Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 27) Show all publications
Abalo, E. (2020). Medielogik eller hållbar kommunikation? En intervjustudie om medieringen av konstgräs som miljöfråga. Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication
Open this publication in new window or tab >>Medielogik eller hållbar kommunikation? En intervjustudie om medieringen av konstgräs som miljöfråga
2020 (Swedish)Report (Refereed)
Abstract [sv]

Denna studie intresserar sig för förhållandet mellan medierna och andra intressenter i kommunikationen av miljön, och centrerar kring medieringen av mikroplastutsläpp från konstgräsplaner. Med hjälp av semistrukturerade intervjuer undersöks kommunikationsstrategierna hos centrala aktörer i medieringen av dessa miljöfrågor. Syftet är att bidra till teoretiseringen av hur kommunikationsstrategier och institutionella logiker hos olika intressenter möts och omförhandlas i den medierade kommunikationen om specifika miljöfrågor. Studien bygger på 14 intervjuer med totalt 15 journalister och redaktörer, myndighetsföreträdare, politiker, forskare och representanter för däckbranschen. En tematisk analys visar att konstgräsfrågan blir intressant för redaktioner på grund av konfliktytorna som kan exploateras i frågan, och osäkerheten som finns kring konstgräsets utsläpp av mikroplaster integreras i strategierna som styr det journalistiska hantverket. Studien visar också att kommunikationsstrategier som är i linje med den så kallade medielogiken möjliggör för intressenter att nå fram med sina perspektiv i medierna och vice versa. Detta mönster visar sig exempelvis i däckbranschens kommunikativa arbete i konstgräsfrågan. Studien visar också att Naturvårdsverket, som innehaft en nyckelroll i frågan om mikroplaster, har haft en ambivalent kommunikationsstrategi i denna fråga. Myndigheten både använder sig av och bortser från medielogiken. Studien diskuterar också riskerna med miljökommunikationens anpassning till medielogiken, där denna anpassning riskerar att bli ett problem ur ett hållbarhetsperspektiv.

Abstract [en]

This study focuses on the relationship between the media and other stakeholders in the context of environmental communication and is centered on the mediation of environmental hazards related to artificial turfs and microplastics. Using semi-structured interviews, the study examines the communication strategies of key actors related to the mediation of these environmental issues. This is done with the purpose of contributing to the theorization of how different communication strategies and institutional logics meet and are negotiated in the communication about specific environmental issues. The study relies on 14 interviews with a total of 15 journalists and editors, government agency representatives, politicians, researchers, and tire-industry representatives. A thematic analysis shows that the question of artificial turfs is interesting for the media because they can exploit supposed (environmental) problems attached to the artificial turfs, and the scientific uncertainty that revolves around the microplastic pollution caused by artificial turf pitches is subordinated to the strategies used in the journalistic craft. The study also shows that communication strategies that are in line with the so-called media logic enable stakeholders to reach out with their perspectives in the media, and vice versa. This pattern can for example be seen in the tire-industry’s communicational work about artificial turfs. The study also shows that is the Environment Protection Agency, with a central role in the question of microplastics, has employed an ambivalent communication strategy. The agency has both adopted and disregarded from the media logic. The study also discusses the risks that come with adapting environmental communication to the media logic, an adaption that can become a sustainability problem.

Place, publisher, year, edition, pages
Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication, 2020. p. 67
Series
Forskningsrapporter från Högskolan för lärande och kommunikation ; 17
Keywords
Artificial Turfs, Environmental Communication, Mediatization, Microplastics, Sustainability
National Category
Media and Communications
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-48692 (URN)978-91-88339-35-5 (ISBN)
Available from: 2020-06-02 Created: 2020-06-02 Last updated: 2020-06-02Bibliographically approved
Abalo, E. (2019). "Fotbollsplanen kan vara en tickande miljöbomb": Om konstruktionen av risk och expertis i svenska nyhetsmediers rapportering om konstgräs som miljöfråga. Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication
Open this publication in new window or tab >>"Fotbollsplanen kan vara en tickande miljöbomb": Om konstruktionen av risk och expertis i svenska nyhetsmediers rapportering om konstgräs som miljöfråga
2019 (Swedish)Report (Refereed)
Abstract [sv]

Denna studie undersöker hur svenska nyhetsmedier rekontextualiserar kunskapsläget om konstgräsets miljöpåverkan och hur de skapar expertis om detta. Syftet med detta är att utveckla förståelsen för mediernas roll som förmedlare och skapare av expertkunskap om miljöfrågor och miljörisker. Material från nio svenska nyhetsmedier studeras kvalitativt genom kritisk diskursanalys. Resultaten visar att en central utgångspunkt för medierna är att konstruera konstgräs som en miljörisk, speciellt gällande risken för spridning av mikroplaster i vattenmiljöer. Emellanåt främjas en alarmistisk diskurs om konstgräsets miljöpåverkan. Viktigt för konstruktionen av denna risk och för att förmedla expertkunskap i fråga är en rapport om källor till mikroplast där konstgräs rankas som den näst största mikroplastkällan. Medierna uppvisar svårigheter i att problematisera denna källa, vilket bland annat leder till att mediediskursen emellanåt slår fast konstgräsets negativa effekter på miljön, men också till konstruktioner av ovisshet. En viktig strategi, både för att konstruera konstgräs som miljörisk och för att säga emot en sådan diskurs, är att knyta argument till en vetenskaplig diskurs. Studien visar också att medierna har svårt att hantera kunskapsosäkerhet, vilken emellanåt blir en drivkraft i befästandet av konstgräset som miljörisk. Studien avslutas med en diskussion om hur journalistiska villkor och rådande tankemönster om miljön bidrar till att främja riskdiskurser framför ett helhetsperspektiv på miljön.

Abstract [en]

This study examines hos Swedish news media recontextualize knowledge about the effects of artificial turfs on the environment, and how they create expert voices about this. The purpose with this endeavor is to deepen the understanding about how the news media negotiate and create expert knowledge about environmental questions and environmental risks. Items from nine Swedish news media are analyzed using critical discourse analysis. The results show that the construction of artificial turfs as an environmental risk is central in the reporting, especially the risk of spreading microplastics in the water. At times, constructions of this kind take the form of alarmism. At the heart of the construction of risk, and central for constructing expert knowledge on the matter, is a report ordered by a government agency, which names artificial turfs as the second biggest source of microplastics. The media show difficulties in problematizing this report, which at times leads to the determination of the negative environmental effects of artificial turfs, but also to constructions of uncertainty. Moreover, the strategy of scientification is important for both constructing artificial turfs as an environmental risk and to offsetting such discourses. The media also show difficulties in handling scientific uncertainty, which sometimes is used to underscore the environmental risk in question. The study concludes with a discussion about how the conditions of journalism and dominating worldviews serve to highlight risk discourses and push back holistic perspectives on the environment.

Place, publisher, year, edition, pages
Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication, 2019. p. 58
Series
Forskningsrapporter från Högskolan för lärande och kommunikation ; 014
Keywords
Artificial turfs, expert voices, critical discourse analysis, microplastics, news media, risk
National Category
Media and Communications
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-47070 (URN)978-91-88339-30-0 (ISBN)
Available from: 2019-12-12 Created: 2019-12-12 Last updated: 2019-12-13Bibliographically approved
Abalo, E. (2019). Konstgräs som miljöfråga i svenska nyhetsmedier: En kvantitativ innehållsanalys. Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication
Open this publication in new window or tab >>Konstgräs som miljöfråga i svenska nyhetsmedier: En kvantitativ innehållsanalys
2019 (Swedish)Report (Refereed)
Abstract [sv]

Denna studie har som mål att undersöka hur svenska nyhetsmedier gestaltar konstgräs som miljöfråga. Detta görs i syfte att dels öka kunskapen om hur medierna rapporterar om mikroplastrelaterade miljöfrågor, ett forskningsområde som är outforskat i både svensk och internationell kontext, dels bidra med kunskap om hur miljövinsterna med konstgräs (återvinning/cirkulär ekonomi) porträtteras gentemot de miljörisker som det ger upphov till (utsläpp av plast och gummi). Rapporteringen från 15 nyhetsmedier och ett totalurval om 250 artiklar publicerade under perioden 2014–2018 studeras genom kvantitativ innehållsanalys. Resultaten visar att konstgräs som miljöfråga förekommer sparsamt i svenska nyhetsmedier, men att rapporteringen har ökat från och med 2016. Från och med detta år börjar konstgräs att allt tydligare kopplas till spridning av plast och gummi i naturen, vilket också är det vanligaste miljöproblemet som konstgräs kopplas till överlag. Detta kan, mot bakgrund av den traditionella medielogikens främjande av risker, i sin tur förklara mediernas ökade intresse för konstgräs som miljöfråga. Miljövinster med konstgräs framkommer inte i normalfallet, vilket betyder att denna aspekt överskuggas av de miljöproblem och risker som finns med konstgräs. Däremot konstaterar ungefär var tredje artikel som fokuserar på konstgräs och miljön i huvudtemat någon form av vetenskaplig osäkerhet kring konstgräsets miljöpåverkan. Gestaltningen av konstgräs som miljöfråga är till viss del formad av samhällsdebatten kring spridningen av plast i naturen, vilket ger medierna tolkningsramar för att förstå frågan, samt gör frågan nyhetsvärdig i sig.

Abstract [en]

The objective of this study is to examine the framing of artificial turf as an environmental question in Swedish news media. This is done with the twofold purpose to (a) expand the knowledge of how the media covers environmental questions tied to microplastics – something that hitherto is unexplored – and (b) contribute with knowledge about how the media portrays the environmental gains with artificial turf (recycling and circular economical practices) vis-à-vis the environmental risks with the materials (the spread of plastics). 15 Swedish news media and a census of 250 articles published between 2014 and 2018 have been analyzed using content analysis. The results show that artificial turf as an environmental question is reported sparingly, although the coverage has increased from 2016 compared to the previous years. From that year, artificial turf is more clearly connected to the spread of plastics and rubber, which also is the most common environmental problem that artificial turf is associated with in the materials. Viewed against the backdrop of the traditional media logic’s tendencies of favoring problems and risks, the linking of artificial turf with the spread of plastics can explain the increased media interest for the topic. Environmental gains with artificial turf are not normally present in the coverage, which means that this aspect is overshadowed by the environmental risks and problems associated with artificial turf. However, about every third article whose main topic centers on artificial turf and the environment does express uncertainty about the environmental impacts of artificial turf. The framing of artificial turf as an environmental question is to some degree shaped by the public debate about plastics, which gives the media frames of interpretation, as well as makes the topic itself newsworthy.

Place, publisher, year, edition, pages
Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication, 2019. p. 55
Series
Forskningsrapporter från Högskolan för lärande och kommunikation ; 10
National Category
Media and Communications
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-43582 (URN)978-91-88339-21-8 (ISBN)
Available from: 2019-05-06 Created: 2019-05-06 Last updated: 2019-06-27Bibliographically approved
Abalo, E. (2019). Meeting the Good Other: Proper distance and the representation of José Mujica in Swedish feature journalism. Iberoamericana: Nordic Journal of Latin American and Caribbean Studies, 48(1), 150-160
Open this publication in new window or tab >>Meeting the Good Other: Proper distance and the representation of José Mujica in Swedish feature journalism
2019 (English)In: Iberoamericana: Nordic Journal of Latin American and Caribbean Studies, E-ISSN 2002-4509, Vol. 48, no 1, p. 150-160Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This paper examines the representation of the then president of Uruguay, José Mujica, in a long-read feature story published in the Saturday supplement of the Swedish newspaper Dagens Nyheter. This is done with the aim of contributing to the understanding of how international journalism constructs distance and proximity in the reporting of distant subjects, and more specifically, how such constructions connect the Swedish audience to (or disconnect it from) political processes and relations in Latin America. In this way, the study contributes to the field of media representation in general, as well as to research on the representation of Latin America, more specifically. Critical discourse analysis is used to analyze the text and visuals. Three result topics are presented. The first comprises discourses that construct difference, such as those highlighting personal characteristics that make Mujica different from other presidents. The second centers on discourses that construct proximity between Mujica and the audience, such as those addressing sustainability and the connections between Sweden, Uruguay and Mujica. The third highlights discourses that distance or downplay difference and revolve around constructions about Mujica’s political past. The paper ends with a discussion of how this representation is able to construct Mujica as a close other without, in the process, abandoning key tenets of contemporary capitalist ideology.

Abstract [es]

Este artículo estudia la representación del expresidente uruguayo José Mujica, en un reportaje publicado en el suplemento sabateño del diario sueco Dagens Nyheter. El estudio tiene el propósito de contribuir al entendimiento sobre como el periodismo internacional construye distancia y proximidad en el informe sobre sujetos lejanos y, específicamente, como este tipo de construcciones (des)conectan al público sueco a procesos y relaciones latinoamericanas. Por lo tanto, este estudio contribuye a la investigación sobre la representación mediática en general, y también, específicamente, al estudio sobre la representación de Latinoamérica. El estudio utiliza análisis crítico del discurso para analizar elementos textuales y visuales y presenta tres temas de resultados. El primero es compuesto por discursos que construyen diferencia, como son los que enfocan características personales que diferencian a Mujica de otros presidentes. El segundo tema se centra en discursos que construyen proximidad entre Mujica y los lectores suecos, como temas sobre sostenibilidad y la conexión entre ambos países. El tercer tema se centra en discursos que distancian o atenúan diferencias que hay entre Mujica y el contexto sueco, así como el pasado político del expresidente. El estudio finaliza discutiendo como la representación analizada logra construir a Mujica como un ‘otro’ bueno, sin que se abandonen principios ideológicos del capitalismo contemporáneo.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm University Press, 2019
Keywords
Feature journalism, ideology, José Mujica, proper distance, representation, Uruguay, Ideología; José Mujica; Latinoamérica; Periodismo; Representación; Uruguay
National Category
Media and Communications
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-47256 (URN)10.16993/iberoamericana.473 (DOI)POA HLK 2019 (Local ID)POA HLK 2019 (Archive number)POA HLK 2019 (OAI)
Available from: 2020-01-07 Created: 2020-01-07 Last updated: 2020-01-07
Abalo, E. (2019). Rifts in the hegemony: Swedish news journalism on cannabis legalization. Journalism Studies, 20(11), 1617-1634
Open this publication in new window or tab >>Rifts in the hegemony: Swedish news journalism on cannabis legalization
2019 (English)In: Journalism Studies, ISSN 1461-670X, E-ISSN 1469-9699, Vol. 20, no 11, p. 1617-1634Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This study analyzes the journalistic construction of the ongoing international renegotiation of cannabis, with the aim of contributing to the theorization of how journalism mediates between hegemonic and counter-hegemonic positions at times of crisis of hegemonic values. The study perceives the many ongoing attempts of legalizing and decriminalizing cannabis for recreational use as providing a disequilibrium to the hegemonic view of the substance as a dangerous narcotic that is rightly banned, and as intensifying a hegemonic struggle over the meaning of cannabis. Swedish print news journalism about cannabis legalization in different countries and contexts is studied, using critical discourse analysis. The analysis shows that journalism allows for debate between positive and skeptic discourses about the effects of recreational cannabis consumption and its medical benefits, and that voices that argue for cannabis legalization to combat organized crime are given important framing power. This means that a measure of legitimacy is given to discourses that counter the prohibitionist hegemony in Sweden, which means that mainstream journalism in this specific case serves as an arena for challenging hegemonic values that are in crisis.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2019
Keywords
Cannabis legalization, critical theory, critical discourse analysis, hegemony, journalism, legitimation
National Category
Media and Communications
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-41879 (URN)10.1080/1461670X.2018.1533416 (DOI)000474669300007 ()2-s2.0-85055246279 (Scopus ID)HOA HLK 2019 (Local ID)HOA HLK 2019 (Archive number)HOA HLK 2019 (OAI)
Available from: 2018-10-23 Created: 2018-10-23 Last updated: 2019-08-12Bibliographically approved
Abalo, E. (2019). Struck by the Potentials of Cannabusiness: Exploring the Relationship Between Neoliberal Ideology and Journalism in the Reporting on Legal Cannabis. tripleC (cognition, communication, co-operation): Journal for a Global Sustainable Information Society / Unified Theory of Information Research Group, 17(1), 86-100
Open this publication in new window or tab >>Struck by the Potentials of Cannabusiness: Exploring the Relationship Between Neoliberal Ideology and Journalism in the Reporting on Legal Cannabis
2019 (English)In: tripleC (cognition, communication, co-operation): Journal for a Global Sustainable Information Society / Unified Theory of Information Research Group, ISSN 1726-670X, E-ISSN 1726-670X, Vol. 17, no 1, p. 86-100Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This study examines the reporting on legal cannabis in order to explore the operation of neoliberal ideology in journalistic discourse. Cannabis legalisation is here understood as a way for capitalism to create new market opportunities, besides being a turn away from the so-called ‘war on drugs’. The study understands neoliberalism as operating via market-based logics that are interrelated with other social logics, such as those pertaining to journalism (Phelan 2014). Critical discourse analysis is used for studying Swedish newspaper reporting on legal cannabis between 2013 and 2018. The study shows that a struggle between market-based logics and journalistic practices is visible, where journalism has difficulties in challenging core tenets of neoliberal ideology. The article concludes with a discussion of how the current conditions of journalism limit its ability to challenge neoliberal perspectives.

Place, publisher, year, edition, pages
Unified Theory of Information Research Group, 2019
Keywords
cannabis legalisation, capitalism, critical discourse analysis, hegemony, ideology, journalism, marijuana, media, neoliberalism
National Category
Media Studies
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-43349 (URN)10.31269/triplec.v17i1.1070 (DOI)000475488600006 ()2-s2.0-85067958427 (Scopus ID)POA HLK 2019 (Local ID)POA HLK 2019 (Archive number)POA HLK 2019 (OAI)
Available from: 2019-03-18 Created: 2019-03-18 Last updated: 2019-09-25Bibliographically approved
Abalo, E. (2018). Towards sustainable journalism? On the need for a new common sense on inequality.. In: : . Paper presented at Mediamorphosis: Identity and participation. February 16-17, Mumbai, India, 2018.
Open this publication in new window or tab >>Towards sustainable journalism? On the need for a new common sense on inequality.
2018 (English)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
National Category
Media and Communications
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-38956 (URN)
Conference
Mediamorphosis: Identity and participation. February 16-17, Mumbai, India, 2018
Note

Keynote Speech

Available from: 2018-03-06 Created: 2018-03-06 Last updated: 2018-03-06Bibliographically approved
Abalo, E. (2018). Weeds in the Hegemony: Understanding Journalism on the Renegotiation of Cannabis. In: : . Paper presented at 7th European Communication Conference (ECC 2018), October 31 - November 3, 2018, Lugano, Switzerland.
Open this publication in new window or tab >>Weeds in the Hegemony: Understanding Journalism on the Renegotiation of Cannabis
2018 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

We are witnessing the renegotiation of cannabis substances in many parts of the world. After being classified as narcotics and subjected to a worldwide ban for several decades, cannabis has now been legalized in Uruguay and in several US states, and decriminalized in some other countries. This paper aims to study how the ongoing renegotiation of cannabis, which involves the legalization of the substance in different parts of the world, is constructed in Swedish print news journalism. This is done with the purpose of understanding how news journalism in a context of a traditionally strong drug prohibition (de)legitimizes different positions and perspectives in the ongoing renegotiation of cannabis, and to what extent journalism in such a context offers challenges to the reigning prohibitionist hegemony. Although cannabis and the media has been researched extensively, very few studies have been conducted by media and communication or journalism scholars, and contributions have been placed mainly in areas as for example drug policy, drug use and misuse, and public health. The current study, in contrast, wishes to contribute to the critical study of drug journalism. The paper draws on critical theory, understanding the ongoing renegotiation of cannabis as bringing disequilibrium to the hegemonic view of cannabis as dangerous drug that needs to be banned. Journalism is perceived as playing a key role in this context, since journalism is an arena where different discourses on cannabis struggle for prominence. Journalism can in this sense serve the strengthening of counter-hegemonic discourses on cannabis or the reinforcement of the prohibitionist hegemony. The study uses critical discourse analysis as a method to study 49 print newspaper items. The results show that the studied media invites opposed discourses regarding the health risks and the medical benefits of cannabis to be part of the news pages, which creates a somewhat pluralistic view on cannabis. The study also finds that the construction of cannabis legalization as a means to combat organized crime is given significant framing power. These results suggest that the ongoing renegotiation of cannabis in different parts of the world invites Swedish journalism to broaden the debate on the substance and to provide certain legitimacy to positive discourses on cannabis that are otherwise considered deviant in the Swedish drug debate. This serves as an example of how changes in distant political contexts affect the ways in which journalism ascribes legitimacy to specific discourses on drugs.

National Category
Media and Communications
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-42057 (URN)
Conference
7th European Communication Conference (ECC 2018), October 31 - November 3, 2018, Lugano, Switzerland
Available from: 2018-11-19 Created: 2018-11-19 Last updated: 2018-11-20Bibliographically approved
Abalo, E. (2017). News Journalism for Global Sustainablility?: On the Problems with Reification and Othering when Reporting on Social Inequality. In: Peter Berglez, Ulrika Olausson & Mart Ots (Ed.), What is Sustainable Journalism?: Integrating the Environmental, Social, and Economic Challenges of Journalism (pp. 135-150). New York: Peter Lang Publishing Group
Open this publication in new window or tab >>News Journalism for Global Sustainablility?: On the Problems with Reification and Othering when Reporting on Social Inequality
2017 (English)In: What is Sustainable Journalism?: Integrating the Environmental, Social, and Economic Challenges of Journalism / [ed] Peter Berglez, Ulrika Olausson & Mart Ots, New York: Peter Lang Publishing Group, 2017, p. 135-150Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
New York: Peter Lang Publishing Group, 2017
National Category
Media and Communications
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-38268 (URN)10.3726/b11462 (DOI)21498236 (Local ID)978-1-4331-3440-1 (ISBN)9781433143816 (ISBN)978-1-4331-4386-1 (ISBN)978-1-4331-3441-8 (ISBN)21498236 (Archive number)21498236 (OAI)
Available from: 2017-12-20 Created: 2017-12-20 Last updated: 2017-12-20Bibliographically approved
Abalo, E. (2016). News for global sustainability?: Reifying and othering social inequality in news. In: : . Paper presented at Rethinking Power in Communicative Capitalism Critical Perspectives on Media, Culture and Society, Lisbon, September 8-10, 2016..
Open this publication in new window or tab >>News for global sustainability?: Reifying and othering social inequality in news
2016 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

This paper discusses news journalism about inequality from a critical point of view, with the aim of contributing to the critical theorization of the relationship between journalism and sustainability. Sustainability and journalism on social inequality are perceived as intersecting in at least two ways. On one level, journalism can serve sustainable development by providing high-quality content that can help citizens to better understand the causes behind social inequality and how it can be overcome. On another level, journalism would itself gain much from sustainable development on a global level, since that would provide a good ground for a high-quality journalism characterized by its professional and democratic ethics rather than one that is strained by market-logics. The paper focuses on reification and problematizes the ways in which social inequality is reified in news journalism. Basing the argumentation on examples from international journalism, it is argued that although the existence of social inequality in a specific country can be acknowledged in the reporting – for example by the reference to rich and poor people and rich and poor geographic spaces – the social, political and historical causes of this inequality remain abstracted. In this sense, reification provides a rather objectivist account on inequality, which in turn limits the critique of the mechanisms that lie behind it. On the long run such constructions serve the legitimation of social inequality, which indeed ought to be seen as a sustainability problem. The paper also argues that for a more sustainable journalism to take place, a shift in the attitude towards social inequality and sustainable development must take place in the broader sociocultural context that surrounds journalism.

National Category
Media and Communications
Research subject
Media and Communication Studies
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-34736 (URN)
Conference
Rethinking Power in Communicative Capitalism Critical Perspectives on Media, Culture and Society, Lisbon, September 8-10, 2016.
Available from: 2017-01-17 Created: 2017-01-17 Last updated: 2017-12-20Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-9515-4691

Search in DiVA

Show all publications