Change search
Refine search result
12345 101 - 150 of 201
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Johansson, Tom
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research.
  Att urskilja det kritiska: En variationsteoretisk studie om undervisning med växande geometriska mönster2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Teaching of growing geometrical patterns should be seen as a bridge between arithmetic and algebraic thinking, that through giving the students tasks that enables generalization of arithmetic expressions. Swedish students’ results show that they perform better arithmetically than algebraically therefore, the aim of this study is to ascertain which aspects that are critical to students’ development from an arithmetic thinking to an algebraic thinking.

  This study is a learning study where a lesson was planned and performed in three different classes in grade 5 and 6. The lessons included a pre-test and a posttest to further validate the study and the tests, combined with the lessons, contributed to the result of the study. When planning and analyzing the lessons the theory that was applied was variation theory which focuses on what is learned, what learning that takes place and what can be improved to further the learning.

  The result of this study shows that it can be critical for students to discern regularities in growing geometrical patterns and also to separate regularity from proportionality. Furthermore, the study found another critical aspect which is to discern the meaning of letters within mathematics. The result also reveals two variation patterns which enables discerning of aspects that appear critical for students.

  When teaching about growing geometrical patterns there are several aspects teachers need to make possible for students to discern. Through utilization of variation patterns that are well prepared and thought through these aspects can be visualized and consequently auxiliary advance students understanding for algebra.

 • 102.
  Karlsson, Camilla
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  Lillbacka, Maria
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  Högläsningspraktiker i förskolans verksamhet: En empirisk studie med fokus på förskollärarens arbetssätt kring högläsning i förskolan2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att få kunskap om arbetssätt om högläsningspraktiker i förskolans verksamhet. En kvalitativ metod där intervjuer ingår har använts för att samla in studiens empiri. Genom enskilda intervjuer med förskollärare har vi fått fram datamaterial som har bearbetats. En mättnad av intervjuerna har uppnåtts för att skapa en tillförlitlighet i vår studie. I analysen av resultatet synliggjordes två områden av betydelse för högläsning som benäms "förskollärarens arbetssätt kring högläsning" och "förskolans miljö och material". Högläsningen anses av förskollärare som en självklar del i förskolans verksamhet. Resultatet av denna studie påvisar vikten av hur ett arbetssätt kring högläsning kan praktiseras.

 • 103.
  Karlsson, Josefine
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  Karo, Lina
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  ”Nu har vi skällt färdigt på pojkarna”: En kvalitativ studie om genus och bemötande i förskolan2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Följande studie syftar till att bidra med kunskap om hur genusarbetet sker i förskolan för att kunna bemöta varje enskilt barn utifrån sina förutsättningar och behov. 

  För att uppnå syftet ämnar studien att svara an på följande frågeställningar:  

  • Hur beskriver förskollärarna deras bemötande gentemot pojkar och flickor i konflikter som uppstår mellan barnen på förskolan?
  • Vilka bidragande orsaker kan påverka förskollärarnas bemötande av barnen i konflikter? 

   

  Studien är kvalitativ och innefattar två fokusgruppsamtal, där förskollärarnas uppfattningar om deras bemötande i konflikter mellan barnen ur ett genusperspektiv har undersökts. Datainsamlingen är analyserad utifrån en tematisk analys samt med inspiration av genusperspektivet. Analysen har även utgått utifrån studiens centrala begrepp. Dessa begrepp är: genusbemötande och konflikt.  

   

  Resultatet visar att förskollärarna arbetar med att bemöta barnen som individer i de konflikter som uppstår mellan barnen på förskolan. Förskollärarnas kompetens och medvetenhet om genusarbetet i förskolan, anses enligt deltagna vara avgörande aspekter för hur bemötandet sker till barnen. Slutligen visar resultatet på att det finns bidragande orsaker som kan påverka förskollärarnas bemötande till barnen i konflikter så som stressiga situationer, miljöns utformning, samt arbetet på organisationsnivå.

 • 104.
  Karlsson, Linus
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Didactics in Social Sciences. Rosenlundsskolan, Jönköping.
  Anpassningarnas dilemman: samhällskunskapslärares syn på extra anpassning2017In: Framåt uppåt!: Samhällsdidaktiska utmaningar / [ed] Rebecka Florin Sädbom, Mikael Gustafsson & Hans Albin Larsson, Jönköping: Jönköping University , 2017, p. 99-116Chapter in book (Other academic)
 • 105.
  Karlsson, Rebecca
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research.
  Kollberg, Olivia
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research.
  Fingrar som verktyg i matematiken under de tidiga skolåren: En litteraturstudie om fingeranvändningens för- och nackdelar2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna litteraturstudie belyser vi olika forskares syn gällande fingeranvändningen i matematiken. Syftet med studien var att få en bild av vad forskning lyfter fram om fingeranvändning i matematikundervisningen samt användningens konsekvenser. I studien framkommer både för- och nackdelar med fingeranvändningen gällande elevers talförståelse och aritmetik. Vid datainsamlingen användes databaserna ERIC, MathEduc, Google Scholar, SwePub och Primo för att få fram vetenskapliga publikationer.  För att få fram relevanta publikationer som berör vårt område använde vi oss av inkluderings- och exkluderingskriterier. I resultatdelen jämförs, analyseras och kopplas de olika publikationerna samman. Studien resulterade i att vi fann att fingeranvändningen kan vara både fördelaktig och begränsande. En ståndpunkt som kommit fram genom studien är att fokus ska ligga på hur fingrarna används eftersom det finns både mer och mindre effektiva tillvägagångssätt. Några fördelar som har framkommit är att fingrarna kan ses som ett konkret material samtidigt som det utvecklar del och helhetsrelationer. Fingrarna kan även vara begränsande eftersom de blir otillräckliga när talen överstiger tio och förlorar därmed sin funktion. Forskare är oense om fingeranvändningen har en positiv eller negativ inverkan för elevers matematiska utveckling.

 • 106.
  Karlsson, Sofia
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  Alija, Arnela
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  ”Dom ska ju inte bara integreras […] vi måste ju integreras tillsammans”: En studie om förskollärares beskrivningar av sina erfarenheter av arbetet med nyanlända barn och vårdnadshavare i förskolan2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 210 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka och bidra med kunskap kring hur förskolan arbetar med nyanlända samt bidra med förskollärares beskrivningar av sina erfarenheter av arbetet med nyanlända barnen och vårdnadshavare i förskolan. I studien har kvalitativ metod används och parintervjuer har genomförts med tre par förskollärare från olika förskolor i en mellanstor kommun i södra Sverige. Den teoretiska utgångspunkten som inspirerat studien är fenomenologi. Fenomenologin fokuserar på att söka efter olika individers beskrivningar, upplevelser och förståelse av ett visst fenomen. Studiens resultat belyser de fyra teman som framkom genom analysarbetet av parintervjuerna, nämligen: “Att vara det första mötet”, “Ett vidgat uppdrag”, “Utmaningen” samt “Inte så annorlunda”. I studien framkom vad förskollärarna beskriver som betydelsefullt för arbetet med nyanlända i förskolan samt vilka svårigheter som kan uppstå. I resultatdelen framkommer även förskollärarnas beskrivningar att arbetet med nyanlända barn och vårdnadshavare inte skiljer sig avsevärt från det traditionella arbetet i förskolan.

 • 107.
  Klasson Eriksson, Ramona
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  Sjöström, Elin
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  Att samspela med nyanlända barn i förskolan: En intervjustudie om förskollärares uppfattningar kring bemötande och lek i arbetet med nyanlända barn2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att beskriva hur förskollärare samspelar med nyanlända barn i förskolan. För att uppnå syftet har följande frågeställningar besvarats: Vilka uppfattningar har förskollärare kring bemötandet av nyanlända barn? Vilka uppfattningar har förskollärare kring vuxnas deltagande i nyanlända barns lek? Studien är genomförd med kvalitativa intervjuer. Våra sju respondenter valdes utifrån att de är förskollärare som har eller har haft erfarenheter av att arbeta med nyanlända barn. Bemötandet av nyanlända barn handlar både om kommunikation och det sociala samspelet. I resultatet framkommer vikten av att försöka förstå varandra, både gällande språk och kulturer. Det är även viktigt att ha ett positivt och nyfiket förhållningssätt i mötena med nyanlända familjer. Förskollärarnas deltagande roll i nyanlända barns lek läggs främst fram som ett verktyg för språkutveckling. Detta sker när man tar tillfället i akt och benämner olika saker i barnens lek, menar våra respondenter. Vuxnas deltagande i leken ses även som en väg till att öka barnens trygghetskänsla.

 • 108.
  Klerfelt, Anna
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), School-Age Educare Research.
  Parent’s perceptions of the quality in Swedish school-age educare centres2017Conference paper (Refereed)
 • 109.
  Klerfelt, Anna
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), School-Age Educare Research.
  To author yourself: Teachers in Swedish school-age educare centres describe their professional identity2017In: International Journal for Research on Extended Education, ISSN 2196-3673, E-ISSN 2196-7423, no 2, p. 133-149Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  This study aims to construct knowledge about how teachers in Swedish school-age educare centres build on their professional identity by listening to their narratives about their work, their interpretations of their mission and how they apply their intentions. The study takes its point of departure from sociocultural (Vygotsky, 1978) and dialogical (Bakhtin, 1986) perspectives. The analysis starts with Bakhtin’s notion of authoring. The construction of data was carried out in three steps. Firstly, by collecting written narratives from 21 teachers, secondly by oral narratives from ten teachers among the 21 teachers participating in ‘walk-and-talk’ conversations and finally from a commonly created conversation in two focus interviews with eight of the teachers. The results from this study indicate that there is a commonly shared general discourse unifying the professional identity of the teacher in school-age educare centres.

 • 110.
  Klerfelt, Anna
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), School-Age Educare Research.
  Andersson, B.
  Umeå universitet.
  Teaching in school-age educare and in a practical/aesthetic subject in School? Swedish principals reflect on how to shape a teacher team with different teaching skills2017Conference paper (Refereed)
 • 111.
  Klerfelt, Anna
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), School-Age Educare Research.
  Ljusberg, A.-L.
  Stockholms universitet.
  Perspectives on the field of  extended education and possible concepts: Sweden2017Conference paper (Refereed)
 • 112.
  Klingberg, Ellen
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research.
  Andersson, Madeleine
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research.
  Gester - ett verktyg i matematikundervisning: En litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Litteraturstudiens syfte är att genom didaktisk forskning beskriva gesters roll för matematiklärande. För att besvara syftet har två frågeställningar tagits fram: På vilka sätt kan gester användas i matematikundervisning? Hur kan gester hjälpa elever att utveckla förståelse för matematik? 

  Litteraturstudien är genomförd med hjälp av en litteraturanalys av tio vetenskapliga artiklar som sållats fram i en systematisk databassökning. 

  Studierna visar att gester används på olika sätt i klassrummet. Resultatet tyder på att elever tar till sig kunskap oavsett om instruktioner med gester sker av lärare i ett klassrum, är videoinspelade eller förmedlas med avatarer. Flera av studierna förespråkar att använda gester vid inlärning men att urskilja olika gester och använda dem medvetet.

  Slutsatsen är att använda gester kan vara fördelaktigt vid lärande. Gester garanterar dock inte lärande utan behöver sättas i ett sammanhang där det kompletterar talet. 

 • 113.
  Knudsen, Rebecca
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  Olsson, Josefine
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  "Alla får ju inte rätt till utbildning": En fokusgruppp studie om hur förskollärare uttrycker sig om idén att alla barn har rätt till utbildning inom den svenska förskolan.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie är att undersöka hur förskollärare uttrycker sig om idén att alla barn har rätt till utbildning och deras tankar om det. Forskningsfrågorna är följande:

  1. Hur beskriver förskollärare barns rätt till utbildning?
  2. Vilka aspekter anser förskollärare finns som påverkar barns rätt till utbildning?

  Studien är genomförd med två fokusgrupper med 2 respektive 3 legitimerade förskollärare i varje grupp. Dessa förskollärare är verksamma inom samma kommun. Urvalet av deltagare gjordes utifrån ett kriteriebaserat bekvämlighetsurval. Studien har utgått från ett postmodernt perspektiv.

  Resultatet visar att förskollärare anser att utbildning sker under hela dagen i förskolans verksamhet samt att förskolan endast ska fungera som ett komplement till hemmet. Förskollärarna visar även på en osäkerhet kring barnkonventionen som träder i kraft som svensk lag och hur detta kommer påverka förskolans verksamhet. Förskollärarna beskrev barns rätt till utbildning som att det kan ske genom förskollärarledda aktiviteter eller utifrån barnens initiativ. Förskollärarna beskrev lek, omsorg och trygghet som de viktigaste aspekterna som påverkar barns rätt till utbildning.

 • 114.
  Koza, Melissa
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Preschool Education Research.
  Osmani Haziri, Kaltrina
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  ”När jag vill säga nej, då ska jag säga ja!”: En kvalitativ studie om hur förskollärare uppfattar sitt ansvar kring barns delaktighet och inflytande2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I Läroplanen för förskolan beskrivs det att förskolan ska vila på en demokratisk grund. Barn ska utveckla sina kunskaper om demokratiska värden. Syftet med studien är att bidra med kunskap om barns delaktighet och inflytande i förskolan. Mer specifikt vill vi undersöka detta ur förskollärares perspektiv, hur de uppfattar sitt ansvar och hur de i sin tur uppfattar att de skapar möjligheter för barn, utifrån läroplanens riktlinjer.

   

  Följande frågeställningar ligger till grund för studien:

  • Vilka uppfattningar har förskollärare kring sitt ansvar för barns delaktighet och inflytande?
  • Hur uppfattar förskollärare att de skapar möjligheter till delaktighet och inflytande?

   

  Studien grundar sig i en kvalitativ metod, datainsamlingen genomfördes med hjälp av semistrukturerande intervjuer. Vi valde att intervjua sex förskollärare om deras uppfattningar kring ansvaret för barns delaktighet och inflytande. I studien används det sociokulturella perspektivet som teoretiskt analysverktyg. Resultatet visar att förskollärare uppfattar att deras ansvar är att lyssna på barn utifrån ett barns perspektiv. Resultatet visar även att förskollärare uppfattar att de skapar möjligheter till delaktighet och inflytande genom demokratiska lärprocesser.

 • 115.
  Kragner, Ulrika
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF).
  Kunskapsutvecklande undervisning: En kvalitativ studie om elevers uppfattning av hur lärare gör för att skapa en kunskapsutvecklande undervisning, samt hur elever beskriver vad som utgör en god undervisningsmiljö.2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 40 credits / 60 HE creditsStudent thesis
 • 116.
  Kullberg, Angelika
  et al.
  Department of Pedagogical, Curricular and Professional Studies, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Björklund, Camilla
  Department of Education, Communication and Learning, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Brkovic, Irma
  Department of Pedagogical, Curricular and Professional Studies, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Runesson Kempe, Ulla
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research. Wits School of Education, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa.
  Effects of learning addition and subtraction in preschool by making the first ten numbers and their relations visible with finger patterns2019In: Educational Studies in Mathematics, ISSN 0013-1954, E-ISSN 1573-0816Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper, we report how 5-year-olds’ arithmetic skills developed through participation in an 8-month-long intervention. The intervention program aimed to enhance the children’s ways of experiencing numbers’ part-part-whole relations as a basis for arithmetic skills and was built on principles from the variation theory of learning. The report is based on an analysis of assessments with 103 children (intervention group n = 65 and control group n = 38) before and after the intervention and a follow-up assessment 1 year after the intervention. Our findings show that the learning outcomes of the intervention group were significantly higher compared to those of the control group after the intervention and that differences between the groups remained even 1 year after the intervention. In particular, the results show that children participating in the intervention group learned to recognize and use part-part-whole relations in novel arithmetic tasks.

 • 117. Kullberg, Angelika
  et al.
  Ekdahl, Anna-Lena
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research.
  Reis, Maria
  Learning to see numbers as parts and whole in preschool.2017Conference paper (Refereed)
 • 118.
  Kullberg, Angelika
  et al.
  University of Gothenburg, Sweden.
  Ekdahl, Anna-Lena
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research. Wits School of Education, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa.
  Reis, Maria
  University of Gothenburg, Sweden.
  Björklund, Camilla
  University of Gothenburg, Sweden.
  Preschool children’s understanding of numbers shown in a partitioning task2019In: Proceedings of the 43rd Annual Meeting of the International Group for the Psychology of Mathematics Education: Volume 4: Oral Communications and Poster Presentations / [ed] Mellony Graven, Hamsa Venkat, Anthony A. Essien & Pamela Vale, Pretoria, South Africa: PME , 2019, p. 59-59Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Children’s ways of handling numbers in arithmetic tasks has been studied extensively, providing us with insights about strategies for solving tasks and development of arithmetic skills (Carpenter & Moser, 1982). Children’s ability to decompose numbers is one important part of development, since the ability allows children to apply different strategies when solving tasks (Hunting, 2003). Children’s different ways of encountering numbers in simple tasks may give a comprehensive understanding of the challenges in learning to use numbers in proficient ways. When experiencing part-part-whole relations of numbers, the child needs to consider the parts and the whole simultaneously. This paper reports on an analysis of 103 individual interviews with 5-year-old children on two occasions during their last year in preschool in Sweden. We report on the analysis of one particular task illustrating children’s experience of numbers when partitioning seven hidden marbles into two parts. The specific research question was: What different ways of experiencing numbers by 5-year-old children were exposed in a partitioning task?

  Variation theory (Marton, 2015) was used to analyse children’s ways of experiencing numbers and what aspects were critical to discern in order to solve the task. Variation theory emanates from more than thirty years of phenomenographic research, investigating different ways in which the same phenomena can be experienced. We found that children experienced numbers in six different ways: as number words, as names, as extents, as countables, as structure, or as known number facts. Our study shows that those ways of experiencing numbers that are foregrounding the cardinal, ordinal and the parts and whole simultaneously end up in plausible answers and the children initiate ways to handle the task in powerful ways. Consequently, if the children experience either the cardinal (e.g. numbers as extent) or the ordinal (e.g. numbers as names) they are not able to decompose the whole and thereby solve the task.

  References

  Carpenter, T. P., & Moser, J. M. (1982). The development of addition and subtraction problem-solving skills. In T. P. Carpenter, J. M. Moser, & T. A. Romberg (Eds.), Addition and subtraction: A cognitive perspective. Hillsdale, NY: Lawrence Erlbaum.

  Hunting, R. P. (2003). Part-whole number knowledge in preschool children. Journal of Mathematical Behavior, 22(3), 217-235.

  Marton, F. (2015). Necessary conditions of learning. New York: Routledge.

 • 119.
  Kullberg, Angelika
  et al.
  University of Gothenburg, Sweden.
  Runesson, Ulla
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research. University of the Witwatersrand, South Africa.
  Marton, Ference
  University of Gothenburg, Sweden.
  What is made possible to learn when using the variation theory of learning in teaching mathematics?2017In: ZDM - the International Journal on Mathematics Education, ISSN 1863-9690, E-ISSN 1863-9704, Vol. 49, no 4, p. 559-569Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The variation theory of learning emphasizes variation as a necessary condition for learners to be able to discern new aspects of an object of learning. In a substantial number of studies, the theory has been used to analyze teaching and students’ learning in classrooms. In mathematics education, variation theory has also been used to explore variation in sets of instructional examples. For example, it has been reported how teachers, by using variation and invariance within and between examples, can help learners to engage with mathematical structure. In this paper, we describe the variation theory of learning, its underlying principles, and how it might be appropriated by teachers. We illustrate this by an analysis of one teacher’s teaching before and after he participated in three lesson studies based on variation theory. Both the theory and the empirical illustration focus on ‘what is made possible to learn’ in different learning situations. We show that in the two analyzed lessons, different things were made possible to learn.

 • 120.
  Larsson, Carolina
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  Lindstam, Isabelle
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  “Jag sjunger hellre än bra...”: En kvalitativ studie om arbetet i förskolan med musik i åldrarna 1–3 år och hur förskollärare upplever ordet musikalisk2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att synliggöra på vilka sätt förskollärare arbetar med musik mot yngre barn i åldrarna 1–3 år samt hur förskollärarna ser på musikalitet i arbetet med barnen. De frågeställningarna som vi har besvarat för att uppnå syftet är: På vilka sätt arbetar förskollärarna mot de yngre åldrarna (1–3 år) med musik? Och hur beskriver förskollärarna betydelsen av att vara musikalisk i användandet av musik? Studien har genomförts med kvalitativa intervjuer. Förskollärarna valdes ur ett bekvämlighetsurval där någon av oss haft kontakt med deltagaren tidigare. Datainsamlingen är analyserad ur ett sociokulturellt perspektiv med fokus på redskap och den proximala utvecklingszonen. Resultatet visar att förskollärarna använder musiken på många sätt i utbildningen, de använder den bland annat spontant men även i planerade situationer i undervisningen. I det sociokulturella perspektivet talas det om redskap, förskollärarna använder sig av instrument, sång och rörelse och de förklarar att dessa kan vara redskap för bland annat språkutveckling och utvecklingen av barnens motorik. Förskollärarnas syn på musikalitet i arbetet med barnen är att man inte behöver vara musikalisk, så länge glädje visas inför att utöva musik tillsammans med barnen.

 • 121.
  Larsson, Hans Albin
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Didactics in Social Sciences.
  Historieundervisningens framtid: en oviss historia2017In: Framåt uppåt!: Samhällsdidaktiska utmaningar / [ed] Rebecka Florin Sädbom, Mikael Gustafsson & Hans Albin Larsson, Jönköping: Jönköping University , 2017, p. 171-188Chapter in book (Other academic)
 • 122.
  Larsson, Hans Albin
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Didactics in Social Sciences.
  Samhällsdidaktiska utmaningar!2017In: Framåt uppåt!: Samhällsdidaktiska utmaningar / [ed] Rebecka Florin Sädbom, Mikael Gustafsson & Hans Albin Larsson, Jönköping: Jönköping University , 2017, p. 5-13Chapter in book (Other academic)
 • 123.
  Larsson Lindberg, Britta
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Epistemic Cultures & Teaching Practices.
  Att lära elever med dyslexi att skriva ett meddelande på engelska2017In: Lärarnas forskningskonferens 31 oktober 2017: Abstracts, 2017, p. 30-Conference paper (Refereed)
 • 124.
  Larsson Lindberg, Britta
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Epistemic Cultures & Teaching Practices.
  Att lära elever med dyslexi att skriva på engelska2017In: Skriv! Les! Nordisk forskerkonferanse om skriving, lesing og literacy, NTNU Trondheim – 09.-11. mai 2017, 2017, p. 198-199Conference paper (Refereed)
 • 125.
  Larsson Lindberg, Britta
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Epistemic Cultures & Teaching Practices.
  Developing Teaching for Students with Special Needs2017Conference paper (Refereed)
 • 126.
  Lecusay, Robert
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research. Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Learning Practices inside and outside School (LPS), Sustainability Education Research (SER).
  Mrak, Lina
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  Aktaş, Vezir
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Rethinking the Relation between Pedagogy and Sustainability: The Views of Preschool Teachers in Sweden2019Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  A core value underpinning activities in early childhood education and care for sustainability (ECECfS) is that these activities be organized to support forms of democratic, intergenerational collaboration in which children can act as “agents of change.” From the perspective of mediational theories of mind, the possibilities for children to participate actively and agentively in ECECfS can be understood by studying the ECEC settings in which these activities unfold as systems of culturally-constituted and historically contingent conditions.

  The present study applied this perspective in qualitative case studies of how teachers in three Swedish preschools understand and practice ECECfS, and the degree to which children in these preschools could act as agents of change in relation to ECECfS activities. This research is based on survey and interview data collected from teacher teams in preschools that participated in a series of regional government-sponsored workshops designed to support teachers’ efforts to develop the outdoor spaces in their preschools as sustainable, multifunctional environments. Drawing on concepts from cultural historical activity theory (systemic tensions as underpinning expansive learning), surveys and interview transcripts were analyzed to characterize: how the participating teachers engaged with concepts relevant for understanding their approach to ECECfS (sustainability, teaching, pretend and exploratory play); pedagogical and organizational tensions that teachers described in relation to these concepts; and cultural means that mediated teachers relations to the general object of implementing ECECfS.

  Teachers conceptions and practices of ECECfS were in general consistent with findings of prior research of in-service and pre-service preschool staff in Sweden: While teachers understood ECECfS holistically as a project that integrates environmental, economic, and social dimensions, the majority of the activities organized by the teachers emphasized the environmental dimension, with none explicitly emphasizing the economic dimension. Furthermore, teachers in all three schools described their day-to-day preschool practices as inherently about and for sustainability, noting a kind of tension or contradiction with needing to make sustainability explicit in preschool activities.

  With respect to opportunities for children to act as agents of change in day-to-day preschool activities, we found examples in all three cases in which children engaged in actions that changed their material environment and/or their participation in relevant community(ies) of practice. Critically, what varied across preschools was if and to what degree these actions were clearly motivated by children’s questions, interests, and/or intentions. We draw on the concepts of instrumental and ontological communities of learners (Matusov et al., 2013) to argue that pedagogical and organizational aspects of each preschool’s idioculture (Fine, 2012) enabled or constrained the possibilities for children to act as agents of change.

 • 127.
  Lecusay, Robert
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Learning Practices inside and outside School (LPS), Sustainability Education Research (SER).
  Mrak, Lina
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  Nilsson, Monica
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  Teachers Making Sense of Children’s Sense-making: Negotiating Pretense, Exploration, and Teaching in Sustainable, Multi-functional Preschool Environments.2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Preschool teachers in Sweden are currently coping with growing curricular demands to engage in a more formal instruction, and to further develop education for sustainable development (ESD). A consequence of this is that teachers feel pressure to organize activities for very young children that privilege ”knowing that” over ”knowing how,” and to do so in the service of an interdisciplinary project – ESD – that can be challenging to organize in early childhood. As teachers adapt to these new challenges they negotiate tensions consequential to preschool children’s learning and develop- ment. The pressure to reorient to disciplinary learning can detract from arrangements of activities involving pretend and exploratory play. This is because the learning outcomes of these activities can be unpredictable and difficult to define. However, these activities are also associated with the kinds of outcomes (e.g. creativity, innovation, empathy, counterfactual thinking) and ethics (e.g. cultures of collaborative learning) of concern in ESD.

  In this paper we consider how preschool teachers in Sweden are negotiating the demands of engag- ing in more formal instruction and ESD, while cultivating local idiocultures that support children’s pretend and exploratory play. Our examination is based on case studies of teacher teams in three preschools that participated in a series of regional government-sponsored workshops organized to support teachers’ efforts to design their preschools’ outdoor spaces as sustainable, multifunctional environments. The case studies were based on field observations at the participating preschools and teacher interviews conducted prior to, during, and following the said workshops.

  Drawing on cultural-historical concepts of disruptive and productive tensions, we characterize how the participating teachers conceived of pretend play, exploration, teaching, and sustainability in relation to children’s engagement in preschool activities. We focus in particular on how teachers considered examples of activities in which the interaction of children and the material environment afforded pretend and exploratory play; how the teachers and children made sense of their activities through pretense and exploration; and if/how the teachers remediated these activities in ways intended to make the children’s learning visible. How and for whom this learning becomes visible is a central question of concern for us.

 • 128.
  Lecusay, Robert
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  Nilsson, Monica
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  Ferholt, Beth
  Brooklyn College, US.
  Exploratory playworlds: Reconsidering the relationship between pretend play and exploration in early childhood education2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Preschools are increasingly focused on children’s cognitive development and school preparation at the expense of supporting the development of children as whole persons. Two preschool pedagogies that fall outside of this trend, and which have roots in Vygotsky’s theories of learning and development, are playworlds and the Reggio Emiliainspired pedagogy of listening. In playworlds, children’s pretend play is based in an understanding of children as creative. The pedagogy of listening does not focus on play but understands children as engaged, reflective culture creators, and focuses on the creation of environments that afford children’s exploration, a concept not theorized to the same degree as pretend play. In this paper we investigate the concept of exploration and exploratory play in relation to pretend play, and present our understanding of a preschool pedagogy that focuses simultaneously on play and exploration as sufficient for the growth of the whole person, that is, their becoming as a subject. We make this case by presenting two projects, drawn from an ethnography of three Swedish Preschools, in which children’s play and exploration were both foci. We argue that these examples force us to rethink what children do in pretend play and in exploration, and how both pretend play and exploration are related to learning and growth. Emphasizing subjectivity the introduction of scientific concepts, and school-based learning should be reconsidered from a didactical perspective: What, when, and how will scientific concepts be useful in the life of the child and for the growth of subjectivity?

 • 129.
  Lidberg, Lovisa
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research.
  Lärarkunskaper inom programmering i matematikundervisningen.: En kvalitativ intervjustudie som synliggör lärares kunskaper inom programmering i årskurs 1-3.2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Programming is a relatively new element in the school, which teachers should work with. My perception is that teachers have mixed reactions about programming and its content. Therefore, this study was conducted with the aim of creating an understanding of teachers’ knowledge in programming in mathematics teaching in grade 1-3. Three questions were used to achieve the aim of this study, they are: what knowledge and competence do teachers in mathematics have in programming, what knowledge do teachers have of the subject matter in the curriculum in relation to programming, and how teachers work with the content programming in mathematics teaching.

  The study is an interview study that has been used to gather information about the teachers' knowledge in programming. In total, five teachers were interviewed, of whom 4 worked in grades 1-3 and one in grade 4. The theoretical framework MKT were used to collect the data, interview and for the analysis of the data. The result has shown that it is a benefit if the teachers know words and concepts that are used in programming and how different programming tools works. Furthermore, the results shows how the teachers' worked with programming and how it can be used in teaching mathematics.

 • 130.
  Lilliedahl, Jonathan
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Epistemic Cultures & Teaching Practices.
  Building knowledge through arts integration2018In: Pedagogies: An International Journal, ISSN 1554-480X, E-ISSN 1554-4818, Vol. 13, no 2, p. 133-145Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Educational research has shown the importance of adopting a multimodal approach to pedagogy by combining, integrating, and organizing diverse semiotic resources for learning. As aesthetic content and forms are significant aspects of multimodality, arts integration is crucial to achieve multimodal knowledge practices. In this paper, we develop a conceptual framework for analysing, discussing, and designing arts-integrated processes of teaching and learning. The framework integrates a social semiotic theory of multimodality and the Legitimation Code Theory of Semantics as a methodology through which teachers may avoid segmental learning practices in favour of an arts-integrated cumulative pedagogy. In this way, multimodal approaches to text and context relate to a social realist view on knowledge building, where boundaries between knowledge practices are weakened and meaning is condensed through processes of cumulative learning.

 • 131.
  Lilliedahl, Jonathan
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Epistemic Cultures & Teaching Practices.
  Läroplansteorin i svensk lärarutbildning: En semantiskt orienterad läroplansanalys2017Conference paper (Refereed)
 • 132.
  Lilliedahl, Jonathan
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Epistemic Cultures & Teaching Practices.
  The ‘Original’ Legitimization of Music Classes in Sweden2018Conference paper (Refereed)
 • 133.
  Lilliedahl, Jonathan
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Epistemic Cultures & Teaching Practices.
  Hansén, Sven-Erik
  Wikman, Tom
  Contextual Coherence in Teacher Education2018Conference paper (Refereed)
 • 134.
  Lilliedahl, Jonathan
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Epistemic Cultures & Teaching Practices.
  Rapp, Stephan
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  The status of aesthetic education in a revised centralized curriculum: a theory-based and content-orientated evaluation of the Swedish curriculum reform Gy112019In: Nordic Journal of Studies in Educational Policy, ISSN 2002-0317, Vol. 5, no 1, p. 43-53Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper reports on a study of the recent curriculum reform of the Swedish upper secondary school, Gy11. Although aesthetics were not made compulsory subjects by this reform, all students have a statutory entitlement to be offered a minimum of one course in an aesthetics subject. We wished to determine whether students are actually being given the opportunity of choosing such subjects.

  The study is a theory-based and content-oriented evaluation. Data are based on curriculum studies and a comprehensive survey of upper-secondary school principals.

  Our findings indicate that while principals have generally organized aesthetics courses, students seldom choose this kind of educational content. Instead, students’ selection is ruled by indirect methods of manipulation.

 • 135.
  Lindberg, Viveca
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Epistemic Cultures & Teaching Practices. Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik.
  Det svenska betygssystemet och dess aktörer2018In: Lärares bedömningsarbete: förhållningssätt, villkor, agens / [ed] Viveca LIndberg, Inger Eriksson & Astrid Pettersson, Stockholm: Natur och kultur, 2018, 1, p. 173-212Chapter in book (Other academic)
 • 136.
  Lindberg, Viveca
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Epistemic Cultures & Teaching Practices. Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik.
  Eriksson, Inger
  Stockholms universistet, Du är här: Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.
  Pettersson, Astrid
  Stockholms universitet, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.
  Lärares bedömningsarbete – en inramning2018In: Lärares bedömningsarbete: förhållningssätt, villkor, agens / [ed] Viveca LIndberg, Inger Eriksson & Astrid Pettersson, Stockholm: Natur och kultur, 2018, 1, p. 5-16Chapter in book (Other academic)
 • 137.
  Lindberg, Viveca
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Epistemic Cultures & Teaching Practices. Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik.
  Eriksson, IngerStockholms universitet, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.Pettersson, AstridStockholms universitet, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.
  Lärares bedömningsarbete: förutsättningar, villkor, agens2018Collection (editor) (Other academic)
 • 138.
  Lindberg, Viveca
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Epistemic Cultures & Teaching Practices.
  Hirsh, Åsa
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Epistemic Cultures & Teaching Practices.
  Binde, Andrew
  Exploring students’ knowing by pre- and post-test in lesson and learning studies2018In: School development through teacher research: Lesson and learning studies in Sweden and Tanzania / [ed] Inger Eriksson & Kalafunja Mlang'a Osaki, Dar es Salaam: Mkuki na Nyota Publishers Ltd. , 2018, p. 23-40Chapter in book (Refereed)
 • 139.
  Lindeberg, Ludvig
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research.
  Växande geometriska mönster i skolan: En studie om undervisningsmetoder, svårigheter och utveckling.2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study investigates how teachers work with growing geometric patterns, with a focus on students aged 10-12 in the west of Sweden. Specifically, it uncovers what methods teachers use and the difficulties they experience when teaching growing geometrical patterns, as well as outlining how they believe teaching in this subject can be developed. 

  Teaching growing geometrical patterns is part of the Swedish curriculum, because it is seen as a pathway to algebra. Current research says that there are two main theories on teaching growing geometrical pattern, hierarchically or dynamically. This study takes a qualitative approach to investigate these theories further. It uses phenomenology as a theoretical framework, as a way to understand the complex phenomenon of teaching. Semi-structured interviews were conducted with four primary school teachers in Sweden. The data gained from these interviews was analysed multiple times using the hermeneutical spiral, to ensure scientific rigour. The findings demonstrate that teachers prefer using hands on methods when teaching growing geometrical patterns to students, such as a method called the “math machine” and using real objects to create patterns. However, they experience difficulties when instructing students how to turn the pattern into a formula, as students often find this progression difficult to grasp. Additionally, the teachers explained that study material has a big impact on how much time teaching growing geometrical patterns is allocated in the classroom, as most of them will only teach this topic if it is covered in the textbook. For the teaching to improve, teachers need more resources regarding how to teach growing geometrical patterns, particularly when it comes to developing formula, and the teaching of the topic needs to be further promoted by the Swedish National Agency for Education.

 • 140.
  Ljung, Maria
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  Magnusson Koch, Linnea
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  Att konstruera kön: En observationsstudie om språkligt bemötande i förskolan utifrån ett genusperspektiv2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en observationsstudie vars syfte är att undersöka pedagogers språkliga bemötande i förskolans praktik utifrån ett genusperspektiv. Syftet besvaras utifrån följande frågeställningar: Hur ser pedagogernas språkliga bemötande med barnen ut i förskolans praktik? Vilka skillnader kan utläsas i hur pedagogerna bemöter flickor respektive pojkar? Denna studie utgår ifrån en feministisk poststrukturalistisk teori som ses som ett genusperspektiv då det grundar sig på att könsuppdelningen och tudelningen kvinnligt och manligt är socialt konstruerat och behöver ifrågasättas och överskridas för att generera att människan får fler sätt att vara på (Lenz Taguchi, 2004). Observationerna genomfördes på två förskolor och tio observationstillfällen verkställdes. För att besvara syftets frågeställningar har både kvalitativa och kvantitativa metoder tillämpats då fältanteckningar och observationsschema utgjorde datainsamlingen. Analysverktygen för studien är begreppen positionering och subjektivitet som är centrala begrepp inom feministisk poststrukturalism och möjliggör en läsning av resultatet i förhållande till könets betydelse i en språklig kontext. De områden som presenteras i resultatet för den första frågeställningen är: Pedagogernas språkliga bemötande vid tillrättavisning och pedagogernas språkliga bemötande i dialog med barnen. Andra frågeställningens resultat utgår ifrån kategorier som skapades utifrån tidigare forskning. Dessa kategorier är: Komplimang av egenskap, uppmanas att hjälpa till, slutna frågor, öppna frågor, namn i positiv bemärkelse och namn i negativ bemärkelse. Resultatet visar att flickor och pojkar positioneras, det vill säga placeras på olika sätt via pedagogernas språk beroende på deras biologiska kön under de observerade tillfällena.

 • 141.
  Lundqvist, Ann-Caroline
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  Vändal, Julia
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  “Man säger att det ska vara en likvärdig förskola, men vad innebär det?”: En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar av likvärdighet i en förskolekontext.2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien syftar till att bidra med kunskap och insikt om hur förskollärare uppfattar begreppet likvärdighet och dess innebörd i en förskolekontext. Empirin har samlats in genom fem semistrukturerade kvalitativa intervjuer med utbildade och verksamma förskollärare. Studien har sin grund i den fenomenografiska ansatsen och har därför utförts enligt en fenomenografisk analys. Resultatet har utmynnat i två utfallsrum innehållande fem beskrivningskategorier var. Första beskrivningskategorin visar att det finns en variation i hur begreppet likvärdighet uppfattas och andra beskrivningskategorin visar att förskollärarna har olika arbetssätt för att uppnå en likvärdighet. Resultatet visar även att uppfattningarna av begreppet stämmer överens med hur de arbetar för en likvärdig förskoleverksamhet. Däremot finns en osäkerhet kring likvärdighetsbegreppet och förskollärarna ser ett behov av ett förtydligande av definitionen.

 • 142.
  Löfgren, Håkan
  et al.
  Linköpings universitet.
  Pérez Prieto, Héctor
  Karlstads universitet.
  Tanner, Marie
  Karlstads universitet.
  Löfgren, Ragnhild
  Linköpings universitet.
  Samuelsson, Johan
  Karlstads universitet.
  Lindberg, Viveca
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Epistemic Cultures & Teaching Practices. Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik.
  Att ständigt bli bedömd2017In: Att ständigt bli bedömd: elevers berättelser om betyg och nationella prov / [ed] Héctor Pérez Prieto & Håkan Löfgren, Lund: Studentlitteratur AB, 2017, p. 175-188Chapter in book (Other academic)
 • 143.
  Löfgren, Ragnhild
  et al.
  Linköpings universitet.
  Löfgren, Håkan
  Linköpings universitet.
  Lindberg, Viveca
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Epistemic Cultures & Teaching Practices. Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik.
  Betygens betydelse - nu och för framtiden2017In: Att ständigt bli bedömd: elevers berättelser om betyg och nationella prov / [ed] Héctor Pérez Prieto & Håkan Löfgren, Lund: Studentlitteratur AB, 2017, p. 35-50Chapter in book (Other academic)
 • 144.
  Malmros, Henrietta
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Preschool Education Research. Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  ”Det är en svår balansgång, man vet inte hur man ska göra alla gånger”: En kvalitativ studie om pedagogers bemötande av flickor respektive pojkar i förskolan2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt (Skolverket, 2016) har alla som verkar inom förskolan ett ansvar att motverka traditionella könsmönster och könsroller. Syftet med studien är att visa på hur pedagogers bemötande av flickor respektive pojkar kan se ut i förskolan. Därmed görs ett försök att bidra till ökad kunskap kring hur genus kan göras i förskolan. Syftet uppnås med hjälp av följande frågeställningar: Hur ser personalens bemötande av flickor respektive pojkar ut på den observerade förskolan? Vilka skillnader blir tydliga i bemötandet av flickor respektive pojkar? I studien används ett poststrukturellt perspektiv som ser på språket som en grund som bildar sociala strukturer som styr hur vi ser på oss själva, hur andra ser på oss samt hur vi agerar i olika situationer (Davies, 2003). Skapandet av kön och genus baseras på performativitet vilket betyder att vi inte är man eller kvinna, vi konstruerar vad begreppet man och kvinna innebär (Butler, 2007). Studien är kvalitativ och datainsamlingen har skett genom observationer på en förskola.

  Resultatet av studien visar följande: (1) pedagogerna använder olika metoder för att påkalla barnens uppmärksamhet, (2) pedagogerna försöker se och bekräfta alla barn, (3) pedagogerna ställer olika typer av frågor till barnen samt (4) att pedagogerna upplever en osäkerhet kring hur de ska bemöta barnen för att motverka stereotypa könsnormer men samtidigt respektera deras fria val.

 • 145.
  Mellroth, Elisabet
  et al.
  Karlstad University, Department of Mathematics and Computer Science, Sweden.
  Boesen, Jesper
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research.
  Noticing mathematical potential – A proposal for guiding teachers2019In: Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education / [ed] Uffe Thomas Jankvist, Marja van den Heuvel-Panhuizen & Michiel Veldhuis, European Society for Research in Mathematics Education, 2019, p. 3688-3695Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  It has been shown to be problematic for teachers to use Krutetskii´s definition of mathematical abilities to recognize mathematically highly able pupils (MHAPs). Aiming to concretize what teachers can notice in pupils’ problem-solving processes, we connect a 10-year-old boy’s problemsolving process to some of the abilities defined by Krutetskii. The results give clear descriptions of what teachers can observe in pupils’ mathematical activities to notice their mathematical potential. We concretize, for example, how a pupil’s abilities to grasp a problem’s formal structure and to generalize can be observed. To be able to notice MHAPs, teachers need research-based support on how and what to observe in their pupils. Our proposed guide needs to be tested and validated to explore if it will help teachers to notice MHAPs s and subsequently support their learning.

 • 146.
  Milopoulou, Filia
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  Preschool class: a one-way bridge to primary school: Examining preschool class teachers’ perspectives on preparatory practices for children’s transition to primary school2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The preschool class was built in 1998 in an effort by the Swedish government to achieve a smooth transition for the children from preschool to compulsory school. This voluntary, one-year class was envisioned as a bridge between preschool and compulsory school, and the activities would be unlike those in preschool or school. Nevertheless, presently the role of the preschool class seems to be unclear to the preschool class teachers. This is all the more concerning given that in 2018 this class will become mandatory children. The aim of this qualitative study was to investigate how teachers understand preschool class and “preschool class pedagogy” as a distinct practice, that is “not preschool” and “not school”, and if and how in that case, mandatory attendance in preschool class will change their view. In this qualitative study, transition theories were applied to characterize teachers’ understanding of the preschool class meaning as a transition year, its preparatory role, and the teachers’ perspectives on this transition class. The sample consisted of four preschool class teachers who were either former or current preschool class teachers. The study data was based on semi-structured interviews, observations and document analysis. This study found that the preschool class teachers understand this class as a one-way bridge to primary school and emphasized the importance of the new policy of the mandatory attendance as a beneficial change for the children. 

 • 147.
  Mohringe Gustafson, Carolina
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  "De visar med hela sig vad de vill och inte vill": En kvalitativ studie om hur förskollärare verkar för de yngsta barnens möjlighet till delaktighet och inflytande i förskolan2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att bidra till kunskapandet om de yngsta barnens möjlighet till delaktighet och inflytande i förskolan. Det empiriska materialet har insamlats via fem intervjuer med förskollärare. Även icke-deltagande observationer av förskollärares möjliggörande för de yngsta barnens inflytande och delaktighet har utförts vid de två avdelningar där de intervjuade förskollärarna arbetar. Datan har analyserats med hjälp av narrativ analys utifrån ett normkritiskt perspektiv. 

  Studiens resultat visar att två arbetssätt dominerar vad gäller arbetet med de yngsta barnens delaktighet och inflytande i förskolan. Det första arbetssättet går ut på att förstå och bekräfta det barnet uttrycker, detta förutsätter att med lyhördhet lyssna till hela barnet med alla kroppens sinnen. I detta anses kärnan i arbetet således vara att som förskollärare förstå det barnet försöker uttrycka så att barnet upplever sig förstått och bekräftat. Den andra dominerande metoden att arbeta med inflytande och delaktighet är genom att skapa valtillfällen för barnen. Studiens resultat visar även att faktorer som påverkar detta arbete inkluderar säkerhetsaspekter, omvårdnadsrutiner, barnens verbala förmåga och personlighet, förskollärartäthet och lokaler. Studien visar att arbetet med de yngsta barnen står i relation till djupt rotade diskurser vilket således gör det kopplat till makt. Studiens resultat visar även att vuxna har en definitionsmakt jämtemot barn som påverkar arbetet med de yngsta barnens delaktighet och inflytande. Det viktiga för att tillmötesgå detta är medvetenhet gällande makten jämtemot barnen och att inte använda mer auktoritet än nödvändigt. 

 • 148.
  Mårtensson, Pernilla
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research.
  Learning to see distinctions through learning studies: Critical aspects as an example of pedagogical content knowledge2019In: International Journal for Lesson and Learning Studies, ISSN 2046-8253, E-ISSN 2046-8261, Vol. 8, no 3, p. 196-211Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose

  The purpose of this paper is to identify changes in teacher’s pedagogical content knowledge (PCK) as a result of their participation in two learning studies in mathematics.

  Design/methodology/approach

  A group of four mathematics teachers and the researcher of this paper explored two objects of learning related to division with decimal numbers and the straight-line equation in a learning study (LS) project over the course of one year. The data used consist of eight video-recorded lessons, four written student tests, eight student interviews and 14 recorded team meetings. The analysis was based on the variation theory principle about learning (Marton, 2015) and on ontological assumptions within the phenomenographic approach (Marton, 1981).

  Findings

  It was found that teachers’ PCK was changed and refined through the LS process in terms of differences in ways of understanding and discussing critical aspects related to each object of learning. In the paper, the terms “presumed critical aspects” and “explored critical aspects” are used to illustrate this difference. Furthermore, the concepts are viewed in relation to three subdomains of PCK: knowledge of content and curriculum (KCC), knowledge of content and students (KCS) and knowledge of content and teaching (KCT).

  Originality/value

  Bringing out the difference between “presumed critical aspect” and “explored critical aspects” advances the view that critical aspects are dynamic and emergent in practice – in the interaction between teaching and student learning. The research exposes “explored critical aspects” as a specific form of PCK in which KCC, KCS and KCT are intertwined.

 • 149.
  Mårtensson, Pernilla
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research.
  Utmaningar i ämnesdidaktiskt kollegium2018Conference paper (Refereed)
 • 150.
  Mårtensson, Pernilla
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research.
  Ekdahl, Anna-Lena
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research.
  Keerekes, Klara
  Att designa och förändra matematikuppgifter i learning study—en modell för att utveckla lärarstudenters yrkeskompetens2019Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  I den här studien har vi undersökt på vilka sätt 41 grundlärarstudenter, med inriktning mot årskurs 4‒6, designade och förändrade matematikuppgifter för att utveckla kunskap om undervisning och skolelevers lärande av specifika ämnesinnehåll. Under höstterminen 2018 deltog lärarstudenterna i en fem-veckors matematikdidaktikkurs inom ramen för grundlärarprogrammet på Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University. Kursen är till stor del uppbyggd utifrån learning study‒konceptet (Marton & Pang, 2003), vilket kort kan beskrivas som ett kollegialt, iterativt och intervenerande utvecklingsarbete med inslag av ämnesdidaktiskforskning (Runesson Kempe, 2016). I den aktuella kursen innebar detta bland annat att arbetet utgick från studenternas egna frågor om undervisning och lärande men i samråd med lärare från kursens samverkansskolor. Samverkan med skolor i regionen är en avgörande faktor för kursen eftersom det möjliggör för studenterna att undersöka elevers förståelse av något ämnesinnehåll och utifrån det forma och genomföra undervisning. Vidare var studenterna i kursen indelade i grupper (3‒4 studenter per grupp), i vilka man systematiskt planerade, genomförde och analyserade undervisning i två cykler. I detta arbete användes ämnesdidaktisk forskning och variationsteorin (Marton & Pang, 2003) som redskap för att komma åt vad skoleleverna behöver få syn på för att utveckla kunskap i förhållande till specifika ämnesinnehåll. Studiens data samlades in under kursen och består av lärarstudenternas skriftliga reflektioner om de uppgifter som de designade och prövade i lektionerna och om hur och varför dessa förändrades eller borde förändras. Syftet med studien är att identifiera och beskriva de olika sätt lärarstudenterna förändrade matematikuppgifterna utifrån ett variationsteoretiskt perspektiv. I presentationen visas några sådana exempel.

12345 101 - 150 of 201
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf