Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Hugo, Martin
Alternative names
Publications (10 of 43) Show all publications
Hugo, M., Hedegaard, J. & Bjursell, C. (2019). Folkhögskolan som inkluderande miljö för deltagare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Jönköping: Encell - Nationellt centrum för livslångt lärande, Högskolan för lärande och kommunikation
Open this publication in new window or tab >>Folkhögskolan som inkluderande miljö för deltagare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Folkhögskolan lyfts ofta fram som ett gott exempel då det gäller utbildning riktadtill personer med olika former av funktionsnedsättningar. Det här har väcktintresset för vad det är som gör att folkhögskolan lyckas med dessa deltagare.Hedegaard och Hugo har i tidigare studier funnit att personer med högfungerandeautism är en grupp i behov av anpassning av utbildningssammanhangetför att det ska fungera och i den här rapporten fördjupar vi oss i hur deltagare,lärare och rektorer ser på verksamhet riktad till personer med neuropsykiatriskafunktionsnedsättningar, främst de med diagnosen högfungerande autism. Syftetmed rapporten är att beskriva hur folkhögskolan fungerar som stödjande miljöför deltagare i denna målgrupp utifrån tre perspektiv: ett deltagarperspektiv, ettlärarperspektiv och ett rektorsperspektiv. Det insamlade materialet består av: 1)21 forskningsintervjuer med deltagare som går kurser och linjer anpassade förunga vuxna med högfungerande autism. 2) Tre fokusgruppintervjuer med lärareoch övrig pedagogisk personal som arbetar med deltagare med högfungerandeautism. 3) 19 telefonintervjuer med rektorer på folkhögskolor som har kurser ochlinjer för deltagare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Slutsatserna irapporten kan sammanfattas i följande punkter:

Deltagarna beskriver att ...

– de trivs och känner sig trygga på folkhögskolan

– de upplever sig sedda, bekräftade och förstådda

– undervisningen är anpassad för dem och att de kan lyckas i sina studier,framträdande är upplevelsen av tydliga strukturer i undervisningen ochförutsägbarhet

– folkhögskolan har förmågan att möta varje individ individuellt, vilketinnebär mindre stress än i tidigare skolformer

– de genomgår en personlig utveckling under sin tid på folkhögskolan.

Lärare och övrig pedagogisk personal beskriver att ...

– kommunikativa och praktiska stödfunktioner är centrala för att stödjafokus på utbildning

– en mycket strukturerad undervisning med förutsägbarhet möjliggör att dessa deltagare kan ta till sig innehållet

– det egna boendet är en viktig del i den personliga utvecklingen

– det ofta krävs en omställningstid för att vänja sig vid att bo själv innandet blir fart på studierna på folkhögskolan.

Rektorerna beskriver att ...

– struktur och stabilitet är nödvändigt för att utbildningen ska fungera fördeltagare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

– bemötandet av varje individ är en central del av att få utbildningen attfungera

– utveckling av både lärares och deltagares förmågor är centralt

– ett förhållningssätt som betonar ett kontinuerligt lärande i organisationenmöjliggör anpassning och förändring

Sammanfattningsvis kan sägas att deltagare, lärare och rektorer på olika sätt betonaratt det handlar om att förstå individens hela sammanhang för att kunna få tillett lärande som bidrar till att individen växer. Ett avgränsat fokus på klassrummetoch kursinnehållet är alltså för snävt för gruppen deltagare med neuropsykiatriskafunktionsnedsättningar och högfungerande autism. Deltagare, lärare och rektorerär också eniga om vikten av tydliga och styrande men individanpassade strukturer.Genom att det är vanligt med inackordering under studierna på folkhögskolaär det möjligt att ta ett helhetsgrepp kring individernas utveckling och där bidrarall personal på folkhögskolan på olika sätt. Att ge tydlig styrning av studierna kandock krocka med lärare och rektorers idéer om eget ansvar och självständighet ilinje med folkbildningens grundprincip att det ska vara ”fritt och frivilligt”. Vi harockså noterat en viss skillnad mellan att deltagarna ser socialpedagogerna somcentrala och viktiga för att ta tag i studierna medan lärare och rektorer har en idéom att det behövs fler specialpedagoger. Slutligen kan vi konstatera att ett individfokusoch en ansats som ser till hela människan är i linje med det som brukarbeskrivas som folkbildningens unika kultur.

Place, publisher, year, edition, pages
Jönköping: Encell - Nationellt centrum för livslångt lärande, Högskolan för lärande och kommunikation, 2019. p. 56
Series
Encell rapport ; 2019:1
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-43181 (URN)
Available from: 2019-02-21 Created: 2019-02-21 Last updated: 2019-02-21Bibliographically approved
Hedegaard, J., Bjursell, C. & Hugo, M. (2019). Inclusion of people diagnosed with high-functioning autism at Swedish folk high schools. In: : . Paper presented at 8th Nordic Conference on Adult Education and Learning, Sustainable adult education and learning in organisational settings, 13-15 May 2019, Aarhus University, Copenhagen, Denmark.
Open this publication in new window or tab >>Inclusion of people diagnosed with high-functioning autism at Swedish folk high schools
2019 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-43736 (URN)
Conference
8th Nordic Conference on Adult Education and Learning, Sustainable adult education and learning in organisational settings, 13-15 May 2019, Aarhus University, Copenhagen, Denmark
Available from: 2019-05-22 Created: 2019-05-22 Last updated: 2019-05-22Bibliographically approved
Hedegaard, J. (2019). Möjligheter och hinder i undervisningen: elever med diagnos inom autismspektrumtillstånd berättar: [Ingår i Lärportalens modul Inkludering och delaktighet – uppmärksamhet, samspel och kommunikation Del 4: Främja motivation och närvaro, årskurs 1-9. Stockholm: Skolverket
Open this publication in new window or tab >>Möjligheter och hinder i undervisningen: elever med diagnos inom autismspektrumtillstånd berättar: [Ingår i Lärportalens modul Inkludering och delaktighet – uppmärksamhet, samspel och kommunikation Del 4: Främja motivation och närvaro, årskurs 1-9
2019 (Swedish)Other (Other academic)
Place, publisher, year, pages
Stockholm: Skolverket, 2019. p. 10
Series
Lärportalen
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-45608 (URN)
Available from: 2019-08-20 Created: 2019-08-20 Last updated: 2019-08-20Bibliographically approved
Roe, D., Hugo, M. & Larsson, H. (2019). ‘Rings on the water’: examining the pedagogical approach at a football program for detained youth in Sweden. Sport in Society: Cultures, Media, Politics, Commerce, 22(6), 919-934
Open this publication in new window or tab >>‘Rings on the water’: examining the pedagogical approach at a football program for detained youth in Sweden
2019 (English)In: Sport in Society: Cultures, Media, Politics, Commerce, ISSN 1743-0437, E-ISSN 1743-0445, Vol. 22, no 6, p. 919-934Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Studies indicate that sport within youth institutional settings can be beneficial (e.g. learning social skills) or problematic (e.g. social exclusion) depending on how they are structured, delivered and, ultimately, experienced by students. In this article, we examine the experiences of students and staff in an educational sport program at a Swedish all-male youth detention home (ages 16-20) in order to increase understanding of the pedagogical approach of a sports-based program for detained youth. Drawing on interviews with both students and staff, we identify and elaborate four aspects of the program - building a pedagogical platform, ‘seeing’ and meeting students, creating a supportive environment, and thinking beyond the institution - that were collectively represented to initiate and guide a process of growth and change for students. We discuss how these aspects of the program’s pedagogical approach, in contrast to deficiency-based approaches, can provide a useful framework for delivering sport in ways that can benefit detained youth and other young people in socially vulnerable situations.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2019
Keywords
Sport pedagogy; youth justice; pedagogical tact; football; Sweden; detained youth
National Category
Learning
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-43608 (URN)10.1080/17430437.2019.1565381 (DOI)000464565500003 ()2-s2.0-85061338227 (Scopus ID)
Available from: 2019-05-08 Created: 2019-05-08 Last updated: 2019-05-08Bibliographically approved
Hedegaard, J. & Hugo, M. (2018). Functional workplaces for people with disabilities. In: H. Ahl, I. Bergmo Prvulovic & K. Kilhammar (Ed.), Human resource management: A Nordic perspective (pp. 163-176). London, UK: Routledge
Open this publication in new window or tab >>Functional workplaces for people with disabilities
2018 (English)In: Human resource management: A Nordic perspective / [ed] H. Ahl, I. Bergmo Prvulovic & K. Kilhammar, London, UK: Routledge, 2018, p. 163-176Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

A group whose competence is underutilised because of discrimination and prejudice is people associated with disabilities. Employers must consider how the workplace and work assignments can be adapted so that people associated with disabilities can be included. There are different types of disabilities and each one demands different adaptations. Once such changes are made, however, many people associated with disabilities can work. The chapter reports on a study of an IT education for people associated high-functioning autism. They need an undisturbed workplace and clear and well-structured work assignments. Managers must understand the conditions that high-functioning autistic people work under and be able to create good personal relationships.

Place, publisher, year, edition, pages
London, UK: Routledge, 2018
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-41322 (URN)9781138592834 (ISBN)9781138592858 (ISBN)9780429489761 (ISBN)
Available from: 2018-08-30 Created: 2018-08-30 Last updated: 2018-11-20Bibliographically approved
Hugo, M. (2018). Motivationsskapande undervisning och lärmiljö. Stockholm: Skolverket
Open this publication in new window or tab >>Motivationsskapande undervisning och lärmiljö
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Den här artikeln handlar om motivationsskapande undervisning och lärmiljö. Artikeln inleds med att utreda vad motivation kan vara och vad som kan tänkas påverka elevers motivation för skolarbete. Därefter beskrivs några viktiga perspektiv angående inkluderande lärandemiljöer och vad som kan motivera när ingen motivation finns. Artikeln avslutas med ett relationellt perspektiv på motivation och lärande med utgångspunkten att läraren är den viktigaste motivationsfaktorn för många elever.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Skolverket, 2018. p. 12
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-42373 (URN)
Note

Artikel på Skolverkets Lärportalen: Specialpedagogik – Grundskola åk 1-9. Modul: Inkludering och delaktighet – uppmärksamhet, samspel och kommunikation. Del 4: Motivationsskapande undervisning och lärmiljö.

Available from: 2018-12-20 Created: 2018-12-20 Last updated: 2018-12-20Bibliographically approved
Samuelsson, M., Hugo, M., Aktaş, V., Söderström, Å. & Ekholm, M. (2018). Social pressure and standpoints in moral dilemmas made by twelve year olds in 1973 and in 2017. In: : . Paper presented at 46th Congress of the Nordic Educational Research Association (NERA), 8-10 March 2018, Oslo, Norway.
Open this publication in new window or tab >>Social pressure and standpoints in moral dilemmas made by twelve year olds in 1973 and in 2017
Show others...
2018 (English)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-41372 (URN)
Conference
46th Congress of the Nordic Educational Research Association (NERA), 8-10 March 2018, Oslo, Norway
Available from: 2018-09-06 Created: 2018-09-06 Last updated: 2019-02-21Bibliographically approved
Bäcklund, J. & Hugo, M. (2018). The paradox of the flipped classroom: One method, many intentions. Problems of Education in the 21st Century, 76(4), 451-464
Open this publication in new window or tab >>The paradox of the flipped classroom: One method, many intentions
2018 (English)In: Problems of Education in the 21st Century, ISSN 1822-7864, E-ISSN 2538-7111, Vol. 76, no 4, p. 451-464Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The Flipped Classroom is a teaching model where content attainment is shifted forward to outside of class, to be followed up by the teacher in class. In Sweden this way of teaching has become very popular during recent years. But what is gained by this way of teaching? Research on the Flipped Classroom in the context of the Swedish High School system is close to non-existent; why studies within this field are of great importance. In order to find appropriate informants, an electronic survey was constructed. Informants matching the selection criteria were then selected for qualitative interviews. In total nine informants agreed to participate in interviews (Semi-structured) to describe their experiences from flipping their own classrooms. The informants reported that the transition from more conventional ways of teaching to using the Flipped Classroom entailed major changes. The informants pointed out that the process of moving away from the more conventional way of teaching improved their teaching. All of the informants expressed they all used the Flipped Classroom methodology but they all did it with different goals in mind and their approach varied a lot. By using the same terminology, it might seem that they worked with the Flipped Classroom in similar ways, but the results show they did not. Herein lies the problem: Teachers say they flip their classrooms, which they do, but they do not share the same goals or approaches, just the term: The Flipped Classroom.

Place, publisher, year, edition, pages
Scientia Socialis, 2018
Keywords
flipped classroom, flipped education, qualitative interviews, teaching methodology
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-41234 (URN)000440937700004 ()2-s2.0-85054131304 (Scopus ID)
Available from: 2018-08-24 Created: 2018-08-24 Last updated: 2018-10-23Bibliographically approved
Hedegaard, J. & Hugo, M. (2018). Utbildning som stödjande miljö för deltagare med högfungerande autism: Rapport från ett pågående forskningsprojekt om personer med högfungerande autism och deras studiegång. Stockholm: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
Open this publication in new window or tab >>Utbildning som stödjande miljö för deltagare med högfungerande autism: Rapport från ett pågående forskningsprojekt om personer med högfungerande autism och deras studiegång
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Den här studien är en del av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors fördjupade analys av ungas övergång mellan skola och arbetsliv. Den här delstudien beskriver vad unga vuxna (18–30 år) med diagnosen högfungerande autism har för erfarenheter av anpassad undervisning och hur de förbereds inför arbetslivet. I rapporten beskrivs också vad lärare och annan personal har förerfarenheter av att möta denna målgrupp.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), 2018. p. 27
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-41899 (URN)978-91-88455-84-0 (ISBN)
Available from: 2018-10-25 Created: 2018-10-25 Last updated: 2018-10-25Bibliographically approved
Hugo, M. & Hedegaard, J. (2018). Varför fungerar folkhögskolan för deltagare med högfungerande autism?. In: : . Paper presented at Folkbildningens forskningsdag 2018 - Folkbildning som medborgarskapande: Om avmakt, motmakt och medmakt, Stockholm 22 oktober.
Open this publication in new window or tab >>Varför fungerar folkhögskolan för deltagare med högfungerande autism?
2018 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-42380 (URN)
Conference
Folkbildningens forskningsdag 2018 - Folkbildning som medborgarskapande: Om avmakt, motmakt och medmakt, Stockholm 22 oktober
Available from: 2018-12-20 Created: 2018-12-20 Last updated: 2018-12-20Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications