Change search
Refine search result
1 - 43 of 43
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Ahnberg, Nikolina
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Teaching and Learning Language, Literature and Media.
  Engelskundervisning genom skönlitterära texter i åk 4–6: Skönlitterära texters för- och nackdelar i engelskundervisningen i åk 4–62018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att granska vad samtida forskning säger om användningen av skönlitteratur i undervisning i engelska som främmande språk i mellanstadiet. Forskningsfrågorna fokuserar på för- och nackdelar med användningen av skönlitteratur, samt hur dessa förhåller sig till kunskapskraven i engelska i mellanstadiet. Bakgrunden berör olika begrepp viktiga för förståelse av detta ämne, skönlitteraturens betydelse allmänt och i skolans värld samt de delarna i styrdokumentet Lgr 11 som pekar på behov av ett komplext undervisningsmaterial i engelska som främmande språk. Resultatdelen lyfter fram olika forskningsresultat som rör användningen av skönlitteratur i de yngre och äldre årskurserna. Här berörs för- och nackdelar när det gäller inlärning av nya ord, grammatik samt utveckling av andra aspekter såsom empati, kritiskt tänkande och interkulturell kompetens. Det lyfts även fram olika aspekter av arbetet med skönlitteratur som till exempel att förberedelse, genomförande och uppföljning av lektioner kräver mer tid av en lärare, än undervisning som endast följer en kursbok. Granskningen är baserad på forskningsartiklar, samt böcker som behandlar temat skönlitteraturens betydelse allmänt samt skönlitteraturens betydelse för inlärning av främmande- och andraspråk. Eftersom denna granskning är inriktad mot grundskolans mellanstadium, och i avsaknad av ytterligare material som behandlar mellanstadieålder, har jag även använt mig av undersökningar som omfattar äldre elever. Genom en noga granskning av forskningsmaterialen återger studien en bild av skönlitterära texters för- och nackdelar för språkundervisning i engelska som främmande språk i mellanstadiet.

 • 2.
  Andersson, Filippa
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Åkesson, Anna
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Elevers läsvanor: Vad motiverar elever i årskurs 6 till läsning?2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet   med denna studie är att beskriva vad som motiverar elever i årskurs 6 till   läsning av sköntlitteratur och facklitteratur samt vilka läsvanor eleverna   har. Studien baseras på följande frågeställningar:

  •   Hur beskriver   eleverna sin motivation till läsning av skönlitteratur respektive facklitteratur?
  •   Hur   beskriver eleverna sina läsvanor?
  •   Vilka   anledningar beskriver eleverna till att de inte läser?
  •   Vad   beskriver eleverna att skolan kan göra för att stimulera dem att läsa?

  I   studien används en kvalitativ forskningsmetod i form av halvstrukturerade   intervjuer. Sammanlagt intervjuades 14 elever i årskurs 6. Då intervjuerna   genomförts transkriberades och analyserades de. Resultatet visar att en del   av de intervjuade eleverna tycker att läsning är roligt, medan en del tycker   det är tråkigt. Alla elever uppger att de läser i skolan, både skönlitteratur   och facklitteratur. På fritiden däremot är det inte alla elever som läser. I   vilken utsträckning eleverna läser varierar mycket från elev till elev. De   anledningar eleverna ger till att de inte läser är bland annat för att   intresset saknas och för att böckerna är för svåra eller för tråkiga. För att   eleverna ska läsa är det spännande och roliga böcker som efterfrågas. Enligt   resultatet tycker många av eleverna att skolan kan motivera dem till att läsa   mer. Förslag som har kommit upp i intervjuerna är bland annat att ge eleverna   mer tid till läsning och att köpa in nyare och roligare böcker.

 • 3.
  Axelsson, Jennie
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Carlsson, Sandra
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Högläsning och läsförståelse: En litteraturstudie om hur arbetet med högläsning utvecklar elevers läsförståelse i årskurserna 1-32018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 4. Bradling, Björn
  et al.
  Lindberg, Ylva
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Learning Practices inside and outside School (LPS), Communication, Culture & Diversity @ JU (CCD@JU).
  Critical Perspectives as Advanced Reading Strategies: An Intersectional Approach to John Ajvide Lindqvist's Let the Right One In and Handling the Undead2018In: Horror Literature and Dark Fantasy: Challenging Genres / [ed] Mark A. Fabrizi, Leiden: Brill Sense , 2018Chapter in book (Refereed)
 • 5.
  Dahl, Elin
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Läsförståelse i grundskolans tidiga år: Undervisningens och lärarens betydelse för en god utveckling av läsförståelse2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Läsförståelse är nyckeln till framgång i skolan och en avgörande kompetens för att individen ska kunna fungera i ett kunskapssamhälle som vårt. I PISA-undersökningen från 2012 framkom det att svenska elevers läsförståelse har försämrats markant i jämförelse med tidigare år. Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vad den didaktiska forskningen betonar och lyfter fram om hur undervisningen kan utformas av läraren för att möjliggöra utveckling av en god läsförståelse hos eleverna i grundskolans tidiga år. Med följande syfte som utgångspunkt formulerades två frågeställningar:

  • Hur kan lässtrategier och metoder användas av läraren i undervisningen för att skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en god läsförståelse?
  • Vilken betydelse har läraren i elevernas utveckling av god läsförståelse i undervisningen?

  Studien är en litteraturstudie, vilket innebär att olika vetenskapliga publikationer har lästs och analyserats. Undersökningsmaterialen består av avhandlingar och vetenskapliga artiklar, innefattande både nationell och internationell forskning. För att avgöra materialets relevans har kriterier för inklusion skapats. Vidare analyserades materialet i olika steg och med stöd av en analysöversikt.

   

  Beträffande studiens första frågeställning visar resultatet att undervisningen ska bestå av varierade metoder i form av högläsning, självständig läsning, frågor och samtal. Vidare framkommer det att användning och kombination av flera olika förståelsestrategier i undervisningen bör användas då det främjar elevernas läsförståelse. Även användandet av metakognitiva strategier bidrar till förbättring av läsförståelseutvecklingen. Utifrån studiens andra frågeställning visar resultatet att läraren har en betydande roll i elevernas läsförståelseutveckling. Det inkluderar lärarens kompetens, professionella utveckling samt att läraren är en modellerare och erbjuder en stödstruktur [scaffolding] som möjliggör för eleverna att utveckla en god läsförståelse. Den slutsats som dras utifrån resultatet är att undervisningen kan organiseras på olika sätt för att bidra till utveckling av god läsförståelse hos eleverna. Det handlar om att läraren varierar sin undervisning samt gör medvetna val av metoder och arbetssätt. Vidare har läraren en betydande roll i elevernas utveckling vilket betyder att de själva måste besitta kompetens inom läsförståelsen för att kunna undervisa eleverna.

 • 6.
  Daniel, Windy
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  The Selectiveness of Nick Carraway: The Unreliable Narrator in The Great Gatsby2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Many scholars have argued back and forth regarding the reliability of the narrator Nick Carraway in F. Scott Fitzgerald’s most well-known novel The Great Gatsby. Nick’s attention to detail in his narrative is the element due to which many scholars argue in favour of his reliability. One of these scholars is Wayne C. Booth, who was the first that introduced reliability and unreliability, and marked Nick as a reliable narrator. Nick’s account is a retrospective telling of events which happened two years earlier and Booth argues for Nick’s reliability because he provides the benefit of hindsight. However, in this essay, I will argue that Nick Carraway is an unreliable narrator as the consequence of his selectiveness that is visible in the narrative. Through Nick’s selectiveness, four categories are evident: concealment of information, censorship, memory, and drunkenness. As a result, these categories, alongside the central aspect of selectiveness, verify the suppression of the complete plot which Nick hides from the reader.

 • 7. Ekdén, Anna
  et al.
  Wallin, Linnea
  Muntlig interaktion i det flerspråkiga klassrummet: Inverkan på flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt ett sociokulturellt perspektiv är språk och tanke varandras förutsättningar, samtidigt som kunskaper och språk utvecklas i samspel med andra. Muntlig interaktion är därmed viktig för elevers språk- och kunskapsutveckling men avgörande för flerspråkiga elever. Detta ställer höga krav på lärarens utformning av undervisning samt det utrymme som ges för muntlig interaktion. Skolinspektionens granskning visar dock att det råder stor brist gällande undervisning i det flerspråkiga klassrummet, vilket hämmar flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling. Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka, sammanställa och presentera forskning som behandlar muntlig interaktion i det flerspråkiga klassrummet. Frågeställningarna som relaterar till syftet utgår ifrån det sociokulturella perspektivet och lyder:

  • Vilken betydelse har muntlig interaktion för flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling?
  • Vilka faktorer påverkar utrymmet för muntlig interaktion i det flerspråkiga klassrummet?

  Studien är en litteraturstudie som bygger på nationell och internationell forskning i form av vetenskapliga artiklar, avhandlingar, konferensbidrag, forskningsrapport samt vetenskapligt baserade böcker.

   

  Resultatet visar att muntlig interaktion har betydelse för flera olika aspekter inom språk- och kunskapsutveckling, bland annat för den kognitiva utvecklingen och för identitetsskapande processer. Vidare framgår att lärarens inställning, val av interaktionsformer samt gruppformatering är avgörande faktorer för hur utrymmet för muntlig interaktion möjliggörs och för flerspråkiga elevers möjlighet att nå språk- och kunskapsutveckling.

 • 8.
  Englund, Lina
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Literacy Research.
  Genrepedagogisk skrivundervisning: Utveckling av elevers skrivförmåga2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 9.
  Eriksson, Jenni
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Linnér, Johanna
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Med andraspråkselever i klassrummet: En litteraturstudie om språkutvecklande arbetssätt i undervisningen2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna litteraturstudie beskriver andraspråksutveckling utifrån forskning. Vår upplevelse av verksamheten är att lärare inte har kunskaper hur elever med annat modersmål än svenska ska undervisas på bästa sätt. Resultatet i denna studie visar att lärarens kunskaper om andraspråksutveckling är en viktig faktor för andraspråkselevers skolframgång. Forskning visar flera gynnsamma arbetssätt som skulle bidra till en mer utvecklande undervisning för andraspråkslever om läraren har kunskaper om dessa arbetssätt. Lärarens kunskaper kring språkutveckling är starkt förknippat med lärarens attityd till flerspråkighet. Med godare kunskaper kommer också ett positivare förhållningssätt gentemot elever med ett annat modersmål än svenska. Elevens språk bör ses som en resurs och inte som ett hinder. Emellertid visar resultatet att lärare saknar korrekt kompetens, vilket har negativa konsekvenser för elevens språkutveckling. En annan slutsats från resultatet är att kollegialt samarbete har stor betydelse för andraspråkselevers skolframgång. När elevens utbildning grundas på ett gott samarbete mellan modersmålslärare, klasslärare och studiehandledare blir elevens behov synliga. På detta sätt kan man ge eleven större möjligheter att utvecklas så långt som möjligt. Studien är en litteraturstudie som genomförts med informationssökning och litteraturanalys som metod. Syftet med studien är att analysera forskningsmaterial för att kunna sammanställa ett resultat kring vad forskning säger om språkutvecklande arbetssätt. Studien belyser sociokulturell teoriram, kognitivism, pragmatism och behaviourism utifrån ett språk- och lärandeperspektiv. Materialet som använts i studien har valts ut genom kriterier som innebär att texterna ska innehålla skolkontext, årskurs 1-9 och första- och andraspråksinlärning.

 • 10.
  Ernsth Bravell, Gunnar
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  The Super-Male and the Super-Female: Gender Criticism in Watchmen2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay aims to analyze if the graphic novel Watchmen criticizes the conventions of the superhero comic genre in regards to gender. The literary theory applied is gender studies. The essay examines the visual portrayal of male and female characters, as well as the male-dominated narrative. The novel does, to some extent, satirize the genre conventions. This can be seen in the hyperbolic visual portrayals of the characters, as well as the comments made on them. However, as there is a lack of self-aware criticism, the novel could not be considered as a satire of the visual representation of genders within the genre, but rather a reinforcement of them. Furthermore, the male-dominated narrative is present in Watchmen, and Laurie could be seen as satirizing this genre convention, as she is a hyperbolic interpretation of the girlfriend archetype. However, there is little change or self-aware critique against the genre norms here as well, thus it cannot be considered satire. Laurie does, however, show criticism of the violence against women within the genre by making a number of comments on the attempted rape of her mother. This may not be satire but she does provide commentary of this trope. In conclusion, while there are instances of criticism, the novel as a whole cannot be considered satire of the superhero genre.

 • 11.
  Fast, Axel
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Odh, Simon
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Läsförståelse i Sverige och Norge: En jämförande litteraturstudie av Sveriges och Norges läsförståelseundervisning2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna litteraturstudie är att jämföra Sveriges respektive Norges läsförståelseundervisning. Vi har analyserat material från olika publikationstyper för att återspegla vad tidigare forskning säger om ämnet. De frågeställningar arbetet utgår ifrån är:

  • Hur ser läsförståelseundervisningen ut i respektive land?

  • Vilka satsningar har gjorts i respektive land för att öka läsförståelsen?

  • Vilka bakomliggande faktorer påverkar resultaten?

   Källorna i studien uppgår till 20 och består av olika publikationstyper i form av doktorsavhandlingar, artiklar, olika undersökningar och läroplaner. Utifrån materialet har vi gjort en grundlig jämförelse mellan Sverige och Norge. Resultatet av studien visar att Norges satsningar på läsförståelseundervisning de senaste 15 åren har varit mer genomtänkta och innehållit en tydligare struktur än de svenska. Norge har tagit lärdom av sina tidigare brister och systematiskt arbetat fram ett kunskapscenter som baseras på vetenskap och utgår från universitet. Norge har även lagt stora satsningar på att öka motivationen till att läsa. Genomgående för den svenska läsförståelseundervisningen är att det lagts för stort ansvar på elever i för tidig ålder. Sverige startade ett nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling som ligger under Skolverket och som inte är forskningsbaserat till skillnad från Norges kunskapscenter. Studien påvisar flertalet bakomliggande faktorer som påverkar resultaten och som vi i vår framtida profession kommer dra nytta av. Dessa bakomliggande faktorer pekar på hur migrationen, hemförhållanden och andra omständigheter påverkar resultaten.

 • 12.
  Forslund, Emma
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Wisén, Jessica
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Att läsa och skriva i de tidiga skolåren: En litteraturstudie om betydelsefulla faktorer för elevers läs- och skrivutveckling2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 13.
  Forss, Jonatan
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Johansson-Qvick, Adam
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Läsförståelse vid traditionell läsning och skärmläsning2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Digitala verktyg förekommer allt mer i skolan vilket leder till att lärare behöver ha kunskap om hur de digitala verktygen kan påverka elevers kunskapsutveckling. Syftet med denna litteraturstudie är därför att belysa eventuella skillnader mellan skärmläsning och traditionell läsning angående läsförståelse, läshastighet och fysisk påverkan på läsaren. Mot denna bakgrund formulerades tre frågeställningar:

  • Vilka möjliga skillnader i läsförståelse skildras i en jämförelse av skärmläsning och traditionell läsning?

  • Vilka slutsatser kan dras angående läshastighet vid traditionell läsning gentemot skärmläsning?

  • På vilka sätt kan skärmläsning eventuellt påverka läsaren fysiskt?

  För att få svar på frågeställningarna har flera vetenskapliga publikationer analyserats och förts in i en analytisk tabell. Texternas relevans i förhållande till studiens syfte avgjordes med hjälp av uppsatta kriterier gällande skärmläsning, läsförståelse och publiceringsår. Om materialet uppfyllde kriterierna inkluderades det i urvalet. Urvalet består av flera internationella tidsskriftartiklar och en svensk doktorsavhandling.Beträffande studiens två första frågeställningar visar resultatet inget tydligt svar. Flera studier hävdar att det inte är någon skillnad i läsförståelse och läshastighet vid traditionell läsning och skärmläsning, medan andra studier hävdar att det finns tydliga skillnader. Gällande studiens tredje frågeställning visar resultatet att skärmläsning påverkar läsaren fysiskt i form av eyestrain. Någon slutsats angående läsförståelsen och läshastighet har inte kunnat dras, men den fysiska påverkan verkar göra att majoriteten anser att traditionell läsning är behagligare än skärmläsning.

 • 14.
  Fransson, Filip
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Haegerstam, Namfon
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Att vilja läsa för sin egen eller andras skull: En litteraturstudie om skolans och lärarens roll att utveckla elevers läsmotivation.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här studien kommer vi att undersöka ämnet läsmotivation och vad som kan utveckla den hos elever. Lärarens och skolans roll kommer att vara i fokus. Syftet är att undersöka vad forskning säger om vad som kan väcka elevers läsintresse i klassrummet på ett bibehållet sätt och de forskningsfrågor vi kommer att utgå från är: ”Hur kan lärare och skolmiljö motivera elevers läsintresse?” och “Hur kan ett bestående läsintresse skapas hos elever?”. Metoden som används är en litteraturstudie där vi systematiskt analyserar relevanta källor utifrån våra forskningsfrågor. Vi har, i den här studien, kommit fram till att det finns ett hav av faktorer som kan påverka elevers läsmotivation. Vi har därmed begränsat oss till de faktorer som flera forskare har en gemensam syn på gällande skolbibliotekets roll, lärarens roll och stödet hemifrån. Begreppet läsmotivation definieras som inre, yttre och social motivation som påverkar läsningen på olika sätt. Studien visar att inre motivation är det viktigaste för elevers läsmotivation.

 • 15.
  Franzon - Isaksson, Erica
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Hellberg, Erika
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Läsförståelse + Medier = Läsutveckling?: Hur elevers läsförståelse kan utvecklas med hjälp av olika medier2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Research shows that media is a central part of society because information and entertainment are mediated. Children often meet different types of texts through different media in their free time and at school. If students can connect their past experiences to new information, their skills are consolidated on a deeper level. Because reading comprehension is a central part of the teaching, media should therefore be integrated into the teaching. The Swedish National Agency of Education also believes that pupils' previous experiences should be part of the teaching. The purpose of the literature study is to develop knowledge about how teaching in primary school's previous years can strengthen students' development in reading comprehension using various media, which has led to the following issues:

  • How does media influence pupils' development of reading comprehension?
  • How can teachers use media to contribute to a developed reading comprehension?

  The study material consists of national and international material consisting of seven articles, four doctoral dissertations, a licentiate dissertation and anthology. The material concerns the purpose and the issues of the literature study and is scientifically reviewed.

  From the first question it has been found that pupils' reading comprehension is influenced in relation to media and motivation. The result showed that students who had media integrated in teaching where they read and interpreted multimodal texts gained a deeper understanding of texts content and messages. Through the second issue, it has been found that media and pupils' previous experiences are something that rarely integrates into teaching, due to lack of experience in teachers. The result also showed that teachers who teach explicitly through reading media strategies contribute to students developing their reading comprehension.

 • 16.
  Gillberg, Isabella
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Literacy Research.
  Vi hoppar över helvetesgapet och vi skyddar oss mot vildvittrorna: En kvalitativ studie om verksamma lärares aktiva arbete med högläsning2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to study how working teachers view the use of read-aloud as a pedagogical tool to develop pupils’ reading and writing skills. Four primary- school teachers have been interviewed for this study and they were chosen through a snowball sampling. The result shows that both the teachers in this study and previous research consider read-aloud as a pedagogical tool to have a positive effect on pupils’ development of reading and writing skills. The teachers in this study point out that teachers’ attitude towards reading is one significant aspect to pupils’ reading interest, but also that read-aloud allows a variation in the education. In this study, the result shows that the teachers believe that read-aloud activities contribute to the development of vocabulary, grammar, the ability to interpret and    make    connections    to    their   own experiences.

 • 17.
  Johannesson, Noa
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Teaching and Learning Language, Literature and Media.
  Jonsson, Adam
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Teaching and Learning Language, Literature and Media.
  Datorspel: Ett omedvetet lärande: Datorspelandets påverkan på engelska ordförrådet hos andraspråksinlärare.2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att utifrån existerande forskning undersöka på vilka sätt datorspel som inte är utformade i undervisningssyfte påverkar elevers vokabulär i engelska samt vilka aspekter från datorspel vi kan använda oss av i engelskklassrummet. Det finns många studier som menar att datorspel gynnar barn och ungdomars utveckling av engelskt vokabulär och språkinlärning i allmänhet. Andra studier visar att datorspel stjälper språkinlärning genom att skapa aggressivitet och fokus på fula ord. Det finns många spel som tekniskt sett har beståndsdelarna för att vara en bra miljö för andraspråksinlärare av engelska. Denna studie undersöker vad forskning säger om detta och ställer deras resultat mot och med varandra för en sammanställning. Studien berörs av artiklar som är både svenska och internationella eftersom syftet handlar om engelska för andraspråksinlärare vilket innebär att det appliceras till alla barn och ungdomar som spelar datorspel oavsett ursprung. Artiklarna vi har valt att använda oss av handlar om hur datorspel påverkar språkinlärning på ett eller annat sätt. Vi har valt att avgränsa oss till spelgenren ”mmorpg” (massivley multiplayer online role playing game) av anledningen att det är den spelgenren som enligt forskning tilltalar flest barn och ungdomar i form av intresse. Resultatet visar att datorspel kan bidra till ett utökat ordförråd i engelska för andraspråksinlärning. Dock för att datorspel ska kunna bidra till det på bästa sätt bör andraspråksinläraren ha ett intresse för datorspel eller vara villig att lägga ner mycket tid för att skapa ett intresse. Resultatet visar också att det finns aspekter från datorspel som dess uppbyggnad, design och dess mål- och belöningssystem som kan implementeras i engelskundervisningen för att bygga upp ett intresse om ämnet och skapa motivation.

 • 18.
  Johansson, Johanna
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Ljung, Emma
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  "Litteratur ger oss bilder att tänka med": En litteraturstudie om boksamtalets påverkan på läsutvecklingen och inställning till läsning av barnlitteratur2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I litteraturstudien behandlas ämnesområdet boksamtal. Våra tidigare erfarenheter har visat på att boksamtal oftast saknas i samband med högläsning och läsning av barnlitteratur i årskurs F–3. Därför är syftet med litteraturstudien att beskriva vad forskningen säger om sambandet mellan boksamtal och läsutveckling samt elevers inställning till läsning av barnlitteratur, med en jämförelse av kapitelboken och bilderboken. Följande frågeställningar har valts ut: på vilka sätt påverkar boksamtal elevers läsutveckling, hur påverkar arbetet med boksamtal elevers inställning till läsning av barnlitteratur och vilka kritiska faktorer finns det i lärarens arbete med boksamtal? 

  Genom flera olika databaser samt en söktjänst har vi funnit relevant litteratur för litteraturstudien. Urvalet består av nio vetenskapliga tidskrifter och två doktorsavhandlingar, där övervägande studier är internationella. Materialet analyserades utifrån kriterier för inklusion och sammanfattades i Översikt över analyserad litteratur (Bilaga 1). Resultatet presenterar olika typer av boksamtal och vilka kritiska faktorer det finns i undervisningen som påverkar eleverna. Slutsatsen är att boksamtal har positiv påverkan på både elevers läsutveckling och deras inställning till läsning av barnlitteratur. Läraren anses vara en avgörande faktor då en alltför dominerande lärare kan förhindra elevens utveckling, samt att val av bok också kan ge olika konsekvenser för samtalskvalitén. 

 • 19.
  Karlsson, Alexandra
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Klaesson, Frida
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Förstår du vad du har läst?: En litteraturstudie om hur användandet av lässtrategier utvecklar elevers läsförståelse2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The importance of reading with good reading comprehension is increasing due to the emergence of the information society. The PIRLS survey, conducted in 2016, showed an improvement in the reading comprehension of students compared with the survey made in 2011. That pupils are taught significantly less in reading strategies in Sweden than in other countries was also something that was noted. The purpose of this literature study is to provide knowledge about how teaching in reading strategies contribute to the development of students' reading comprehension. Based on the purpose, these issues have been formulated: 

  • How can reading strategies develop students' reading comprehension?
  • How can teachers' knowledge of reading strategies contribute to the development of students' reading comprehension? 

  This is a literature study where different types of publication have been analyzed based on the purpose of the study. The study includes both national and international publications such as two doctoral dissertations, nine scientific articles and a licentiate dissertation. The results show that the use of reading strategies has a positive impact on students' reading comprehension development. Several studies illustrate interaction, between students and between teachers and students, as an important factor. The conclusion of the result is that reading strategies are an important support for developing reading comprehension among students.

 • 20.
  Karlsson, Lina
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Conyer, Taylor Anne
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Förstår du det du läser?: En litteraturstudie om lässtrategier och dess betydelse i elevers utveckling av god läsförståelse2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vad forskning lyfter fram om hur läraren genom undervisning och arbete med lässtrategier kan möjliggöra utveckling i läsförståelse. Utifrån detta syfte tar studien sin utgångspunkt i frågeställningarna: 

  • Hur påverkar arbete med lässtrategier elevers läsförståelse?
  • Vilken roll har läraren vid arbete med lässtrategier och läsförståelse?

  I litteraturstudien har olika vetenskapliga artiklar lästs och analyserats som sträcker sig från år 1984 – 2016. Undersökningsmaterialet i studien består av både nationella och internationella publikationer. Angående studiens första frågeställning visar resultat att undervisningen bör bestå av en variation av högläsning, frågor till text och diskuterande textsamtal för att möjliggöra utveckling av läsförståelse. Användning av metakognitiva strategier i undervisningen har också visat sig vara betydelsefull när det kommer till läsförståelseutveckling. 

  Utifrån studiens andra frågeställning framkommer det att läraren har en betydande och central roll för undervisning av läsförståelse där läraren erbjuder stöd och modellering med eleverna vid arbete med läsförståelsestrategier.Genom att variera arbetssätt och metoder i undervisningen kan lärare främja elevers läsförståelse så att det bidrar till läsförståelseutveckling. Slutsatsen utifrån studiens resultat är att lärare kan utforma undervisningen på olika sätt men även att lärare behöver vara medvetna om den kunskap som krävs för att i sin tur kunna undervisa elever. 

 • 21.
  Lagerqvist, Frida
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Literacy Research.
  Vernersson, Susanna
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Literacy Research.
  Varför läser pojkar?2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka pojkars attityder och intressen till läsning. Den baseras på intervjuer med nio pojkar i årskurs fem utifrån följande frågeställningar: vilka faktorer upplever pojkar påverkar deras intresse för läsning, hur anser pojkar att läraren påverkar deras läsintresse samt vilken typ av texter väljer pojkar att läsa? Arbetet är en kvalitativ studie som bygger på semistrukturerade intervjuer med pojkar från två olika klasser. Studien utgår från teorin literacy, vilket betyder läs- och skrivkunnighet. Analysen av intervjuerna genomfördes med hjälp av fenomenografi som är en sjustegsmodell för dataanalys. Vårt resultat visar att alla pojkar i studien läser. Pojkarna anser att de faktorer som påverkar deras läsning är: lärare, familj och kamrater. Många pojkar tycker att läraren är betydelsefull då det är läraren som säger till dem att läsa, förklarar ord och lär ut hur orden ska uttalas. Den vanligaste genre som pojkar läser är fantasy. Vårt resultat visar att bokens utseende spelar en stor roll i pojkarnas val av böcker. Bokens layout ska snabbt väcka deras intresse med hjälp av en spännande bild på framsidan och en intressant text på baksidan. Fler pojkar än förväntat väljer att läsa vilket är intressant då tidigare forskning pekar på motsatsen.

 • 22.
  Lund, Marcus
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Love and Its Discontents: An Analysis of How Gender and Love are Portrayed in The Long Way to a Small Angry Planet by Becky Chambers2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay aims to analyze how The Long Way to a Small Angry Planet (2014) by Becky Chambers differs from a majority of science fiction novels regarding its depiction of gender and love. The theoretical approach used is gender studies and heteronormativity, with a focus on Judith Butler’s heterosexual matrix, and Dorthe Staunes’ definition of intersectionality. The findings of this essay show that this novel deviates from the status quo of having a white, heterosexual male as the protagonist and instead employs a primarily non-white, multi-species crew as its main characters. Characters with disabilities are given the right to exist in their own right, instead of existing as individuals who need to be cured through technology. The notion of love is also depicted in a nuanced way, where romance does not have to be an important factor in order to have a fulfilling relationship. In regard to gender, Lovey’s forming of her gender identity, with her being an AI, sets this novel apart from the majority of science fiction novels. There are aspects in this novel that still adhere to the heterosexual matrix but the aspects that veer away from this, such as the Aandrisks’ family structures, deviate in such a way that it sets The Long Way to a Small Angry Planet apart from a number of other contemporary science fiction works.

 • 23.
  Malmqvist, Elina
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Pålsson, Elina
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Och så levde de kritiska i alla sina dagar: En litteraturstudie om hur critical literacy kan utvecklas genom elevnära texter i årskurs 1–32017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Elever möter texter utanför skolan som kan ha en inverkan på deras identitet. Används inte elevnära texter i skolan blir de ofta obearbetade och elever får inte syn på de normer och föreställningar som synliggörs i texterna. Det är därför viktigt att elever utvecklar critical literacy för att ha möjligheten att förhålla sig kritiskt till de texter de möter. Vi valde att göra en fördjupad forskningsöversikt om critical literacy eftersom vi har upplevt att förhållningssättet används i klassrummet dock inte med olika elevnära texter. Syftet med litteraturstudien är därför att utreda hur lärare kan arbeta med critical literacy, elevnära texter och vilket förhållningssätt lärare kan ha till forskningsfenomenet. Forskningsfrågorna formulerades utifrån syftet och resulterade i följande:

  • Hur används elevnära texter i undervisningen för att utveckla critical literacy?
  • Vilket förhållningssätt bör lärare ha för att utveckla elevers critical literacy?

  Informationssökningen gav främst avhandlingar och vetenskapliga artiklar men även antologier och en licentiatavhandling. Övervägande del av forskningen innefattade internationella publikationer och utgick från ett sociokulturellt perspektiv, eftersom critical literacy anses vara en social praktik vilken innebär att lärande sker i samspel med andra.

   

  Resultatet pekar på att urvalet av forskare är begränsat eftersom det är ett forskningsområde som är relativt outforskat. Det som framkommer i resultatet är att forskare tycker critical literacy bör ses som ett obligatoriskt moment i undervisningen. Genom arbete med elevnära texter kan elever lättare relatera till texterna för att sedan applicera ett kritiskt förhållningssätt till texterna elever möter på fritiden. Litteraturstudien belyser hur den skönlitterära boken kan användas i samband med critical literacy men också att sånger, webbsidor, alfabetsböcker och egna värderingar kan användas som underlag i arbete med critical literacy. Resultatet visar också att lärares förhållningssätt är viktig del i förhållningssättet. Lärares roll vid diskussioner, lärarens kunskaper och förberedelser visade sig också vara betydelsefulla vid arbete med critical literacy. 

 • 24.
  Michels Hjort, Natalie
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Gandalf: Thinker, Teacher, Mentor, Grouch2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Lord of the Rings is one of the most read novels throughout history. Its popularity is huge and it has a fan-base matched only by that of Star Trek and Star Wars. It is believed that its popularity is due to its applicability and its many interesting characters – which all have different personalities and appeal to different people. One of the most popular main characters is the powerful wizard Gandalf.

  In this essay, I argue that in Tolkien’s novel The Lord of the Rings, Gandalf's relationship to Frodo is constructed as a mentorship as defined by the modern pedagogical research, in order to examine what affect Gandalf's mentoring has on Frodo. In order to confirm this, it will first be established that Gandalf and Frodo has the potential to be in a mentoring relationship. Second, a close reading of the novel will be undertaken, analyzing Gandalf's and Frodo's interaction, comparing it to the interaction between a "good mentor" and his mentee, as defined by modern pedagogical research. Third, I will analyze how Gandalf's actions as a mentor influence Frodo's development and actions in the novel.

  This study shows that Gandalf and Frodo did indeed interact in the way of a mentor and his mentee. Furthermore, Gandalf performed his role the way a "good mentor" should; he asked questions, challenged productivity, encouraged risk-taking, helped to identify goals, listened actively, offered encouragement, promoted independence, provided feedback, shared critical knowledge, provided structure and gradually granted Frodo more responsibilities – the way a "good mentor" should. This all contributed to Frodo's success in helping him develop confidence, competence, self-knowledge, self-sufficiency and determination.

 • 25.
  Naaman, Perla
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Teaching and Learning Language, Literature and Media.
  Chukro, Maylin
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Teaching and Learning Language, Literature and Media.
  Boksamtalets effekter: En litteraturstudie om att främja språkutveckling genom elevers delaktighet i boksamtal2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 26.
  Nabbing, Emelie
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Berntzen, Agnes
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Elevers läsförståelse i grundskolan: Lärares och lässtrategiers betydelse för elevers utveckling av god läsförståelse2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Läsförståelse är en central del inom elevers läsutveckling. Dock visar undersökningen från PISA 2012 att svenska elevers läsförståelse sjunkit i jämförelse med tidigare år. Syftet med litteraturstudien är att undersöka undervisningens betydelse i utvecklingen av god läsförståelse för elever i grundskolan. Detta har lett fram till följande frågeställningar:

  -        Hur kan lärare genom undervisning skapa förutsättningar för elever att utveckla god läsförståelse?

  -        Hur kan lässtrategier användas för att gynna elevers utveckling av god läsförståelse?

  Undersökningsmaterialet består av sex nationella och sju internationella källor. Fyra avhandlingar och nio vetenskapliga artiklar har inkluderats och analyserats med stöd av en analysöversikt. Materialet berör studiens syfte och frågeställningar samt är vetenskapligt granskat.

   

  Av den första frågeställningen har det framkommit att lärarrollen är en betydelsefull faktor för att elever ska utveckla god läsförståelse. Det inkluderar lärarens kompetens, läraren som vägledare och förebild samt lärarens val av metoder.  I den andra frågeställningen har användningen av lässtrategier visats vara betydelsefull för att elever ska utveckla god läsförståelse. Det kan ske genom att använda fler lässtrategier, lässtrategier i ett socialt samspel samt med hjälp av ett utvecklat metakognitivt tänkande. Slutsatsen är att elever utvecklar god läsförståelse när lärare använder lässtrategier på ett medvetet sätt genom hela grundskolan.

 • 27. Nilsson, Johanna
  et al.
  Rudén, Amanda
  Metoder vid läsinlärning2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 28.
  Osman Said, Sozan
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Randau, Lina
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  skönlitteratur i det flerspråkiga klassrummet2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to examine why Swedish teachers and multilingual secondary   school pupils think it is important to read fiction, how Swedish teachers work with fiction in the multicultural classroom and how they motivate their multilingual pupils to read more by adapting fiction to their capabilities and experiences. We have done interviews with four Swedish teachers and 12 multilingual pupils. The following questions are the starting point of this essay:

  • Why do Swedish teachers and multilingual pupils think that it is important to read fiction?  
  • How can the Swedish teachers in the multicultural classroom motivate their multilingual pupils to read more fiction?

  The result of this paper showed that both the Swedish teachers and the multilingual pupils thought it was important to read fiction because it partly gives themselves the opportunity to acquaint with other cultures and it helps them to improve their language. The teachers motivate their multilingual pupils by reading out loud, reading in groups and by minimizing language difficulties that may occur in the fiction. We have come to the conclusion that the teachers mainly adapt the literature to the student’s language conditions and not by using books that have a starting point in their culture.

 • 29.
  Osmani, Donjeta
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  I'm Not One of Them but I'm Not One of You: An Analysis of The Effects of Patriarchy and Hybridity in Tsitsi Dangarembga's Nervous Conditions2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay examines how the factors that inspire Tambudzai and Nyasha to counter the patriarchy are portrayed and how these factors contribute to the formation of hybrid identities among the younger generation of women in Nervous Conditions (1988) by Tsitsi Dangarembga. Both characters are faced with different predicaments which makes it necessary to divide the factors in regard to each character. The factors that are connected to Tambudzai are the following: the death of Nhamo, the patriarchal male figures, and the will to obtain an education. Meanwhile, the factors that are connected to Nyasha are the relationship with her patriarchal father, the desire for liberation and gender equality. Postcolonial and feminist criticism are applied. The main focus of the essay is hybridity, or double identity, where the specific term cultural hybridity is used in order to analyze the effect that the struggle against the patriarchy has had on Tambudzai's and Nyasha's emerging hybrid identities. The feminist-psychoanalytic approach is used to analyze the factors that inspire Tambudzai and Nyasha to counter the patriarchy. 

  The results show that the factors that inspire Tambudzai and Nyasha to counter the patriarchy have been visible and crucial to the formation of their hybrid identities. The struggle that Tambudzai and Nyasha have to face when going against the patriarchal system brings certain predicaments in their lives that affect them and their identity tremendously. One of these predicaments is the realization that patriarchy is universan and, hence, something you cannot escape.

 • 30.
  Sjöberg, Sara
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Licht, Eleonor
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Högläsning: En litteraturstudie om metoder och påverkan på elevers språkutveckling i svenskämnet2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Litteraturstudiens syfte är att klargöra vad forskning belyser om lärares högläsning. Syftet innefattar även lärares arbetssätt i undervisning för att gynna elevers språkutveckling. Utefter syftet har två frågeställningar formulerats:

  • Vad finns det för för- respektive nackdelar med högläsning? 
  • Hur kan högläsning praktiskt utföras av lärare för att gynna elevers språkutveckling?

  Frågeställningarna besvaras genom att vetenskapligt material i form av tidskriftsartiklar, avhandlingar och monografier har samlats in och analyserats. Skilda kriterier för inklusion har formats för att bedöma materialets relevans. Ett perspektiv som är återkommande i många källor är det sociokulturella perspektivet, som förespråkar språkutveckling i gemenskap. Resultatet visar att elevers språkutveckling kan gynnas av lärares högläsning. Däremot behöver lärare tillämpa olika tillvägagångssätt för att kunna möjliggöra positiva effekter hos elever. Synen på högläsning behöver ses som ett lärandetillfälle och inte enbart som en gemytlig stund. Genom studiens resultat framkommer det fyra olika tillvägagångssätt som lärare kan använda sig av i undervisning. Svårigheter som kan uppstå vid högläsning presenteras i studiens resultat.

 • 31.
  Svensson, Anette
  Umeå universitet.
  A Translation of Worlds2006Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  As part of my thesis on cultural displacement and interaction in Australian immigration literature, I intend here to focus on the use, in migratory texts, of stories and story-telling as means to remember and translate a past elsewhere. While translators are usually seen as cultural mediators, I see that position taken by migration writers who translate worlds as well as words.

   

  My aim is to discuss how discursive translation takes place in the migratory texts, Hiam by Eva Sallis and Heartland by Angelika Fremd. What different discursive strategies are being employed? I want to focus on story-telling as one way for migration writers to translate a linguistic / discursive / cultural Other. Moreover, stories and story-telling also serve as means to create an individual as well as a collective history, a cultural identity and a cultural memory. The stories, which are filtered through a cultural heritage discourse, are not only told in order to ‘educate’ the listener/reader in another culture, but are also attempts at preserving the memory of a past elsewhere. 

 • 32.
  Svensson, Anette
  Umeå universitet.
  A Translation of Worlds: The Effects of Cultural Translation on the Migration Process in Hiam and Stella’s Place2009Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  In this age, where transnational movements are increasing around the globe, migration is a research area that concerns many disciplines, such as geography, history, anthropology, linguistics as well as cultural- and literary studies, where this study is primarily based. Migration literature involves various levels of encounters that occur when the characters shift geographical regions; above all, the encounter with a “new” cultural environment, a target culture. The migration process is, in my view, a three step process that parallels Arnold van Gennep’s rites of passage developed by Victor Turner which emphasises that there are three phases that occur in all rites of transition, namely separation, transition and incorporation. I see the migration process as a territorial rite of passage that consists of these three phases. As part of my thesis on cultural displacement and translation in Australian immigration literature, I intend, in this paper, to analyse the migration process as portrayed in the two novels Hiam by Eva Sallis and Stella’s Place by Jim Sakkas with a focus on the second, liminal, phase and the third phase, incorporation. My aim is to analyse the effects of cultural translation on the migration process in these two texts. 

 • 33.
  Svensson, Anette
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Learning Practices inside and outside School (LPS), Communication, Culture & Diversity @ JU (CCD@JU).
  Adaptations, Sequels and Success: The Expanding Sense and Sensibility Text Universe2017In: The ESSE Messenger, E-ISSN 2518-3567, Vol. 26, no 2, p. 46-58Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  This article asks why people are obsessed with Jane Austen’s stories and why her stories are spreading across the globe, across media forms, and across generations? In an attempt to analyse the Austenmania-phenomenon, this article examines various representations of Austen’s Sense and Sensibility in order to discuss what these representations contribute with to the understanding of the source text and to the text universe as a whole. The analysis shows that the re-presentations not only expand Austen’s story and provide insight into the characters and their actions, but also draw attention to historical and contemporary power hierarchies and gender roles.

 • 34.
  Svensson, Anette
  Umeå universitet.
  Food as Cultural Representation and Cultural Translation in Two Migratory Texts2007Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The term migration, which is used for a movement from one place to another, refers to both emigration and immigration; on the one hand, departing from one place/country and, on the other hand, entering another place/country. Departing, or exiting, from their “home” or “source” country, migrants leave not only their country but also their cultural environment behind, but, at the same time, they bring their “home” or “source” culture to the “host” or “target” country, where it is sometimes nostalgically remembered and sometimes altered and/or translated to the population of the “host” country. Food is a cultural signifier which not only serves as a memory of “home,” but also as a way for migrants to adapt to the “new” culture as well as to translate their home culture to a new audience. Exit is here seen as an element preceding attempts of bringing two cultural environments together.

   

  I intend to focus on the representation of food as it figures in the two migratory texts Love and Vertigo by Hsu-Ming Teo and A Change of Skies by Yasmine Gooneratne. I intend to look at food more specifically in terms of a symbol of the “home” or “source” country and food as an image of cultural belonging. Food is also a way to introduce another culture to the population of the “new” or “target” country, thus cooking can be seen as an act of cultural translation.

 • 35.
  Svensson, Anette
  Umeå universitet.
  Food as Representation of Cultural and National Stereotypes in Love and Vertigo and Nina’s Heavenly Delights2010Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper responds to the ongoing discussions in food studies, literary criticism, postcolonialism and gender studies, at the same time as it aims to expand in particular the field of food studies further by connecting it with translation studies. Food, which is a highly politicised subject on a global as well as a local level, is one way in which cultural translation takes place as it is used to create an understanding of different cultures – an understanding that can be seen as a form of cultural translation.

   

  In close-reading analyses of one Australian migration novel, Love and Vertigo by Hsu-Ming Teo, and one British migration movie, Nina’s Heavenly Delights by Pratibha Parmar, this paper explores popular culture’s impact on society as it discusses how the representation of food such as traditional or non-traditional dishes, cooking, serving and eating practices, functions as a means to contrast the immigrant characters’ source and target food cultures. Thus, power structures based on gender and nationality that circulate through these food-related practices are highlighted and also manifested as they are transferred to the consumers of everyday cultural sources such as novels and movies. 

 • 36.
  Svensson, Anette
  Umeå University.
  Pleasure and Profit: Re-presentations of Jane Austens’s Ever-Expanding Universe2013In: Global Jane Austen: Pleasure, Passion, and Possessiveness in the Jane Austen Community / [ed] Laurence Raw & Robert G. Dryden, New York: Palgrave Macmillan, 2013, p. 203-220Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  This chapter takes a closer look at some examples of the numerous re-presentations of Jane Austen’s Pride and Prejudice as it asks what these re-presentations add to the global Austen (text)-universe. By re-contextualizing the story, they emphasize past and present gender roles and same-sex relationships. They also illustrate the wish to interact with Austen’s novel, the desire to tell their side of the story, to alter or to continue the story. Austen’s readers take pleasure in her fiction and feel passionately for her characters. This chapter explores the expansion of the Austen (text)-universe and asks whether this expansion is about pleasure or profit.

 • 37.
  Svensson, Anette
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Media, Literature and Language Didactics.
  Reciprocal Cultural Translation as a Means for Integration in Hiam and Stella’s Place2013Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper takes a closer look at two pieces of Australian migration literature that narrate the story of living in exile. It aims to analyse the migration process from separation to integration as portrayed in Hiam by Eva Sallis and Stella’s Place by Jim Sakkas. It more specifically examines reciprocal cultural translation as a means to bridge cultural contrasts, complete the migration process, and achieve a sense of arrival.

   

  Migration literature involves various levels of encounters that occur when the characters shift geographical regions; above all, the encounter with a “new” cultural environment, a target culture. The migration process is, in my view, a three-step process that parallels Arnold van Gennep’s rites of passage (developed by Victor Turner) which encompasse separation, transition and incorporation. I see the migration process as a territorial rite of passage that consists of these three phases. 

 • 38.
  Svensson, Anette
  Umeå universitet.
  The First and Second Encounter with Australia: Exploring the Interface of Cultural Translation in Eva Sallis’ Hiam2007Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  In this age, where transnational movements are increasing around the globe, not only of goods, but also of people, through, among other things, migration, exile of political and religious refugees, and tourism, migration is a research area that concerns many disciplines, such as geography, history, anthropology, linguistics as well as cultural- and literary studies, where this study is primarily based. Migration literature involves various levels of meetings, or encounters; above all, the encounter with a “new” cultural environment. Migration writers illustrate this encounter – how to survive both the migration and the encounter. As part of my thesis on cultural displacement and translation in Australian immigration literature, I intend, in this presentation, to use the relatively new theoretical field of Translation Studies as a way to make this encounter visible. My aim is to focus on how first and second encounters with the “new” culture, Australia, are presented in terms of cultural translation in Eva Sallis’ Hiam and Jim Sakkas’ Stella’s Place.

   

  In the two migratory texts analysed for this presentation, there is a first and, following a crisis, a second encounter with the new culture, Australia, for the main characters, Hiam and Stella. I intend to discuss how these two encounters vary in terms of cultural translation. The first encounter is the migrant’s first experience of Australia and Australians, where cultural translation mainly occurs in one direction, i e Australia is translated to the migrants – a translation that is either willingly or unwillingly received, a necessity, or resisted.

   

  In these two particular texts, there is also what I refer to as a second encounter. This second encounter follows a crisis, a period of “madness,” which could be self experienced, or perceived by others, a mental illness, or a psychological trauma. The second encounter with Australia and Australians produces a changed approach to this new cultural environment, which allows for a dialogic, rather than a one-directed, cultural translation.

   

  I will also analyse the situation of “1.5,” or second generation immigrants, who, after a very quick first encounter, almost immediately find themselves in a situation similar to that of the second encounter. This position is at the centre for translation, “the contact zone,” in-between cultures and languages, which is why I will discuss issues of hybridity and multiple cultural belongings in this presentation on: “The First and Second Encounter with Australia: Exploring the Interface of Cultural Translation in Two Migratory Texts.”

 • 39.
  Svensson, Anette
  Umeå universitet.
  The Immigrant Child as Translator2005Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  As part of my thesis, in which I use the theoretical field of translation studies in order to shed new light on cultural translation, interaction and dynamics in Australian immigration literature, I intend here to focus on various aspects of the role of the immigrant child as translator in the two texts: Hiam by Eva Sallis and Stella’s Place by Jim Sakkas.

  My aim is to discuss how cultural translation is performed in these two texts and in particular what the impacts are on the child as well as the family for being used, or forced to use, a child as translator. By translator I here mean the fact that since the immigrant child grows up with access to (at least) both languages, he/she becomes the family translator, the mediator between adults and various institutional representatives such as doctors and teachers, the negotiator, and also the interpreter of the “new” culture.

  I want to focus on how, in these texts, the child is used in situations of interaction; what different discursive strategies are being employed? Besides the role as interlingual translator, the child is, due to his/her linguistic, cultural, as well as social competence, also used as an instrument that will help the parents survive and as a shield against the new and frightening society.

  One result of the immigrant child being weighed down with these responsibilities is that the power structure of the whole family is turned upside down. How is the family dealing with that? The fact that the parents are unable to speak the language and have difficulties handling the everyday life on their own may have fatal consequences.

 • 40.
  Svensson, Anette
  Umeå universitet.
  Translating a Past Elsewhere2005Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  As part of my thesis on cultural displacement and interaction in Australian immigration literature, I intend here to focus on the translation of a past elsewhere as it figures in Eva Sallis’ Hiam. I will discuss how the migration writers translate a source culture to an English-speaking target audience. While translators are usually seen as cultural mediators, I see that position taken by migration writers who translate worlds as well as words.

   

  My aim is to discuss how discursive translation takes place in this migratory text. What different discursive strategies are being employed? I want to focus on story-telling as one way for migration writers to translate a linguistic / discursive / cultural Other. The stories, which are filtered through a cultural heritage discourse, are not only told in order to ‘educate’ the listener/reader in another culture, but are also attempts at preserving the memory of a past elsewhere. 

 • 41.
  Svensson, Linnea
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Asplund, Jennie
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Behöver vi leka?: En litteraturstudie om lekens betydelse för läs- och skrivinlärning i förskoleklass med svenskämnet i fokus.2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med litteraturstudien är att undersöka vad forskning lyfter fram om lekens betydelse för barns läs –och skrivutveckling. I studien behandlas följande frågeställningar:

  • Vilka möjligheter skapar leken för barns literacyutveckling?
  • Hur förhåller sig lärare till lekens betydelse i undervisningen?

  Undersökningsmaterialet som använts i litteraturstudien består av vetenskapliga artiklar, avhandlingar och en licentiatuppsats som både är internationella och nationella publikationer. Resultatet av den första frågeställningen visar att den fria leken och den pedagogiska leken är viktiga delar för att barn ska utveckla sin literacy. I leken får barnen möjlighet att kommunicera och samspela med andra vilket i sin tur bidrar till en ökad språkförståelse. Hur miljön i leken är utformad har också visat sig vara betydelsefull för barnens literacyutveckling. Med hjälp av studiens andra frågeställning framkommer det att lärarna har skilda uppfattningar om lek och hur den ska användas i undervisningen. Läraren har en betydelsefull roll eftersom leken kan planeras och styras efter ett syfte. Slutsatsen är att genom lärarens närvaro kan meningsfullt lärande skapas.

 • 42.
  Söderberg, My
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Literacy Research.
  Åhman, Caroline
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Literacy Research.
  Critical literacy - att ifrågasätta omvärlden: En litteraturstudie om critical literacy i en klassrumskontext2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Eftersom skolan ska främja jämställdhet, elevers förståelse för omvärlden samt för människors olikheter, kan tillämpning av ett kritiskt förhållningssätt, det vill säga ett critical literacy-perspektiv, bidra till att denna förståelse utvecklas. Syftet med denna komparativa litteraturstudie är därför att ta reda på hur critical literacy tillämpas i klassrumskontext och vilka effekter arbetet ger, med fokus på genus, normer och identitet.

   

  Denna studie utgår från det sociokulturella perspektivets teorier, där fokus ligger på att lärande och utveckling sker genom social interaktion. Framför allt internationell, men även nationell, forskning har analyserats och sammanställts, för att därefter ha presenterats och diskuterats i jämförelse med varandra.

   

  Resultatet av studien har visat att tillämpning av critical literacy i klassrumskontext sker via samtal och social interaktion. Ett critical literacy-arbete behandlar att ifrågasätta och synliggöra normer och sådant eleverna vanligtvis tar för sanning, samt att undersöka hur olika perspektiv och tolkningar kan se ut. Effekterna av ett sådant arbete har visat ge ökad förståelse för omvärlden samt en ökad förmåga att tolka och reflektera. Eleverna får genom ett critical literacy-perspektiv möjlighet att, via ifrågasättande diskussioner, upptäcka exempelvis genusnormer som råder i deras vardag.

   

  Att tillämpa ett critical literacy-perspektiv i klassrumskontext är därför nödvändigt då det utvecklar elevernas förståelse för omvärlden, inkluderat förståelsen för alla människors lika värde och olika erfarenheter. Denna förståelse bidrar alltså till jämställdhet och att alla människor behandlas likvärdigt.

 • 43.
  Örnbielke, Marisa
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Tuominen, Alexandra
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Poesi i grundskolans tidigare år: En studie om lärares och elevers attityder till poesi och om hur poesi kan bidra till elevers språkmedvetenhet2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna litteraturstudie kommer att behandla olika attityder till poesi samt hur poesiundervisning kan utveckla elevers språkmedvetenhet. I grundskolans undervisning tycks det vara så att poesi inte tillåts ta lika mycket plats som andra texttyper, något som troligen kommer sig av att lärare och elevers attityder till genren. Vi har därför valt att studera lärare och elevers attityder till poesi i skolan och om dessa attityder eventuellt medverkar till hur undervisningen i svenska utformas samt om poesi tilltalar elever och om den kan sägas bidra till deras läs- och skrivutveckling. Källurvalet i denna litteraturstudie består av tidskriftsartiklar och en rapport. Materialet är funnet med hjälp av internetbaserade söktjänster och har sedan analyserats, kategoriserats och bearbetats. I resultatet besvaras följande frågeställningar: Vilka attityder till poesi framträder hos lärare och elever i grundskolans tidigare år? Vad kan poesi i svenskundervisning för åren F-3 bidra med att utveckla för förmågor? Resultatet visar att språkmedvetenhet, elevers kreativitet och uttryck samt den egna identiteten kan utvecklas centrala utvecklingsmöjligheter hos elever som får ta del av poesi i undervisningen i svenska. Vår egna analys av resultatet är att lärares olika attityder kring poesin samt deras osäkerhet inför genren gör att de ofta avstår från att undervisa i ämnet vilket medför en fortsatt okunskap om vad poesi innebär för individen. Anläggs ett genusperspektiv på poesiläsning under grundskolans tidigare år visar det sig att även om pojkar anses ha en negativ inställning till poesi, ställer de sig positiva till arbetet när undervisningen är genomtänkt. Vidare visar resultatet att elever har en positiv inställning till att läsa och skriva poesi när de får uttrycka sig fritt och använda sig av sina egna erfarenheter, tankar och känslor.

1 - 43 of 43
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf