Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
12 1 - 50 av 96
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Alexanderson, Kristina
  et al.
  Karolinska Institutet, Sektionen för försäkringsmedicin.
  Keller, Christina
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  von Knorring, Mia
  Karolinska Institutet, Sektionen för försäkringsmedicin.
  Paul, Ann-Sofi
  Karolinska Institutet, Sektionen för försäkringsmedicin.
  Ledning och styrning av hälso- och sjukvårdens arbete med patienters sjukskrivning: Resultat från 2013 och jämförelse med 20072013Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Hälso- och sjukvården är en av flera aktörer som är involverade i patienters sjukskrivning. År 2006 infördes den så kallade sjukskrivningsmiljarden för att stimulera landstingen i att förbättra kvaliteten i sjukskrivningshanteringen och att ge den ökad prioritet. Olika områden har betonats i sjukskrivningsmiljarderna, såsom kompetens, samverkan och jämställd sjukskrivning – samtliga har haft ett starkt fokus på att utveckla ledning och styrning av sjukskrivningsfrågan. 

  Syftet med den här studien var att få ökad kunskap om hur chefer på olika nivåer inom hälso- och sjukvården leder och styr arbetet med patienters sjukskrivning och om detta förändrats sedan 2007, då en motsvarande studie gjordes. 

  Metod: Kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys har genomförts av semistrukturerade intervjuer med 72 chefer på tre nivåer inom hälso- och sjukvården; landstings- och regiondirektörer (nivå 1), chefer direkt underställda dessa och med övergripande ansvar för sjukhusvård respektive primärvård (nivå 2), samt strategiskt valda verksamhetschefer inom primärvård och sjukhusvård (nivå 3). Resultaten har jämförts med dem från 2007. 

  Resultat: Cheferna på samtliga tre nivåer såg nu ledning och styrning av sjukskrivningshantering som ett ansvar för cheferna i linjeorganisationen, vilket var en stor skillnad mot 2007. Det var stora variationer i hur ansvaret utövas, men analysen pekar på att frågan i högre utsträckning nu ägs och hanteras av cheferna, ofta med stöd av resurser utanför linjen. Frågan fanns också på agendan i högre utsträckning än tidigare på samtliga chefsnivåer – särskilt stor var förändringen på verksamhetsnivå. Många chefer beskrev att de nu leder och styr sjukskrivningsområdet på samma sätt som andra områden och att sjukskrivningsfrågan är införlivad med verksamhetens ordinarie ledningssystem. Chefernas kompetens i att leda och styra sjukskrivningsfrågan bedöms ha ökat sedan 2007. 

  Samverkan med Försäkringskassan har utvecklats. Etablerade former för samverkan finns på flera strukturella nivåer, och omfattar främst kompetensutveckling och hantering av specifika patientärenden och ibland projekt. Samverkan beskrevs generellt som positiv och ansågs ha lett till ökad förståelse för varandras uppdrag och roller. Samverkan med Arbetsförmedlingen och kommuner nämndes ibland; däremot nämndes samverkan med arbetsgivare eller företagshälsovård ytterst sällan. 

  Intern samverkan mellan kliniska verksamheter i sjukskrivningshanteringen har utvecklats men behöver förbättras ytterligare. I många verksamheter ingår flerprofessionellt samarbete i det patientnära arbetet med sjukskrivningar, som en del av överenskomna rutiner. Chefer beskriver att intern och extern samverkan underlättas av koordinatorer som organiserar och stöttar hanteringen av sjukskrivning och rehabilitering. 

  Kompetens och kompetensutveckling inom försäkringsmedicin framstod nu som ett relativt prioriterat område för cheferna, på samtliga nivåer och i betydligt högre utsträckning än 2007. Utbildningsinsatser har gjorts i samtliga landsting, dels som begränsad fortbildning,främst för läkare, dels som utbildning av expertresurser. Man lyfte behovet av kontinuerlig kompetensutveckling. Utbildningsinsatser uppfattas som nödvändiga men tidskrävande och att det är en utmaning att leda och styra detta då frågan sällan har hög prioritet bland läkare.

  Jämfört med 2007 har en tydlig förändring skett vad avser chefernas förhållningssätt till sjukskrivningsfrågan som blivit mer positiv. Sjukskrivning beskrevs nu som en del av vård och behandling. 

  Jämställd sjukskrivning är ett prioriterat område i sjukskrivningsmiljarden och finns nu på agendan i högre grad än 2007; få har dock vidtagit konkreta åtgärder. Ibland nämndes planer på åtgärder, och många hade tagit fram - eller planerade att ta fram - könsuppdelad sjukskrivningsstatistik. Området upplevdes som svårt och komplicerat att leda och styra, bland annat på grund av bristande kunskap inom området. 

  År 2007 framkom att kvalitetssäkring av arbetet med sjukskrivningar i princip inte förekom. Här har en utveckling skett. Uttalanden om kvalitet i och kvalitetssäkring av arbetet med sjukskrivningar handlade framför allt om uppföljning. Uppföljning begränsades i flera uttalanden till mätning av villkor som anges i sjukskrivningsmiljarden, så som andel läkarintyg som godkänts av Försäkringskassan. Mer sällan inbegrep uppföljning förbättringsarbete baserat på återkoppling eller analys av sjukskrivningsprocessen eller andra kvalitetsindikatorer. 

  Chefens ansvar för att skapa goda administrativa förutsättningar för arbetet med sjukskrivningar framhölls nu på samtliga tre nivåer; detta diskuterades endast i begränsad omfattning 2007. Administrativa förutsättningar som nämndes var riktlinjer och rutiner, tid för såväl patientarbete som för kompetensutveckling, tillgång till kompetensstöd från experter, lättillgänglig och korrekt information samt olika ”verktyg”. Resultatet pekar på att man i hög grad har infört rutiner för olika aspekter av sjukskrivningsarbetet, men det fanns fortsatt behov av effektivisering och kvalitetsförbättring, inte minst vad gäller IT- stöd. 

  Sjukskrivningsmiljarden bedöms ha haft mycket stor betydelse för att fokus har satts på sjukskrivningsfrågorna i landstingen. Många ansåg att sjukskrivningsmiljarden behövs ytterligare några år, även om det framkom en ambivalens till denna form av statlig styrning. Kortsiktigheten i överenskommelserna, att de kommer sent och att det nu finns fler miljardsatsningar ansågs göra verksamheten svårare att styra. 

  Slutsatser: Ledning och styrning av sjukskrivningshantering har i större utsträckning blivit en del av den ordinarie verksamheten inom sjukvården, och chefens roll i relation till sjukskrivningshanteringen har blivit tydligare jämfört med 2007. Sjukskrivningsmiljarden tycks ha haft en stor betydelse för att sätta sjukskrivningsfrågan på agendan på samtliga nivåer i hälso- och sjukvården. Sjukskrivning ses nu i stor utsträckning som en del av vård och behandling som skall ledas och styras på motsvarande sätt som annan verksamhet, till exempel vad gäller riktlinjer, rutiner och kvalitetssäkring. Sjukskrivningsfrågan är dock en fråga bland många andra, och det finns behov av särskilt stöd till linjen i att hantera den. Vi fann en stor förändring i chefernas syn på det egna ansvaret i sjukskrivningsfrågan, särskilt på verksamhetschefsnivå. Hälso- och sjukvården har med andra ord kommit en bra bit på väg i sjukskrivningsfrågan. 

  Mycket återstår dock att göra för att säkra ledningssystem, rutiner, och tillräckliga administrativa förutsättningar för ett optimalt arbete med hantering av patienters sjukskrivning. Särskilt gäller detta kvalitetssäkring, jämställd sjukskrivning, administrativa förutsättningar och den interna samverkan mellan olika kliniker.

 • 2.
  Alfredsson, Anette
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd.
  Samma arbete, med mer samarbete: En fallstudie om hur Kundcentrerad planering kan tillämpas i syfte att öka patientdelaktighet inom kommunal hemsjukvård2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Masteruppsats_Alfredsson_2014
 • 3.
  Andersson, Sofia
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Egger, Amanda
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Kartläggning av sjukfrånvaro på en distributionscentral2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte – Syftet med studien är att kartlägga mönster i sjukfrånvaro på en distributionscentral vars sjukfrånvaro är högre än liknande aktörer inom samma bransch samt att undersöka hur chefer arbetar med rutiner kring sjukfrånvaro. För att uppnå syftet har det brutits ned i två frågeställningar:

  1. Vilka mönster kring sjukfrånvaro kan hittas på en distributionscentral vars sjukfrånvaro är högre än liknande aktörer inom samma bransch?

  2. Hur arbetar chefer med rutiner kring sjukfrånvaro på en distributionscentral vars sjukfrånvaro är högre än liknande aktörer inom samma bransch?

  Metod – Teorier om sjukfrånvaro, arbetsmiljöarbete, psykosocial hälsa, motivation, organisation och ledarskap samlades in för att uppfylla studiens syfte. En fallstudie genomfördes för att samla in empiri utifrån intervjuer och dokumentstudier som sedan jämfördes med teori för vidare analys.

  Resultat – Studien identifierar mönster som framkom efter kartläggningen av sjukfrånvarostatistiken på fallföretaget. Resultatet visar att kvinnor har högre sjukfrånvaro än män, främst yngre kvinnor och äldre män. Tillsvidareanställda och visstidsanställda har högre sjukfrånvaro än anställda på vikariat samt att medarbetare som varit anställda ett till tre år har högre sjukfrånvaro än övriga grupper. Kartläggningen visar dessutom att anställda har högst sjukfrånvaro på hösten, måndagar och att en dag är mest förekommande. Det finns tydliga rutiner kring sjukfrånvaro och rehabilitering på fallföretaget. Förbättringar kan göras med dokumentation i fallföretagets webbportal för sjukfrånvaro, hur första sjukanmälan ska gå till samt att en åtgärdsplan på gruppnivå skulle kunna utformas för chefer att använda. Studien visar att de chefer som är engagerade och har högre fokus på att skapa gemenskap genom aktiviteter generellt har lägre sjukfrånvaro. Genom att skapa en tillfredsställande arbetsmiljö där medarbetare har möjlighet att delta, påverka, ta ansvar, utvecklas samt bli sedda och hörda kan därmed produktiviteten, motivationen och hälsan på arbetsplatsen förbättras.

  Implikationer – En kartläggning av sjukfrånvaro kan underlätta arbetet med sjukfrånvaro på andra företag och skapa en större förståelse kring varför vissa grupper har högre sjukfrånvaro än andra på arbetsplatsen. I studien framgår dessutom att arbetsmiljöarbete, motivation och ledarskap är viktigt för att främja hälsan på arbetsplatsen vilket kan appliceras på företag inom flera branscher.

  Begränsningar – Avvikelser kan förekomma då en stor mängd statistik under studien har bearbetats. Metoden att göra en kartläggning anses generaliserbar men resultatet kan skilja sig mellan olika företag, därför kan inte hela studien tillämpas i alla sammanhang. Författarna anser däremot att studien bör kunna appliceras på andra verksamheter då frågor om arbetsmiljö och sjukfrånvaro är aktuellt i alla branscher. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Augustine, Lise-Lotte
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd.
  ”Doktorn sa att jag skulle ta den”: En fallstudie av ett förbättringsarbete om bättre läkemedelsinformation till patienten2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Läkemedelsrelaterade problem är en vanlig bakomliggande orsakerna till vårdskador, förutom personligt lidande är misstagen kostsamma för hälso- och sjukvården. Ett viktigt led i det förebyggande arbetet är att patienter skall känna till och förstå effekter och biverkningar av sina ordinerade läkemedel. På den intermedicinska vårdsavdelningen som är kontexten för uppsatsen, visade den Nationella patientenkäten 2018 att endast 43 % av patienterna upplevde sig ha fått god information om sina läkemedel i samband med vårdtillfället.

   

  Syfte

  Syftet med förbättringsarbetet var att minska risken för läkemedelsrelaterade problem genom att öka andelen patienter som inför hemgång från en njurmedicinsk avdelning upplever sig välinformerade gällande sina läkemedel.

   

  Studiens syfte var att studera huruvida förbättringsarbetet påverkar den professionella utvecklingen hos medarbetarna genom att bidra till lärande gällande läkemedel, hälsolitteracitet samt personcentrerad vård.

   

  Metod

  I förbättringsarbetet användes förbättringsrampen tillsammans med Nolans förbättringsmodell. En fallstudie utfördes med mixad metod av enkäter och intervjuer.

   

  Resultat

  En sammankoppling av flera PDSA-cykler mötte komplexiteten i läkemedelsfrågan vilket resulterade i att 90 % av patienterna var nöjda med informationen kring läkemedel. Studien visar på ett lärande hos medarbetarna som kan kopplas till Kirkpatricks modell.

   

  Slutsats

  Komplexa frågor kräver komplexa lösningar. Medarbetarnas inställning till ansvarsfrågan gällande läkemedel visade sig vara betydelsefull.

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Axelsson, Anna Karin
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. CHILD.
  Children with profound intellectual and multiple disabilities and their participation in family activities2014Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Background. Families are essential parts of any community and throughout childhood one’s family serves as the central setting wherein opportunities for participation are offered. There is a lack of knowledge about participation of children with profound intellectual and multiple disabilities (PIMD) in family activities and how improved participation can be reached. Gathering such knowledge could enable an improvement in child functioning and wellbeing and also ease everyday life for families of a child with PIMD.

  Aim. The overall aim of this thesis was to explore participation seen as presence and engagement in family activities in children with PIMD and to find strategies that might facilitate this participation.

  Material and Methods. The research was cross-sectional and conducted with descriptive, explorative designs. First a quantitative, comparative design was used including questionnaire data from 60 families with a child with PIMD and 107 families with children with typical development (TD) (I, II). Following that, a qualitative, inductive design was used with data from individual interviews with parents of 11 children with PIMD and nine hired external personal assistants (III). Finally a mixed method design was conducted where collected quantitative data was combined with the qualitative data from the previous studies (IV).

  Results. It was found that children with PIMD participated less often, compared to children with TD, in a large number of family activities, however they participated more often in four physically less demanding activities. Children with PIMD also participated in a less diverse set of activities. Additionally, they overall had a lower level of engagement in the activities; however, both groups of children showed higher engagement in enjoyable, child-driven activities and lower engagement in routine activities. The motor ability of the child with PIMD was found to be the main child characteristic that affected their presence in the family activities negatively and child cognition was found to be the personal characteristic that affected their engagement in the activities. The child’s presence and engagement were influenced to a lesser extent by family socio-economic factors when compared to families with children with TD. Parents and hired external personal assistants described several strategies to be used to improve participation of the children with PIMD, such as by showing engagement in the activities oneself and by giving the child opportunities to influence the activities. The role of the hired external personal assistant, often considered as a family member for the child, was described as twofold: one supporting or reinforcing role in relation to the child and one balancing role in relation to the parents/the rest of the family, including reducing the experience of being burdened and showing sensitivity to family life and privacy.

  Conclusion. A child with PIMD affects the family’s functioning and the family’s functioning affects the child. Child and environmental factors can act as barriers that have the result that children with PIMD may experience fewer and less varied activities that can generate engaged interaction within family activities than children with TD do. Accordingly, an awareness and knowledge of facilitating strategies for improved participation in family activities is imperative. There needs to be someone in the child’s environment who sets the scene/stage and facilitates the activity so as to increase presence and engagement in proximal processes based on the child’s needs. The family, in turn, needs someone who can provide respite to obtain balance in the family system. External personal assistance includes these dual roles and is of importance in families with a child with PIMD.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Beckhusen, Benedict
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  Mobile Apps and the ultimate addiction to the Smartphone: A comprehensive study on the consequences of society’s mobile needs2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The smartphone is omnipresent and is cherished and held close by people. It allows for constant connection within a digitally connected society, as well as for many other purposes such as leisure activity or informational purpose. Within the Information Systems studies deeper investigation is required as to what impact this “taken – for – granted” mobile access to information and mobile apps has for individuals and society and if a “technological addiction”can be developed when using the smartphone for everything during the day on such a constant basis.

  The aim of this study was to understand the role of the smartphone in society and to shed light on this unclear relationship between the constant use of a smartphone and its development towards an addictive quality. To reach a conclusion, in depth – interviews were conducted with participants about their relationship to the smartphone and their smartphone use based on questions derived from literature on mobile communication technologies and the types of digital addictions existing.

  The results are that the smartphone is a device that seamlessly integrates into our daily lives in that we unconsciously use it as a tool to make our daily tasks more manageable, and enjoyable. It also supports us in getting better organized, to be in constant touch with family and friends remotely, and to be more mobile which is a useful ability in today’s mobility driven society.

  Smartphones have been found to inhabit a relatively low potential to addiction. Traits of voluntary behaviour, habitual behaviour, and mandatory behaviour of smartphone use have been found. All of these behaviours are not considered a true addiction. In the end, it seems that the increase of smartphone use is mainly due to the way we communicate nowadays digitally,and the shift in how we relate to our social peers using digital means.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Bergerum, Carolina
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd.
  Quality Improvement in a Maternity Ward and Neonatal Intensive Care Unit. What are staff and patients' experiences of Experience-based Co-design?: Part 1: A qualitative study2012Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Background: Recent focus on quality and patient safety has underlined the need to involve patients in improving healthcare. “Experience-based Co-design” (EBCD) is an approach to capture and understand patient and staff (i. e. users) experiences, identifying so called “touch points” and then working together equally in improvement efforts.

  Purpose:This article elucidates patient (defined as the mother-newborn couple with next of kin) and staff experiences following improvement work carried out according to EBCD in a maternity ward and neonatal intensive care unit (NICU) in a small, acute hospital in Sweden.

  Method: An experience questionnaire, derived from the EBCD approach tool set, was used for continuously evaluating each event of the EBCD improvement project. Furthermore, a focus group interview with staff and in-depth interviews with mother-father couples were held in order to collect and understand the experiences of working together according to EBCD. The analysis and interpretation of the interview data was carried through using qualitative, problem-driven content analysis. Themes, categories and sub-categories presented in this study constitute the manifest and latent content of the participants’ experiences of Experience-based Co-design.

  Results:The analysis of the experience questionnaires, prior to the interviews, revealed mostly positive experiences of the participation. Both staff and patient participants stated generally happy, involved, safe, good and comfortable experiences following each event of the improvement project so far.

  Two themes emerged during the analysis of the interviews. For staff participants the improvement project was a matter of learning within the microsystem through managing practical issues, moving beyond assumptions of improvement work and gaining a new way of thinking. For patients, taking part of the improvement project was expressed as the experience of involvement in healthcare through their participation and through a sense of improving for the future.

  Discussion: This study confirms that, despite practical obstacles for participants, the EBCD approach to improvement work provided an opportunity for maternity ward /NICU care being explored respectfully at the experience level, by assuring the sincere sharing of useful information within the microsystem continuously, and by encouraging and supporting the equal involvement of both staff and patients. Staff and patients wanted and were able to contribute to the EBCD process of gathering information about their experiences, analyzing and responding to collected data, and engaging themselves in improving the same. Furthermore, the EBCD approach provided staff and patients the opportunity of learning within the microsystem. Nevertheless, the responsibility of the improvement work remained the responsibility of the healthcare professionals.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Björklund, Anita
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. HHJ. Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap inom vård och socialt arbete. AFR.
  Arbetsterapeuternas 'hälsa'2006Ingår i: Vetenskapens dag 8 oktober, 2006Konferensbidrag (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 9.
  Björklund, Anita
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap inom vård och socialt arbete.
  Arbetsterapeutparadigm1988Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 10.
  Björklund, Anita
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap inom vård och socialt arbete.
  Arbetsterapeutparadigm: Uttryck, mening och referens1994Ingår i: Arbetsterapeuten, ISSN 0345-0988, nr 10, s. 21-25Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Professor Håkan Törnebohms paradigmteori.

 • 11.
  Björklund, Anita
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. HHJ. Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap inom vård och socialt arbete. AFR.
  Att studera Arbetsterapeutparadigm: Rapport från ett avhandlingsarbete1999Ingår i: Program för At-forum 25-26 mars, 1999Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 12.
  Björklund, Anita
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. CHILD.
  Berättelsen om "den obente" soldaten.1998Ingår i: Arbetsterapeuten, ISSN 0345-0988, nr 13, s. 14-18Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Ett försök att reda ut begreppen med anknytning till ett arbetsterapeutiskt perspektiv.

 • 13.
  Björklund, Anita
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. AFR. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap inom vård och socialt arbete.
  Focus on Occupational Therapists' Paradigms1999Ingår i: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 13, nr 3, s. 165-170Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The present study has an explorative design with its starting point in Törnebohm´s theory of paradigms. The primary aim of the study was to identify and characterize seven experienced occupational therapists´ perceptions of their profession, especially regarding world view and field of action view. The secondary aim was to find out if there were similarities among the respondents´ personal paradigms that could constitute a potential, local ideology for the group. Qualitative data were collected using audio- and video-taped, thematic discussions which involved focus groups on three occasions during the autumn of 1996. Within the two paradigm components world view and field of action view the data were analysed qualitatively. The results show several unifying factors and dissimilarities were limited to specifications within the unifying factors, with regard to the respondents´ notions. The unifying factors could be described as a potential, local ideology for the group.

 • 14.
  Björklund, Anita
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap inom vård och socialt arbete. AFR.
  Function, action and/or well-being as health constituents in occupational therapy2006Ingår i: 5th Occupation UK and Ireland symposium in Occupational science 11-12 september: Health through occupation - the evidence, 2006Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 15.
  Björklund, Anita
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. HHJ. Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap inom vård och socialt arbete. AFR.
  Hälsa, kropp och arbetsterapi i ett professionsperspektiv2004Ingår i: At-forum 21-22 april, 2004Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 16.
  Björklund, Anita
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. HHJ. Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap inom vård och socialt arbete. AFR.
  Kunskapsmöte inom arbetsterapi.2001Ingår i: Vetenskapens dag 3 oktober, 2001Konferensbidrag (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 17.
  Björklund, Anita
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap inom vård och socialt arbete.
  'Occupation': Fokus för yrkesutövningen arbetsterapi.1999Ingår i: Arbetsterapeuten, ISSN 0345-0988, nr 1, s. 4-9Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 18.
  Björklund, Anita
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. AFR. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap inom vård och socialt arbete.
  Occupational therapy students' paradigms: A passage from beholder to practitioner.2000Ingår i: Australian Occupational Therapy Journal, ISSN 0045-0766, E-ISSN 1440-1630, Vol. 47, nr 3, s. 97-109Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The present study has an explorative, comparative design with its starting point in Törnebohm´s theory of paradigms. The aim of the study was to identify and describe how qualified OT students perceived their future profession, especially regarding world view and field of action view, and to compare their conceptions with those of newly enrolled OT students in order to find out the differences and similarities between the two aggregations of paradigms. Data were collected in writing, using essay questions. Data analysis/synthesis was accomplished qualitatively. The comparision between the two groups was carried out through the structure of three themes with appurtenant categories. The qualified occupational therapist students´ notions gave expression to a constant application of a holistic health perspective which in contrast to those of the newly enrolled occupational therapist students resulted in numerous examples of interrelations between themes belonging to different paradigm components. In line with Törnebohm (1987) this is characteristic for paradigms.

 • 19.
  Björklund, Anita
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. HHJ. Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap inom vård och socialt arbete. AFR.
  Om arbetsterapeutstudenters och arbetsterapeuters syn på arbetsterapi2000Ingår i: Vetenskapens dag 3 oktober, 2000Konferensbidrag (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  OBJECTIVES:

  To study quality of life and subjective post-concussion symptoms in adults (16-60 years) with a mild traumatic brain injury (MTBI) 3 months and 1 year after injury.

  METHODS:

  Of a total of 489 patients 173 responded to questionnaires at 3 months and at 1 year, including the SF-36 health-related quality of life survey, which is a standardized measure validated for Swedish conditions. Post-concussion symptoms were rated as either existing or non-existing in a 21-item checklist [a modified version of Comprehensive Psychopathological Rating Scale (CPRS)].

  RESULTS:

  SF-36 showed impaired scores in all dimensions. Existing post-concussion symptoms were reported by 1545%. Significantly, more symptoms were present at 3 months than at 3 weeks after injury. Furthermore, a significant correlation between higher rates of post-concussion symptoms and lower SF-36 scores was found. CONCLUSIONS:

  The SF-36 results were significantly impaired compared with an age- and gender-matched normative control group and the rate of post-concussion symptoms was significantly higher at 3 months than at 3 weeks after injury. As a significant correlation between higher rates of symptoms and low SF-36 scores was also found we assume SF-36 to be a sensitive enough measure of MTBI-related effects.

 • 20.
  Björklund, Anita
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. HHJ. Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap inom vård och socialt arbete. AFR.
  Om arbetsterapeutstudenters och arbetsterapeuters syn på arbetsterapi2001Ingår i: At-forum 17-18 maj, 2001Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 21.
  Björklund, Anita
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. HHJ. Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap inom vård och socialt arbete. AFR.
  Paradigmatik inom arbetsterapi.1998Ingår i: Vetenskapens dag 22 september, 1998Konferensbidrag (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 22.
  Björklund, Anita
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. HHJ. Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap inom vård och socialt arbete. AFR.
  Tematiska diskussioner med fokus på arbetsterapeuters verksamhet.1997Ingår i: Program för At-forum 13-14 mars, 1997Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 23.
  Björklund, Anita
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. AFR. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap inom vård och socialt arbete.
  Borell, Lena
  Svensson, Tommy
  What Occupational Therapists Consider to be Worth Knowing: An Analysis of Swedish Occupational Therapists' Examination Papers 1984-96.1999Ingår i: Scandinavian Journal of Occupational Therapy, ISSN 1103-8128, E-ISSN 1651-2014, Vol. 6, nr 3, s. 127-133Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to examine and characterize an aggregation of experienced occupational therapists´ exam papers with regard to the occupational therapists´ research interests, concerning especially ontological and strategical matters, during the time period 1984-1996. The title pages, summaries and results discussions of 84 papers were analyzed qualitatively and quantitatively with the starting point in two of the components from Törnebohm´s structure of paradigms: the world view- and the field of action view-component. The occupational therapists´ interest in research subjects related to the field of action view component of paradigms, and applied research on strategical matters, dominates throughout the material. The interest in research subjects related to the world view component of paradigms, and basic research on ontological matters, increases in the last five year period. The increasing interest in more ontological matters seems as a natural and necessary progress for a profession which is deeply involved in knowledge aquired by experience. Only by the development of a “double-edged” knowledge, the profession has the possibility of developing and adapting to future demands.

 • 24.
  Björklund, Anita
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap inom vård och socialt arbete.
  Svensson, Tommy
  A Longitudinal Study on the Transformation of Fifteen Occupational Therapist Students' Paradigms into Occupational Therapists' Paradigms.2006Ingår i: Australian Occupational Therapy Journal, ISSN 0045-0766, E-ISSN 1440-1630, Vol. 53, nr 2, s. 87-97Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study describes the transformation of 15 occupational therapist students’ paradigms into occupational therapists’ paradigms according to Törnebohm’s theory of paradigms, over a period of six years. This research particularly considers the paradigm components world view and field of action view in Törnbohm’s sense. Qualitative data were collected using essay-questions on three occasions: first week, and last semester, at the Occupational Therapy Programme at the School of Health Sciences, Jönköping, Sweden, and after three years of occupational therapy practice. A content-analysis of the collected materials was performed and the transformation of the informants’ views could be characterized as comprising three different perspectives: a ‘public’ view in 1995, a ‘theoretical’ view in 1998 and an ‘experiential/contextual’ view in 2001.

 • 25.
  Björklund, Anita
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap inom vård och socialt arbete.
  Svensson, Tommy
  Begreppet 'Hälsa' som vägvisare för arbetsterapeuter.2005Ingår i: Arbetsterapeuten, ISSN 0345-0988, nr 9, s. 10-14Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 26.
  Björklund, Anita
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. HHJ. Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap inom vård och socialt arbete.
  Svensson, Tommy
  Femton arbetsterapeutstudenters paradigmutveckling genom utbildning och yrkespraktik: en sexårsstudie2007Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Studien handlar om paradigmutveckling hos arbetsterapeutstudenter, senare arbetsterapeuter, under en sexårsperiod. Speciellt studeras deras världsbild och verksamhetssyn enligt Törnebohms paradigmteori. Kvalitativ data samlades in genom essäfrågor, första veckan och sista terminen på arbetsterapeutprogrammet vid Hälsohögskolan i Jönköping, samt efter tre års yrkespraktik. Genom kvalitativ innehållsanalys framträdde informanternas syn på arbetsterapi vilken kan karaktäriseras som "allmänhetens syn" 1995, "teoretisk syn" 1998 och en "erfarenhetsbaserad/kontextuell syn" 2001.

 • 27.
  Björklund, Anita
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering.
  Svensson, Tommy
  Health, the Body and Occupational Therapy2000Ingår i: Scandinavian Journal of Occupational Therapy, ISSN 1103-8128, E-ISSN 1651-2014, Vol. 7, nr 1, s. 26-32Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to identify and characterise conceptions of health in a group of experienced occupational therapists. Data-collection involved the occupational therapists´ personal accounts of the meaning of health and data analysis was accomplished qualitatively. The material was found to comprise 52 distinguishable articulations of the meaning of health, which were categorized under three main themes: 22 articulations of Health as “feeling fine“; 20 articulations of Health as ability to act; and 10 articulations of Health as an objective state of body and/or mind. The results show a very strong tendency towards holistic health conceptions and also toward a phenomenological view on the body. If this tendency should be taken to reflect current basic views within the profession this would indicate a movement away from biomedical frames of reference on the theoretical level. This would seem to imply consequent movements on the practice level away from organ focused interventions to the benefit of interventions in the person/context dimension of occupational performance. Studies of processes of change seem to be needed and we suggest that a paradigm theory approach probably be most pertinent.

 • 28.
  Björklund, Anita
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap inom vård och socialt arbete.
  Svensson, Tommy
  Read, Sanna
  Holistic and biomedical concepts of health: A study of health notions among Swedish occupational therapists and a suggestion for developing an instrument for comparative studies.2006Ingår i: Scandinavian Journal of Occupational Therapy, ISSN 1103-8128, E-ISSN 1651-2014, Vol. 13, nr 3, s. 141-150Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The objectives of this study were to inquire into notions of health among a group of 439 Swedish occupational therapists and to test a model derived from a qualitative study by Björklund and Svensson in a representative sample of occupational therapists in Sweden. The data were collected through a questionnaire and were analyzed using descriptive statistics, cluster analysis and confirmatory factor analysis. The means and ranking of the health notions showed that the Swedish occupational therapists most frequently hold holistic notions of health, and to a smaller extent biostatistical ones. Most Swedish occupational therapists indicate that being clearly conscious of one’s health notions is important both to themselves and to their profession. The test of the model provides a step towards developing an instrument for measuring notions of health that clearly distinguishes between holistic and biomedical ones and that could possibly be used for comparative studies.

 • 29.
  Black, Melissa H.
  et al.
  School of Occupational Therapy, Social Work and Speech Pathology, Curtin University, Perth, Western Australia. Curtin Autism Research Group, Curtin University, Perth, Western Australia .
  Mahdi, Soheil
  Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND), Centre for Psychiatry Research; Department of Women’s and Children’s Health, Karolinska Institutet & Child and Adolescent Psychiatry, Stockholm Health Care Services, Stockholm County Council, Stockholm, Sweden .
  Milbourn, Benjamin
  School of Occupational Therapy, Social Work and Speech Pathology, Curtin University, Perth, Western Australia; Curtin Autism Research Group, Curtin University, Perth, Western Australia .
  Thompson, Craig
  School of Occupational Therapy, Social Work and Speech Pathology, Curtin University, Perth, Western Australia; Curtin Autism Research Group, Curtin University, Perth, Western Australia .
  D'Angelo, Axel
  Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND), Centre for Psychiatry Research; Department of Women’s and Children’s Health, Karolinska Institutet & Child and Adolescent Psychiatry, Stockholm Health Care Services, Stockholm County Council, Stockholm, Sweden .
  Ström, Eva
  Swedish Public Employment Service, Unit for Rehabilitation and Work, Hallunda-Norsborg, Stockholm, Sweden..
  Falkmer, Marita
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, CHILD. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. CHILD. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. School of Occupational Therapy, Social Work and Speech Pathology, Curtin University, Perth, Western Australia; Curtin Autism Research Group, Curtin University, Perth, Western Australia .
  Falkmer, Torbjörn
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. CHILD. School of Occupational Therapy, Social Work and Speech Pathology, Curtin University, Perth, Western Australia; Curtin Autism Research Group, Curtin University, Perth, Western Australia; Pain and Rehabilitation Centre. Department of Medical and Health Sciences, Linkoping University, Linkoping, Sweden .
  Lerner, Matthew
  Stony Brook University, Stony Brook, New York, USA..
  Halladay, Alycia
  Autism Science Foundation, New York, USA.
  Gerber, Alan
  Stony Brook University, Stony Brook, New York, USA..
  Esposito, Christopher
  Stony Brook University, Stony Brook, New York, USA..
  Girdler, Sonya
  School of Occupational Therapy, Social Work and Speech Pathology, Curtin University, Perth, Western Australia; Curtin Autism Research Group, Curtin University, Perth, Western Australia .
  Bölte, Sven
  School of Occupational Therapy, Social Work and Speech Pathology, Curtin University, Perth, Western Australia; Curtin Autism Research Group, Curtin University, Perth, Western Australia; Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND), Centre for Psychiatry Research; Department of Women’s and Children’s Health, Karolinska Institutet & Child and Adolescent Psychiatry, Stockholm Health Care Services, Stockholm County Council, Stockholm, Sweden .
  Perspectives of key stakeholders on employment of autistic adults across the United States, Australia and Sweden2019Ingår i: Autism Research, ISSN 1939-3792, E-ISSN 1939-3806, Vol. 12, nr 11, s. 1648-1662Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Despite efforts to improve employment outcomes for autistic individuals, internationally their employment rates remain low. There is a need to better understand the factors influencing successful employment for autistic adults in the labor market from the perspectives of multiple keystakeholders. This study represents the second in a series of papers conducted as part of an International Society for Autism Research policy brief aimed at improving employment outcomes for autistic individuals. A community consultation methodology using focus groups, forums, and interviews was applied with autistic individuals (n = 19), family members (n = 18), service providers (n = 21), employers (n = 11), researchers (n = 5), and advocacy group representatives (n = 5) in Australia, Sweden, and the United States, aiming to identify the factors perceived to determine gaining and maintaining employment for autistic individuals. Directed content analysis, guided by the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), was conducted to investigate the key factors influencing employment outcomes for autistic individuals. Meaningful verbal concepts, or units of text with common themes, were also derived from the qualitative data and then linked and compared to the ICF Autism Spectrum Disorder (ASD) Core-sets. Across countries, activity and participation and environmental factor categories of the ICF were the most associated with employment outcomes. Results suggest that removal of environmental barriers and enhancing environmental facilitators may assist to remediate ASD-related difficulties in the workplace.

  LAY SUMMARY: This study sought to understand the perspectives of autistic individuals and key stakeholders on factors influencing if autistic adults get and keep jobs. Across Australia, Sweden, and the UnitedStates, focus groups and interviews were conducted to understand international perspectives on what helps and hinders getting and keeping a job for autistic individuals. The environment, including supports, relationships, attitudes, and services, were perceived to be the most important for workplace success. Intervention targeting barriers and facilitators in the workplace environment may support autistic adults to be successful in the labor market.

 • 30.
  Bölte, Sven
  et al.
  Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Mahdi, Soheil
  Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Coghill, David
  University of Melbourne, Melbourne, Australia.
  Gau, Susan Shur -Fen
  National Taiwan University Hospital and College of Medicine, Taipei, Taiwan.
  Granlund, Mats
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. CHILD. Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, CHILD. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för socialt arbete. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Biomedicinsk plattform.
  Holtmann, Martin
  University Bochum, Hamm, Germany.
  Karande, Sunil
  Seth G.S. Medical College and K.E.M. Hospital, Mumbai, India.
  Levy, Florence
  University of New South Wales, Sydney, Australia.
  Rohde, Luis A.
  Federal University of Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brazil.
  Segerer, Wolfgang
  Swiss Paraplegic Research, Nottwil, Switzerland.
  de Vries, Petrus J.
  University of Cape Town, Cape Town, South Africa.
  Selb, Melissa
  ICF Research Branch a cooperation partner within the WHO Collaborating Center for the Family of International Classifcations in Germany (at DIMDI), Nottwil, Switzerland.
  Standardised assessment of functioning in ADHD: consensus on the ICF Core Sets for ADHD2018Ingår i: European Child and Adolescent Psychiatry, ISSN 1018-8827, E-ISSN 1435-165X, Vol. 27, nr 10, s. 1261-1281Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) is associated with significant impairments in social, educational, and occupational functioning, as well as specific strengths. Currently, there is no internationally accepted standard to assess the functioning of individuals with ADHD. WHO’s International Classification of Functioning, Disability and Health—child and youth version (ICF) can serve as a conceptual basis for such a standard. The objective of this study is to develop a comprehensive, a common brief, and three age-appropriate brief ICF Core Sets for ADHD. Using a standardised methodology, four international preparatory studies generated 132 second-level ICF candidate categories that served as the basis for developing ADHD Core Sets. Using these categories and following an iterative consensus process, 20 ADHD experts from nine professional disciplines and representing all six WHO regions selected the most relevant categories to constitute the ADHD Core Sets. The consensus process resulted in 72 second-level ICF categories forming the comprehensive ICF Core Set—these represented 8 body functions, 35 activities and participation, and 29 environmental categories. A Common Brief Core Set that included 38 categories was also defined. Age-specific brief Core Sets included a 47 category preschool version for 0–5 years old, a 55 category school-age version for 6–16 years old, and a 52 category version for older adolescents and adults 17 years old and above. The ICF Core Sets for ADHD mark a milestone toward an internationally standardised functional assessment of ADHD across the lifespan, and across educational, administrative, clinical, and research settings. © 2018 The Author(s)

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Czarnecka, Anna
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Oral hälsa.
  Uppsökande tandvård och upplevelser om dess effekt på oral hälsa hos beroende äldre2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med studien var att undersöka tandhygienisters erfarenheter av uppsökande tandvård och deras upplevelser om dess effekt på oral hälsa hos beroende äldre.

  Metod: Studien bygger på en kvalitativ metod med en induktiv ansats. Nio legitimerade tandhygienister som arbetar med uppsökande tandvård inkluderades i studien. Inklusionskriterier var tandhygienister som arbetade med uppsökande tandvård i minst sex månader och minst två år som tandhygienist. Exklusionskriterien var tandhygienister som arbetade mindre än tre dagar i veckan med uppsökande tandvård. Intervjuer utfördes och analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat: Uppsökande tandvård upplevdes höja engagemanget hos vårdpersonalen gällande den orala hälsan. En tanke har väckts att den orala hälsan tillhör resten av kroppen. Okunskap och attityder kunde dock begränsa effekten av arbetet med munvård. Känsla av frihet samt meningsfullhet nämndes som fördelar med arbetet med uppsökande tandvård. Faktorer som behövde förändras för att arbetet med uppsökande tandvård skulle vara mer effektivt och den orala hälsan bättre hos de äldre var större samverkan mellan professioner, bättre ergonomiskt stöd samt stöd till vårdpersonal som upplevdes för stressad.

  Slutsats: Äldre individer på vårdboende upplevs fortfarande ha en eftersatt munhygien. Uppsökande tandvård uppfattas vara en insats som sätter den orala hälsan i fokus, men det finns faktorer som försvårar arbetet med munvård på vårdboenden, främst på organisationsnivå. Trots detta finns möjligheter för att kunna erbjuda en mer adekvat munvård. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Davis, Deborah W
  et al.
  Department of Pediatrics,University of Louisville School of Medicine,Louisville, KY,USA..
  Turkheimer, Eric
  Department of Psychology,University of Virginia,Charlottesville, VA,USA..
  Finkel, Deborah
  Department of Psychology, School of Social Sciences,Indiana University Southeast,New Albany, IN,USA..
  Beam, Christopher
  Department of Psychology, Dornsife College,University of Southern California,Los Angeles, CA,USA..
  Ryan, Lesa
  Department of Pediatrics,University of Louisville School of Medicine,Louisville, KY,USA..
  The Louisville Twin Study: Past, Present and Future.2019Ingår i: Twin Research and Human Genetics, ISSN 1832-4274, E-ISSN 1839-2628, s. 1-6Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The Louisville Twin Study (LTS) is nationally recognized as one of the largest and most comprehensive studies of child development related to multiple birth status. The LTS is unique because of the extensive longitudinal face-to-face assessments, the frequency of data collection, the inclusion of data on additional family members (i.e., parents, siblings, grandparents; and later, twins' own spouses and children), and the variety of data collection methods used. Data preservation efforts began in 2008 and are largely complete, although efforts are ongoing to obtain funding to convert the electronic data to a newer format. A pilot study was completed in the summer of 2018 to bring the twins, who are now middle-aged, back for testing. A grant is currently under review to extend the pilot study to include all former participants who are now ≥40 years of age. Opportunities for collaboration are welcome.

 • 33.
  Deramore Denver, Belinda
  et al.
  Australian Catholic University, Australia.
  Adolfsson, Margareta
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, CHILD.
  Froude, Elspeth
  Australian Catholic University, Australia.
  Rosenbaum, Peter
  McMaster University, Canada.
  Imms, Christine
  Australian Catholic University, Australia.
  Methods for conceptualising ‘visual ability’ as a measurable construct in children with cerebral palsy2017Ingår i: BMC Medical Research Methodology, ISSN 1471-2288, E-ISSN 1471-2288, Vol. 17, nr 46Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Vision influences functioning and disability of children with cerebral palsy, so there is a growing need for psychometrically robust tools to advance assessment of children’s vision abilities in clinical practice and research. Vision is a complex construct, and in the absence of clarity about this construct it is challenging to know whether valid, reliable measures exist. This study reports a method for conceptualising ‘visual ability’ as a measurable construct. Methods: Using the items from 19 assessment tools previously identified in a systematic review, this study used a two-phase process: first, deductive content analysis linked items to the International Classification of Functioning, Disability and Health - Child and Youth version (ICF-CY), and second, vision-specific ‘Activity’-level items were explored using inductive thematic analysis. Results: The linking and content analysis identified that existing assessment tools are measuring vision across the ICF-CY domains of Body Functions, Activities and Participation, and Environmental and Personal Factors. Items specifically coded to vision at the Activity level were defined as measuring ‘how vision is used’, and these items form the basis of the conceptualisation that ‘visual ability’ is measurable as a single construct. The thematic analysis led to the identification of 3 categories containing 13 themes that reflect a child’s observable visual behaviours. Seven abilities reflect how a child uses vision: responds or reacts, initiates, maintains or sustains looking, changes or shifts looking, searches, locates or finds, and follows. Four interactions reflect the contexts in which a child uses their vision to purposefully interact: watches and visually interacts with people and faces, objects, over distance, and with hands. Finally, two themes reflect a child’s overall use of vision in daily activities: frequency of use, and efficiency of use. Conclusions: This study demonstrates an approach to exploring and explaining a complex topic utilising World Health Organization language and building on existing research. Despite the complexity of vision, the concept of ‘how vision is used’ can be clearly defined as a measurable construct at the Activity level of the ICF-CY. This study has identified observable visual behaviours that may be developed into items assessing how vision is used in daily activities.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Additional File 1: Study-Specific Guidelines: ICF-CY Linking Rules & Challenges
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Additional File 2: Results tables for Body Function and Environmental factor codes
 • 34.
  Edholm, Sigurd
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering.
  Alinder, Rasmus
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering.
  En ny modell för att beskriva den posturala kontrollen hos underbensamputerade2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: För att minska risken för fallrelaterade skador hos amputerade är envaliderad modell som beskriver och undersöker balans viktigt. The invertedpendulum model (IPM) är en validerad modell som beskriver människans posturalakontroll vid stående. Validiteten är ifrågasättbar för transtibialtamputerade då desaknar aktiv plantarflektion i ankelleden. Därför hypotiserade Rusaw och Ramstrand(2016) att en ny modell krävdes.Metod: Protesanvändare (n = 8) och en kontrollgrupp (n = 7) utförde tre tester,stående på två kraftplattor, under tre olika villkor (totalt 9 tester). Villkoren var ögonöppna, ögon stängda samt feedback på viktfördelning. Data samlades in ochkorrelationskoefficienterna beräknades för att undersöka skillnaderna mellangruppernas medelvärden. För att validera modellen kinetiskt använde Alinder ochEdholm mekaniska begränsningar på kontrollgruppen. Detta i form av en anordningsom låste centre of pressure till en specifik punkt.Resultat: Som hypotiserat blev korrelationen mellan vänster sida för kontrollgruppen(r = -0.557) och den intakta sidan för protesbrukarna (r = -0.423) negativ. Dessutomvar korrelationen och för både protesanvändarna (r = 0.024) och kontrollgruppen (r= 0,207) nära 0 på högersida.Slutsats: Rusaw och Ramstrands (2016) nya modell kunde valideras utifrån resultatetpå denna studie.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Eivarsson, Marie
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd.
  Ett tryggare och säkrare överflyttningssätt från intensivvård till vårdavdelning.: Ett förbättringsarbete med fokus på övervakningsutrustning och läkemedelslistor.2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 36.
  Falkenström, Caroline
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Oral hälsa. Kvinna.
  Tidens tand: Äldre individers upplevelse kring användandet av ett tekniskt hjälpmedel som påminnelse för tandborstning2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Förmågan att utföra oral egenvård kan påverkas av skörhet hos äldre, därmed krävs fler för gruppen anpassade hjälpmedel.

  Syfte: Att hos sköra äldre i ordinärt boende analysera upplevelsen av att använda ett tekniskt munhälsohjälpmedel, en så kallad trigger, för påminnelse av tandborstning.

  Metod: Rekrytering av informanter gjordes i samverkan med folktandvården i Region Jönköpings län och institutionen för Gerontologi på HHJ. Triggern testades i egna bostaden av sju informanter i en vecka vardera. Två intervjuer utfördes om livssituation/munhygien och kring upplevelsen av användandet. En kvalitativ, induktiv innehållsanalys av materialet utfördes.

  Resultat: Analysen gav huvudkategorin, ”användning”, vilken kopplades till subkategorin ”förhållningssätt och vanor”. Där ansågs munhygienvanorna goda och värdet av användningen sattes istället i relation till om kapaciteten att upprätthålla munhygienen hade blivit försämrad. Behovet anpassa triggern till föränderliga vardagstider upplevdes i relation till subkategorin ”fungerande vardagstruktur”. Huvudkategorin ”Funktion”, upplevdes i stort som god, subkategorin ”otillförlitlig” syftade dock till teknik som upplevts brista. Subkategorin ”utvecklingsmöjligheter” berörde signalsystemet som upplevdes behöva kompletterande ljud/ljusintryck.             

  Slutsats: Informanterna upplevde sig för friska i relation till huvudkategorin ”användning”. Gentemot huvudkategorin ”funktion” kom dock detta att resultera i användbara aspekter till vidareutvecklingen av triggern, såsom uppmärksamhetsförhöjande ljudintryck. Detta bör fokus läggas på innan fortsatta studier utförs.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Fried-Oken, Melanie
  et al.
  Oregon Health & Science University, Portland, Oregon, USA.
  Granlund, Mats
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. CHILD. Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, CHILD.
  Guest editorial: AAC and ICF: A Good Fit to Emphasize Outcomes2012Ingår i: Augmentative and Alternative Communication: AAC, ISSN 0743-4618, E-ISSN 1477-3848, Vol. 28, nr 1, s. 1-2Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 38.
  Fristedt, Sofi
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Åldrande - livsvillkor och hälsa. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering.
  Dahl, Anna
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Åldrande - livsvillkor och hälsa. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Institutet för gerontologi.
  Wretstrand, Anders
  Lunds universitet.
  Björklund, Anita
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Åldrande - livsvillkor och hälsa. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering.
  Falkmer, Torbjörn
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Åldrande - livsvillkor och hälsa. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering.
  Community mobility in older men and women - a cross-sectional and 13 years prospective perspective2014Ingår i: Sharing traditions Creating futures, 2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 39.
  Gashi, Fitnete
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd.
  Evidensbaserad praktik i socialt arbete: En fallstudie av ett förbättringsarbete om hur ESL kan bidra till ökat brukarinflytande och delaktighet inom socialpsykiatri2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Hallstedt, Karin
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering.
  Runesson, Jessika
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering.
  Kinetisk validering av den inverterade pendelmodellen för transfemoralt amputerade2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Transfemoralt amputerade har nedsatt balans och ökad fallrisk, men väldigt lite forskning är gjord om detta. Inverted pendulum model (IPM) är en balansmodell för icke-amputerade som bygger på ett känt samband mellan Center of Pressure (CoP) och Center of Mass (CoM). Syftet med denna studie är att kinetiskt validera den inverterade pendelmodellen för transfemoralt amputerade.

  Metod: I studien deltog amputerade (n=5) och en matchande kontrollgrupp (n=5). Man samlade in data genom att deltagarna fick stå stilla på två stycken kraftplattor under tre styckern villkor; öppna ögon, stängda ögon och weight-bearing feedback. Man undersökte sedan korrelationen mellan avståndet från CoM till CoP och CoMacc i både anterioposterior (A/P) riktning samt medio-lateral (M/L) riktning och analyserade datan med trevägsvariansanalys (ANOVA).

  Resultat: Resultatet visade att det fanns en signifikant interaktionseffekt mellan villkor och position i M/L-riktning. I A/P-riktning fanns det en signifikant interaktionseffekt mellan grupp och position samt villkor och position.

  Slutsats: Resultatet innebär att IPM är kinetiskt validerat i A/P-riktning sett till hela kroppen men inte på den amputerade sidan. Hur det intakta benet förhåller sig till IPM för amputerade är tvivelaktigt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Kinetisk validering av den inverterade pendelmodellen för transfemoralt amputerade
 • 41.
  Hegen, Malin
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd.
  Hur ser planeringen ut för min rehabilitering?: Orgainsatorisk fallstudie av förändringsprocessen vid ett förbättringsarbete med målsättningen att korta väntetider och tydliggöra nästa steg för patienten2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Synpunkter från patienter på långa väntetider och brister i information inför dagrehabilitering blev starten på ett förbättringsarbete vid Rehabiliteringsmedicinska kliniken. Studier finns om förhållanden som påverkar förändring, men mer forskning behövs om vad och varför det fungerar i den lokala kontexten.Syfte: Kvalitetsförbättringsarbetet syftade till att korta väntetiderna samt ge rätt information i rätt tid till patienterna. Studien syftade till att identifiera förhållanden som underlättande och hindrade förbättring.Metod: Kvalitetsförbättringsarbetet genomfördes av ett förbättringsteam tillsammans med personer med patienterfarenhet från klinikens dagrehabilitering. En organisatorisk fallstudie genomfördes och analyserades med teoristyrd tematisk analys utifrån Consolidated Framework for Implementation Research (CFIR).Resultat: Målet med kortare väntetider uppfylldes. Information gavs med längre framförhållning. Patienternas upplevelse av information var svårt utvärdera, pga. begränsat studiematerial. Studien visade att förändring underlättades av ett patientperspektiv, samskapande och systematiskt förbättringsarbete. Patientmedverkan sågs påverka förändringsklimat positivt. Hinder var komplexitet med många involverade personer och flera steg i processen.Sammanfattning: Produktionsplanering kan korta väntetider i interprofessionell rehabiliteringsverksamhet. Förändring av arbetssätt kring information är komplext och tar tid. Patientperspektiv och samskapande underlättade förändringsprocessen.

 • 42.
  Hjálmarsson, Bjarki
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Ortopedteknisk plattform.
  Can an insole measure torsion in two different types of prosthetic feet?2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning: Fram tills idag har det inte funnits en protesfot som kunnat matcha en intakt anatomisk fot. Det har lagts betydligt mindre fokus på hur väl en protesfots rörelse fungerar i frontal plan jämfört med i sagittal plan.

  Bakgrund: Normal gång är konsten att hindra från att falla och den anatomiska foten behöver anpassa sig till ett brett spektrum av miljöer för att upprätthålla balans. En protes är ett externt hjälpmedel, de som är amputerad saknar därför förmågan att anpassa sig till olika miljöer. Störst fokus har varit att granska protes fötter i sagittalplanet, och därför saknas förståelse och litteratur för rörelser i frontalplanet. I den här studien användes ett relativt nytt mätinstrumentssystem genom inlägg från Vebitosolution. Vebitosolution inlägget har fem separata sensorer och är tillverkad i ett flexibelt och specialformat material. Designen möjliggör att sensorerna mäter självständigt och mäter både böjnings- och vridmonent.

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka om Vebitosolution systemet kan mäta vridmoment i frontplanet under gång i en rak linje för två olika typer av protes fötter.

  Metod: Studien har undersökt två deltagare vilka båda varit amputerade på transtibial nivå och som använt sig av samma storlek och kategori av fot. De båda gick i en rak linje med två olika protes fötter.

  Resultat: Undersökningen visade att det var statistiskt signifikant skillnad (P <0,05) för alla mätningar utom för en (P> 0,05).

  Diskussion: Resultaten ger indikationer att Vebitosolution systemet kan differentiera mellan två olika typer av protes fötter. Det finns också indikation att det finns både produkt- och användarspecifikt gångmönster, men ytterligare undersökningar behöver göras. Denna forskning är begränsad av dess stickprovstorlek och mängden mätningar som utförts.

  Slutsats: Slutsatsen från denna forskning är att det finns en indikation på att Vebitosolution systemet kan mäta skillnaden i frontplan med avseende på vridmoment för två olika typer av protes fötter.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Can an insole measure torsion in two different types of prosthetic feet?
 • 43.
  Jarl, Gustav
  et al.
  Örebro University, Sweden.
  Ramstrand, Nerrolyn
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. CHILD. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering.
  A model to facilitate implementation of the International Classification of Functioning, Disability and Health into prosthetics and orthotics2018Ingår i: Prosthetics and orthotics international, ISSN 0309-3646, E-ISSN 1746-1553, Vol. 42, nr 5, s. 468-475Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: The International Classification of Functioning, Disability and Health is a classification of human functioning and disability and is based on a biopsychosocial model of health. As such, International Classification of Functioning, Disability and Health seems suitable as a basis for constructing models defining the clinical P&O process. The aim was to use International Classification of Functioning, Disability and Health to facilitate development of such a model. Proposed model: A model, the Prosthetic and Orthotic Process (POP) model, is proposed. The Prosthetic and Orthotic Process model is based on the concepts of the International Classification of Functioning, Disability and Health and comprises four steps in a cycle: (1) Assessment, including the medical history and physical examination of the patient. (2) Goals, specified on four levels including those related to participation, activity, body functions and structures and technical requirements of the device. (3) Intervention, in which the appropriate course of action is determined based on the specified goal and evidence-based practice. (4) Evaluation of outcomes, where the outcomes are assessed and compared to the corresponding goals. After the evaluation of goal fulfilment, the first cycle in the process is complete, and a broad evaluation is now made including overriding questions about the patient's satisfaction with the outcomes and the process. This evaluation will determine if the process should be ended or if another cycle in the process should be initiated.

  CONCLUSION: The Prosthetic and Orthotic Process model can provide a common understanding of the P&O process. Concepts of International Classification of Functioning, Disability and Health have been incorporated into the model to facilitate communication with other rehabilitation professionals and encourage a holistic and patient-centred approach in clinical practice. Clinical relevance The Prosthetic and Orthotic Process model can support the implementation of International Classification of Functioning, Disability and Health in P&O practice, thereby providing a common understanding of the P&O process and a common language to facilitate communication with other rehabilitation professionals.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Jensen, Anne-Mette
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Ortopedteknisk plattform. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering.
  Effekten af Silversplints til personer med Ehlers-Danlos syndrom og hypermobilitet målt på håndfunktion og mentalt arbejde. Et crossover kontrolleret pilotstudie.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [da]

  Introduktion: Silversplints til personer med hypermobil Ehlers-Danlos syndrom er blevet udbredt i Danmark, men der findes ingen dokumenteret evidens for fingerortoserne til denne målgruppe. Hypermobilitet gør simple greb krævende og indikerer, at personer med EDS bruger væsentligt mere mental opmærksomhed på simple håndbevægelser sammenlignet med raske personer.

  Formål: Formålet med studiet var at undersøge effekten af silversplints til personer med EDS og hypermobilitet målt på henholdsvis håndfunktion og den mentale arbejdsbyrde præfrontalt.

  Metode: 5 deltagere med EDS samt 5 matchede kontrolpersoner blev rekrutteret. Den relative koncentration af O2Hb og HHb præfrontalt blev målt med fNIRS under Box and Block testen samt 3 øvrige modificerede håndfunktionstest. Målinger af deltagerne med EDS blev foretaget under to konditioner; uden og med silversplints.

  Resultat: fNIRS målingerne viste en signifikant reducering af den relative O2Hb koncentration og en tilsvarende signifikant øgning af den relative HHb koncentration ved anvendelsen af silversplints kontra ingen ortoser. Box and Block testen viste en signifikant forskel ved de to konditioner, og mens skrivetesten demonstrerede en signifikant forskel mellem deltagerne med EDS og kontrolgruppen.

  Konklusion: Silversplints reducerer den mentale arbejdsbyrde ved personer med EDS.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Jensen, Jacob Bjerregaard Feveile
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Ortopedteknisk plattform.
  Andersen, Jesper Beyer Fuglevig
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Ortopedteknisk plattform.
  Opnår protesebrugeren en bedre komfortmulighed gennem dagen med henblik på trykfordeling og volumenkontrol ved at anvende en volumenjusterbar crusprotese med RevoFit2 frem for et traditionelt hylster?: Et casestudie med test af reliabilitet2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [da]

  Baggrund: Protesebrugere har ofte problemer med optimal pasform og oplever forandringer i volumen. Et RevoFit2 laminationskit gør det muligt for bandagisten at anvende målrettede kompressionslåger, der gør det muligt for brugeren at øge eller mindske tryk uden at have behov for at fjerne tøj

  Formål: Formålet med studiet var at undersøge, om en volumenjusterbar protese med RevoFit2 kan give brugeren en bedre komfort gennem dagen med henblik på trykfordeling og volumenændring sammenlignet med en traditionel lamineret protese.

  Metode: Trykket mellem underbenet og protesen samt volumen af underbenet blev målt på en person diagnostiseret med longitudinel dysmeli. Statiske og dynamiske tests, samt volumen af underbenet blev undersøgt over 4 dage. Alle fordelt over morgen, middag og eftermiddag.

  Resultat: Signifikant mindskning af trykket fremkom ved brugen af RevoFit2-protesen, sammenlignet med den laminerede traditionelle protese. Trykforandringen i løbet af dagen var også signifikant faldende på RevoFit2-protesen i modsætning til den traditionelle, som var signifikant øgende. Der blev ikke fundet nogen signifikans ved volumenforandringerne i løbet af dagen.

  Konklusion: RevoFit2 er en brugbar og let håndtérbar metode til at opnå komfort for brugeren. Ved hjælp af RevoFit kan trykket på knogleprominenserne mindskes.

 • 46.
  Jensen, Rikke Winther
  et al.
  Jönköping University, Hälsohögskolan.
  Tooma, Mirna
  Jönköping University, Hälsohögskolan.
  En sammenligning af SIS og ICS samt SIS og QUAD.: En undersøgelse af hoftemomentet og hoftevinkler i frontal plan.2020Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [da]

  Formål: Formålet med studiet er at undersøge SIS i forhold til traditionelle TF-hylstre. Vi vil se på hoftemomenter og -vinkler under standfasen, i frontalplan, hos to transfemoralt amputerede. For den ene deltager undersøges vores SIS ifht. deltagerens eget QUAD-hylster, og for den anden deltager  undersøges vores SIS ifht. deltagerens eget ICS. Der laves ingen sammenligninger mellem deltagerne.

  Metode: Studiet er klassificeret som et casestudie, hvor der indgår to mandlige deltagere, som undersøges hver for sig. Deltagerne bærer en SIS, fremstillet af forfatterne, og deres egne hylstre: ICS og QUAD. Dataene indsamles ved brug af ganganalyse og analyseres med deskriptiv statistik.

  Resultat: Resultatet viser en forskel mellem SIS og ICS/QUAD, hvor det mindste hoftemoment ses når deltagerne bærer SIS. Deltager 1  har en mindsket hoftevinkel med QUAD, og dermed en større adduktion med dette hylster. Deltager 2 har mest adduktion ved brug af SIS.

  Konklusion: Der kan ses en forskel i hoftemoment og hoftevinkel ved brug af SIS, og ICS/QUAD.

 • 47.
  Johansson, Ann
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Åldrande - livsvillkor och hälsa.
  Björklund, Anita
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Åldrande - livsvillkor och hälsa.
  Rehabilitera mera: En kartläggning av äldrerehabilitering i Jönköpings län2004Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 48.
  Johansson, Yvonne A
  et al.
  Skaraborgs Sjukhus.
  Kenne Sarenmalm, Elisabeth
  Skaraborgs Sjukhus. Centrum för Forskning och Utveckling.
  Böl, Inger
  Skaraborgs Sjukhus. Utvecklingsenheten.
  Hospital transition to person-centered care - a culture journey in practice2017Ingår i: 30th World Congress on Advanced Nursing Practice September 04-06, 2017 | Edinburgh, Scotland: Exploring Latest Innovations and Advances in Nursing Practice, 2017, Vol. 2, s. 1-Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This action research project started in 2015 with the aim to achieve an overall sustainable hospital transition to person-centered care. In the first wave of change towards an overall hospital transition to person-centered care, hospital managers were invited to work-shops and discussions. Eight hospital units were nominated as pilot units. Specific acilitators/change leaders were educated in the philosophy of person-centered care. A learning network was created including the project managers, project unit managers and facilitators/change leaders. Based on the theory of person-centered care, and the importance of focusing soft skills and learning skills and not just technical skills, as well as experiences and reflections during this action research project, a general model for transition to person-centered care was developed. Steps included in the model: 1) Introduction; 2) V alues linked to person-centered care; 3) Multidisciplinary teams including/involving patients and/or next of kin; 4) Communication skills, and in-depth knowledge about person-centered care, 5) Practical application of the person-centered approach into clinical practice.

 • 49.
  Johnson, Ensa
  et al.
  Centre for Augmentatve and Alternatve Communicaton, Faculty of Humanites, University of Pretoria, Pretoria, South Africa.
  Nilsson, Stefan
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ. CHILD. Insttute of Health and Care Sciences, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Adolfsson, Margareta
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, CHILD. Centre for Augmentatve and Alternatve Communicaton, Faculty of Humanites, University of Pretoria, Pretoria, South Africa.
  How pain management for children with cerebral palsy in South African schools complies with up-to-date knowledge2019Ingår i: African Journal of Disability, ISSN 2226-7220, Vol. 8, artikel-id a575Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Pain in children with cerebral palsy (CP) has its sources in musculoskeletal problems that can influence learning in a school setting. Best pain management is essential for these children, but school staff may not keep up to date with the latest developments and interventions. Therefore, staff’s perceptions of beneficial strategies may not comply with contemporary scientific knowledge about effective evidence-based interventions.

  Objectives: This study investigated how pain management intervention for children with CP in South African schools complied with international scientific knowledge about evidence-based interventions. The intention was to provide support for an update of knowledge on both individual level (i.e. professionals) and system level (i.e. decision makers).

  Method: Five focus groups were conducted with staff members at five schools for children with special educational needs in South Africa. Manifest and latent content analyses of professional statements identified interventions reported as beneficial and related them to higher and lower levels of intervention evidence as reported at the time of data collection.

  Results: Most treatment strategies concerned motor functioning that fell within the framework of physiotherapists and occupational therapists. Access to orthopaedic expertise was limited, waiting times were long and medication for spasticity treatment was not offered.

  Conclusion: A discrepancy between published evidence and clinical practice for pain management in children with CP in South African school settings was noted. Suggestions for improved early intervention to identify children’s hips at risk through surveillance programmes; and orthopaedic management are proposed to prevent deformities and unnecessary suffering in South African children with CP.

 • 50.
  Josephson, Iréne
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap inom vård och socialt arbete. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  Bülow, Pia
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. SALVE (Socialt arbete, Livssammanhang, Välfärd).
  Hedberg, Berith
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för omvårdnad.
  Physiotherapists’ clinical reasoning about patients with non-specific low back pain, as described by the International Classification of Functioning, Disability and Health2011Ingår i: Disability and Rehabilitation, ISSN 0963-8288, E-ISSN 1464-5165, Vol. 33, nr 23-24, s. 2217-2228Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose: To explore and describe what physiotherapists experience they need to know about patients with non-specific low back pain (NSLBP) to make decisions about intervention.

  Method: Four focus groups containing a total of 21 physiotherapists were carried out in Sweden. Interviews were transcribed and qualitative content analysis performed. The manifest content was coded and categorised, and a theme emerged. Extracted symptoms and signs were linked to ICF codes.

  Result: Physiotherapists’ clinical reasoning represented a broad view on low back pain (LBP) including codes from all ICF components. The participants argued for individualisation of intervention to a specific patient’s problems. A theme of case complexity emerged, involving three levels: easy case, characterised by impairment in body function with close relation to specific body structures; complex case, characterised by impairments in body function, particular mental functions, activity limitations and participation restrictions, particular management of activity level and very complex case, characterised by impairments in body function, activity limitations and participation restrictions, and contextual factors, with help-seeking behaviour as a particular feature.

  Conclusion: The physiotherapists’ clinical reasoning reflected a broad view on patients with NSLBP, with variations related to case complexity. The use of ICF codes contributed to understanding that the physiotherapists applied a broad perspective on NSLBP as a health condition as well as to knowledge about how physiotherapists’ understand patients with NSLBP.

  Physiotherapists’ use of the ICF in clinical practice might facilitate identification and assessment of specific patient’s back pain problem as they occur in daily life and therefore be helpful in rehabilitation planning. Findings might also have an educational value.

12 1 - 50 av 96
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf