Endre søk
Begrens søket
1 - 12 of 12
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Andersson, Rickard
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Dagvattenhantering inom starkt hårdgjord radhustomt med jord av begränsade infiltrationsegenskaper.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Problemet med hårdgjorda ytor, som exempelvis asfalt och tak, är att de inte absorberar dagvattnet tillräckligt. Vidare leder detta till att gräsytor och andra absorberande ytor runt omkring måste ta hand om det dagvatten som inte de hårdgjorda ytorna kan tillvarata. Översvämningar i urbana miljöer har blivit allt vanligare på grund av kraftiga regn och stor andel hårdgjorda ytor. Detta leder till att ledningsnätet för dagvatten blir överbelastat. Därmed behövs väl fungerande utjämningsmagasin nära källan för att efterlikna naturens naturliga avrinningsförlopp. Målet var att utreda vilken eller vilka utjämningsmagasin som främst bör tillämpas i starkt hårdgjorda små radhustomter, med avseende på effektivitet, kostnad och underhåll, då jordmånen har begränsade infiltrationsegenskaper.

  Metod: De metoder som har använts för att svara mot målet är dokumentanalys, kvalitativ intervju och fallstudie. Dokumentanalysen fungerade som underlag för fallstudien och intervjuerna fungerade som bidragande empiri för fallstudien.

  Resultat: Det utjämningsmagasin som är att föredra är rörmagasin när anläggningsytan är begränsad och jordmånen har begränsade infiltrationsegenskaper.

  Konsekvenser: I problembeskrivningen beskrivs problemet med att det blir allt fler översvämningar i urbana miljöer på grund av de hårdgjorda ytorna och de kraftiga regnen. Vidare beskrivs det att ledningssystemet därför riskerar att bli överbelastat. Detta problem bekräftades även i intervjuerna. Arbetet löste inte vilket utjämningsmagasin som är att föredra för alla typer av fall, utan för fall där tomtytan är begränsad och där jordmånen har begränsade infiltrationsegenskaper. Lösningen på problemet är därför att rörmagasin är det utjämningsmagasin som är att föredra vid lokalt omhändertagande av dagvatten vid dessa förhållanden. Vid tillämpning av detta resultat i verkligheten rekommenderas det att använda kostnaderna per meter och utjämningsvolym per meter som finns i arbetet för att komma fram till hur lång sträcka som rörmagasinet behöver anläggas på för att uppnå önskad utjämningsvolym. Poängsättningen som har gjorts för underhållet kan däremot återanvändas till andra fall.

  Begränsningar: Resultatet är tillämpbart i liknande typfall som för fallstudien, alltså vid radhus där ytan för utjämningsmagasinet är begränsat och där jordmånen har begränsade infiltrationsegenskaper. I arbetet har ett diagram tagits fram där anläggningskostnaden per meter framgår för respektive utjämningsmagasin och ett diagram med utjämnad volym dagvatten per meter. Dessa diagram kan därför tillämpas på andra fall med små ytor men med lite andra mått på tomten. Därav är resultatet även tillämpbart på andra fall.

 • 2.
  Backström, Martin
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Wikström, Ludvig
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Effektivisering av ekologisk dagvattenhantering i stadsmiljö2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I Jönköping har problemet med översvämningar, erosion och materialtransport varit ett stort problem i Strömsbergsbäcken i Jönköpings kommun. Detta har tillviss del orsakats av ett ökat dagvattenutsläpp i bäcken, vilket skapar kraftigaflödestoppar då den ursprungliga fåran inte är ”dimensionerad” för den ökadevattenmängden. Syftet med arbetet är att effektivisera ekologisk dagvattenhantering i stadsmiljö med högt dagvattenutsläpp. Målet med arbetet är i sin tur att framställa underlag för hur ekologisk dagvattenhantering i stadsmiljö kan genomföras och att rapporten skall kunna ge värdefull kunskap till liknande sammanhang. För attuppfylla målet har följande tre frågeställningar utformats som utgör en väsentligdel av arbetet:

  • Hur kan belastningen på det allmänna dagvattennätet minskas?
  • Hur kan föroreningsföljderna av dagvattenavrinning i stadsmiljö minskas?
  • Vilka åtgärder är lämpliga för att effektivisera ekologisk dagvattenhantering i  Strömsbergsbäcken?

  Metoderna som använts för att besvara frågeställningarna är litteraturstudie, dokumentanalys och fallstudie. Resultaten visar på att vattenflödena från fyra av nio upptagningsområden som har sitt utlopp i Strömsbergsbäcken bör genomgå någon form av åtgärd som bromsar eller minskar dagvattenflödena innan det återgår till den naturliga vattencykeln. Dagvattenflödet kan minskas genom att anlägga åtgärder i området innan vattnet når vattendraget. Flödena kan också minskas genom åtgärder i anslutning tillbäcken, vid de utloppen där de största flödena förekommer. En väsentlig lösning för Strömsbergsbäcken är t.ex. att bygga om den befintliga branddammen, som ligger intill ett av utloppen, till en fördröjningsdamm för att bromsa en del av flödena i bäcken.

 • 3.
  Blekic, Demir
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Fritz, Adam
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Förslag på generell arbetsprocess för utredningar av befintliga dagvattendammar ur ett funktionellt perspektiv2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: I dagens läge byggs nya dagvattendammar för att magasinera dagvatten som överbelastar dagvattenledningssystemen och de befintliga dagvattendammarna förblir utan översyn. Eftersom klimatförändringar bidrar till att femårsregn kommer i en högre frekvens ökar flödet av dagvatten och orsakar att allt fler dagvattendammar kommer att bli underdimensionerade. För att bevara samhällsfunktioner utreds en generell arbetsprocess hur kommuner kan undersöka och bevara befintliga dagvattendammar. Metod: Metoderna som används är intervju, fallstudie och litteraturstudie. Intervju bidrar till att lösningar och förslag av undersökningsmetoder och åtgärdsförslag samlas in. Fallstudien utfördes på tre olika dagvattendammar och undersöker vilka undersökningsmetoder som kan användas. Att samla empiri i ett praktiskt fall bör bidra till att utredningens trovärdighet förstärks. De metoderna som användes i fallstudien är beräkningar, sedimentprovtagning och dokumentanalys från underlag av befintliga dagvattendammar. Med hjälp av litteraturstudie analyseras utredningens empiri med andra källor för att kontrollera empirins tillförlitlighet. Resultat: Ett flertal undersökningsmetoder och åtgärdsförslag analyserades. Tre undersökningsmetoder som passade en generell arbetsprocess var: flödesproportionell provtagning, sedimentprovtagning och dagvattenberäkningar med dagvattenmodellen Stormtac. Åtgärdsförslag som passade var: byggnation av en vall runt dammen för att utöka magasineringen, plantering av växter som tar upp näringsämnen och tungmetaller bundna i dagvattnet, utnyttja dagvattendammens form där dagvattendammens hydrauliska effektivitet utnyttjas maximalt samt anlägga fördamm med en makadamvall med vattenlevande växter. Konsekvenser: Flödesproportionell provtagning var tillförlitlig undersökningsmetod enligt intervju och litteraturstudie. Sedimentprovtagning av sediment i botten av inoch utlopp går att nyttjas i en generell arbetsprocess, men vissa föroreningshalter kan vara missvisande beroende på hur detaljerat sedimentprovtagningen görs. Dagvattenmodellen Stormtac och dess beräkningar kan nyttjas i en generell arbetsprocess eftersom Svenskt Vatten P110 (2016) bekräftar modellens beräkningar. Åtgärdsförslagen testades inte i verkliga fall, men effekten bekräftades i intervjun och litteraturstudien. Ett förslag på generell arbetsprocess kunde sammanställas. Stickprovstagning passar sämre in i en generell arbetsprocess. Begränsningar: Fallstudien har begränsats genom att utreda två metoder, varav den ena är dagvattenmodellen Stormtac och den andra är sedimentprovtagning. Utvalda föroreningar som tungmetaller, olja, kväve och fosfor analyseras. Studien avgränsas från att analysera hur recipienter påverkas av de befintliga dagvattendammar som studerats.

 • 4.
  Boo, Johan
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Magnusson, Nils
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Hållbar dagvattenhantering i brant terräng: En fallstudie av ett planerat bostadsområde i Gränna2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte Den ständiga förtätningen som sker i stadsmiljöer med en ökad mängd hårdgjord yta som resultat, tillsammans med framtida klimatförändringar innebär en mängd utmaningar som måste beaktas vid tillämpandet av en hållbar dagvattenhantering. För bostadsområden belägna i brant terräng tillkommer dessutom flera andra utmaningar där en ökad dagvattenvolym och dagvattenhastighet ökar risken för översvämningar och bidrar till en ökad halt av föroreningar i det avrinnande dagvattnet.

  Denna studie syftar till att identifiera lämpliga dagvattenlösningar för bostadsområden belägna i brant terräng.

  Metod: Metoderna som har använts för att uppnå målet med detta examensarbete har varit litteraturstudie, dokumentanalys, kvalitativa intervjuer samt beräkningar. En fallstudie av ett planerat bostadsområde i Gränna, Jönköpings kommun, har genomförts och resulterat i insamlandet av empirisk data.

  Resultat: Geotekniska, sociala, ekonomiska och juridiska faktorer måste beaktas vid implementering av en hållbar dagvattenhantering och för att på bästa sätt förhindra de skador som kan uppstå till följd av översvämningar av byggnader och anläggningar.

  Tillämpningen av hållbara dagvattenlösningar i syfte att fördröja och rena dagvatten är viktigt där branta terränglutningar ger upphov till stora dagvattenflöden, både för att minska översvämningsrisker men också för att minska föroreningshalter i recipienter orsakade av erosion. Ingen enskild lösning är tillräcklig för att säkerställa en hållbar dagvattenhantering, men genom en användning av dagvattenlösningar tillsammans med infiltrationsmetoder där markförhållandena tillåter, kan hållbarhet inom dagvattenhantering uppnås.

  Konsekvenser: Kunskapen, och i viss mån viljan, att implementera hållbara dagvattenanläggningar bör stärkas bland kommunerna och anläggningarna måste tillåtas ta plats i detaljplaneringsskedet. Vid nybyggnation av bostadsområden i brant terräng bör instängda områden och naturliga lågpunkter ej bebyggas utan istället användas som översvämningsytor. Infiltrationsmetoder bör användas i kombination med öppna dagvattenlösningar för att bättre hantera regn med varierande återkomsttider och för att minska erosionsskador.

  Begränsningar: Fallstudien har fungerat som ett praktiskt exempel och beräkningarna är inte är generellt giltiga, även om de med vissa justeringar går att applicera i liknande områden. Resultatet av litteraturstudien och intervjuerna går att tillämpa för bostadsområden i fler svenska kommuner där terränglutningen innebär en ökad vattenhastighet.

  Nyckelord: Brant terräng, dagvattendamm, erosion, infiltration, lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD), långsiktigt hållbar dagvattenhantering, svackdike.

 • 5.
  El Masry, Josef
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Alkazragi, Miher
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Ovidkommande dagvatten i spillvattenledningar - En fallstudie av dagvattenhantering i ett bostadsområde i Hok2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 6.
  Friberg, Rebecca
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Rödfyr - En utredning avanvändningsområden och hantering med fokus på ekonomi och miljö2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Rödfyr är gruvavfall från förbränning av alunskiffer. Materialet finns i naturen på många platser i Västra Götaland. Fram till 80-talet användes rödfyren som utfyllnadsmaterial men numera är användningen begränsad då materialet lakar tungmetaller. Mängden avfall som går till deponi skall minskas. Möjligheten att deponera rödfyrsmassor är därmed begränsad då områden med rödfyrshögar skall bebyggas. Syftet med denna studie är därför att öka kunskapen om hur rödfyrsmassor kan hanteras på ett miljömässigt och ekonomiskt sätt. Målet är att ge förslag på användningsområden och hanteringsmetoder för rödfyrsmassor för att bidra till bättre miljö och ekonomiska och förutsättningar. Genom att utreda vilka krav som ställs på användning av rödfyr, söktes svar på möjliga användningsområden och konstruktionslösningar för att minska lakningen. Denna studie är ett examensarbete som genomförts i samarbete med Skövde kommun.

  Metod: Valda metoder för datainsamling är litteraturstudie, dokumentanalys samt semi-strukturerade intervjuer. I litteraturstudien studerades litteratur om avfall, rödfyr, och efterbehandlingsmetoder. I dokumentanalysen studerades miljöutredningar för rödfyr för att erhålla kunskap om lakningen. Intervjuerna gav information om tillståndsmyndigheternas arbete med rödfyr, och sakkunnigas förslag på hur rödfyr bör användas och hanteras.

  Resultat: Studien visade att det finns andra användningsområden än deponi, samt att det finns metoder för att begränsa rödfyrens lakning. Det måste finnas kunskaper om hur rödfyrens spridning sker vid omröring och flytt. Att förhindra lakning kan uppnås genom att kapsla in rödfyren med hjälp av olika tätskikt. Detta innebär att rödfyren kan nyttjas som en resurs, ytor blir tillgängliga för exploatering, samt att rödfyren inte är tillgänglig för människor, och att lakningen till grundvattnet minskas.

  Konsekvenser: Rödfyr kan användas som utfyllnadsmaterial vid mindre känslig markanvändning, såsom industriområden och vägar. Detta är under förutsättning att övertäckning av massorna sker för att undvika lakning. Asfaltsytor, i kombination med ett tätskikt på ovansida, samt vertikala sidor, begränsar lakningen avsevärt. Överytan kan då utnyttjas för exploatering. Transportsträckan är ofta ekonomiskt avgörande för om rödfyren kan flyttas eller inte. Om rödfyren kan nyttjas för utfyllnadsändamål minskar kostnaden för inköp av material, och nya uttag av massor belastar inte miljön.

  Begränsningar: Den rödfyr som studerats är den som finns i Skövde Kommun. Studien bör dock kunna tillämpas på övriga länet. En begränsning är att intervjustudien inte genomfördes så omfattande. Ytterligare hade genomförande av skaktester i studien kunnat bidra med kunskap. På grund av den tid som krävs för detta var det ej möjligt. Dock erhölls bekräftande svar från de olika metoderna, och slutsatser kunde därmed trianguleras.

 • 7.
  Karlsson, Daniel
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Steen, Fredrik
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Utformning av fördröjningsdammar, medavseende på rening av dagvatten fråntransport- och lagerhållningsindustri2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  För att recipienter nedströms inte ska påverkas av dagvatten från industriområdenmed transport och lagerhållning, krävs det rening av föroreningar. Därför har detgjorts en undersökning av hur en dagvattendamm ska utformas för att få en ökadrening. Metoder som används är litteraturstudie och en fallstudie. Fallstudien harutförts för ett planerat industriområde. De frågor som besvarats är vilkaföroreningar som kan tänkas förekomma och hur de renas. Vidare har detstuderats vilka egenskaper som påverkar reningen i en dagvattendamm.Studieresultaten visade att de vanligast förekommande föroreningarna ärtungmetaller, miljöfarliga organiska ämnen och näringsämnen. Det har ocksåframkommit att dessa föroreningar, i huvudsak renas genom sedimentation ochväxtupptag. Vidare har det kommit fram att det inte finns någon standardlösningför hur en dagvattendamm ska utformas, med tanke på rening. Detta eftersom alladammar har olika yttre förutsättningar som styr utformningen, vilka beror på detområde där dammen ligger. Det har dock visats sig att det finns ett antal olikavägledande parametrar som bör beaktas för att få en god reningseffekt i dammen.De viktigaste av dessa är dammens hydrauliska och hydrologiska effektivitet.

 • 8.
  Lindbom, Alexander
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Andersson, Henrik
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Läcksökningsmetoder i markförlagda vattenledningar: En utredning för att underlätta valet av läcksökningsmetod2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 9.
  Najar, Nasik
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Persson, M. Kenneth
  Division of Water Resources Engineering, Lund University, Lund, Sweden.
  Strategies, processes, and results for the future water supply of the Växjö municipality: Evaluation of an evidence-based case study of long-term strategies within the water and wastewater sector in Sweden2019Inngår i: Water, ISSN 2073-4441, E-ISSN 2073-4441, Vol. 11, nr 10, artikkel-id 2150Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In 2009, the Bergaåsen Water Supply Scheme was put into operation to ensure the future drinking water supply of two municipalities in southern Sweden. Bergaåsen replaced two vulnerable water treatment plants. It was implemented in an environment that was characterized by sensitive recipients and limited access to water. This article aims to analyze how strategies were developed to meet sustainability requirements, if this solution has ensured good quantity and high quality after ten years of operation, and the extent of the project's economic impact on consumers. The project was analyzed as an evidence-based case study using semi-structured interviews, surveys, and document analyses. The study found that the chosen options succeeded in guaranteeing outstanding quality and secure delivery. Over 90% of water users were satisfied and had trust in it, and less than 3% were dissatisfied. The design time for withdrawal capacity has been extended from 30 to 50 years through planned measures. The study clarifies also that, due to some externalities, there has been virtually no economic impact on users. Bergaåsen is a clear case for the value of developing long-term strategies and implementing them in real life.

 • 10.
  Ranerfors, Martin
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Nilsson, Martin
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Jämförelse av strategier och lösningar för hållbar utveckling av VA-verksamheten i Jönköping och Borås kommun2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Abstract

  Purpose: The purpose with this thesis is to identify the problems that these two municipalities, Jönköping and Borås, are facing in regard to sustainable development in the water infrastructure area and highlight the different strategies that the municipalities has developed to find solutions to these problems. Two municipalities have been chosen for this analyse, the municipalities of Borås and Jönköping, for the reason that they both have similar population but two different solutions in how the municipality water management is run. The questions that the thesis are built on is:

  1)    How do these two municipality work towards a sustainable development in water management?

  2)    What are these strategies based on?

  3)    How does the checklist for sustainable development been developed and how does it differ between the two municipalities?

  Method: The method of finding the answers to these questions is six qualitative interviews with people from both organizations with knowledge of the subject. Literature studies of the theories behind sustainable development in water infrastructure and analysing documents provided by the municipalities in order to scientifically back up the findings from the interviews.

  Findings: After analysing the collected data one can see that sustainability is already a part of water management in general but there is some focus areas that the organizations are working on with different tools which is presented in a checklist.

  Implications: There are three conclusions that could be made from this thesis, they are about legal requirements, technical development and sustainability index.   

  Limitations: This thesis is of limited size and is therefore an overview of these organizations work towards sustainable development. The thesis does not bring up the political aspect and does not do a deeper analysis of the different aspects of water management. 

  Keywords: sustainable development, sustainable water management, water management

 • 11.
  Sundlöv, Linus
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Lind, Filip
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Bristfälliga enskilda avlopp i Jönköping och Gnosjö kommun: Kartläggning och förslag till förbättring.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Idag finns det cirka 750 000 fastigheter i Sverige som har ett enskilt avlopp. 40 % av dessa uppfyller inte miljöbalkens ställda krav och anses därför som bristfälliga. I åtgärdsarbetet krävs därför att de bristfälliga enskilda avloppen ses över och undersöks grundligt för att finna återkommande brister. När bristerna var dokumenterade gavs förslag till förbättring. Syftet med denna rapport var att kartlägga de bristfälliga enskilda avloppen i Jönköping och Gnosjö kommun och att ta fram förslag till förbättringar. Även att kartlägga de lösningar som finns tillgängliga nationellt och internationellt.

 • 12.
  Unoson, Lars
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Bardh, Jonathan
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Kommunernas användning av avrinningsområdesperspektivet i dagvattenplanering: En kvalitativ undersökning2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of the report is to examine how the municipality's VA- organizationtakesintoaccountandusesthecatchmentarea'sperspectiveatstormwater planning, and to investigate the extent to which the VA-organization has the tools needed to solve the task. The goal is to highlight the challenges that the municipality's VA-organization is experiencing with implementing a watershed-perspective in order to achieve sustainable stormwatermanagement.

   

  Method: The study is conducted as a qualitative case study with abductive approach where the authors move between theory and empiricism. Semistructured qualitative interviewshavebeenconductedwithliteraltranscription,whichtogetherwithliterature studies created coherence and achieve thegoal.

   

  Findings:Theresultsuggeststhatlargermunicipalitiesstudywatershedandimplement stormwater measures in line with the watershed-perspective. Basis such as deluge- mapping or structural-plans are used to locate suitable locations to implement sustainable stormwater measures with maximum benefit for the entire watershed area. Modeling tools facilitate work with sustainable stormwater measures for all municipalities. Sustainable stormwater measures in urban areas is difficult to implement due to lack of space. A challenge that needs to be resolved is the question ofresponsibility,bothintermsofadministrativecooperationinthefieldofstormwater issues, but also cooperation concerning the watershed betweenmunicipalities.

   

  Implications: The results indicate that smaller urban areas are not taken into account inthewholewatershedarea.Thiscanhaveconsequencesdownstreaminthewatershed area. By locating suitable sites and plan for how to implement a stormwater measure, the entire watershed area is favored instead of individual development plan. Issues regarding responsibilities in the watershed area is seen as severe, and there is potential for development in this area. The respondents argue that there is a need for clearer consequencesfornon-compliancewithenvironmentalqualitystandardsforstormwater process.

   

  Limitations:Thestudyislimitedtothreemunicipalities'VA-organizationsinsouthern Sweden.Thisdidnotgivethestudyacomprehensivepictureofthemunicipality'swork withthewatershed-perspective,onlytheVA-organization.Asonlythreemunicipalities were studied, the result cannot be considered generally or valid in other municipalities ' VA-organization. The result did not have any generalconclusions.

   

  Keywords: Stormwater management, sustainable stormwater management, watershed.

1 - 12 of 12
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf