Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 1658
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Aagerup, Ulf
  Halmstad University.
  The gendered effect of social presssure on exam results2019Conference paper (Refereed)
 • 2.
  Abazeed, Cheyrine
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Reham, Alkatmah
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Utländska lärare i en ny läraridentitet: En kvalitativ studie om professionella och kulturella utmaningar och möjligheter i ett nytt skolsystem2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka utländska lärares upplevelse av professionella och kulturella utmaningar och möjligheter de möter som lärare i Sverige. För att besvara studiens syfte formulerades följande frågeställningar: 

  ●      Vilka professionella utmaningar och möjligheter möter utländska lärare i den svenska skolan? 

  ●      Vilka kulturella utmaningar och möjligheter möter utländska lärare i den svenska skolan? 

   

  En kvalitativ forskningsmetod följdes där sju semistrukturerade intervjuer genomfördes med verksamma legitimerade lärare som valdes genom kriteriebaserat urval. Studien indikerar att de största professionella utmaningarna för lärare är språkbarriärer, svårigheter att tolka styrdokument, hantering av digitala verktyg och diskriminering. För att tackla dessa utmaningar och åstadkomma en förändring krävs det mer ansträngning från lärarna. Att ha stöd från kollegor och delta i kollegialt lärande kan också hjälpa lärare att utveckla en bättre förståelse för det svenska skolsystemet. När det gäller de kulturella utmaningarna visar studien att lärarna behövde skapa en ny läraridentitet samt andra typer av relationer till elever än vad de brukade ha i hemlandet. Skapandet av sociala relationer utgör också en utmaning för lärarna i den svenska skolan. Trots detta, så påverkar det, att jobba som lärare i Sverige, lärarnas tänkesätt positivt och det skapar en ny förståelse av utbildning och lärande.  Studiens resultat stämmer väl överens med andra forskningsarbete och verk inom samma område.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Abelson, Micaela
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Broström, Linn
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Inflytande över utegården på förskolan: en studie om inflytande över förskolors utegårdar från huvudmäns och förskolepedagogers perspektiv2020Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att bidra med ökad kunskap om vad förskolepedagoger och huvudmän anser om deras och barns inflytande över utegårdarna på förskolor i Västra Götaland. En kvantitativ datainsamlingsmetod har valts ut genom enkäter för att kunna besvara studiens frågeställningar. För att analysera resultatet från enkäternas flervalsfrågor har frekvenstabeller skapats, detta för att få en sammanställning av resultatet. Tematisk analys har använts för att hitta specifika teman i svaren från fritextfrågorna. I diskussionsdelen diskuteras resultatet med vårt valda teoretiska perspektiv, Foucaults syn på makt samt relevant litteratur inom ämnet. Studiens resultat har visat att förskolepedagoger och huvudmän anser olika om deras och barns inflytande över utegården. Resultatet visar också att faktorer som tillåtelse, arbetssätt och budget möjliggör och begränsar barns och pedagogers inflytande. Vi tolkar resultatet som att vuxna står i en maktposition och har mer inflytande än barn. Makten verkställs beroende på vilka normer och normaliseringar som finns på de olika förskolorna, även miljön kan bära med sig föreställningar och normer. I resultatet framgick det även att barnkonventionen som ny lag inte har påverkat arbetet gällande inflytande över utegården. Detta tolkar vi som något negativt, eftersom lagen på ett eller annat sätt borde ha påverkat, då den tar upp att alla barn har rätt att utrycka sin mening.

  Download full text (pdf)
  Fulltext
 • 4.
  Abrahamsson, Britt-Inger
  et al.
  Umeå universitet, Arbetsterapi.
  Norberg, Eva-Britt
  Umeå universitet, Arbetsterapi.
  Fischl, Caroline
  Umeå universitet, Arbetsterapi.
  Hur lärandekontraktet används som examination i olika kurser2015In: Universitetspedagogiska konferensen 2015: Gränslös kunskap, Umeå: Umeå universitet , 2015, p. 4-5Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  I Högskoleförordning (1993:100) föreskrivs de nationella mål som studenter skall ha uppnått i slutet av sin högskoleutbildning. För arbetsterapeut- och kandidatexamen skall studenten bland annat visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens. Hur ska vi lärare förbereda studenter för att uppnå och se till att de har uppnått det här nationella målet, men samtidigt förbereda och examinera dem utifrån förväntade studieresultat i olika kurser? Syftet med presentationen är att introducera lärandekontraktet som metod och hur det används i olika kurser inom arbetsterapeutprogrammet vid Umeå universitet.

 • 5. Abrahamsson, Sandra
  et al.
  Mansour, Mariebelle
  Flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan: En kvalitativ studie om hur förskollärare främjar flerspråkiga barns språkutveckling2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur förskollärare stimulerar språkutvecklingen hos flerspråkiga barn. Studien har haft ett fokus på hur förskollärare beskriver arbetet kring språkutvecklingen hos flerspråkiga barn i förskolan. Studiens frågeställningar är: Vilka metoder beskriver förskollärare att de använder för att stötta flerspråkiga barn i sin språkutveckling? Hur beskriver förskollärare sina möjligheter att stötta flerspråkiga barns språkutveckling? Det sociokulturella perspektivet som grundas i Vygotskijs teorier om hur barnet utvecklas, lär sig genom språk och tar till sig olika kulturer har förankrats i denna studie. Studien har utgått från en kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer valdes där sex yrkesverksamma förskollärare intervjuades för att besvara våra frågeställningar. Resultatet har påvisat att förskollärarna skapar olika strategier för flerspråkigheten att synas i förskolans verksamhet och stöttar barnen till att utveckla det svenska språket oberoende på barnens modersmål. Slutsatsen är att samarbetet med vårdnadshavarna och förskolorna har en betydelsefull roll i att utveckla barnens flerspråkighet, däremot upplever förskollärarna en viss utmaning i hur de ska främja flerspråkighet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Achtenhagen, Leona
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Center for Family Enterprise and Ownership (CeFEO). Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Media, Management and Transformation Centre (MMTC). Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Business Administration.
  Johannisson, Bengt
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Center for Family Enterprise and Ownership (CeFEO).
  The reflexivity grid: Exploring conscientization in entrepreneurship education2018In: Revitalizing Entrepreneurship Education: Adopting a Critical Approach in the Classroom, Taylor and Francis , 2018, p. 62-81Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Entrepreneurship education has witnessed a shift from teaching about entrepreneurship in different forms towards encouraging the action and activity-based training of students for entrepreneuring through business plan writing on fictitious or concrete ventures to enacting these ideas in real life. For example, Ollila and Williams-Middleton (2011) describe ways in which a venture creation approach allows students to “test the waters” while reflecting on real-life situations and while exploring entrepreneurial behaviours (see also Williams-Middleton & Donnellon, 2014). Though there has been a growing focus on simulating or experiencing entrepreneurial behaviours through entrepreneurship education, little space has been given to students’ reflexivity in positioning themselves as learning subjects beyond educational settings. Yet very often questions posed by our students in the classroom, for example when listening to entrepreneurs telling them about their venture journeys, start with a “why” statement, clearly expressing their desire to engage with reflexivity. Reflexivity is then not only understood as a kind of generalized self-awareness (Swan, 2008, p. 393) but also as a concern for the world at large (Swan, 2008, p. 394). 

 • 7.
  Adelgren, Linnéa
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Lundqvist, Frida
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Teckenkommunikation - ytterligare ett sätt att kommunicera: En kvalitativ intervjustudie om kommunikation i förskolan2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien syftar till att utveckla kunskap om förskollärares användning av teckenkommunikation i förskolan. Frågeställningarna vi har i vår studie är: hur motiverar förskollärarna användandet av teckenkommunikation samt hur beskriver förskollärarna att de använder teckenkommunikation på förskolan? Studien är genomförd med kvalitativa intervjuer av förskollärare som valts ut för att de har erfarenhet av teckenkommunikation. Resultatet är bearbetat utifrån en tematisk analys, och analysen har ett sociokulturellt perspektiv där begrepp som mediering och den proximala utvecklingszonen är centrala. Förskollärarna motiverar användandet av teckenkommunikation som språkutvecklande och beskriver att de använder det i både vardagliga situationer samt i undervisningen. De belyser att teckenkommunikation behövs för att barn ska kunna göra sig förstådda oavsett vilka förutsättningar varje barn har. Resultatet visar att det finns en osäkerhet kring hur teckenkommunikation kan användas i förskolan. Samtidigt menar en del av förskollärarna att vårdnadshavare har en kritisk bild till användandet av tecken och förskollärarna betonar att det krävs mer kunskap om tecken för att belysa det som en fördel i barns språkutveckling.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8. Adelswärd, Viveka
  et al.
  Nilholm, Claes
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Other School Based Research.
  Discourse about children with mental disablement: An analysis of teacher-parent conferences in special education schools1998In: Language and Education, ISSN 0950-0782, E-ISSN 1747-7581, Vol. 12, no 2, p. 81-98Article in journal (Refereed)
 • 9.
  Adelswärd, Viveka
  et al.
  Linköpings universitet.
  Nilholm, Claes
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Other School Based Research.
  …so one can plant a little seed…: An analysis of a teacher's way of solving a communicative problem in talks with parents2000In: Nordisk Pedagogik, ISSN 0901-8050, E-ISSN 1504-2995, Vol. 20, no 4, p. 191-205Article in journal (Refereed)
 • 10.
  Adelswärd, Viveka
  et al.
  Linköpings Universitet.
  Nilholm, Claes
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Other School Based Research.
  Så kan man så ett litet frö: Analys av en lärares sätt att lösa ett kommunikativt problem i samtal med föräldrar1999In: Möten: En vänbok till Roger Säljö, Tema Kommunikation, Linköpings universitet , 1999Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 11.
  Adelswärd, Viveka
  et al.
  Linköpings Universitet.
  Nilholm, Claes
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Other School Based Research.
  Who is Cindy?: Aspects of identity-work in a teacher- parent-pupil talk at a special school2000In: Text - an interdisciplinary journal for the study of discourse, ISSN 0165-4888, Vol. 20, no 4, p. 1-24Article in journal (Refereed)
 • 12.
  Adinda, Diana
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Simonsson, Johanna
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Utomhuspedagogikens möjligheter och begränsningar: En kvalitativ studie om lärare och elevers uppfattningar om utomhuspedagogik i fritidshemmet2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka lärares upplevelser av att bedriva utomhuspedagogik i fritidshem. Studien riktar sig även mot elevers upplevelser av fritidshemmets utomhusmiljö.

  Frågeställningar:

  • Hur arbetar lärarna med utomhuspedagogik i fritidshem?
  • Vilka möjligheter och begränsningar upplever lärarna att det finns för att bedriva utomhuspedagogik i fritidshem?
  • Hur upplever äldre elever i fritidshem utomhusmiljön? 

  Studien har sin utgångspunkt i kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer använts som datainsamlingsmetod. Deltagarna i studien är fyra lärare och sex elever på två fritidshem. Resultatet visade att fritidshemmen är utomhus varje dag och de utgår främst ifrån elevernas behov och intressen när de planerar verksamheten. Lärarna ser möjligheter med att bedriva utomhuspedagogik då de anser att det som går att göra inomhus kan göras utomhus. Begränsningar som framkom var att kollegornas olika prioriteringar påverkar arbetsområdet samt att skolgården, planeringstiden och ekonomin sätter begränsningar. Eleverna anser att skolgården är anpassad mer för de yngre eleverna och uttrycker behovet av att utmanas, upptäcka nya platser samt få lugn och ro. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Adlemo, Anders
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Department of Computer Science and Informatics.
  Almusaed, Amjad
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Construction Engineering and Lighting Science.
  Conway, Patrick L. J.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Materials and Manufacturing.
  Hansen, Åsa
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Physics and Mathematics and Chemical Engineering.
  Rico-Cortez, Marisol
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Product Development, Production and Design.
  Hybrid education: A critical review into challenges and opportunities2023In: Proceedings of the International CDIO Conference, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet , 2023, p. 857-865Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Hybrid education is a complex combination of simultaneous face-to-face and online teaching. This model of teaching comes with a wide range of benefits, primarily being able to offer the same content to a wider audience. Hybrid education became an effective form of teaching during the COVID-19 pandemic. In these post pandemic years, the benefit of hybrid education can still be utilized, allowing for improved flexibility in teaching schedules, engaging students in interactive learning, bringing online students closer to the teacher and face-to-face students, and offering education to students who could not otherwise participate. However, with all the benefits of hybrid education, there are some significant challenges which restrict the implementation or hinder the full potential of hybrid education. Some key challenges are student engagement from the online students with the teacher as well as with other students, technological requirements, physical classroom set-up, education of the teachers, and time investment in re-structuring courses. In this article, we review the challenges of hybrid education, strategies to address these challenges focusing on implementation and effectiveness, as well as evaluating student feedback from students at Jönköping University that have been a part of hybrid education. 

 • 14.
  Adolfsson, Linnéa
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  Holgersson, Molly
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  "Det vi gör det gör ju barnen också": En kvalitativ intervjustudie med förskollärare om deras arbete med värdegrunden inom arbetslaget2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att få en uppfattning om hur medvetna förskollärare är om deras eget arbete med värdegrunden inom arbetslaget och om de ser en inverkan på barngruppen. Följande frågeställningar behandlas i studien: Hur beskriver förskollärarna samsynen på värdegrundsarbetet i arbetslaget? Samt hur beskriver förskollärarna att arbetslagets värdegrundsarbete återspeglar sig i barngruppen?  

  Studien har utgått från det sociokulturella perspektivet och genomfördes med kvalitativa intervjuer tillsammans med sex yrkesverksamma förskollärare. Empirin har analyserats med tematisk analys utifrån följande tre teman: värdegrund och samsyn, värdegrund i arbetslaget samt återspegling i barngruppen.

  Resultatet visar att genom diskussioner och revideringar bildar förskollärarna en medvetenhet om deras arbete med samsynen och värdegrunden. Likaså den inverkan arbetslaget kan ha på barngruppen som gestaltas när barnen imiterar förskollärarnas handlingar och beteenden. Resultatet visar även att förskollärarna har svårigheter med att förklara deras eget arbete med värdegrundsfrågorna inom arbetslaget.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Agnell, Julia
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Shabo, Martina
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Motivation, motstånd och möjligheter inom tidig skrivutveckling: En litteraturstudie om hur skrivutvecklingen för elever i allmänna skrivsvårigheter kan främjas genom fonologisk medvetenhet och strukturerad skrivundervisning2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Litteraturstudien undersöker hur allmänna skrivsvårigheter relaterar till utvecklingen av fonologisk medvetenhet hos elever i grundskolans yngre åldrar. Litteraturstudien lyfter fram hur lärare kan strukturera sin undervisning för att främja den tidiga skrivutvecklingen. Genom bearbetning av forskningsartiklar inom området skapades en översikt som utgjorde en grund för en sammanställning av forskningsresultatet. Forskningen visar att elever i skrivsvårigheter behöver möta en välstrukturerad undervisning med fokus på att utveckla deras fonologiska medvetenhet. Läraren behöver en god förståelse för hur elevernas skrivförmåga utvecklas för att tidigt kunna stötta de elever som möter hinder. Lärarens inställning visar sig även ha en stor inverkan på elevernas motivation för att skriva. En elev som är motiverad i sitt skrivande tenderar att fortsätta utmana sig själv även vid motgångar. Utifrån de analyserade forskningsartiklarna konstateras att skrivande behöver få en mer central roll i den tidiga undervisningen, trots att läsning och skrivande samspelar.

  Download full text (pdf)
  Agnell & Shabo (2023)
 • 16.
  Ahl, Astrid
  et al.
  Umeå Universitet.
  Hill, Anders
  Göteborgs Universitet.
  Malmgren, Lise-lott
  Malmö Högskola.
  Nilhollm, Claes
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Other School Based Research.
  Wingård, Britta
  Specialpedagogik inom lärarutbildningen: En kartläggning utifrån kursplanerna inom de svenska lärarutbildningarna2006Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 17.
  Ahl, Helene
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Introduction: Nordic perspectives on human resource management2019In: Human resource management: A Nordic perspective / [ed] Helene Ahl, Ingela Bergmo Prvulovic & Karin Kilhammar, London, UK: Routledge, 2019, p. 1-13Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  The Nordic countries consistently rank in top positions of the best places to live and work in the world. They have resilient economies, a well-educated workforce, high labour market participation, job security, and encompassing welfare systems and are facilitated by an institutional context characterised by trust and transparency. Nordic HR practices are embedded in a tradition of workplace democracy, flat organisations, low power distance, open and informal communication, codetermination, and close cooperation between management and labour unions. But the Nordic countries are also embedded in the global economy. This book offers insights into how Nordic HRM responds to global challenges, such as demographic changes, migration, or skills shortages that necessitate inclusionary HR strategies focussed on workforce development.

 • 18.
  Ahl, Helene
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  La teoría de la motivación como el poder disfrazado2010In: Foucault y el aprendizaje permanente. Gobernando el sujeto / [ed] A. Fejes & K. Nicoll, Xàtiva: Ediciones del CREC , 2010, p. 231-248Chapter in book (Other academic)
 • 19.
  Ahl, Helene
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Motivation and adult education: a problem solver or a euphemism for direction and control?2005In: Paper presented at the Nordic Conference on Adult Education, Turku, Finland, 2005Conference paper (Refereed)
 • 20.
  Ahl, Helene
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Motivation in adult education: A problem solver or a euphemism for direction and control?2006In: Paper (2nd edition) presented at workshop on Fouculdian perspectives on adult education. Nyköping, Sweden, 2006Conference paper (Other academic)
 • 21.
  Ahl, Helene
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Motivation in adult education: A problem solver or a euphemism for direction and control?2006In: Paper (3rd edition) presented at the Nordic Education Research Association, Örebro, Sweden, 2006Conference paper (Other academic)
 • 22.
  Ahl, Helene
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Motivation in adult education: A problem solver or a euphemism for direction and control?2006In: International Journal of Lifelong Education, ISSN 0260-1370, E-ISSN 1464-519X, Vol. 25, no 4, p. 385-405Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Adults' motivation to participate in continued education is of immediate interest, as lifelong learning is now considered as the solution to the pressing problems of increased levels of unemployment, not least among unskilled workers. Many theories concerning motivation and adult education maintain that individuals are innately motivated to learn, and conclude that motivation problems result from various dispositional, situational and structural impediments. If such barriers are removed, adults will be naturally motivated to educate themselves. This article argues against these theories and maintains that motivation should not be regarded as something residing within the individual. It is rather a construct of those who see it lacking in others. A critical reading of the literature shows how motivation theory stigmatizes people held ‘unmotivated’ in that the theories ascribe motivation problems to the individual, while assuming the basis upon which the problem is formulated for granted, and making those who formulate the problem invisible. Instead of a problem solver, motivation becomes a euphemism for direction and control. This article suggests that motivation should be seen as a relational concept, rather than as residing within the individual. Adults' motivation, or lack of this, is best understood in relation to those who formulate the problem. Instead of asking what motivates adults to study, research should focus on who states that this is a problem, and why, and the reasons for this conclusion. This approach makes the operations of power visible, and demonstrates how the discourse of lifelong learning, as a necessary political response to economic and technological determinism, constructs adults as inadequate.

  Download full text (pdf)
  Accepted Manuscript
 • 23.
  Ahl, Helene
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Motivation och vuxnas lärande: en kunskapsöversikt och problematisering2004Book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 24.
  Ahl, Helene
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  The construction of the adult learner in motivation theory2007In: Adult education - liberty, fraternity equality?: Nordic views on lifelong learning, Turku: Finnish Educational Research Association , 2007, p. 139-160Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 25.
  Ahl, Helene
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  The equality work that needs to be done2019In: Human resource management: A Nordic perspective / [ed] Helene Ahl, Ingela Bergmo Prvulovic & Karin Kilhammar, London, UK: Routledge, 2019, p. 105-118Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Gender inequality continues to exist in many organisations, which leads to dysfunctional workplaces and an underexploitation of existing competence. The chapter discusses the most common failures in enforcing gender equality and explains terms such as glass ceiling and vertical-, horizontal-, and internal gender segregation. The chapter examines and deconstructs the most common arguments that are present in the debate on gender equality and ends with an argument for justice, but with a new twist: people who feel that they have been treated unjustly also take up an adversarial stance towards the organisation, irrespective of their gender. Justice is thus a matter of proper resource utilisation.

 • 26.
  Ahl, Helene
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Bergmo-Prvulovic, IngelaJönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.Kilhammar, KarinJönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell. Linnaeus University, Sweden.
  Human resource management: A Nordic perspective2019Collection (editor) (Refereed)
 • 27.
  Ahl, Helene
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Hedegaard, Joel
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Golding, Barry
  Federation University, Australia.
  How the idea of a Men’s Shed travels to Scandinavia2017In: Getting of wisdom – Learning in later life: International Exchange and Conferences, 2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Australia has around 1,000 Men’s Sheds – informal community-based workshops offering men beyond paid work somewhere to go, something to do and someone to talk to. They have proven to be of great benefit for older men’s learning, health and wellbeing, social integration, and for developing a positive male identity focusing on community responsibility and care. A Men’s Shed is typically self-organized and ‘bottom-up’, which is also a key success factor, since it provides participants with a sense of ownership and empowerment. Men’s Sheds are now spreading rapidly internationally, but the uptake of the idea varies with the local and national context, and so too may the consequences. Our paper describes how the Men’s Shed travelled to Denmark, a country with considerably more ‘social engineering’ than in Australia, where Sheds were opened in 2015, via a ‘top-down’ initiative sponsored by the Danish Ministry of Health. Using data from the study of the web pages of the Danish ‘Shed’ organizations, from interviews with the central organizer, and from visits and interviews with participants and local organizers at two Danish Men’s sheds, we describe how the idea of the Men’s Shed on the Australian model was interpreted and translated at central and local levels. Preliminary data indicate that similar positive benefits as in Australia may result, provided that local ownership is emphasized.

 • 28.
  Ahl, Helene
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Hedegaard, Joel
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Golding, Barry
  Federation University, Australia.
  The Nordic translation of “Men’s Shed”, a gendered model for adult learning2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Research topic/Aim:

  The purpose of this paper is to highlight empirical examples of habilitation effects of an adjusted education for young adults with high-functioning autism. Our paper draws upon findings from a project researched - an IT education called the IT-track  - which is an example of an initiative that has had the intention to help to break the isolation and exclusion in favor of inclusion. The IT-track started in January 2012 and is founded by The European Social Fund (ESF), Region Jönköping, Höglandet’s Coordinating Association and Eksjö Municipality. It targets young people diagnosed with high-functioning autism between 19-30 years old. The IT-track offers upper secondary and university courses in programming, CAD and computer systems, as well as internship experience.

  Theoretical/Methodological framework

  • Supported education
  • Supported employment
  • Sense of coherence

  The study is inspired by ethnographic methodology (Hammersley & Atkinson, 2007), where researchers reside within the environments and situations they want to learn about. Data was collected by way of participant observations, natural conversations, research interviews with students and one focus group interview with the staff (van Manen, 1990). The different data collection methods complemented each other and, taken together, provide a rich description of the students’ experiences of the IT-track.

  Expected findings:

  The context of the present study is focused on (i) the students’ experiences of the IT-track, (ii) the students’ previous school experiences, and (iii) how they relate to their future. The findings involve:

  • Identified adjustments at the IT-track
  • To get structure in everyday life
  • To function better socially with others 
  • Extended horizons of possibility
  • Employment and internship

  Relevance for Nordic adult education and learning research:

  The findings have relevance for Nordic adult education and learning research due to a prior lack of research into Asperger syndrome and education of younger adults. This paper highlights the need for a better understanding of how environments can be adapted in order to be supportive and contributing to learning and habilitation.

 • 29. Ahlin, Maria
  et al.
  Jansson, Evelina
  Förskolans inomhusmiljö - en plats för fysisk aktivitet?: En kvalitativ studie om möjligheterna kring fysisk aktivitet i förskolans inomhusmiljö.2021Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare förhåller sig till fysisk aktivitet inomhus.De frågor som väglett studien är följande: Vilken syn har förskollärare på sitt ansvar gällandefysisk aktivitet i förskolans inomhusmiljö? Hur hanterar förskollärare barnens spontanafysiska aktivitet i förskolans inomhusmiljö? Hur planerar förskollärare för fysisk aktivitet iförskolans inomhusmiljö? Vilken syn har förskollärare på möjligheter i förskolansinomhusmiljö? Studien utgår ifrån en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuergenomförts. Studien använder sig av innehållsanalys som metod där skillnader och likheterurskiljs. Genom induktiv analys har det transkriberade materialet sorterats genom kodningtill teman. Studiens resultat visar att förskollärarna anser att deras ansvar gällande fysiskaktivitet i inomhusmiljön är viktigt och att förskollärarna har flera strategier för att bemötabarnens spontana fysiska aktivitet. Resultatet visar även att det finns faktorer som påverkarplaneringen av den fysiska aktiviteten inomhus men att förskollärarna beskriver flerapositiva faktorer med att utföra fysisk aktivitet inomhus. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Ahlnér, Matilda
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Teaching and Learning Language, Literature and Media.
  "Vi tar in hela världen i klassrummet": En studie om hur lärare beskriver att de arbetar för att ta vara på flerspråkiga elevers språkliga och kulturella erfarenheter i undervisningen2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  According to the Swedish curriculum the teaching in school must proceed from the pupils’ earlier experiences, language and knowledge (Skolverket, 2016b). The aim with this study is to examine how teachers in grade 1-3 work to make use of multilingual pupils’ linguistic and cultural experiences in a classroom where several languages and cultures are represented. In fulfilling the aim of this study, following questions where given: How do teachers describe that they are working to give the pupils’ linguistic and cultural experiences space in their teaching and in the physical classroom environment?  Which approach is expressed about how much space the pupils’ linguistic and cultural experiences should be offered in the teaching?

  This study is a qualitative study where four teachers have been interviewed, classroom environments have been photographed and educational planning has been reviewed. The material has been analysed by an intercultural and post-structural perspective. The result shows that to gain knowledge about the pupils’ earlier experiences teachers must build relationships with the pupils, which often happens outside the classroom environment. Digital tools and mother tongue tutors are important in the work in making use of the pupils´ different languages in the classroom. The teachers in the study see multilingual and multiculturalism as a resource and they mean that several cultures and languages in a class enrich the teaching. Lastly the result shows that the teachers experience difficulties when it comes to making use of pupils’ earlier experiences in mathematics

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Ahlström, Cecilia
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Bergdahl, Margareta
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Jagborn, Camilla
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  "Det borde vara skolans hjärta": En kvalitativ studie av lärares syn på skolbibliotekets roll i den pedagogiska verksamheten2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie är att undersöka lärares syn på skolbiblioteket och dess funktion samt om samverkan mellan lärare och skolbibliotekarie sker. Vi vill även undersöka om man kan se något samband mellan de ämnen läraren undervisar i och hur de använder skolbiblioteket.

  Våra frågeställningar är följande:

  • Hur ser lärare på skolbibliotekets roll i den pedagogiska verksamheten?

  • Samverkar lärare och skolbibliotekarier?

  • Kan man se något samband mellan de ämnen läraren undervisar i och hur de använder skolbiblioteket?

  För att få svar på våra frågor har vi utfört en enkätundersökning med öppna frågor på två skolor med lärare som undervisar i år 2–6. Vi lämnade ut 50 enkäter varav 36 besvarades, detta gav en svarsfrekvens på 72 %.

  Resultatet visar att lärarna i vår studie generellt ser skolbiblioteket som en mycket viktig del i skolans verksamhet. Resultatet visar även att de som undervisar i svenska använder mycket skönlitteratur, de som undervisar i samhällsorienterade och naturorienterade ämnen använder mest facklitteratur. Skolbibliotekariens roll ses som viktig och betydelsefull, samarbetet med skolbibliotekarien påverkar synen av skolbiblioteket och är en avgörande faktor för hur det används.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 32.
  Alanko, Rosanna
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. Prosthetics and Orthotics.
  Oskarsson, Tina
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. Prosthetics and Orthotics.
  Kommunikation mellan patient och ortopedingenjör: En kvalitativ studie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En studie har genomförts med syftet att undersöka diabetespatienters tolkning av informationen som ges av deras respektive ortopedingenjör under ett patientmöte samt undersöka vad ortopedingenjören anser sig ha förmedlat för information till patienten under patientmötet. Metoden i studien är kvalitativ där intervjuer med semistrukturerade öppna frågor har använts. I studien ingick två ortopedingenjörer samt två diabetespatienter. Efter avslutade intervjuer har materialet från intervjuerna analyserats och bildat kategorier. Dessa kategorier har sedan använts för att finna skillnader samt likheter mellan ortopedingenjörens och patientens tolkningar. Patientmötens har spelats in för att få möjligheten att se vart missförstånd uppstått. Genomgående i resultatet var att ortopedingenjören anser sig ha förmedlat mer information än vad patienten beskriver under intervjuerna. Några missförstånd upptäcktes men kommunikationen mellan parterna var god.  

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Alawarde, Mariam
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Lundberg, Tove
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Kommunikation i förskolan: En kvalitativ studie där förskollärare beskriver hur de kommunicera med barn och vårdnadshavare med annat modersmål2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 34.
  Albinsson, Elin
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Henrysson, Rebecka
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  I det digitaliserade klassrummet: En litteraturstudie om digitala verktygs påverkan på skrivinlärning i årskurs F-62023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie belyser digitala verktygs påverkan på elevers skrivinlärning i årskurs F-6. Syftet är att belysa forskning kring digitala skrivverktyg och deras påverkan på elevers skrivinlärning i årskurs F-6 samt pedagogers arbete. Studien är uppbyggd på vetenskapliga artiklar som valts fram genom en metaanalys. Valda artiklar resulterade i både internationella och nationella studier. Resultatet visar att digitala verktyg medför både utmaningar och möjligheter. Faktorer som har inverkan på hur väl de digitala verktygen används är bland annat både pedagogers och elevers kompetens kring verktygen samt elevernas motivation. Om eleverna känner sig motiverade bidrar det till ett större intresse för inlärning och vidare kunskapsutveckling. Möjligheten till en effektiviserad undervisning ges när eleverna arbetar mer självständigt om både eleverna och pedagogerna utvecklar den digitala kompetensen. Samtidigt kan inte det ena inlärningssättet utesluta den andra, utan undervisningen måste anpassas utifrån lektionens syfte, elevens behov och användningsområde med det digitala verktyget i undervisningen. Olika studier synliggjorde både för- och nackdelar med undervisning som genomförs med och utan digitala verktyg. En fördel som studierna lyfte var att med hjälp av digitala verktyg ges möjligheten till att eleverna kan lyssna på det de skrivit för att sedan redigera. En nackdel som studierna kom fram till vara att både eleverna och pedagogerna måste ha tillräckligt god digital kompetens för att verktygen ska vara effektiva vilket kan vara en utmaning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Al-Botani, Nidaa
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Dawood, Maryam
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Digitala verktyg i modersmålsundervisningen: En kvalitativ studie om användning av digitala verktyg i ämnet modersmål ur lärarnas synvinkel2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Aldrin, Viktor
  et al.
  PIL-enheten, Göteborgs universitet.
  Keller, Christina
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Business Informatics.
  Kursguider, kursinstruktion och kursbeskrivning: Ett rundabordssamtal om kursguidepraktiker i högre utbildning2012Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vad ska en kursguide eller kurs-PM innehålla? Hur bör ett sådant dokument struktureras? Kursguider har som instruktionsdokument kommit att bli allt mer viktiga som dokument i undervisning på universitet och högskolor och utvecklats till att bli ett semiofficiellt dokument mellan kursplanernas formella nivå och undervisningens mer informella nivå (jfr Robinson 2011, Rowan & Correnti 2009). Ett exempel på detta är att betygskriterier tenderar att flyttas från kursplaner till kursguider. Som område ligger kursguidepraktiker nära den utveckling som sker inom kursplaneområdet och har i likhet med denna ett tydligt fokus på Constructive Alignment eftersom mål i kursplanen förklaras och konkretiseras i studieguiden (Martone & Sireci 2009). Utvecklingen av kursguider måste därför ha ett tydligt kvalitetsperspektiv med goda möjligheter till transparens och granskning (Porter 2002). En annan central aspekt av kursguidepraktiker är de sätt på vilket IKT kommit att påverka utvecklingen av kursguider. På vilka sätt kan lärplattformar och digitala medier användas? Digitala tekniker ger idag möjlighet att gå bortom ett papperstänk vad gäller instruktioner med ett enkelriktat budskap till att istället utgöra grund för interaktivitet och medskapande mellan lärare och student. Kursens gång kan därmed påverka utformningen av kursguiden som alltså blir både kommunikation, instruktion och dokumentation kring kursens mål och genomförande. Kursguider som forskningsområde är ett område med omfattande forskning vad gäller kursplanekonstruktion och instruktionsdesign (för en forskningsöversikt, se Roher & Pashler 2010), men med i stort sett obefintlig forskning om dess praktiker.

  Rundabordssamtalet kommer att ske i form av ett samtal mellan högskolepedagoger från västsvenska högre lärosäten. Målgruppen för rundabordssamtalet är dels pedagogiska ledare och dels undervisande lärare. Rundabordssamtalet är ett led i projektet Bättre Studieguider på Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL) vid Göteborg universitet och det utbyte som påbörjats mellan västsvenska universitet och högskolor kring erfarenheter och idéer om kursguidepraktiker.

 • 37. Alerby, Eva
  et al.
  Kansanen, PerttiKroksmark, TomasJönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School Based Research and Professional Development.
  Lära om lärande2000Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 38. Alexandersson, Mikael
  et al.
  Kroksmark, Tomas
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School Based Research and Professional Development.
  Utvärdering och skolutveckling: en hjälpreda1984Book (Other academic)
 • 39.
  Almers, Ellen
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Sustainable Development and Science education.
  Pathways to Action Competence for Sustainability - Six Themes2013In: The Journal of Environmental Education, ISSN 0095-8964, E-ISSN 1940-1892, Vol. 44, no 2, p. 116-127Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  What promotes action competence for sustainability? This question is phenomenologically explored through researching in depth the life stories of three Swedish young adults who for several years have limited their own ecological footprints, led environmental initiatives of activist character, engaged in ecosystem protection, and participated in advanced non-activism in the public sphere. Narrative analyses of their life stories have resulted in six common themes: emotions creating a desire to change conditions; a core of values and contrasting perspectives; action permeation; feeling confident and competent with what one can contribute; trust and faith from and in adults; and outsidership and belongingness.

 • 40.
  Almers, Ellen
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Sustainable Societies (SUS), Sustainability Education Research (SER).
  Review of existing literature about earlyl anguage development in nature2023In: Early language development in nature: Theoretical handbook / [ed] S. Waite & P. Askerlund, Ljubljana: Center šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) , 2023, p. 57-59Chapter in book (Other academic)
 • 41.
  Almers, Ellen
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Learning Practices inside and outside School (LPS), Sustainability Education Research (SER).
  Askerlund, Per
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Learning Practices inside and outside School (LPS), Sustainability Education Research (SER).
  Kjellström, Sofia
  Jönköping University, School of Health and Welfare, The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ADULT. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ARN-J (Aging Research Network - Jönköping). Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. IMPROVE (Improvement, innovation, and leadership in health and welfare).
  Why forest gardening for children? Swedish forest gardeneducators' ideas, purposes, and experiences2018In: The Journal of Environmental Education, ISSN 0095-8964, E-ISSN 1940-1892, Vol. 49, no 3, p. 242-259Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Utilizing forest gardens as urban settings for outdoor environmental education in Sweden is a new practice. These forest gardens combine qualities of a forest, e.g., multi-layered polyculture vegetation, with those of a school garden, such as accessibility and food production. The study explores both the perceived qualities of forest gardens in comparison to other outdoor settings and forest garden educators’ ideas, purposes, and experiences of activities in a three-year forest gardening project with primary school children. The data were collected through interviews and observations and analyzed qualitatively. Four reported ideas were to give children opportunities to: feel a sense of belonging to a whole; experience self-regulation and systemic dependence; experience that they can co-create with non-human organisms; and imagine possible transformation of places. Four pedagogical forest garden features are discussed.

 • 42.
  Almqvist, Lena
  et al.
  Mälardalens högskola.
  Malmqvist, Johan
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Special Education.
  Nilholm, Claes
  Malmö högskola.
  Vilka stödinsatser främjar uppfyllelse av kunskapsmål för elever i svårigheter? – en syntes av meta-analyser2015In: Tre forskningsöversikter inom området specialpedagogik/inkludering / [ed] Vetenskapsrådet, Stockholm: Vetenskapsrådet , 2015, p. 1-122Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  This review is a synthesis of results from meta-analyses. Meta-analyses are reviews in which certain statistical methods are used to calculate effect sizes based on intervention studies. Mainly, effect sizes are used to synthesize results from experimental studies focusing on similar research questions. The aim of this review was to compile research about interventions promoting achievement goals of students in need of special support. More specifically we have studied what pedagogical methods relate to achievement goals for this group of students. These methods are defined as general pedagogical interventions as well as subject-specific pedagogical methods within the subjects reading and writing and mathematics.

  Download full text (pdf)
  Fulltext
 • 43.
  Almroth, Maria
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School age educare.
  Malmström, Louise
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School age educare.
  "Du är en vuxen kompis": En kvalitativ studie om lärare i fritidshems beskrivningar av relationsarbete i fritidshem2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Almroth, Sofia
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Kangeryd, Ida
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Kan du läsa om du inte förstår vad du läser?: En studie kring hur lärare i årskurs ett till tre beskriver läsförståelse2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur sex lärare i årskurs ett till tre beskriver sitt arbete med läsförståelse samt betydelsen av att ha en god läsförståelse. En kvalitativ metod har använts i form av intervjuer med de sex lärarna, vilka alla är behöriga att undervisa i ämnet svenska. Datamaterialet har analyserats med utgångspunkt i ett fenomenologiskt perspektiv där vi utgått ifrån de två frågeställningarna:

  • Hur beskriver sex lärare i årskurs ett till tre att de arbetar med läsförståelse?

  • Hur beskriver de sex lärarna läsförståelsens betydelse för eleverna?

  Resultatet av studien visar att lärarna arbetar med läsförståelse i olika stor omfattning men alla understryker vikten av att läsa med förståelse och inte enbart med flyt. Lärarna anser att läsförståelse är essentiellt för att eleverna ska kunna fungera i dagens informationssamhälle, men även för deras vidare utbildning och yrkesval. Studien visar även vilka metoder och strategier lärarna använder i undervisningen för att stärka läsförståelsen, där LTG och Reciprok undervisning är två återkommande metoder.

  Download full text (pdf)
  Kan du läsa om du inte förstår vad du läser?
 • 45.
  Almusaed, Amjad
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Construction Engineering and Lighting Science.
  Almssad, Asaad
  Karlstad Univ, Dept Engn & Chem Sci, S-65188 Karlstad, Sweden..
  Yitmen, Ibrahim
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Construction Engineering and Lighting Science.
  Homod, Raad Z. Z.
  Basrah Univ Oil & Gas, Dept Oil & Gas Engn, Basra 61004, Iraq..
  Enhancing Student Engagement: Harnessing "AIED"'s Power in Hybrid Education - A Review Analysis2023In: Education Sciences, E-ISSN 2227-7102, Vol. 13, no 7, article id 632Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  Hybrid learning is a complex combination of face-to-face and online learning. This model combines the use of multimedia materials with traditional classroom work. Virtual hybrid learning is employed alongside face-to-face methods. That aims to investigate using Artificial Intelligence (AI) to increase student engagement in hybrid learning settings. Educators are confronted with contemporary issues in maintaining their students' interest and motivation as the popularity of online and hybrid education continues to grow, where many educational institutions are adopting this model due to its flexibility, student-teacher engagement, and peer-to-peer interaction. AI will help students communicate, collaborate, and receive real-time feedback, all of which are challenges in education. This article examines the advantages and disadvantages of hybrid education and the optimal approaches for incorporating Artificial Intelligence (AI) in educational settings. The research findings suggest that using AI can revolutionize hybrid education, as it enhances both student and instructor autonomy while fostering a more engaging and interactive learning environment.

 • 46.
  Almén, Lars
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Communication, Culture and Diversity (CCD).
  Bagga-Gupta, Sangeeta
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Digital tools and social-ecological sustainability: Going beyond mainstream ways of understanding the roles of tools in contemporary eduscapes2023In: Frontiers in Education, E-ISSN 2504-284X, Vol. 8, article id 1147402Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  All education in Sweden, or the Swedish eduscape, is permeated by discourses of compensation and inclusion, conceptualized in this study as a one-school-for-all ethos or perspective. This ethos contributes to a social-ecological framing, wherein the intentions are a society where everyone can participate as active members. This study scrutinizes the governmental strategy of 2017 to digitalize the Swedish educational system based on a one-school-for-all perspective. The study is framed by SWaSP (Second Wave of Southern Perspective) theoretical ideas, with a special focus on positionings, languaging, timespaces, and epistemological-methodological dimensions, including ethics based on the entangled tenets of sociocultural, integrationist, and southern perspectives. Furthermore, this study is anchored in three research projects and one societal developmental project. Materials - e.g., video recordings, audio recordings, photos, artifacts, fieldnotes – from these projects have been generated through (n)ethnographic methods from different institutions in the Swedish educational landscape i.e., eduscape. These span across compulsory schools to Swedish for Immigrants (SFI), within Municipal Adult Education. Three themes have emerged in the multi-scalar data analysis from across settings: (i) intended inclusion, (ii) unintended exclusion, and (iii) intended exclusion. The first theme highlights how digital tools (DTs) create inclusion for students with special needs, or those who are new to the named-language Swedish, in the classroom community, thus contributing to social-ecological sustainability. The second theme illustrates how DTs intended for inclusion in classroom practices morph into tools of exclusion for individuals in mainstream classrooms. The third theme highlights how students in the Swedish eduscape are intentionally excluded from mainstream classrooms. We argue that a social-ecological sustainable stance troubles the division of eduscapes into “mainstream” and “other” settings in contemporary societies, calling for the inclusion of all students irrespective of their positionalities. Our findings highlight that multimodal use of DTs potentially can facilitate inclusion, by providing tools where individual students can participate in and contribute to teaching and learning—what we frame as a third position of classroom organization.

 • 47.
  Almén, Lars
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Bagga-Gupta, Sangeeta
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Learning Practices inside and outside School (LPS). Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Communication, Culture and Diversity (CCD).
  Discourses and practices regarding digital tools. Unintended tools for exclusion in educational contexts?2021Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This study builds on a multi-scale ethnography of policies and mundane lives of lower secondary students and teachers with a specific emphasis on recent digitalization initiatives in Swedish schools. The study aims to illuminate the discourses and processes of inclusion and exclusion within contemporary educational digitalization initiatives whose intentions relate to a one-school-for-all agenda. Sociocultural perspectives have been a key point of departure and the discourse analytical framework of Nexus Analysis has been used as a guiding analytical lens. Participant’s deployment of digital tools in educational settings have been scrutinized through interviews, classroom audio and video recordings, and other ethnographic data. In addition, the study draws on analysis of national and school policies related to digitalization initiatives and Sweden’s one-school-for-all ethos. These data come from the research project Digitalization Initiatives, and Practices (DIP, www.ju.se/ccd/dip) where a key focus is the digitalization of the Swedish school system from a perspective of inclusion and exclusion.

  With a point of departure in the one-school-for-all discourse, the Swedish school system rests on values like inclusion and compensation – inclusion for all students, irrespective of background, disabilities etc., and compensation of various types of functional disabilities. Framed by the one-school-for-all discourse, Information and Communication Technology (ICT) is considered both a tool for inclusion and a compensatory tool in the Swedish school. Therefore, students (and teachers) with documented special needs have had access to digital tools like laptop computers or iPads for quite some time. However, due to the high degree of independence that individual schools and teachers enjoy, access to and usage of digital tools among students without documented special needs is reported to differ considerably, sometimes within the same school. Such previous findings across previous studies led the Government of Sweden to initiate a strategy to digitalize the entire Swedish school system in 2017. This strategy has had three key focus areas:

  1. Digital competence for all in the school system.
  2. Equal access and usage.
  3. Research and follow-up about the possibilities of digitalization.

  The first two focus areas highlight the inclusive ambitions of the one-school-for-all discourse. Many secondary schools have started teaching computer knowledge, and the Swedish National Agency for Education (Skolverket) has included affordances and constraints of the digitalization of society in the curricula of different subjects, in particular in the curriculum of mathematics where programming became an integrated part, as a means to fulfill the first focus area of the strategy. A majority of Swedish secondary schools today provide students with digital tools, with the result that the one computer per student ratio has increased dramatically, as a response to the second focus area. However, for students who are diagnosed with a functional disability, an initiative to digitalize the entire student population in a school, creates a paradoxical scenario of exclusion. Thus, as the following examples from our analysis suggest, digital tools for inclusion appear to have turned into tools for exclusion in Swedish lower secondary schools.

  1. Before the digitalization initiative, students with special needs were often the only students in the classroom with their own digital tools. This marked them as students with special needs, even thoughthe digital tools provided features which made it possible for them to study at the same pace as their non-marked peers. When all students received digital tools within the framing of the digitalization strategy, the effect was that the compensatory advantage for the students with special needs decreased and they started experiencing a lagging behind effect in educational settings.
  2. An outcome of the digitalization strategy was that many schools stopped buying paper editions of textbooks in order to be able to reserve resources for the procurement of digital tools and other digital resources. Therefore, students are currently required to use digitalized textbooks. This offers the possibility to use digital features like text-to-speech, i.e. the written text is synthetically read aloud. Wearing headphones, the students listen to the texts simultaneously while they may read it on their individual screens, something that is easier for students with diagnoses like dyslexia, or those who are new to the named language Swedish. However, the combination of digital tools and headphones tempts students to engage with non-school tasks (like scrolling Spotify playlists or watching YouTube videos) instead of reading an assigned text. This results in students who best need time to study lagging behind in school tasks.

  Discourses of compensation and inclusion circulate in the Swedish school system. However, for students with special needs these discourses can imply a further exclusion if this means a compensation and inclusion for mainstream students. After the digitalization strategy was implemented, digital tools have become an integrated part of the Swedish lower secondary classrooms. For students with special needs, digital tools can function as compensatory measures and facilitate learning. However, this study suggests that digital tools for everyone can become counter-productive for students who are marginalized to begin with.

  Our analysis highlights and troubles the binary dichotomies of being abled and disabled, or what being a student with special needs implies as compared to those who do not have any diagnoses or special needs. When functionally disabled students or students with special needs are seen as “problems” who can be “fixed” with digital tools, the tools themselves risk becoming hindrances for the students’ educational development. To come to terms with this, students, regardless of prerequisites, need to be understood as individuals with individual needs, and whose needs call for individual solutions that are part of solutions for all students. This study also highlights how a discourse analytical framework of Nexus Analysis can be used to shed light on complex social relationships across different types of data.

 • 48.
  Almén, Madeleine
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Eriksson, Julia
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  "Man kan verkligen se hur viktig leken är för livet": En kvalitativ studie om förskollärares beskrivningar av lekens betydelser och förutsättningar i förskolan ur ett sociokulturellt perspektiv.2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att genom förskollärares beskrivningar bidra med kunskap om lekens betydelser och förutsättningar i förskolan och utgår från två frågeställningar. Dessa är: Hur beskriver förskollärare lekens betydelser i förskolan och hur beskriver förskollärare lekens förutsättningar i förskolan? Studien har sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet där fyra begrepp har valts ut, och fokuserats på i studiens bakgrund och diskussion. Studien har genomförts med en kvalitativ metod där enskilda semistrukturerade intervjuer gjorts med sex legitimerade förskollärare. I studiens resultat beskriver förskollärarna leken som öppen och hur den alltid finns med på förskolan. Det framkommer också i beskrivningarna att leken har en betydande roll för barns lärande och sampel. Förskollärarna beskriver att tid och miljö är viktiga förutsättningar för leken i förskolan. De nämner också vikten om förskollärares förhållningssätt till lek och vad det bidrar med. Leken ses enligt förskollärarna som ett värde som öppnar upp för möjligheter i barnets värld. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Almén, Oscar
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Thörnow, Johan
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Interaktiva skrivtavlor: Erfarenheter från matematiklärare i Jönköping med omnejd.2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien har  undersökt matematiklärare på gymnasiet och deras erfarenheter från att använda interaktiva skrivtavlor (Smartboard, Activboard & Teamboard). Åtta lärare har blivit intervjuade i en kvalitativ undersökning med fenomenografiskt fokus.

  Det blir idag allt mer populärt med interaktiva skrivtavlor i svenska skolor. Många skolor har valt att satsa mycket pengar på att installera interaktiva skrivtavlor, trots att det råder delade meningar om huruvida det finns något samband mellan tavlorna och förhöjda elevprestationer. Skolan har under många år haft en hög förväntan på IT. Trots att flera av de undersökta lärarna i studien är positiva så finns det också många negativa erfarenheter att ta lärdom av. Inte minst ifrågasätts hur man infört tekniken på de olika skolorna och vilka intressen som ligger bakom. I studien kan du läsa om goda användningsexempel i matematikundervisningen. Du kan också ta del av de begränsningar som lärare upplever att tavlan har då den används i matematiken. Lärare diskuterar bland annat följande teman; förberedelse, spara och publicera, motivation och skriv- och rithjälp.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 50.
  Alnervik, Karin
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Preschool Education Research.
  "Men så kan man ju också tänka!": Pedagogisk dokumentation som förändringsverktyg i förskolan2013Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis, is about pedagogical documentation as a tool for transformation in preschool. The aim is to understand learning and transformation in, and of, preschool practice where pedagogical documentation has been used as a tool during a longer period of time.

  Empirical data consists of texts by, and conversations with, personnel working at four preschool units who cooperated around a mutual project initiated by the Reggio Emilia Institute; a project where pedagogical documentation was a central tool. The study focuses on organizational issues and transformation, as statements about this appeared to be important in the participants' conversations.

  The analysis is made in three steps. Data was put together into three themes. The three themes are: 1) a changed practice 2) experiences ofworking with documentation, and 3) to organize for exploratory learning. Then, an analysis was made giving an account of participants’ descriptions of working with pedagogical documentation as a joint trip, especially making use of Engeström’s model of an activity system and expanded learning, described metaphorically as a black box. Finally, Wartofsky’s theory on primary, secondary, and tertiary aspects of a tool is used. Thus, pedagogical documentation was illustrated from many different perspectives.

  The result shows that working with pedagogical documentation has led to preschool teachers discussing epistemological and ontological questions. This in turn led to preschool teachers starting to act differently in pedagogical practice, where acting differently became a trigger for revealing contradictions in the activity system, which participants describe as being solved over time. So, organization of preschool practice had changed on a unit level as well as on a preschool level including the children. Among other things, teacher teamwork has expanded when working with pedagogical documentation. The expanded team has meant that stories from the documented material have come in motion through analysis in several stages. Stories in motion, and pedagogical documentation perceived as seen from different perspectives, can be described as a complex tool.

  Download full text (pdf)
  fulltext
1234567 1 - 50 of 1658
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf