Publications
Download:
File size:
1025 kb
Format:
application/pdf
Author:
Bengtsson, Nicklas (Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management)
Johansson, Charlotte (Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management)
Title:
Lean Produktion på mjölkföretag - fungerar det?
Alternative title (en) :
Lean Production on dairy farms
Department:
Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management
Publication type:
Student thesis
Language:
Swedish
Level:
Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE credits
Undergraduate subject:
JTH, Industrial Engineering and Management
Uppsok:
Technology
Pages:
51
Year of publ.:
2010
URI:
urn:nbn:se:hj:diva-12493
Permanent link:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-12493
Subject category:
Other Mechanical Engineering
SVEP category:
Industrial organisation, administration and economics
Keywords(sv) :
Lean Production, Mjölkproduktion, Lantbruk, Förbättringsmöjligheter, Förbättringsarbete
Abstract(en) :

The contact company, LRF Konsult, is a consulting firm specialized in areas of law, real estate, finance and taxation. Discussions on the subject of agricultural improvement in the area of Lean, has primarily been driven by the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry, where LRF Konsult also participated. This thesis can be seen as a preliminary study of how Lean can work within agricultural enterprises.The thesis primarily focuses on the possibilities dairy farms have to improve operations. What practical benefits they can obtain through the implementation of Lean. And how an implementation could take place.By visits to two dairy companies, and through interviewing their respective business leaders, an image of the companies activity for improvement, in connection to this thesis was established. This image is analyzed by appropriate theoretical studies and presented as two case-companies on which further discussions are based. The discussions highlights about the questions in the thesis intention.There may be substantial waste to be found and eliminated within the farms. There is however considerable effort to locate these wastages. To encourage businesses to work with problems and overcome these it requires some basic understanding of what Lean improvement efforts are. Current agricultural thinking is similar to Lean in some areas, which would ease the implementation of Lean in the current situation for the enterprises.According to the authors' conclusions, it is possible for a dairy company to work with the majority of Likers principles. However, there is a number of principles that should be reworked to be usable in a production with animals. The authors also emerged that although the companies were small, there were already links with Lean. However, there is a lack of standardized methods in their work.

Abstract(sv) :

Kontaktföretaget LRF Konsult är ett konsultföretag som arbetar inom områden som juridik, fastighetsförmedling, ekonomi och skatt. Diskussioner kring lantbrukets förbättringsmöjligheter genom Lean har bedrivits främst av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin. Examensarbetet kan ses som en förstudie om hur Lean kan verka och fungera i lantbruksverksamheter.Arbetets frågeställningar är att undersöka vilka möjligheter som finns för att förbättra mjölkverksamheter, samt utreda vilken nytta företaget kan erhålla genom en implementering av Lean, vidare även hur en implementering skulle kunna ske.Genom att besöka två mjölkföretag och därmed intervjua företagsledarna skapades en bild av de besökta företagen, som användes till att uppfylla rapportens syfte. Denna bild har analyserats genom lämpliga teoretiska studier och presenteras som två företagsbeskrivningar, varefter ytterligare diskussioner förs. Diskussionerna resonerar kring frågorna i syftet.Det kan finnas viktiga slöserier att hitta och eliminera i lantbruket, det är dock ett omfattande arbete att lokalisera dessa. För att få företagen att arbeta med problemen och komma tillrätta med dessa, krävs viss baskunskap om vad Lean förbättringsarbete handlar om. Nuvarande lantbrukstänkande är snarlikt med Lean inom somliga delar, vilket gör att en implementering av Lean på lantbruksföretagen inte bör vara svår att genomföra i dagsläget.Enligt författarna är det möjligt för ett mjölkföretag att arbeta efter flertalet av Likers 14 principer, dock finns ett antal som bör omarbetas för att vara möjliga att använda på produktion med djur. Författarna kom även fram till att trots att företagen var små, fanns redan kopplingar till Lean. Dock saknades standardiserat arbetssätt.

Supervisor:
Thulin, Mikael
Examiner:
Wikner, Joakim
Available from:
2010-06-14
Created:
2010-06-11
Last updated:
2010-06-14
Statistics:
475 hits
FILE INFORMATION
File size:
1025 kb
Mimetype:
application/pdf
Type:
fulltext
Statistics:
801 hits