Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 23) Show all publications
Lilliedahl, J. & Rapp, S. (2019). The status of aesthetic education in a revised centralized curriculum: a theory-based and content-orientated evaluation of the Swedish curriculum reform Gy11. Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 5(1), 43-53
Open this publication in new window or tab >>The status of aesthetic education in a revised centralized curriculum: a theory-based and content-orientated evaluation of the Swedish curriculum reform Gy11
2019 (English)In: Nordic Journal of Studies in Educational Policy, ISSN 2002-0317, Vol. 5, no 1, p. 43-53Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This paper reports on a study of the recent curriculum reform of the Swedish upper secondary school, Gy11. Although aesthetics were not made compulsory subjects by this reform, all students have a statutory entitlement to be offered a minimum of one course in an aesthetics subject. We wished to determine whether students are actually being given the opportunity of choosing such subjects.

The study is a theory-based and content-oriented evaluation. Data are based on curriculum studies and a comprehensive survey of upper-secondary school principals.

Our findings indicate that while principals have generally organized aesthetics courses, students seldom choose this kind of educational content. Instead, students’ selection is ruled by indirect methods of manipulation.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2019
Keywords
Aesthetic education, curriculum evaluation, educational knowledge, educational reform, theory-based evaluation
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-41829 (URN)10.1080/20020317.2018.1527609 (DOI)HOA HLK 2019 (Local ID)HOA HLK 2019 (Archive number)HOA HLK 2019 (OAI)
Available from: 2018-10-12 Created: 2018-10-12 Last updated: 2019-06-07Bibliographically approved
Rapp, S. & Skoglund, P. (2017). Skolans juridifiering: Ett skolchefsperspektiv. Nomen Förlag
Open this publication in new window or tab >>Skolans juridifiering: Ett skolchefsperspektiv
2017 (Swedish)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Allt fler stämmor höjs mot det som man upplever som en juridifiering av skolväsendet och kritik riktas mot att skolans personal inte har tid med pedagogiska frågor då de måste hålla koll på juridiken. Samtidigt finns andra röster som säger att i en verksamhet med myndighetsutövande inslag måste arbetet styras av en juridisk reglering. I den här rapporten gör vi inledningsvis en historisk tillbakablick i syfte att bättre försöka förstå bakgrunden till skolans förändrade juridiska styrning. Härigenom kan vi också kasta ljus över varför juridiken alltmer kommit att fokuseras i skolan under senare tid. Vi kommer vidare att på ett konkret plan redovisa delar av den juridiska regleringen av skolans verksamhet och diskutera det som idag allt mer kommit att benämnas som en juridifiering av skolväsendet.

Vad handlar då denna juridifiering om? Det som ofta diskuteras är en starkare central styrning men detta räcker inte för att förstå de pågående förändringarna. Ett ökat fokus på den enskilde elevens rättigheter är ett kännetecken för den pågående juridifieringen. Det handlar om rättigheter till korrekt behandling, stöd och möjligheter att överklaga beslut. Ett förtydligande av individens rättigheter bör ses som en positiv utveckling av verksamheten även om det innebärett mer omfattande regelverk. En annan förändring, och kanske bidragande orsak till att regelverket förstärks, är möjligheten för privata aktörer att inordna sig i ett förvaltningsrättsligt regelsystem somtidigare i stort sett varit förbehållet den offentliga sektorn. Detta ökar samtidigt kraven på rättssäkerhetsregler för att skapa ett gemensamt ramverk inom vilket skolverksamheten ska ske.

Mot bakgrund av den ökade juridifieringen blir det intressant att diskutera skolchefens roll och möjligheter att påverka. Skolchefsuppdraget är till skillnad mot rektorsuppdraget inte reglerat i lag men samtidigt har skolchefen en central position som huvudmannens företrädare. Och det är i huvudmannens intresse att värna om elevernas rättigheter. I detta arbete utgör juridifieringen ett viktigt skyddsnät men de huvudsakliga frågorna bör handla om att stärka pedagogik, lärande och ett gott ledarskap i skolan.

Place, publisher, year, edition, pages
Nomen Förlag, 2017. p. 53
Series
Skolchefsinstitutet rapport ; 1
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-35001 (URN)978-91-88559-85-2 (ISBN)
Available from: 2017-02-05 Created: 2017-02-05 Last updated: 2017-02-07Bibliographically approved
Rapp, S. (2017). Skolchefen och en utbildning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Jönköping: Jönköping University, Skolan för lärande och kommunikation
Open this publication in new window or tab >>Skolchefen och en utbildning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
2017 (Swedish)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Med skollag (SFS, 2010:800) följde att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Motsvarande reglering finns inte i tidigare skollagar. I den här rapporten diskuteras vad kravet innebär och dessutom görs en genomgång av hur kopplingen till vetenskap sker i högre utbildning samt mot hälso- och sjukvården. Att utbildningen i skolväsendet ska ta sin utgångspunkt i vad vetenskapen visar är nog en truism för de flesta. Men vad betyder det i skolans praktik? Skolforskningens resultat är inte entydiga och skolan är dessutom utsatt för stort samhälleligt och politiskt intresse med många personliga åsikter. Ibland hänvisas till forskning för att ge dessa åsikter stöd. I rapporten slås fast att skollagens krav på en vetenskapligt baserad utbildning inte följdes av några implementeringsstrategier. Genom den lösa koppling som finns mellan olika nivåer i skolans styrkedja ges därför utrymme för egna tolkningar. Det innebär att ingen egentligen kan avgöra i vilken grad det som beslutats på statlig nivå har blivit verklighet i skolors arbete. Samtidigt är intresset för en vetenskapligt baserad skola stort och statliga myndigheter som Skolverket, Skolforskningsinstitutet och Skolinspektionen arbetar flitigt med frågan. Den är dessutom starkt fokuserad inom lärarutbildningar och fortbildningar av skolans personal. Att stärka den vetenskapliga grunden i skolornas arbete är av nationellt intresse och för att nå framgång i detta har skolans huvudman, skolchefen och skolans övriga ledare en viktig funktion. Det centrala är inte att försöka tolka vad begreppet ”vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” betyder rent lingvistiskt. Än mer viktigt är det att komma fram till hur det ska hanteras i skolans utbildning 5 och det finns förmodligen en skillnad mellan hur det ska tolkas inom hälso  – och sjukvård jämfört med skolan. Det är dags att ta tag i denna skillnad och fastställa vad vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet betyder i skolväsendet. Skolan behöver hitta sitt eget sätt att arbeta med vad det innebär att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Place, publisher, year, edition, pages
Jönköping: Jönköping University, Skolan för lärande och kommunikation, 2017. p. 51
Series
Skolchefsinstitutet rapport ; 2
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-39101 (URN)
Available from: 2018-04-11 Created: 2018-04-11 Last updated: 2018-08-21Bibliographically approved
Rapp, S., Segolsson, M. & Kroksmark, T. (2017). The Education Act: Conditions for a Research-based School A Frame-Factor Theoretical Thinking. International Journal of Research and Education, 2(2), 1-13
Open this publication in new window or tab >>The Education Act: Conditions for a Research-based School A Frame-Factor Theoretical Thinking
2017 (English)In: International Journal of Research and Education, ISSN 2398-3760, Vol. 2, no 2, p. 1-13Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

In 2010, the Swedish Parliament enacted a new education act that, among other aspects, stipulated education in primary and secondary schools must be based on research and proven experience. Such a legal requirement that would apply to both school levels is quite innovative not only in Sweden but internationally. Over the years principals and teachers have developed new pedagogies designed to improve teaching and learning. Could another means toward such improvements lie in a law stipulating that education in primary and secondary school must be based on research and proven experience? What conditions are required for such a law to affect the work of the school faculty and staff? The analytic methods used in this investigation are Lundgren’s frame factor theory and Goffman’s frame analysis. The focus is on the relationship between parliamentary control via legislation and the possibilities of principals and teachers to fulfil the intentions of the law. Our analysis reveals that the law experienced difficulties due to it not being properly implemented and not providing clear instructions on how it should be used in teaching practice.

Place, publisher, year, edition, pages
Association for the Promotion of Research and Education (APRE), 2017
Keywords
s: Legal Regulation, Research and Proven Experience, Primary and Secondary Schools, Frame Factor Theory
National Category
Educational Sciences Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-36868 (URN)10.19239/ijrev2n2p1 (DOI)GOA HLK 2017 (Local ID)GOA HLK 2017 (Archive number)GOA HLK 2017 (OAI)
Available from: 2017-08-15 Created: 2017-08-15 Last updated: 2019-06-05Bibliographically approved
Rapp, S. & Skoglund, P. (2015). Förskolans och skolans dokumentation: Handbok i praktisk dokumentation (1ed.). Stockholm: Norstedts Juridik AB
Open this publication in new window or tab >>Förskolans och skolans dokumentation: Handbok i praktisk dokumentation
2015 (Swedish)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2015. p. 151 Edition: 1
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-27590 (URN)978-91-39-11458-1 (ISBN)
Available from: 2015-07-10 Created: 2015-07-10 Last updated: 2015-07-10Bibliographically approved
Rapp, S. (2015). School results - A responsibility for the Principal?. In: : . Paper presented at ECER 2015 Education and Transition - Contributions from Educational Research. Budapest, September 8-11 2015.
Open this publication in new window or tab >>School results - A responsibility for the Principal?
2015 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-27593 (URN)
Conference
ECER 2015 Education and Transition - Contributions from Educational Research. Budapest, September 8-11 2015
Available from: 2015-07-10 Created: 2015-07-10 Last updated: 2018-09-13Bibliographically approved
Rapp, S. (2014). Skolans lagar och förordningar: det legala ramverket (3ed.). In: Ulf P. Lundgren, Roger Säljö och Caroline Liberg (Ed.), Lärande, skola, bildning: Grundbok för lärare (pp. 637-661). Stockholm: Natur och kultur
Open this publication in new window or tab >>Skolans lagar och förordningar: det legala ramverket
2014 (Swedish)In: Lärande, skola, bildning: Grundbok för lärare / [ed] Ulf P. Lundgren, Roger Säljö och Caroline Liberg, Stockholm: Natur och kultur, 2014, 3, p. 637-661Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Natur och kultur, 2014 Edition: 3
Keywords
Undervisningsväsen
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-24971 (URN)9789127136021 (ISBN)
Available from: 2014-10-12 Created: 2014-10-12 Last updated: 2015-05-29Bibliographically approved
Rapp, S. (2013). Dokumentationsboken: Handbok i dokumentation inom förskola och skola (3 uppl.ed.). Stockholm: Norstedts Juridik AB
Open this publication in new window or tab >>Dokumentationsboken: Handbok i dokumentation inom förskola och skola
2013 (Swedish)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2013. p. 160 Edition: 3 uppl.
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-24963 (URN)978-91-39-11381-2 (ISBN)
Available from: 2014-10-12 Created: 2014-10-12 Last updated: 2015-07-01Bibliographically approved
Rapp, S. (2013). Rektor och lagen: En studie av skolans pedagogiska ledare (2 uppled.). Stockholm: Norstedts Juridik AB
Open this publication in new window or tab >>Rektor och lagen: En studie av skolans pedagogiska ledare
2013 (Swedish)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2013. p. 208 Edition: 2 uppl
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-24961 (URN)9789139113805 (ISBN)
Available from: 2014-10-12 Created: 2014-10-12 Last updated: 2015-06-09Bibliographically approved
Rapp, S. (2012). New wine in old bottles? A ciritique of Sweden's new national training programme for head teachers: does it strengthen or undermine school equality and student's educational rights and guarantees?. School Leadership and Management, 32(2), 159-181
Open this publication in new window or tab >>New wine in old bottles? A ciritique of Sweden's new national training programme for head teachers: does it strengthen or undermine school equality and student's educational rights and guarantees?
2012 (English)In: School Leadership and Management, ISSN 1363-2434, E-ISSN 1364-2626, Vol. 32, no 2, p. 159-181Article in journal (Refereed) Published
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-24957 (URN)10.1080/13632434.2012.666519 (DOI)2-s2.0-84860113531 (Scopus ID)
Available from: 2014-10-12 Created: 2014-10-12 Last updated: 2017-12-05Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-3670-542x

Search in DiVA

Show all publications