Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 76) Show all publications
Svensson, A. & Öhling, K. (2023). Hjältar och drakar i konsten och historien. In: J. Öberg, Y. Lindberg & L. Baccstig (Ed.), Undervisningens konst: (pp. 157-184). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Hjältar och drakar i konsten och historien
2023 (Swedish)In: Undervisningens konst / [ed] J. Öberg, Y. Lindberg & L. Baccstig, Lund: Studentlitteratur AB, 2023, p. 157-184Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2023
Keywords
Litteraturdidaktik
National Category
General Literature Studies Arts Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-59933 (URN)9789144156095 (ISBN)
Available from: 2023-03-01 Created: 2023-03-01 Last updated: 2023-03-01Bibliographically approved
Svensson, A. & Skillermark, S.-K. (2023). Litteraturdidaktik i samtiden – För framtiden. In: Abstractsamling: ”Litteraturdidaktik i framtiden och framtiden i litteraturen", Litteraturdidaktisk nätverkskonferens, Växjö, 18–20 oktober 2023. Paper presented at ”Litteraturdidaktik i framtiden och framtiden i litteraturen", Litteraturdidaktisk nätverkskonferens, Växjö, 18–20 oktober 2023.
Open this publication in new window or tab >>Litteraturdidaktik i samtiden – För framtiden
2023 (Swedish)In: Abstractsamling: ”Litteraturdidaktik i framtiden och framtiden i litteraturen", Litteraturdidaktisk nätverkskonferens, Växjö, 18–20 oktober 2023, 2023Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

Dagens samhälle har beskrivits som liquid modernity (Baumann, 2002; 2007), vilket innebär att samhället är i ständig rörelse och att individen själv måste välja vad som är viktig respektive oviktig kunskap. Att utbilda samtidens elever inför framtidens samhälle innebär att förmedla ett förhållningssätt och presentera verktyg för att klara av att bemöta ovissheter, snarare än att förmedla ett ämnesinnehåll (Baumann, 2002; 2007). Ett sätt att möta andra perspektiv, skapa mening och bli varse sin egen verklighet och sina egna förutsättningar är att ta del av berättelser. Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur en undervisningsdesign som utmärks av upplösta gränser mellan såväl litteratur och kultur som estetiska och mediala uttrycksformer, och som sätter berättelser i centrum, kan synliggöra och möjliggöra elevers meningsskapande och uppmuntra förståelse för andra och för andras berättelser.

Tillsammans med sex gymnasielärare i svenska har en undervisningsdesign skapats och iscensatts i sju klasser som läser Svenska 1 och SVA. Undervisningsdesignen består av ett förtest, en lektionsserie om sex lektioner och ett eftertest. Under dessa lektioner får eleverna möta och diskutera berättelser i olika uttrycksformer såsom musikvideo, kortfilm, sandkonst, dikt och bild. Av relevans för studien är dels elevernas förmåga att ta till sig berättelsen såväl receptivt som produktivt och koppla den till andra berättelser och till det omgivande samhället, det vill säga, att skapa mening om en berättelse utifrån sina litterära och allmänna repertoarer (McCormick, 1994), dels ta del av och respektera andras åsikter och tankar.

De tentativa resultaten visar att eleverna uppskattar att möta berättelser i andra medier än typografisk text. De tycker att det är svårt att göra kopplingar till andra berättelser och till samhällshändelser, liksom att se det gemensamma i olika berättelser, men de tycker att det är givande att diskutera i grupper och ta del av hur andra tänker. 

National Category
Didactics Ethnology
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-63135 (URN)
Conference
”Litteraturdidaktik i framtiden och framtiden i litteraturen", Litteraturdidaktisk nätverkskonferens, Växjö, 18–20 oktober 2023
Available from: 2024-01-02 Created: 2024-01-02 Last updated: 2024-01-02Bibliographically approved
Dodou, K. & Svensson, A. (2022). Attitudes to Literature Education Research. In: : . Paper presented at NAES 2022, Triennial Conference of the Nordic Association of English Studies, 11-13 May 2022, Stockholm, Sweden.
Open this publication in new window or tab >>Attitudes to Literature Education Research
2022 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

For the last ten years, since the teacher education reform of 2011, Swedish institutions of higher education have been tasked with strengthening the links between academic subject studies and professional preparation. To accommodate this requirement, English departments at many universities nationally have incorporated elements of literature teaching and learning in literature courses within the teacher education programmes. With an intent to explore the effects of this change in the content and function of literature courses in teacher education, the current paper seeks to shed light on teacher educators’ views on literature education research and its use in literature teaching within teacher education programmes. It presents results from an interview study with 21 PhD holders in literature who are also teacher educators within the subject of English at Swedish higher education institutions. A thematic analysis of these 21 semi-structured interviews shows that the participants have limited experiences of doing literature education research and that some express mixed attitudes regarding the nature and quality of that research. It also shows that literature education research is not often incorporated in literature courses within teacher education. The paper presents these results and discusses some of their implications for teacher education and for the field of literature education research. 

Keywords
Litteraturdidaktik
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-57992 (URN)
Conference
NAES 2022, Triennial Conference of the Nordic Association of English Studies, 11-13 May 2022, Stockholm, Sweden
Available from: 2022-07-20 Created: 2022-07-20 Last updated: 2022-11-18Bibliographically approved
Rosenbaum, C., Svensson, A. & Söderberg, E. (2022). En väv av förståelse: Mellanstadieelevers utsagor om sin fiktionsläsning. Forskning om undervisning och lärande, 10(1), 119-139
Open this publication in new window or tab >>En väv av förståelse: Mellanstadieelevers utsagor om sin fiktionsläsning
2022 (Swedish)In: Forskning om undervisning och lärande, ISSN 2000-9674, E-ISSN 2001-6131, Vol. 10, no 1, p. 119-139Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Syftet med artikeln är att illustrera vilka litterära iakttagelser några elever i årskurs 4 ger uttryck för när de läser berättelsen "Draken med de röda ögonen" av Astrid Lindgren (1980) och hur dessa iakttagelser kan bidra med kunskap om vad som kan utgöra utgångspunkt och tas tillvara när en Litteraturundervisning planeras och genomförs på mellanstadiet. Datamaterialet består av nio semi-strukturerade intervjuer som transkriberats och därefter analyserats utifrån vilka litterära föreställningsvärldar eleverna bygger i mötet med berättelsen (Langer, 2017). Därefter diskuteras dessa föreställningsvärldar i relation till vilken litterär kompetens de intervjuade eleverna ger uttryck för (Torell,2002). Studien visar att de intervjuade elevernas läsprocess är dialogisk och att de lägger in sina personliga erfarenheter i texten samtidigt som de förhåller sig till textens förhållningssätt till textkonventionerna.

Abstract [en]

The aim of the article is to illustrate which literary observations nine pupils in year four express when they read the story "The Dragon with the Red Eyes" by Astrid Lindgren (1980), and how these observations can contribute with knowledge regarding what the lessons can be based on, and which aspects can be used when literature education is planned and carried out in middle school. The data material consists of nine semi-structured interviews that were transcribed. The interviews are analyzed based on Langer’s (2017) stances of envisionment as expressed by the interviewed pupils. Thereafter, the pupils’ envisionment building is discussed in relation to literary competence. The study shows that the interviewed pupils’ reading processes are dialogic and that they add their personal experiences to the reading process at the same time as they relate to the text’s approach to textual conventions.

Place, publisher, year, edition, pages
Lärarstiftelsen, 2022
Keywords
Literature teaching and learning, Literature education, Reading comprehension, Middle school, Stances of envisionment, Literary competence, litteraturdidaktik, läsförståelse, mellanstadiet, litterära föreställningsvärldar, litterär kompetens
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-57989 (URN)POA;;57989 (Local ID)POA;;57989 (Archive number)POA;;57989 (OAI)
Available from: 2022-07-20 Created: 2022-07-20 Last updated: 2023-11-01Bibliographically approved
Skillermark, S.-K. & Svensson, A. (2022). Gränsöverskridande litteraturundervisning i en global tid. In: : . Paper presented at Forskningsbaserad undervisning – teori och praktik i samverkan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University, 9 november 2022.
Open this publication in new window or tab >>Gränsöverskridande litteraturundervisning i en global tid
2022 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

Ur abstraktet: Den studie som presenteras är en pilotstudie som genomförts som förberedelse inför ett större projekt med arbetsnamnet Gränsöverskridande litteraturundervisning i en global tid. I projektet, som precis har startat, utvecklas och prövas en undervisningsdesign iterativt (Anderson & Shattuck, 2012) tillsammans med verksamma lärare. Pilotstudien finansieras delvis av interna forskningsmedel från HLK.

Keywords
Litteraturdidaktik
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-58851 (URN)
Conference
Forskningsbaserad undervisning – teori och praktik i samverkan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University, 9 november 2022
Available from: 2022-11-10 Created: 2022-11-10 Last updated: 2022-11-18Bibliographically approved
Svensson, A. & Söderberg, E. (2022). Gästredaktionell kommentar. Forskning om undervisning och lärande, 10(1), 3-6
Open this publication in new window or tab >>Gästredaktionell kommentar
2022 (Swedish)In: Forskning om undervisning och lärande, ISSN 2000-9674, E-ISSN 2001-6131, Vol. 10, no 1, p. 3-6Article in journal, Editorial material (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

Inledande stycke: Detta temanummer av Forskning om undervisning och lärande sätter litteraturdidaktiska perspektiv på berättelser för barn och unga i centrum. Dessa berättelser hör till den stora och mångskiftande kategori texter som rubriceras barn- och ungdomslitteratur och som inom sig rymmer olika genre och medier, liksom skiftande estetiska uttryck. I de senaste decenniernas böcker för unga, till exempel bilderböcker, finns berättelser som många gånger är estetiskt avancerade, berättartekniskt intressanta, mångtydiga och som tar upp både vardagliga och mer komplicerade ämnen (se Kåreland, 2021).

Place, publisher, year, edition, pages
Lärarstiftelsen, 2022
Keywords
Litteraturdidaktik
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-57991 (URN)
Available from: 2022-07-20 Created: 2022-07-20 Last updated: 2022-11-18Bibliographically approved
Svensson, A. (2022). ”Lager på lager” – att möjliggöra och synliggöra kommunikativa, kreativa och narrativa kompetenser. Forskning om undervisning och lärande, 10(1), 55-77
Open this publication in new window or tab >>”Lager på lager” – att möjliggöra och synliggöra kommunikativa, kreativa och narrativa kompetenser
2022 (Swedish)In: Forskning om undervisning och lärande, ISSN 2000-9674, E-ISSN 2001-6131, Vol. 10, no 1, p. 55-77Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

I studien tillämpas en undervisningsdesign som sätter berättelser i olika uttrycksformer i centrum bland elever i lågstadiets årskurs 1. Syftet med studien är att undersöka lärares och elevers upplevelser och erfarenheter av att arbeta med undervisningsdesignen för att bidra med kunskap om hur undervisning med berättelsen i centrum kan möjliggöra och synliggöra elevers kommunikativa, kreativa och narrativa kompetenser. I linje med designbaserad forskning ämnar studien dels överbrygga klyftan mellan forskning och skolans praktik, dels utveckla praktiken. Studiens resultat visar att såväl receptivt som produktivt arbete med en berättelse i olika estetiska och mediala uttrycksformer möjliggör elevers kommunikation, kreativa skapande och förståelse av berättelsen. Berättelser utgör en stark didaktisk resurs i grundskolans tidigare år. Föreliggande studie visar att arbete med berättelser kan möjliggöra och synliggöra elevers narrativa kompetens, men en förutsättning för att så ska ske är en undervisning som är flexibel beträffande tidsramar och riktning.

Abstract [en]

In the study, a teaching design that focuses on stories in various forms of expression is applied in the first-grade classroom. The aim of the study is to examine teachers’ and pupils’ experiences of working with this teaching design in order to contribute with knowledge regarding how story-centred teaching can make possible and make visible pupils’ communicative, creative, and narrative competencies. In line with design-based research, an objective with the study is to bridge the gap between research and the educational practice, as well as to develop the educational practice. The results of the study show that working with a story through reception and production in various aesthetic and medial forms of expression make possible pupils’ communication, creative production, and deeper understanding of the story. Stories are strong resources for teaching and learning in the primary school classroom. Story-centred teaching can make possible and make visible pupils’ narrative competence, but in order for that to happen, there is a need for teaching that is flexible, particularly regarding time frames and directions.

Place, publisher, year, edition, pages
Lärarstiftelsen, 2022
Keywords
Literature teaching and learning, Literature education, Narrative competence, Creative literacy, Aesthetic learning, Creative production, litteraturdidaktik, lågstadiet, narrativ kompetens, kreativ literacy, estetiska uttrycksformer, kreativt skapande
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-57987 (URN)POA;;57987 (Local ID)POA;;57987 (Archive number)POA;;57987 (OAI)
Available from: 2022-07-19 Created: 2022-07-19 Last updated: 2022-11-18Bibliographically approved
Svensson, A. (2022). Re-Creating (Hi)Stories: Re-Presentation and Critical Social Responsibility. In: : . Paper presented at NAES 2022, Triennial Conference of the Nordic Association of English Studies, 11-13 May 2022, Stockholm, Sweden.
Open this publication in new window or tab >>Re-Creating (Hi)Stories: Re-Presentation and Critical Social Responsibility
2022 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

An effect of the digitalized society is that teenagers spend much time using stories in English in various media and thus gain narrative competence across media boundaries and across media platforms. In this media dense society, English teachers are challenged to utilize the opportunities for varied learning that the screen culture provides. Focusing on acts of transmedia storytelling, this paper reports on a study that offers a critical perspective of literary classics directed towards, or used by, teenagers or young adults. One example of such a re-presentation is the tv-series Anne with an E (2017-), where the expansion of the story includes elements or themes that make for a more politicised version. By combining aspects of literary studies with aspects of media studies, the aim of the study is to develop research in the field of English literature teaching and learning by applying examples of transmedia storytelling that re-claim a place in the literary tradition for groups of people who have been marginalized or silenced in classical literary texts in the EFL classroom. In accordance with this aim, a teaching unit focusing on Montgomery’s novel Anne of Green Gables (1908), Sullivan’s film adaptation Anne of Green Gables (1985), and the tv-series Anne with an E (2017-) has been applied in three classes at upper secondary level English. The preliminary results show that using three versions of the story facilitate a comparative approach which makes possible and makes visible pupils’ narrative competence and critical thinking.

Keywords
Litteraturdidaktik
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-57994 (URN)
Conference
NAES 2022, Triennial Conference of the Nordic Association of English Studies, 11-13 May 2022, Stockholm, Sweden
Available from: 2022-07-20 Created: 2022-07-20 Last updated: 2022-11-18Bibliographically approved
Svensson, A. (2021). Aesthetic Dimensions of Literary Studies: Multimodality and Creative Learning. Nordic Journal of English Studies, 20(2), 160-182
Open this publication in new window or tab >>Aesthetic Dimensions of Literary Studies: Multimodality and Creative Learning
2021 (English)In: Nordic Journal of English Studies, ISSN 1502-7694, E-ISSN 1654-6970, Vol. 20, no 2, p. 160-182Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

In Sweden, the occurrence of fictional texts in various media formats, including TV series, films, and computer games, most of which are in English, is constantly growing. In an increasingly digitalised society, there is a need for teaching that understands and meets the demand for aesthetic values as well as multimodality and creativity. Highlighting the aesthetic dimension of literary studies, this article reports on a small-scale practice-based study that explores students’ experiences of working with a teaching unit that focuses on text universes, literary productions, and creative learning. It argues for an innovative type of course design with the potential to strengthen students’ engagement in, and their self-assessed understanding of, literary texts, which can inspire future English teachers to adopt similar approaches in their own teaching practice.

The teaching unit was included in a programme for upper-secondary subject teachers in English. The empirical data consists of 14 students’ responses to a questionnaire that was conducted after the completion of the unit. The study shows that although some students initially found the teaching unit challenging, they later acknowledged having acquired significant insights into their own and their peers’ creative processes. Because student autonomy and student responsibility are central aspects when teaching for creativity, the teaching unit provided the students with a model that addresses the what and the how of literature teaching and learning, a model that they themselves want to use in their future careers as English teachers at the upper secondary level.

Place, publisher, year, edition, pages
University of Gothenburg, 2021
Keywords
teacher education, literary education, literature teaching and learning, creativity, literary production, text universe, litteraturdidaktik
National Category
Didactics Languages and Literature
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-55209 (URN)2-s2.0-85130563525 (Scopus ID)POA;;55209 (Local ID)POA;;55209 (Archive number)POA;;55209 (OAI)
Available from: 2021-12-01 Created: 2021-12-01 Last updated: 2022-06-08Bibliographically approved
Svensson, A. & Haglind, T. (2021). Alfons Åberg: Att upptäcka språk och känslor genom kreativt skapande. In: : . Paper presented at Litteraturdidaktiskt nätverk 2021, Högskolan Kristianstad, 11-12 november 2021.
Open this publication in new window or tab >>Alfons Åberg: Att upptäcka språk och känslor genom kreativt skapande
2021 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

I dagens medietäta landskap omges barn av berättelser i olika former, berättelser som också används i skolan för att främja deras skriv- och läskunnighet, vilket betonas i styrdokumenten för ämnet svenska i grundskolans tidigare år. Det framkommer också att undervisningen ska ”syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra” och att de även ska ”stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer” (Skolverket, 2018). Den undervisningsdesign som ligger till grund för och tillämpas i studien tar fasta på att eleverna möter en berättelse i olika former och medier och att de sedan använder olika estetiska uttryck för att (om-) skapa, och därigenom visa sin förståelse för, berättelsen, det vill säga, deras narrativ kompetens.  

Förståelse för berättelser och berättelsevärldar bland elever i lågstadiets årskurs ett utgör huvudfokus för den föreliggande studien som sätter kreativt lärande i centrum. Syftet med studien är att undersöka lärares och elevers upplevelser och erfarenheter av att arbeta med en undervisningsdesign som sätter fokus på berättelsen, Alfons Åberg, och att arbeta med olika uttrycksformer för att bidra med kunskap om hur undervisning med berättelsen i centrum kan bidra till att utveckla elevers olika narrativa kompetenser.   

I studien tillämpas en undervisningsdesign linje med designbaserad forskning, design-based research (DBR), med syfte att överbrygga klyftan mellan forskning och skolans praktik, samt till att utveckla praktiken (Anderson & Shattuck, 2012). Undervisningsdesignen som tillämpas i studien är skapad i samarbete mellan forskare och lärare med mål att ge eleverna möjlighet att sätta berättelsen och sin förståelse för den i centrum genom att arbeta med kollaborativa och kreativa lärandeprocesser.  

Det empiriska materialet består dels av elevproducerat material i form av illustrerade dikter, akvarellmålningar, en dans och fortsättningsberättelser, dels av kvalitativa semistrukturerade gruppintervjuer med såväl elever som lärare.  

Referenser 

Anderson, T., & Shattuck, J. (2012). Design-Based Research: A Decade of Progress in Education Research? Educational Researcher 41(1), 16-25.   

Skolverket. (2018). Kursplan för svenska i grundskolan. Skolverket.

Keywords
Litteraturdidaktik
National Category
Didactics Languages and Literature
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-55215 (URN)
Conference
Litteraturdidaktiskt nätverk 2021, Högskolan Kristianstad, 11-12 november 2021
Available from: 2021-12-01 Created: 2021-12-01 Last updated: 2021-12-02Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-6665-3990

Search in DiVA

Show all publications