Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Sandberg, Mikael
Publications (10 of 10) Show all publications
Sandberg, M. (2011). Soft Power, World System Dynamics, and Democratization: A Bass Model of Democracy Diffusion 1800–2000. JASSS: Journal of Artificial Societies and Social Simulation, 14((1) 4)
Open this publication in new window or tab >>Soft Power, World System Dynamics, and Democratization: A Bass Model of Democracy Diffusion 1800–2000
2011 (English)In: JASSS: Journal of Artificial Societies and Social Simulation, ISSN 1460-7425, E-ISSN 1460-7425, Vol. 14, no (1) 4Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Political scientists seldom translate system terminology into systems analysis. This article uses Polity IV data to probe system dynamics for studies of the global diffusion of democracy from 1800 to 2000. By analogy with the Bass model of diffusion of innovations (1969), as translated into system dynamics by Sterman (2000), the dynamic explanation proposed focuses on transitions to democracy, soft power, and communication rates on a global level. The analysis suggests that the transition from democratic experiences (“the soft power of democracy”) can be estimated from the systems dynamics simulation of an extended Bass model. Soft power, fueled by the growth in communications worldwide, is today the major force behind the diffusion of democracy. Our findings indicate the applicability of system dynamics simulation tools for the analysis of political change over time in the world system of polities.

Keywords
democracy, system, communication, simulation, power, diffusion
National Category
Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies) Social Sciences Interdisciplinary Media and Communications
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-7740 (URN)
Available from: 2009-09-28 Created: 2009-02-03 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
Sandberg, M. (2008). Hur skapas demokratier?: Förklaring av demokratispridning genom systemdynamisk simulering. Tvärsnitt (4)
Open this publication in new window or tab >>Hur skapas demokratier?: Förklaring av demokratispridning genom systemdynamisk simulering
2008 (Swedish)In: Tvärsnitt, ISSN 0348-7997, no 4Article, review/survey (Other academic) Published
Keywords
demokrati spridning diffusion simulering system
National Category
Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies)
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-6809 (URN)
Available from: 2008-11-12 Created: 2008-11-12 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
Sandberg, M. (2008). Hur skapas demokratier?: Förklaring av demokratispridning genom systemdynamisk simulering. Tvärsnitt (4), 36-39
Open this publication in new window or tab >>Hur skapas demokratier?: Förklaring av demokratispridning genom systemdynamisk simulering
2008 (Swedish)In: Tvärsnitt, no 4, p. 36-39Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [en]

Demokratistudier har länge tillhört statsvetenskapens kärnområden. Ändå har man inte inom ämnet kunnat enas om en entydig förklaring till den moderna demokratins framväxt. En svaghet i många analyser är att man söker förklaringar till demokratin genom statistiska sambandsanalyser med samtida faktorer och förbiser de förändringar som sker globalt snarare än nationellt, menar statsvetaren Mikael Sandberg. I ett försök att komma till rätta med detta använder han sig av en Bass-grundad diffusionsmodell för att få fram en dynamisk förklaring till demokratins spridning 1800—2000.

Keywords
demokrati spridning global utveckling simulering
National Category
Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies) Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-7738 (URN)
Available from: 2009-09-21 Created: 2009-02-03 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
Sandberg, M. (2008). "Ungdomars syn på kärnkraft och demokrati sedan 1980-talet:: "attitydepidemier", stigberoenden och teknisk-politisk kulturrevolution". Sockholm: SKB
Open this publication in new window or tab >>"Ungdomars syn på kärnkraft och demokrati sedan 1980-talet:: "attitydepidemier", stigberoenden och teknisk-politisk kulturrevolution"
2008 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

I vänstervågens svall har ungdomens systemkritik avklingat, både i bemärkelsen kritik mot det kärnkraftsbaserade energisystemet och mot det politiska systemets väsen och funktionssätt. Främst 1940- och 1950-talisterna har ändrat inställning och blivit mindre systemfientliga. Men hur gick denna förändring i attityder egentligen till? Hur har synen på teknik och demokrati bland ungdomar förändrats senaste årtiondena? Med användning av SOM-institutets data 1987–2005 presenterar denna slutrapport resultat från en av de två delstudierna inom projektet ”Mot aktivism eller ointresse? Svenska ungdomars syn på demokrati och teknologi i ett internationellt och longitudinellt perspektiv”. Först föreslås teori och metod för att analysera det som i denna rapport kallas ”attitydepidemier”, att attityder sprider sig lavinartat, och genom dem etablering av vad samhällsforskare kallar ”stigberoenden”. Därefter studeras ålders- kontra generationsskillnader, liksom ett stort antal andra faktorer, med avseende på attityder till framför allt tekniken kärnkraft och demokrati eller demokratins funktionssätt i Sverige. Yngre visar sig vara de mest kritiska mot kärnkraften men de mest nöjda med demokratin, även om kön, riskuppfattningar, partianhängarskap och politisk positionering är några av de faktorer som också spelar roll i dessa analyser på individnivå. ”Epidemieffekten” och stigberoenden visar inte sin styrka i dessa individanalyser, men desto mer i analysen av tidsserier där dator- och IT-revolutionen visar sig mycket starkt förbunden med den starka tillväxten i kärnkraftsacceptans. Att använda nya kommunikationstekniker hänger på något sätt samman med minskning av teknikfientlighet även till kärnkraften. Men många orsakssamband i denna attitydmässiga och teknisk-politiska ”kulturrevolution” är fortfarande outforskade.

 

Place, publisher, year, edition, pages
Sockholm: SKB, 2008. p. 59
Series
SKB rapport, ISSN 1402-3091 ; R-08-52
Keywords
kärnkraft demokrati ungdomar attityder stigberoende
National Category
Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies)
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-6808 (URN)
Available from: 2009-08-19 Created: 2008-11-12 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
Sandberg, M. (2008). Ungdomars syn på kärnkraft ochdemokrati sedan 1980-talet: Attitydepidemier, stigberoenden ochteknisk-politisk kulturrevolution. Stockholm: SKB
Open this publication in new window or tab >>Ungdomars syn på kärnkraft ochdemokrati sedan 1980-talet: Attitydepidemier, stigberoenden ochteknisk-politisk kulturrevolution
2008 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [en]

 

Young people’s view of nuclear power and democracy since the 1980s: attitude epidemics, path dependencies and technical-political cultural revolution. In the wake of the leftist wave, young people’s criticism of the system has diminished, both in terms of criticism of the nuclear-based energy system and of the nature and workings of the political system. Baby-boomers (people born in the 1940s and ‘50s) in particular have changed their attitude and become less hostile to the establishment. But how did this change in attitudes occur? How has young people’s view of technology and democracy changed during the past few decades? Based on data from the SOM Institute gathered between 1987 and 2005, this final report presents the results of one of the two studies conducted in the project “Towards activism or indifference? How Swedish young people view democracy and the environment, science and technology in an international and longitudinal perspective”. First a theory and a method are proposed for analyzing what is called in this report “attitude epidemics”, referring to the fact that attitudes spread like wildfire or epidemics, leading to what societal researchers call “path dependencies”. Then age-versus-generation differences are studied, as well as a large number of other factors, with regard to attitudes to technology, nuclear power and democracy in particular, or the way democracy works in Sweden. Younger people are found to be the most critical of nuclear power, while they are most satisfied with democracy, even though gender, risk perceptions, party affiliation and political positioning are some of the factors that also influence these analyses on the individual level. The “epidemic effect” and path dependencies do not show their strength in these individual analyses, but all the more in the analysis of time series where the computer and IT revolution is found to be very strongly linked to the strong growth in acceptance of nuclear power. Using new communication technologies is somehow associated with a decline in hostility toward technology and nuclear power. But many cause-and-effect relationships in this attitudinal and technical-political “cultural revolution” still remain to be explored.

 

 

 

 

Abstract [sv]

 

I vänstervågens svall har ungdomens systemkritik avklingat, både i bemärkelsen kritik mot det kärnkraftsbaserade energisystemet och mot det politiska systemets väsen och funktionssätt. Främst 1940- och 1950-talisterna har ändrat inställning och blivit mindre systemfientliga. Men hur gick denna förändring i attityder egentligen till? Hur har synen på teknik och demokrati bland ungdomar förändrats senaste årtiondena? Med användning av SOM-institutets data 1987–2005 presenterar denna slutrapport resultat från en av de två delstudierna inom projektet ”Mot aktivism eller ointresse? Svenska ungdomars syn på demokrati och teknologi i ett internationellt och longitudinellt perspektiv”. Först föreslås teori och metod för att analysera det som i denna rapport kallas ”attitydepidemier”, att attityder sprider sig lavinartat, och genom dem etablering av vad samhällsforskare kallar ”stigberoenden”. Därefter studeras ålders- kontra generationsskillnader, liksom ett stort antal andra faktorer, med avseende på attityder till framför allt tekniken kärnkraft och demokrati eller demokratins funktionssätt i Sverige. Yngre visar sig vara de mest kritiska mot kärnkraften men de mest nöjda med demokratin, även om kön, riskuppfattningar, partianhängarskap och politisk positionering är några av de faktorer som också spelar roll i dessa analyser på individnivå. ”Epidemieffekten” och stigberoenden visar inte sin styrka i dessa individanalyser, men desto mer i analysen av tidsserier där dator- och IT-revolutionen visar sig mycket starkt förbunden med den starka tillväxten i kärnkraftsacceptans. Att använda nya kommunikationstekniker hänger på något sätt samman med minskning av teknikfientlighet även till kärnkraften. Men många orsakssamband i denna attitydmässiga och teknisk-politiska ”kulturrevolution” är fortfarande outforskade.

 

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: SKB, 2008. p. 59
Series
SKB Rapport, ISSN 1402-3091 ; R-08-52
National Category
Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies)
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-7739 (URN)
Projects
”Mot aktivism eller ointresse? Svenska ungdomars syn på demokrati och teknologi i ett internationellt och longitudinellt perspektiv"
Available from: 2009-09-21 Created: 2009-02-03 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
Sandberg, M. (2007). I vänstervågens svall: livscykler, generationer och attityder till kärnkraft och demokrati sedan 1970-talet. In: Samhällsforskning 2007: betydelsen för människorna, hembygden och regionen av ett slutförvar för använt kärnbränsle (pp. 99-119). Stockholm: Svensk kärnbränslehantering AB (SKB)
Open this publication in new window or tab >>I vänstervågens svall: livscykler, generationer och attityder till kärnkraft och demokrati sedan 1970-talet
2007 (Swedish)In: Samhällsforskning 2007: betydelsen för människorna, hembygden och regionen av ett slutförvar för använt kärnbränsle, Stockholm: Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) , 2007, , p. 99-119p. 99-119Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

 

Churchill hävdade att radikalismen (systemkritiken) hör ungdomen till och att man tenderar att bli mer konservativ (systembevarande) med åren. Data över kärnkraftsattityder i Sverige sedan 1970-talet visar att Churchill hade rätt, om man applicerar hans tes på radikalism mot kärnkraften. Serierna över attityder till kärnkraft sedan valåret 1979 visar att det är mer en livscykeleffekt än en generationseffekt, att allt fler blir positiva till kärnkraften. Det visar sig också när man analyserar SOM-data från 1986, att denna spridning av positiv inställning till kärnkraften fortgår enligt de mönster som innovationsforskning hävdar gäller alla typer av sociala förändringar, nämligen längs logistiska (s-formade) kurvor som stiger mot det politiska kultursystemets mättnadsnivå.

 

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Svensk kärnbränslehantering AB (SKB), 2007. p. 99-119
Series
Samhällsforskning, ISSN 1654-8043 ; 2007
Keywords
kärnkraft, attityder, ungdomar, teknik, demokrati
National Category
Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies)
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-6807 (URN)978-91-976891-1-3 (ISBN)
Available from: 2008-11-12 Created: 2008-11-12 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
Sandberg, M. (2007). The Evolution of IT Innovations in Swedish Organizations: a Darwinian critique of ‘Lamarckian’ institutional economics. Journal of evolutionary economics, 17(1), 1-23
Open this publication in new window or tab >>The Evolution of IT Innovations in Swedish Organizations: a Darwinian critique of ‘Lamarckian’ institutional economics
2007 (English)In: Journal of evolutionary economics, ISSN 0936-9937, E-ISSN 1432-1386, Vol. 17, no 1, p. 1-23Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Fundamental correspondence and analogies between the evolution of technological and biological innovations call for an ‘innovation Darwinian’, ‘universal Darwinian’ or ‘memetic’ approach to understanding technology innovation. Neo-institutional, in fact pseudo-Lamarckian evolutionary economic theory, represented by North, Nelson and Winter, Freeman and others, is criticized. Pseudo-Lamarckian (“by volition”) evolution is explained and analyzed on Darwinian grounds (as intentional and artificial selection), as is Schumpeter’s definitions of creative and imitative innovation. Data from a web survey among Swedish public and private organizations in 1999 are studied. Data show that Darwinian co-evolutionary interaction between producers and users or clients provide essential conditions and stronger influence on creative IT innovations than both ‘Lamarckian’ strategies and competition.

Place, publisher, year, edition, pages
Berlin/Heidelberg: Springer, 2007
Keywords
Information technologies, Meme, Evolutionary economics, Institutions, Darwinism
National Category
Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies)
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-6799 (URN)10.1007/s00191-006-0029-1 (DOI)
Available from: 2008-11-12 Created: 2008-11-12 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
Sandberg, M. (2005). Samverkan högskola-näringsliv: ny start för regionerna?. In: I den absoluta frontlinjen: En bok om forskningsstiftelserna, konkurrenskraften och politikens möjligheter (pp. 235-263). Nora: Nya Doxa
Open this publication in new window or tab >>Samverkan högskola-näringsliv: ny start för regionerna?
2005 (Swedish)In: I den absoluta frontlinjen: En bok om forskningsstiftelserna, konkurrenskraften och politikens möjligheter, Nora: Nya Doxa , 2005, p. 235-263Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Nora: Nya Doxa, 2005
Series
SISTER skrifter, ISSN 1651-873X ; 12
Keywords
stiftelser, forskning
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-6804 (URN)978-91-578-0465-5 (ISBN)
Available from: 2008-11-12 Created: 2008-11-12 Last updated: 2009-02-26Bibliographically approved
Sandberg, M. (2004). "Hur växer demokratin fram?": "Dynamisk (evolutionär) komparation och några metodtest på europeiska regimdata". Statsvetenskaplig Tidskrift, 106(4), 265-203
Open this publication in new window or tab >>"Hur växer demokratin fram?": "Dynamisk (evolutionär) komparation och några metodtest på europeiska regimdata"
2004 (Swedish)In: Statsvetenskaplig Tidskrift, ISSN 0039-0747, Vol. 106, no 4, p. 265-203Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

 

I denna artikel argumenterar jag mycket kortfattat för en dynamisk jämförelse istället för den inom statsvetenskapen helt dominerande statiska. Eftersom biologin sedan Darwin är pionjärvetenskapen inom området dynamiska jämförelse, samt eftersom viss institutionell teori är i darwinistisk mening evolutionär, görs några inledande försök med tekniker och program från biologin. SPSS har till del tekniker som utnyttjas av biologer, såsom hierarkisk och ickehierarkisk klusteranalys, men den kan inte tillämpas för analys av ”härstamningar” bland demokratiska institutioner, utan snarare bara för klassifikation. Faktoranalys av paneldata ger en ganska klar bild av huvudsakliga utvecklingsstigar men skapar inte kategoriska stigar utan komponenter omkring vilka variabelvärden kretsar med olika närhet. Efter att man fått viss indikation från faktoranalysen på vilka variabler som hör ihop med det undersökta variabelvärdet, kan man därefter också testa dessa variabler med stiganalys i traditionell mening. Testresultaten är lovande, men kräver för sin överlevnad vidare integrerad teori-, metod- och datautveckling.

 

 

 

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Fahlbeckska stiftelsen, 2004
Keywords
demokrati, Europa, regim, evolution, klustring, stiganalys
National Category
Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies)
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-6803 (URN)
Note
Publiceringsår anges som 2003/04 av tidskriften.Available from: 2009-09-21 Created: 2008-11-12 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
Sandberg, M. (2004). Hybridvetenskap och innovation: något för statsvetenskapen?. In: Tvärvetenskap: Fält, perspektiv eller metod (pp. 59-84). Lund: Studentlitteratur
Open this publication in new window or tab >>Hybridvetenskap och innovation: något för statsvetenskapen?
2004 (Swedish)In: Tvärvetenskap: Fält, perspektiv eller metod, Lund: Studentlitteratur , 2004, p. 59-84Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Kan statsvetenskapen vinna på ytterligare hybridisering med universell darwinism? Ja, men endast om den framgångsrikt visar sig mer anpassad till de krav som den internationella och nationella vetenskapliga normmiljön ställer, framför allt i att lösa existernade forskningsproblem på sätt som är överlägsna, samt att normalvetenskapen och den politiska korrektheten därmed tvingas släppa allt större delar av sitt tolkningsföreträde. Liksom i naturen är det inte de bästa lösningarna som överlever, utan de bäst anpassade.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur, 2004
Keywords
statsvetenskap, statskunskap, tvärvetenskap, darwinism, innovation, memetik
National Category
Philosophy
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-6801 (URN)91-44-03039-8 (ISBN)
Available from: 2008-11-12 Created: 2008-11-12 Last updated: 2009-03-23Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications