Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Jansson, Peter M., Filosofie DoktorORCID iD iconorcid.org/0000-0002-1265-2394
Biography [eng]

The overarching purpose of my research is to explore the potential for an integrated research perspective on male violence and to exemplify how such research could be conducted. Another aim is to further develop therapeutic interventions aimed at violence in light of such knowledge.The objective is to increase awareness about how childhood experiences, socialization, constructions of masculinity and emotions among violent men relate to their violence against other men, women and themselves, as well as how to analyze and further develop therapeutic interventions aimed at violence in light of such knowledge. Using theoretical scientific points of departure taken from critical realism and ecological methodology, the research compares various schools of thought: a) psychological: childhood experiences and socialization, b) social psychological: emotions and interactions and c) sociological: class, gender power structures and hegemonic masculinity. This approach provides access to knowledge about the interaction between various factors associated with male violence.

Biography [swe]

Forskningens är inriktad mot att utforska möjligheterna för ett integrerat forskningsperspektiv på mäns våld samt exemplifiera hur sådan forskning kan bedrivas. Forskningen avser öka kunskaperna om hur våldsamma mäns barndomsupplevelser, socialisation, maskulinitetskonstruktion och emotioner kan relateras till deras våld mot andra män, mot sig själva och mot kvinnor samt till hur terapeutiska interventioner mot våld kan analyseras och utvecklas i korrespondens med denna kunskap. 

De vetenskapsteoretiska utgångspunkterna hämtas från den kritiska realismen och ekologiska metoder viket möjliggör relaterandet av forskning från olika skolbildningar till varandra; - psykologisk: om barndomserfarenheter och socialisation, socialpsykologisk: om emotioner och interaktion samt sociologisk: om social klass, könsmaktsstrukturer och hegemonisk maskulinitet. Detta genomförs för att kunna få tillgång till kunskap om hur olika faktorer samverkar vid mäns våld.

Integrerande perspektiv kan  vidare minska risken för ekologiska felslut och ökar förståe.lsen av komplex samverkan mellan faktorer bakom mäns våld, viket också kan bidra till kunskapsutvecklingen inom våldsterapiområdet.

Publications (6 of 6) Show all publications
Jansson, P. M. (2019). Exploring pathways related to men’s violence: A qualitative exploration of the relationship between violent men’s violence and their masculinities, childhood, and emotions. Deviant behavior, 0(10), 1171-1186
Open this publication in new window or tab >>Exploring pathways related to men’s violence: A qualitative exploration of the relationship between violent men’s violence and their masculinities, childhood, and emotions
2019 (English)In: Deviant behavior, ISSN 0163-9625, E-ISSN 1521-0456, Vol. 0, no 10, p. 1171-1186Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This study explored new ways of finding knowledge about violent men’s pathways toward their status as violent criminals and the mechanisms that underlie their violent behavior. The empirical data were gathered through biographical interviews with 10 men sentenced to therapy against violence and drugs at a Swedish treatment center. The men who had experienced violence and childhood maltreatment tended to bypass shame with uncontrolled anger and violence when reliving childhood traumas. Conversely, men without extreme childhood experiences seemed to exhibit more controlled violence mechanisms. Two men who had experienced brutal physical school bullying might have been expected to bypass shame with immediate violence; however, these men described their violence as controlled, suggesting that they had learnt to take cognitive control over their bypass mechanisms in order to escape the bullying.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2019
Keywords
shame, violence, childhood, career
National Category
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-31748 (URN)10.1080/01639625.2018.1472929 (DOI)000483620400001 ()2-s2.0-85047979716 (Scopus ID)
Projects
Känslors betydelse för framgången hos terapeutiska interventioner mot mäns våld
Note

Included in thesis in manuscript form under the title: "Exploring pathways causing men's violence: A qualitative exploration of the relationship between violent men's violence and their masculinities, childhood and emotions"

Available from: 2016-09-12 Created: 2016-09-12 Last updated: 2019-10-03Bibliographically approved
Jansson, P. M. (2017). An Explorative Integration of Factors Causing Men's Violence against Women. Journal of Psychology and Clinical Psychiatry, 8(2), 2-11
Open this publication in new window or tab >>An Explorative Integration of Factors Causing Men's Violence against Women
2017 (English)In: Journal of Psychology and Clinical Psychiatry, ISSN 2373-6445, Vol. 8, no 2, p. 2-11Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Despite the great progress in individual disciplines studying men’s physical violence against women, the various disciplines have developed much different approaches that by themselves are insufficient for understanding the processes that lead to men’s violence against women. Moreover, they also tend to neglect the equally important issue of understanding why some men are not violent toward women. The aim of this work is to integrate former research on socially modifiable factors and therefore does not include theories relating genetics and neurochemistry that may also play an important role. It shows how the psychological approach within criminology can be integrated with the feminist masculinity perspective. The work illustrates that it is both theoretically and methodologically possible, through an integration of previous research, to make hypotheses about under which conditions men are likely to be violent against women, as well as make hypotheses about under what conditions men are unlikely to be violent against women. This study also emphasizes methodologically important non-dichotomous forms where both enabling and reactive conditions are mixed at various levels. Despite the methodological problems, an integrated perspective on men’s violence against women is the most promising way forward today.

Place, publisher, year, edition, pages
Edmond USA: MedCrave, 2017
Keywords
Integration; Hegemonic masculinity; Marginalized men; Men’s violence against women, Doing masculinity; Figuration
National Category
Social Work
Research subject
Health and Welfare, Känslors betydelse för framgången hos terapeutiska interventioner mot mäns våld
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-39783 (URN)
Available from: 2018-06-04 Created: 2018-06-04 Last updated: 2018-06-04Bibliographically approved
Jansson, P. M. (2016). Våldets onda cirklar: En explorativ undersökning av mäns barndomsupplevelser, maskuliniteter, känslor, våld samt terapeutiska interventioner mot våld. (Doctoral dissertation). Jönköping: Jönköping University, School of Health and Welfare
Open this publication in new window or tab >>Våldets onda cirklar: En explorativ undersökning av mäns barndomsupplevelser, maskuliniteter, känslor, våld samt terapeutiska interventioner mot våld
2016 (English)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
Abstract [sv]

Avhandlingens överordnade syfte är att utforska möjligheterna för ett integrerat forskningsperspektiv på mäns våld samt exemplifiera hur sådan forskning kan bedrivas. Det konkreta syftet är att öka kunskapen om hur våldsamma mäns barndomsupplevelser, socialisation, maskulinitetskonstruktion och emotioner kan relateras till deras våld mot andra män, mot sig själva och mot kvinnor samt till hur terapeutiska interventioner mot våld kan analyseras och utvecklas i korrespondens med denna kunskap. Med vetenskapsteoretiska utgångspunkter hämtade från den kritiska realismen och ekologiska metoder relaterar studien forskning från olika skolbildningar till varandra; - psykologisk: om barndomserfarenheter och socialisation, socialpsykologisk: om emotioner och interaktion samt sociologisk: om social klass, könsmaktsstrukturer och hegemonisk maskulinitet. Detta genomförs för att kunna få tillgång till kunskap om hur olika faktorer samverkar vid mäns våld.

I studie I och II studerades möjligheterna att undersöka de sociala banden mellan terapeut/terapi och klient inom terapeutiska behandlingar mot våld. I studie I operationaliserades indikatorer på emotionerna stolthet och skam och i studie II testades dessa på terapeuter inom en KBT-orienterad terapi. I studie III undersöktes män i olika maskulinitetspositioner, där urvalet för den ena gruppen hämtades ur populationen män dömda till terapi för våld och missbruk och den andra ur populationen män som organiserat arbetade för jämlikhet och mot våld mot kvinnor. I studien jämfördes de båda gruppernas förhållningssätt till faktorer som i tidigare forskning relaterats till våld och våld mot kvinnor. I studie IV undersöktes våldsdömda mäns karriärer fram till deras nuvarande position som våldsbejakande kriminella i avsikt att öka kunskapen om det samspel mellan faktorer som i olika situationer leder fram till deras våld mot andra män, sig själva och kvinnor. Samtliga empiriska studier använde kvalitativa metoder för datainsamling och analys. I studie IV användes individuella intervjuer och biografisk analys, I studie II och III användes gruppintervjuer samt deduktiv innehållsanalys. I studie I, den teoretiska reviewartikeln, utgjorde sociologisk, socialpsykologisk och psykologisk teoribildning empiri.

Avhandlingen visar att det finns fler fördelar är nackdelar med ett nivåövergripande perspektiv. Nivåintegrerande studier försvåras av att de kräver en komplex metodologi för att kunna hantera samverkan mellan faktorer bakom våld på olika nivåer men ger å andra sidan en mer holistisk förståelse av fenomenet i fråga. Resultaten visar att integrerande perspektiv kan minska risken för ekologiska felslut och ökar förståelsen av komplex samverkan mellan faktorer bakom mäns våld, något som kan komma att bidra till kunskapsutvecklingen inom våldsterapiområdet. Den teoretiska reviewartikeln (studie I) exemplifierade hur teoretiskt och metodologiskt driven forskning om sociala band kan göras pragmatiskt tillämpbar av terapeuter inom våldbehandlingar. Den tillämpade studien av en KBT-terapi (studie II) gav exempel på hur operationaliserade indikatorer på stolthet och skam kan användas praktiskt för att bestämma kvalitén på det sociala bandet mellan terapeut och klient. Den studerade KBT-terapin innehöll som förväntat både skam- och stolthetskapande moment vilket utgör värdefulla utgångspunkter för vidare forskning. Jämförelsen mellan män i idealtypiskt motsatta maskulinitetspositioner (studie III) visade att både gruppen av män som arbetar mot våld mot kvinnor och männen dömda till behandling mot våld, bär på ambivalenta attityder gentemot våld och våld mot kvinnor. Jämförelsen visade vidare att gruppernas maskulinitetskonstruktioner och attityder till våld korresponderar med grupperingarnas olika tillgång till ekonomiska, sociala och kulturella resurser. Den biografiskt fokuserade kvalitativa studien av män i våldsbehandling (studie IV) undersökte explorativt hur karriären fram till våldskriminell kan se ut och hur barndomsupplevelser, socialisation, maskulinitet och emotioner hos enskilda våldsverkande män kan tänkas ha samverkat med varandra när våld äger rum. Resultaten visade att de män som vittnar om utsatthet för allvarligt våld i barndomen är mer skambenägna och vid kränkningar från andra tenderar att omedvetet och utan föregående känslor av skam direkt reagera med aggressioner och våld mot båda könen. Övriga män var visserligen skambenägna men beskrev en mer kontrollerad våldsreaktion. Två män som blivit brutalt fysiskt mobbade i grundskolan, berättade om ett mer kontrollerat våld. En preliminär hypotes är att männen kan ha lärt sig att kognitivt, för att undslippa fortsatt mobbing, ta kontrollen över processen där skamkänslor ersätts med aggressioner. Föräldrarnas personliga problem tillsammans med deras bristande sociala kontroll och omsorg antogs ha ett samband med flera av männens skolproblem, deras umgänge med avvikande ungdomar, deras senare svårigheter med att kunna försörja sig med konventionella medel samt deras våldskarriärer.

Abstract [en]

This dissertation’s objective is to explore the possibilities of an integrated research perspective on male violence and exemplify how such research can be conducted. The specific objective is to increase awareness of how men’s childhood experiences, socialization, masculinity and emotions are related to their violence against other men, against themselves and against women (Paper III and IV) and how therapeutic interventions against violence can be analyzed and developed in correspondence with this knowledge (Paper I and II).

The research was conducted through qualitative studies. The data collection methods comprised a theoretical review (Paper I), group-interviews (Papers II and III) and interviews (Paper IV). Altogether, 25 men participated in the studies.

Qualitative content analysis was used to analyze the group-interviews (Paper II and III) and biographical analysis wasused to when analyzing the mens life-histories (Paper IV). The findings showed that an integrative perspective can reduce the risk of ecological fallacies and develop the understanding of the complex interaction between the factors behind men’s violence. These findings may also contribute to the development of violence therapies. The theoretical review article (Study I) exemplifies how the theoretical and methodological driven research on social bonds can be adjusted to treatment against male violence. The applied study on a CBT-therapy (Study II) exemplifies how operationalized indicators of pride and shame can be used to determine the quality of the social bonds between therapist and client. The comparison between two groups of men in two opposite masculinity positions (Study III) shows that both groups are carrying ambivalent attitudes towards violence and violence against women. Nevertheless the group’s masculinity constructions and attitudes towards violence correspond with their access to economic, social, political and cultural resources. The biographical focused qualitative study of men in violence treatment (Study IV) shows that the men who have been subjected to severe violence in their childhood are more shame-prone and tend to bypass shame with aggressions and violence. The other men generally describe their violent reaction as controlled.

The findings point to the general conclusion that the further development of the understanding of men’s violence, and the development of effective therapies against violence are depending on our ability to integrate research from different scientific perspectives.

Place, publisher, year, edition, pages
Jönköping: Jönköping University, School of Health and Welfare, 2016. p. 153
Series
Hälsohögskolans avhandlingsserie, ISSN 1654-3602 ; 073
Keywords
interdisciplinär, våld, skam, stolthet, maskulinitet, terapi, barn, kvinnor, kritisk realism
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-31749 (URN)978-91-85835-72-0 (ISBN)
External cooperation:
Public defence
2016-10-14, Forum Humanum, School of Health and Welfare, Jönköping University, Jönköping, 13:00 (Swedish)
Opponent
Supervisors
Available from: 2016-09-22 Created: 2016-09-12 Last updated: 2016-09-12Bibliographically approved
Jansson, P. M. (2013). An explorative single case study of the therapist’s perspectives on power, emotions and identity changes in cognitive behavior therapy against men’s violence in Sweden. Annales Universitatis Paedagogicae Cracovensis. Studia Sociologica, 5(2), 117-134
Open this publication in new window or tab >>An explorative single case study of the therapist’s perspectives on power, emotions and identity changes in cognitive behavior therapy against men’s violence in Sweden
2013 (English)In: Annales Universitatis Paedagogicae Cracovensis. Studia Sociologica, Vol. 5, no 2, p. 117-134Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This study starts from Retzinger (1995), Retzinger & Scheff (2000) and Scheff & Retzinger’s (2000, 2001) micro-sociological perspective on social bonds. The general aim is to test a new model of operationalized sub-indicators that allows for a simplified ability to analyze the relationship between power relations and the social bond between therapist and clients in cognitive behavior therapy (CBT) for violent men. CBT-therapy often achieves positive effects by giving clients the knowledge and ability to talk about their problems instead of using aggression and drugs as defenses. The therapists make in this case much effort to balance the relationship between them and the clients, but there is still a tendency that therapy alienates them from each other and prevents the development of a solidarity social bond, which, assuming that the theoretical premise is true, is the prerequisite for a client to build a positive self-image and become reintegrated into society.

Keywords
social bond, shame, violence, therapy, alienation, solidarity
National Category
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-31744 (URN)
External cooperation:
Available from: 2016-09-12 Created: 2016-09-12 Last updated: 2016-09-12Bibliographically approved
Jansson, P. M. & Saxonberg, S. (2013). Are asymmetrical power relations a hidden obstacle to successful rehabilitation of violent men? An explorative study on the methodology to investigate shame. Aggression and Violent Behavior, 18(6), 745-752
Open this publication in new window or tab >>Are asymmetrical power relations a hidden obstacle to successful rehabilitation of violent men? An explorative study on the methodology to investigate shame
2013 (English)In: Aggression and Violent Behavior, ISSN 1359-1789, E-ISSN 1873-6335, Vol. 18, no 6, p. 745-752Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The study starts from Retzinger (1995), Retzinger and Scheff (2000) and Scheff and Retzinger's (2000, 2001) micro-sociological perspective on social bonds, with the general aim of constructing a model consisting of operationalized indicators that opens for a simplified ability to analyze the relationship between power relations and emotions in private and institutionalized meetings. Scheff & Retzinger have provided a comprehensive guide to how the state of the social bond can be decoded by the direct access to non-verbal data. But since this type of data is both difficult to obtain, difficult to analyze and time consuming, therapists need simplified methods that can provide insight into the state of social bonds. We also need a method that takes into account the issue of power relations — both power relations in society and power relations between the client and the therapist. The treatment of men with violence problems provides an example of how our model can be applied to therapeutic activity. The examination shows that it is possible to construct a model with operationalized indicators that facilitate visualization of the relationship between power and the quality of social bonds.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2013
Keywords
shame, violence, therapy, power, social bonds
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-21789 (URN)10.1016/j.avb.2013.08.002 (DOI)
Available from: 2013-08-21 Created: 2013-08-21 Last updated: 2018-06-04Bibliographically approved
Jansson, P. M. & Kullberg, C.Masculinity constructions and acceptance of violence against women among men convicted of violent crimes and men in a pro-feminist network opposing men's violence in Sweden.
Open this publication in new window or tab >>Masculinity constructions and acceptance of violence against women among men convicted of violent crimes and men in a pro-feminist network opposing men's violence in Sweden
(English)Manuscript (preprint) (Other academic)
National Category
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-31747 (URN)
External cooperation:
Available from: 2016-09-12 Created: 2016-09-12 Last updated: 2016-09-12
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-1265-2394

Search in DiVA

Show all publications