en sundare marknad.

  För att svensk domstol ska kunna beivra ett brott som begåtts utomlands måste domstolen ha jurisdiktion över brottet i fråga. Domstolens får jurisdiktion enbart om anknytning mellan brottet och Sverige kan påvisas. Vidare följer av principen om dubbel straffbarhet att brottet även måste definieras som ett brott i det land där gärningen begåtts. En möjlighet för Sverige, som skulle vidga landet jurisdiktion, vore att prioritera universalitetsprincipen framför dubbel straffbarhetsprincipen. Universalitetsprincipen innebär att ett brott är så allvarligt att det ligger i flertalets intressenters intresse att bekämpa det. Eftersom mut- och bestickningsbrott är av så allvarlig art och hindra länder utveckling fallet mut- och bestickningsbrott troligtvis under denna kategori.

  Sammanfattningsvis skulle den svenska mut- och bestickningslagstiftningen bli mer effektiv gentemot privata subjekt med verksamhet utomlands ifall lagstiftningens var mer tillämpar på den privata sektorn samtidigt som avsteg från dubbel straffbarhetsprincipen genomfördes. Svensk kod om gåvor, förmåner och andra belöningar i näringslivet kan dock bidra till att öka standarden inom näringslivet vilket på så sätt kan ha en positiv inverkan i kampen mot korruption.

   

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 188. Duman, Nahrin
  EU kommissionens initiativ om styrelsesammansättningar i aktiemarknadsbolag: Ur ett svenskt perspektiv2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Masteruppsats
 • 189.
  Duman, Nahrin
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Commercial Law.
  sambolagens efterlevnadsskydd otillräckligt?: en studie i efterlevande sambos rättsliga ställning2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Over the last 50 years the number of cohabiting couples in Sweden has increased gradually. Many of these couples are not aware of the legal scope of the Cohabitants Act and, unfortunately, many believe that the protection for the surviving partner is the same as for surviving spouse. That fact is that the enforcement protection for cohabiting couples and spouses differ significantly. This misconception consequently leads to that many couples do not prepare any financial protection for each other in case of one of them dies. The status of cohabitants has been under discussion for several decades, and it has been considered that the protection for the surviving partner is not enough. The purpose of this study is to examine the enforcement protection for cohabitants and also how it can be modified to meet the need for increased protection.

  During the process of this paper it has become apparent that the enforcement protection is inadequate and hence need to be reviewed. The best solution would be to introduce the civil rights of inheritance to cohabitants. It would lead to enforcement protection occurring without cohabitants need to take actions themselves. This benefits in particular, the proposition of cohabiting couples who are not aware of the content of the Cohabitation Act. An alternative to succession is to abolish the statutory share of inheritance of the direct heirs. Thus cohabitants may protect each other by bequeathing the entire estate to their partner. Finally, an increase of the base amount or extension of the concept of joint property in the Cohabitants Act, may improve the protection for surviving cohabitants. As the numbers of cohabiting couples has increase, in my opinion, it is a matter of course that the law fallows development of society through the extension of protection for the surviving spouse.

   

 • 190.
  Dunmark, Lenny
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Commercial Law.
  Corporate establishment in China: A comparative study of establishment options available for an Aktiebolag when entering the Chinese market.2006Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 20 points / 30 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  There are many Swedish companies active on the Chinese market, since China’s accession to the WTO the year 2001 China has gotten even more interesting. China’s WTO accession does not only make it easier for Swedish companies to be present in China, it also provides Chinese companies an increased opportunity to access the Swedish market. Currently Chinese companies active in Sweden only counts for a small share of the total amount of the foreign companies present in Sweden, while there are several Swedish companies present in China.

  The Chinese legislation for the various entities is extensive. Just as in Sweden, China applies a civil law system with a written constitution. While China is a communistic one-party state Sweden is democratic nation with several parties. The communistic legacy is reflected in the Chinese legislation. There are several types of entities that appeals to a foreign investor in the Chinese legislation while there in the Swedish legislation only exist one kind of entity that counts as a legal person with limited liability. In both nations there exists the possibility of establishing a Representative Office however it is not allowed to conduct any kind of profit making business. There is in neither state any severe obstacles from establishing a company, there is only a demand for residency within the EEA in the Swedish legislation. According to many Swedish companies present in China it seems that bureaucracy in China is the major difficulty, it is perceived as complicated and time-consuming

  For foreign companies it is important to respect the culture in the foreign country. The Chinese culture is different from the western and there are some concepts that are valuable to be familiar with. Guanxi can be compared to having a powerful network which may perform miracle with the time-consuming Chinese bureaucracy and mianzi which is more than just having a good reputation. How the company is perceived is highly important in China.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 191.
  Ebadi, Sheida
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Commercial Law.
  Direktkravsrätt vid enteprenadavtal: Huvudregel eller sällsynt undantag?2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En grundläggande princip inom svensk rätt är att en part skall hålla sig till sin avtalspart, principen om avtalets subjektiva begränsning. Innebörden av rättsprincipen är att i händelse av avtalsbrott kan indirekt skadelidande endast rikta ersättningsanspråk mot sin avtalspart. Regeln innebär att en part som åsamkats skada på grund av någon utomstående inte kan rikta krav mot denne. Vid entreprenadavtal ingår vanligtvis en beställare avtal med en huvudentreprenör, som i sin tur anlitar en eller flera underentreprenörer. Underentreprenören blir då en utomstående part till beställaren eftersom det inte föreligger något avtalsförhållande mellan de två parterna. Kontraktskedjan består således av beställaren, huvudentreprenören (främre led i kedjan) och underentreprenören (bakre led i kedjan).

  Principen om avtalets subjektiva begränsning innebär att om bakre led orsakar skada på entreprenaden eller beställarens egendom, skall beställaren rikta ersättningskrav mot främre led. Främre led får då återkravsrätt mot underentreprenören. Under vissa omständigheter kan det dock vara till fördel för indirekt skadelidande om denne kan rikta ersättningskrav direkt mot skadevållaren, exempelvis vid främre leds insolvens.

  Uppsatsens syfte är att utreda huruvida en beställare av entreprenad har rätt att rikta krav mot skadevållaren i bakre led, så kallad direktkravsrätt. Direktkravsrätten har, direkt eller indirekt, diskuterats i rättsfall och i ett fåtal fall har direktkrav varit möjligt. Flertalet rättsfall berör entreprenader där användning av standardavtal är normen. Genom dessa avtal har huvudentreprenören givits ett strikt ansvar för fel och skada på entreprenaden. Huvudentreprenören är även strikt ansvarig för skada som underentreprenörer orsakar på entreprenaden. Vid skada på annan egendom än entreprenaden finns emellertid ansvarsbegränsningar som inskränker beställarens möjligheter att utfå ersättning som täcker hela skadan. Genom rättsfall och doktrin har villkoren i standardavtalen ansetts utgöra en spärr mot beställarens möjligheter att rikta direktkrav mot bakre led. I fall där avtalet mellan beställaren och främre led inte innehållit villkor likt de i standardavtalen, har beställaren tillerkänts direktkravsrätt.

  Direktkravsrätten är ett kontroversiellt område där motståndare varnar för långtgående konsekvenser, såsom omfattande kretsar av skadelidande och rättsosäkerhet. Förespråkare av direktkrav menar däremot att varje fall är unikt och behöver inte nödvändigtvis medföra negativa konsekvenser.

  I det senaste rättsfallet där direktkrav tillerkändes en beställare av entreprenad ansåg Högsta Domstolen (HD) att indirekt skadelidande innehade ett konkret och närliggande intresse i den skadade egendomen. HD ansåg att intresset bör ha varit tydligt för bakre led varför direktkravet inte kunde anses leda till rättsosäkerhet eller till omfattande kretsar av skadelidande. Förutom det nu nämnda intresset är det mycket svårt att uppställa kriterier för när och varför direktkrav kan tillerkännas en beställare av entreprenad. Kravrätten är ännu ett relativt oprövat rättsområde varför tydliga riktlinjer och kriterier ännu inte finns. Genom ifrågavarande rättsfall är det emellertid visat att direktkravsrätt, i vissa fall, är möjligt vid entreprenadförhållanden.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 192.
  Ebadi, Solmaz
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Commercial Law.
  Johansson, Mirja
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Commercial Law.
  Music File Sharing: Genius Technology or Copyright Infringement?2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Today’s technology of music file sharing in peer-to-peer networks is genius. Peer-to-peer are networks composed of several computers enabling files to be shared among users. A substantial part of the files shared constitute unlawful copies; uploading and downloading of such files infringes copyright legislation. File sharing through peer-to-peer networks is therefore both a genius technology and a copyright infringement.

  Peer-to-peer technology has been subject to heavy debate in media, both nationally and internationally. The issue of illegal downloads of music is an international dilemma since music is a global commodity. Sweden has been accused of being file sharers’ haven by organisations such as the Recording Industry Association of America (RIAA). Internet access and broadband capacity is very high in Sweden, which is a reason why many Swedes engage in file sharing. The Swedish company, The Pirate Bay, is the creator of one of the most popular file sharing websites in the world, using the BitTorrent application. The website offers free downloading of inter alia music, films and software. Like most peer-to-peer networks the Pirate Bay website includes copyrighted material, which often is published without the consent of copyright holders. As a result The Pirate Bay is facing a lawsuit on behalf of numerous organisations and companies in the music and film industry.

  The Pirate Bay is accused of contributory infringement and of preparation to commit a copyright infringement according to the Swedish Copyright Act (SwCA).  Contrary to the American copyright legislation, the SwCA does not contain any explicit provisions regarding contributory infringement. The SwCA refers to the Swedish Criminal Code, which states that preparation to copyright infringement and contributing to such infringement is illegal and punishable. There is currently a lack of Swedish case law regarding copyright infringement and there are no cases concerning contributory infringement. One reason is that the field of law is constantly changing; the copyright legislation is adjusted to the technological developments. The lack of case law causes unpredictability of the SwCA, which may be harmful to the rule of law. International organisations, such as the RIAA, consider the SwCA to be somewhat ineffective and that it needs to be amended in order to uphold the fundamental purpose of copyright.

  Copyright is a partly harmonised area of law from a global perspective. However, since the Internet and file sharing through peer-to-peer networks is an international phenomenon, copyright legislation needs further harmonisation internationally. At the time there is an ongoing process of implementing the European Union (EU) Enforcement Directive into the SwCA, which grants greater rights to copyright holders. The Directive contains provisions that simplify the process of taking action against an alleged infringer, which may in the long run increase the amount of case law in Sweden. At the same time the implementation of the Enforcement Directive has been criticised as being too far reaching and intruding people’s privacy.

  File sharing through peer-to-peer networks benefits consumers by offering easy access to a wide range of music for a low cost, at the same time enabling artists to reach out to a larger audience. Consumers are vital for the music industry, since they purchase the music. However, the fundamental aim of copyright is to reward copyright holders and function as an incentive to encourage creativity. Consequently, without economic rights the incentive to create is forfeit and music production might decrease. Even if the justification of copyright is primarily to protect creators of a work, it is also essential to emphasise the consumer aspect. Therefore it is of importance to balance the interests of all parties involved.

  In order to uphold the purpose of copyright and interests of the general public, it is necessary to promote and develop more legal file sharing alternatives. Music in digital formats has to some extent replaced the traditional Compact Disc (CD) format. Therefore the music industry must cooperate with among others Internet Service Providers (ISPs) in order to embrace the digital developments of music and offer better solutions to consumers. Simultaneously, there is a lack of knowledge of copyright among the Swedish population, which is why more education is required. In conclusion, advertisement and education could decrease illegal file sharing and enhance all the parties’ interests.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 193.
  Edman, Tove
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Information Centre for Foreign Law.
  Svantesson, Linnea
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Information Centre for Foreign Law.
  Europeiskt arvsintyg: En granskning av det internationella arvsintyget i EU:s arvsförordning2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to investigate the European certificate of succession, and how it affects Swedish inheritance law. The European certificate of succession is a European document that will be introduced in august 2015 in the EU regulation of succession. The certificate of succession is meant to simplify the current process of cross-border inheritance by legitimizing the concerned parties, which according to the regulation are: heirs, legatees, executors of wills and administrators of the estate. According to the regulation, the member state of which the deceased had habitual residence shall have jurisdiction to rule on the succession as a whole. Since the certificate is a European document, it will have legal effect in all member states. Because of this, a decision from one authority/court in a member state will also be applicable in the other member states. This means that national law in a certain capacity becomes cross-border law, which requires strong regulation. The certificate itself cannot be counted as an estate inventory, choice of law, will, or similar. It can however be a basis for a decision concerning inheritance. The certificate can be considered as an acknowledgement of a decision from one member state, which will also be applicable in the other member states. In Sweden, the certificate will be issued by “Skatteverket” (the Swedish tax agency). The European certificate of succession will considerably simplify the cross-border inheritance process for EU-citizens.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 194.
  Ehlde, Malin
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School.
  Persson, Malin
  Jönköping University, Jönköping International Business School.
  The Savings Directive: Is the Savings Directive 2003/48/EC in Breach of the Free Movement of Capital Provided for by Articles 56-60 EC?2005Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 20 points / 30 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  The Savings Directive will enter in to force 1st of July 2005, after years of discussions about it. The Directive has caused some controversy and several proposals have been rejected.

  The Savings Directive means that an individual who recieves savings income in the form of interest payment from another Member State will be taxed in his or hers State of residence. This will be achieved by an automatic exchange of information be-tween the Member States, concerning interest payments on savings. Some countries have opted out of the information exchange and will instead levy a withholding tax during a transitional period.

  The free movement of capital became fully liberalized when articles 1 and 4 in Directive 88/361/EEC was given direct effect. Later the main provisions from that Directive were implemented in the EC Treaty. All restrictions on the free movement of capital are prohibited, according to article 56 EC. Exceptions to this free movement can be found in article 58 EC. One example of a possible justification is the right for Member States to apply tax law which distinguish between taxpayers who are not in the same situation with regard to their residence or with regard to the place where their capital is invested.

  Certain fundamental principles have to be complied with, foremost the Principle of Proportionality and the Principle of Legal Certainty, to be able to justify a restriction on the free movement of capital.

  If the Savings Directive is in breach of the free movement of capital according to article 56-60 EC, is analysed in this thesis. It is discussed whether the Directive constitutes a restriction and in that case which possible justifications there are.

  Our conclusion is that the Savings Directive constitutes a restriction, in so far that it will likely dissuade residents from placing their capital in another Member State, because they will be taxed in their State of residence anyhow. However, this restriction is possible to justify according to article 58 (1) (b) EC. Therefore, the Savings Directive is not in breach of the free movement of capital.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 195.
  Ehn, Lynn
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Commercial Law.
  Den rådande tolkningen av samma eller likartad verksamhet: Konsekvenser vid generationsskiften i fåmansföretag2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  On the 26th of January 2010, the Supreme Administrative Court in Sweden gave five rulings which greatly affect the possibility to keep a close company within a family by transferring the ownership of the company to the next generation. The five rulings concern the interpretation of the prerequisite, same or similar activity, which can be found in section 57, clause 4 of the Swedish Income Tax Act.    

  The prerequisite is fulfilled when an entire or parts of a business is transferred to another close company and the receiving company’s business activity is within the framework of the transferring company’s business activity or when the companies have a similar connection. Depending on which shares that are being evaluated, the prerequisite can refer to both the shares in the receiving or the transferring company. When the prerequisite is fulfilled, a standardized amount of the business income will be taxed as capital gains and the surplus will be taxed as earned income. This tax treatment will continue as long as the original shareholder or a family member is active in either of the companies. 

  The present interpretation of the prerequisite results in problems when shareholders want to transfer ownership of the company to the next generation and at the same time place some of the business income in a passive asset management company. The current interpretation of the prerequisite shows that the shares in the asset management company are affected and will continue to be affected by the previous business activity, when it is controlled by the next generation. Therefore, the special tax treatment will continue to affect the original shareholder.  

  The current interpretation of the prerequisite results in a more favorable tax treatment when the original shareholder sells the company to a third party instead of transferring ownership to the next generation.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 196.
  Ehn, Lynn
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Commercial Law.
  Gränsöverskridande underprisöverlåtelser: Är villkoret om skattskyldighet i Sverige förenligt med EU-rätten?2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Företag med koncernbidragsrätt har en möjlighet att överföra enstaka till-gångar till underpris utan att tillgångens övervärde uttagsbeskattas. För att få genomföra en kvalificerad underprisöverlåtelse som leder till undantag från uttagsbeskattning finns ett villkor i 23:16, 1 st. IL. Villkoret stadgar att för-värvaren måste vara skattskyldig för tillgången i Sverige. Det innebär att moderbolag inte kan genomföra gränsöverskridande underprisöverlåtelser till ett dotterbolag utan att transaktionen leder till uttagsbeskattning. Syftet med uppsatsen är att utreda om det nämnda villkoret strider mot EU-rätten.

  Villkoret i 23:16, 1 st. IL, utgör en inskränkning av etableringsfriheten då transaktioner till ett bolag som har hemvist i en annan medlemsstat särbe-handlas i relation till en intern transaktion. Då inskränkningen utgör en sär-behandling på grund av bolagens skattemässiga hemvist kan inskränkningen rättfärdigas med hänsyn till ett tvingande allmänintresse. Det tvingande all-mänintresse som villkoret i 23:16, 1 st. IL, söker att uppnå är att upprätthålla fördelningen av medlemsstaternas beskattningsrätt.

  Det är inte möjligt att upprätthålla fördelningen av medlemsstaternas be-skattningsrätt vid gränsöverskridande underprisöverlåtelser till ett dotterbo-lag genom att tillämpa mindre ingripande åtgärder än det villkor Sverige har uppställt. Bestämmelsen i 23:16, 1 st. IL, står således i proportion till syftet att upprätthålla fördelningen av medlemsstaternas beskattningsrätt.

  Inskränkningen i etableringsfriheten som det svenska villkoret utgör kan så-ledes rättfärdigas med hänsyn till ett tvingande allmänintresse som dessutom är proportionerligt till syftet villkoret söker att uppnå.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 197.
  Eklund, Cathrine
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Commercial Law.
  Aktieförsäljning till underpris via utländskt bolag: Kan förfarandet angripas med hjälp av metoder mot skatteflykt i svensk rätt?2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sverige har ett av världens högsta skattetryck vilket medför att det alltid varit attraktivt med skatteplanering och skatteundandragande aktiviteter för att finna förmånligare skattesituationer. Ett regelverk som kan anses ge upphov till att många skattskyldiga försöker finna förmånligare skattesituationer i form av skatteundandragande aktiviteter är de så kallade fåmansföretagsreglerna som innebär för de som träffas, att beskattning kan komma att ske i både inkomstslaget kapital och inkomstslaget tjänst.

  Ett förfarande som blivit uppmärksammat i praxis och som framställningen är koncentrerad på, är då en svensk fåmansföretagare överlåter sina andelar till underpris till ett av honom ägt holdingbolag i ett annat land beläget inom EES-området, som i sin tur överlåter andelarna till marknadspris till en extern köpare i Sverige. Sedan Sverige omarbetat sin lagstiftning avseende underprisöverlåtelser av kapitalvinstbeskattade tillgångar efter påtryckningar från EG-domstolen kan dessa överlåtelser göras till utländska bolag belägna inom EES-området utan att uttagsbeskattning blir aktuell. Efter utflyttning från Sverige undkommer den skattskyldige svensk skatt. Det har uppstått frågor kring om det går att bortse från det utländska holdingbolaget och istället anse att fåmansföretagaren avyttrar sina aktier direkt till den externa köparen då det utländska bolaget endast används som mellanhand i syfte att undkomma svensk skatt. Förfarandet var för handen i RÅ 2008 not. 169 och framställningen syftar till att ur ett rättseffektivitetsperspektiv utreda om förfarandet kan angripas med hjälp metoder mot skatteflykt i svensk rätt där en närmare studie av principen om rättshandlingars verkliga innebörd, skatterättslig genomsyn och skatteflyktslagen omfattas. Syftet är vidare att utreda det eventuella behovet av en förändring av gällande rätt för att bidra till förbättrad rättseffektivitet i det här avseendet.

  Principen om rättshandlingars verkliga innebörd innebär en omklassificering av den beteckning den skattskyldige åsatt rättshandlingen till rättshandlingens verkliga innebörd då det föreligger diskrepans mellan dess form och innehåll. De företagna rättshandlingarna i RÅ 2008 not. 169 kan inte omklassificeras då de är verkliga och inte felrubricerade. Det har genom RÅ 2004 ref. 27 konstaterats att det inte finns någon möjlighet att i praxis underkänna civilrättsligt giltiga rättshandlingar då de genomförts endast i skattesyfte. Att en sådan praxismetod mot skatteflykt inte existerar har även bekräftats genom RÅ 2008 not. 169. Av den anledningen kan inte förfarandet angripas med hjälp av skatterättslig genomsyn. Den enda möjligheten att angripa förfarandet är med hjälp av skatteflyktslagen. Enligt min åsikt bör förfarandet som var för handen i RÅ 2008 not. 169 kunna angripas med hjälp av skatteflyktslagen då de fyra rekvisiten för detta är uppfyllda. Skatteflyktslagen behöver därför enligt min mening inte genomgå en förändring för att uppnå högre rättseffektivitet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 198.
  Eklund, Christian
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Commercial Law.
  Omvandling och återbetalning av aktieägartillskott: Beskattningskonsekvenser och förutsebarheten2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Magister uppsats inom skatterätt

  Titel: Omvandling och återbetalning av aktieägartillskott

  Författare: Christian Eklund

  Handledare: Björn Westberg

  Datum: 2009-12-14

  Ämnesord

  Aktieägartillskott, ovillkorade, villkorade, omvandling, återbetalning

  Sammanfattning

  Aktieägartillskott är en förmögenhetsöverföring utan formkrav från aktieägare till eget aktiebolag utan rätt till nya aktier. Det finns idag inga lagstöd kring aktie-ägartillskotten men de har alltsedan 1800-talet varit en accepterad form för att främst täcka kapitalbrist i aktiebolag. Tillskotten kan vara såväl villkorade som ovillkorade och är varken avdragsgilla för givaren eller skattepliktiga för mottaga-ren. Mottagaren redovisar tillskotten som fritt eget kapital, såvida täckning finns för det bundna kapitalet i bolaget. Skillnaden mellan ovillkorade tillskott och vill-korade tillskott är rätten till återbetalning där ovillkorade tillskott till skillnad från villkorade tillskott inte ger en återbetalningsrätt. Ovillkorade tillskott har skatte-rättsligt ansetts likna rena kapitalinsatser medan villkorade tillskott mer anses ut-göra ett lån utan säkerhet. Vid ovillkorade tillskott får tillskottsgivaren lägga till värdet av tillskottet på anskaffningsutgiften för aktierna vilket ger givaren av-dragsrätt vid exempelvis en konkurs eller överlåtelse av aktierna. Då villkorade tillskott inte redovisas som en skuld för bolaget kan återbetalning enbart ske inom ramen för utdelningsreglerna i aktiebolagslagen, härefter ABL. För att återbetal-ning sedan skall ske får avtal tecknas mellan tillskottsgivaren och eventuella övri-ga aktieägare.

  I praxis har återbetalning av villkorade tillskott skatterättsligt behandlats som återbetalning av lån, om inte vissa särskilda förutsättningar förelegat. Vilka sär-skilda förutsättningar som föranleder att återbetalningen skall behandlas annor-lunda, såsom utdelning, har inte helt klargjorts. I två rättsfall från år 2009 har Re-geringsrätten, härefter RR, behandlat två likvärdiga fall olika. I båda fallen ansågs inkomstskattelagen, härefter IL, inte kunna ge stöd för att återbetalningen skulle behandlas på annat sätt än återbetalning av lån. RR ansåg dock i det ena fallet att förfarandet som möjliggjorde återbetalningen stred mot lagstiftningens syfte och att skatteflyktslagen därmed var tillämplig. I domskälen var RR otydlig i sin for-mulering vad som i det ena fallet stred mot lagstiftningens syfte och i det andra fallet inte. Enligt min bedömning borde båda fallen ha behandlats lika då lagstifta-ren i båda fallen torde ha känt till möjligheten till kringåendet. RR har genom do-marna gjort sin tidigare relativt konsekventa och tydliga praxis otydligare, vilket försämrar förutsebarheten för beskattningskonsekvenserna.

  Det villkorade aktieägartillskottet är ett avtal mellan tillskottsgivaren, övriga ak-tieägare och bolaget. Då bolaget i praxis har ansetts ha en underordnad roll är vill-korade tillskott inte ett utav bolaget utgivet värdepapper, vilket medför att av-dragsrätt saknas vid konkurs. För att få möjlighet att dra av en förlust då bolaget

  närmar sig konkurs, har innehavaren av det villkorade tillskottet försökt omvandla till ett ovillkorat tillskott. Omvandlingen innebär att återbetalningsrätten enligt det villkorade tillskottet efterges och att värdet på det villkorade tillskottet därmed ut-gör ett ovillkorat tillskott som får tilläggas på omkostnadsbeloppet för aktierna. I praxis har RR i flera fall fastslagit att omvandlingar av villkorade tillskott till ovillkorade, då bolaget befunnit sig på obestånd, inte ansetts innebära något ovill-korat tillskott som kunnat öka omkostnadsbeloppet för aktierna. RR har dock kon-staterat att värdet på det ovillkorade tillskottet vid en omvandling är det villkorade tillskottets värde vid omvandlingen. En fråga RR inte har besvarat är huruvida omvandlingen, trots att bolaget befunnit sig på obestånd och det villkorade till-skottet varit värdelöst, innebär en avyttring. Skatteverket, härefter SKV, har därför tidigare nekat förlustavdrag då bolag försatts i konkurs, då de ansett att varken nå-gon avyttring skett eller ovillkorat tillskott lämnats.

  Under år 2009 har RR i två avgöranden fastslagit att omvandling av fordringar till ovillkorade tillskott, då bolaget befunnit sig på obestånd och fordringen ansetts värdelös, innebär att avyttring har skett trots att något ovillkorat tillskott inte an-setts ha ökat omkostnadsbeloppet. I domarna påtalar RR att omvandlingarna inne-burit att bolagets egna kapital ökat i samband med omvandlingarna då bolagets skuld minskat med fordringens belopp. Då SKV med samma grund som gällande omvandlingar av villkorade till ovillkorade tillskott, tidigare nekat förlustavdrag, har SKV:s ställningstagande nu ändrats. SKV anser att domarna gällande om-vandlingar av fordringar från år 2009 även omfattar omvandlingar av villkorade tillskott. I dag medger således SKV förlustavdrag vid omvandlingar av värdelösa villkorade tillskott då de anser att en avyttring skett. Detta trots att frågan inte har besvarats av RR. Med hänsyn till SKV:s fiskala intressen får deras tolkning av gällande rätt anses anmärkningsvärd då rättsläget fortfarande får anses oklart.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 199.
  Eklöw, Maria
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Commercial Law.
  Gynnas aktörer från ett land utanför EU på den inre marknaden?: Vid tillhandahållandet av elektroniska tjänster2007Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 20 points / 30 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Electronic commerce constitutes a big market economy in the world, therefore also in the internal market. Electronic commerce, which includes electronic services, has expanded in the past years. In the end of year 2005, the U.S. Census Bureau estimated the total U.S. electronic commerce sales at $ 86.3 billion. This featured a 24.6 percent increase from the previous year 2004. Even though this is U.S. statistics, it gives a view of how electronic commerce has expanded the last years.

  Within the internal market, the Council of the European Union constituted a number of regulations on harmonisation, mainly in the Sixth VAT Directive . The purpose of harmonising the VAT regulations is to prevent distortion of the competition between suppliers established in the European Union. The internal market is intended for the suppliers established in the European Union, nevertheless suppliers from the countries outside the European Union have access to the internal market. The place of supply is of importance to investigate if a supplier from a country outside the European Union is in favour before a supplier established within the European Union in supply of electronic services to persons non-liable to tax.

  To investigate whether or not a supplier from a country outside the European Union benefit before suppliers established within the internal market the place of supply is of significance. The first question that arises is whether the transaction falls within the scope of article 2. Article 2 establishes that the subject to value added tax is the supply of services affected for consideration within the territory of the country by a taxable person. Article 3 es-tablishes the territory of the country, see attachment 4. The second step to clarify is if the person supplying the services is liable for tax according to article 4, see attachment 5. If the criteria for article 2 and 4 are satisfied the next step is article 9 and to establish the place of supply.

  To define the country with the right to tax, the establishment of the place of supply leads to the place of transaction. The principle of destination and principle of origin need to be explained. From the beginning, the Commission applied the principle of origin to reach the single market. In spite of the fact that the Commission’s long-term goal is to apply the principle of origin, rules are constantly changed to be applicable on the principle of destination.

  The supplying of electronic services did not exist when the Sixth VAT Directive was proposed. Therefore the concept of electronic services is not defined in the directive. When the Council of the European Union approved Directive 2002/38/EC , the concept of electronic services was classified and it was also made clear what is established as the place of supply. Notwithstanding the concept was not exhaustive and the Council of the European Union approved the regulation 1777/2005 in which electronic services are defined further, both in the regulation and in the attachment belonging to the regulation. The classifications of electronic services are independent of whether the supplier is established in a Member States or country outside the European Union. The place of supply depends on if the supplier is established in a Member State or outside the European Union.

  Before directive 2002/38/EC, a supplier from a country outside the European Union could escape value added tax when supplying services to non-liable tax persons. The Council of the European Parliaments intention to lay down the directive was to set aside dis-torted competition and to clarify the rules of the place of supply in situations when a sup-plier is established in a country outside the European Union.

  With directive 2002/38/EC the rule that decides the place of supply to the one where the supplier are registered were taken into force. In relation to that, a regulation was introduced where suppliers from a country outside the European Union shall register for value added tax in a Member State.

  The permanent establishment is of certain significance to establish the place. In some situations, a permanent establishment is considered as the place of supply and in others it is the head office. The classification of a permanent establishment is mentioned in article 9 in the Sixth VAT Directive but there is no definition of what it comprises or the criteria. To in-vestigate what a permanent establishment is one is referred to go through the European Court of Justices case-law. In income tax, there are situations when a server can constitute a permanent establishment, which is not possible in value added tax.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 200.
  Ekström, Åsa
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Commercial Law.
  Mellberg, Martina
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Commercial Law.
  Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn: Gränsdragning avseende förvärvarens status2008Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 20 points / 30 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Reverse charge is, since 1 July 2007, applicable in the construction sector. The application comprises the supply of construction services and thus, all delivery of goods is excluded. Only services which, from a general point of view, appear to be construction services fall within the scope of application of reverse charge. Reverse charge mean that the taxable person to whom the supply of services is made is the person liable for Value Added Tax (VAT) instead of the supplier. The purpose of reverse charge is to preclude tax evasion in contractor chains where dishonest contractors supply others with false invoices to serve as a basis for deduction of input VAT. The penalty for not applying reverse charge when obligated is tax fine.

  The wording of the requisite of the law is remarkably vague. In order for reverse charge to be applicable, the taxable person to whom the construction services are supplied must himself, more than temporarily, supply such services or be a taxable person who supplies such services to such taxable person. The unclear wording, in combination with the lack of case law on the subject, has led to considerable difficulty to determine whether to apply reverse charge or not in borderline cases. Establishing boundaries is necessary when determining whether a transaction constitutes sale of goods or supply of services, construction services or other services as well as when determining what constitutes temporarily respectively more than temporarily supplies of construction services. If a taxable person who supplies construction services changes his business and thus ceases to supply such services, an additional assessment on how long after the change of business the taxable person should be considered to supply construction services must be made. The uncertain conditions also raise the question whether there is a mutual obligation between parties to inform each other of their status when supplying and purchasing constructing services. Swedish Tax Authorities have become the leading maker of guidelines for the application of reverse charge in the construction sector. This is a task best left to the courts.

  This paper considers problems which emerge because of the wording of the requisites. In turn, these problems lead to an increased level of administration as well as to wrongly collected VAT. It should be noticed, that from the aspect of legal certainty, the individual has very little ability to foresee the taxation consequences of a transaction. Therefore the individual may tend to apply reverse charge to be on the safe side, rather than because it has been established that the transaction fall within the scope of application of reverse charge. This legal uncertainty is the most notable consequence of the wording of the requisites.

  The aim of this paper is to examine the actual meaning of the law, analyse the problems resulting from the insufficient wording of the requisites, as well as presenting possible guidelines on what should be considered as more than temporarily supplies of construction services. The guidelines aim to facilitate the conclusion on whether or not reverse charge is applicable. Possible grounds of assessment for determining when a taxable person should be considered to more than temporarily supply construction services are regularity, the extent of the construction service, as well as the value of the construction service in comparison to the overall turnover. The grounds of assessment are influenced by the application of reverse charge in German law and by one of the few guiding principles presented by the Swedish Tax Authorities concerning the meaning of the expression more than temporarily.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
1234567 151 - 200 of 1029
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf