Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (3 of 3) Show all publications
Ylenfors, M. (2023). Ett integrerat perspektiv på litteracitetsundervisning för flerspråkiga elever. (Licentiate dissertation). Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication
Open this publication in new window or tab >>Ett integrerat perspektiv på litteracitetsundervisning för flerspråkiga elever
2023 (Swedish)Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
Alternative title[en]
An integrated perspective on literacy teaching for multilingual students
Abstract [sv]

Föreliggande licentiatuppsats undersöker skolors arbete avseende litteracitetsutveckling för flerspråkiga elever, med utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv på undervisning och lärande. Syftet var att undersöka och bidra med kunskap om skolors arbete för att utveckla litteracitetsförmåga hos flerspråkiga elever som möter svårigheter i läs- och skrivutvecklingsprocessen, en kunskap som behöver utvecklas för att bidra till en likvärdig utbildning. Licentiatuppsatsen utgår från två forskningsfrågor, varav den första forskningsfrågan undersöker hur skolorna i en kommun arbetar med litteracitetsutveckling med särskilt fokus på flerspråkiga elever i specifika svårigheter med läsning och skrivning. Den andra forskningsfrågan handlar om hur förutsättningar skapas för litteracitetsutveckling hos flerspråkiga elever som möter svårigheter med läsning och skrivning på en skola som fått goda omdömen inom detta område, enligt en rapport från Skolinspektionen.Licentiatuppsatsen baseras på två studier, en webbaserad enkätstudie i en svensk kommun (Studie I) och en fallstudie på en skola i ett flerspråkigt område i en svensk kommun (Studie II). Fallstudien (Studie II), som bygger på metodtriangulering, omfattar deltagande observationer, intervjuer och dokumentanalyser. Analysen av enkätresultatet (Studie I) indikerar att det finns en tonvikt på kartläggning och träning av kodknäckande aspekter på andraspråket svenska och att det finns ett behov av att utveckla skolornas arbete med att tillvarata flerspråkiga elevers språkliga resurser vid identifiering av läs- och skrivsvårigheter.I studie II visar resultatet att litteracitetsundervisningen innehöll olika aspekter av läs- och skrivförmåga och ett flerspråkigt perspektiv på litteracitetsundervisning framträdde. Lärarna visade ett starkt engagemang för elevernas läs- och skrivutveckling och använde varierade uttryckssätt och arbetsmetoder för att utveckla elevernas litteracitetsförmåga.

Abstract [en]

This licentiate thesis examines schools’ literacy work for multilingual students, taking the sociocultural perspective of teaching and learning as point of departure. The purpose is to investigate and contribute knowledge about schools’ work to develop literacy skills in multilingual students who experience challenges with reading and writing. This knowledge needs to be developed to contribute to equity in education. The research is based on two research questions. The first investigates how, according to the schools in a municipality, report that literacy practices have been designed with a particular focus on multilingual students experiencing specific difficulties with reading and writing. The second question concerns how conditions are created for literacy development in multilingual students who encounter difficulties with reading and writing, in a school that has received good ratings in this field according to a School Inspectorate report. The licentiate thesis is based on two studies, a web-based questionnaire study in one Swedish municipality (Study I) and a case study in a school in a multilingual area in one Swedish municipality (Study II). In the thesis, a theoretical framework model has been developed based on Luke and Freebody’s four resources model (1997, 1999) and Cummins’ theoretical work on multilingual students’ literacy development (2000, 2016). This integrated model has been used for the analysis in Study II and has been further elaborated and explained in the licentiate thesis. The case study (Study II), using methodological triangulation, includes participant observations, interviews and document analyses. The analysis of the questionnaire data (Study I) indicates an emphasis on code-breaking aspects in the mapping and training of literacy skills in most schools. The results show that there is a need to develop schools’ efforts to utilise the linguistic resources of multilingual pupils when identifying literacy difficulties and also to develop cooperation with mother tongue teachers and study coaches. In Study II, literacy teaching included different aspects of literacy and emphasised a multilingual perspective on literacy teaching. The teachers demonstrated a strong commitment to the students’ literacy development and used a wide range of expressions and working methods to maximise the students’ literacy skills. The findings also indicate that the teachers’ efforts to identify emerging difficulties in reading and writing, based on close monitoring, resulted in supporting measures at an early stage, which may have prevented literacy difficulties. The findings further indicate that the school leaders’ organisation of resources and approaches to multilingualism influenced towards, and in different ways created conditions for, relational leadership and differentiated teaching, and provided support within the classroom in the literacy teaching to multilingual pupils.

Place, publisher, year, edition, pages
Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication, 2023. p. 95
Series
Forskningsrapporter från Högskolan för lärande och kommunikation ; 027
Keywords
multilingual students, literacy development, reading and writing difficulties, support, equity
National Category
Pedagogical Work
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-62111 (URN)978-91-88339-62-1 (ISBN)978-91-88339-63-8 (ISBN)
Presentation
2023-08-18, Hc116, Jönköping University, School of Education and Communication, Jönköping, 10:00 (Swedish)
Opponent
Supervisors
Available from: 2023-08-15 Created: 2023-08-15 Last updated: 2023-08-15Bibliographically approved
Ylenfors, M., Malmqvist, J., Möllås, G. & Rack, J. (2022). Arbete för flerspråkiga elever som möter svårigheter i läs- och skrivutveckling – en enkätstudie. Nordic Journal of Literacy Research, 8(2), 82-105
Open this publication in new window or tab >>Arbete för flerspråkiga elever som möter svårigheter i läs- och skrivutveckling – en enkätstudie
2022 (Swedish)In: Nordic Journal of Literacy Research, E-ISSN 2464-1596, Vol. 8, no 2, p. 82-105Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Elever med utländsk bakgrund presterar genomsnittligt lägre i läsförståelse än elever med inhemsk bakgrund. Föreliggande studie ämnar bidra med kunskap om skolors arbete med flerspråkiga elever som möter svårigheter med läsning och skrivning. Syftet med studien var att undersöka hur grundskolor i en kommun beskriver hur de arbetar med att förebygga läs- och skrivsvårigheter, identifiera läs- och skrivsvårigheter samt hur de arbetar med stödinsatser för att utveckla elevers läs- och skrivförmåga. En webbenkät skickades till samtliga skolor i en kommun. En litteracitetsmodell, som innefattar olika aspekter av läsning och skrivning med utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv, användes för att analysera kodknäckande och meningsskapande undervisningspraktiker. Resultaten visar på ett behov av att utveckla skolornas arbete inom två viktiga områden. Det första är att utveckla arbetet med att tillvarata flerspråkiga elevers olika språkliga och sociokulturella resurser samt deras erfarenheter. Det andra är att förbättra samarbetet med modersmålslärare och studiehandledare. Studiens huvudslutsats är att skolor, genom att tillvarata elevers olika språkliga och kulturella resurser, rimligtvis kan förbättra stödet till flerspråkiga elever i deras läs-och skrivutveckling.

Abstract [en]

Schools’ teaching practices for multilingual pupils experiencing difficulties in their literacy development process

The aim of the present study is to investigate how the elementary schools in one municipality describe how they work to prevent difficulties with literacy development, to identify specific reading and writing difficulties among multilingual pupils and how they work to develop their literacy skills. A questionnaire was sent to all schools in the municipality (response rate, 77 %). A literacy model within a sociocultural theoretical framework was used in the analysis of codebreaking and meaning-making practices. The results show the need for schools to improve their capability in two crucial areas: firstly, to better utilize the students’ different linguistic resources and sociocultural experiences, and secondly to improve the collaboration with mother tongue teachers and study guidance tutors. The main conclusion is that the schools can improve their practices by taking advantage of the students’ linguistic resources to a greater extent, which plausibly can support these students’ literacy development.

Place, publisher, year, edition, pages
Cappelen Damm Akademisk, 2022
Keywords
multilingual students; preventive work; identifying; reading and writing difficulties; support, flerspråkiga elever; förebyggande arbete; identifiering; läs- och skrivsvårigheter; stödinsatser
National Category
Pedagogical Work
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-59269 (URN)10.23865/njlr.v8.3197 (DOI)GOA;;851049 (Local ID)GOA;;851049 (Archive number)GOA;;851049 (OAI)
Available from: 2023-01-02 Created: 2023-01-02 Last updated: 2023-08-15Bibliographically approved
Ylenfors, M., Malmqvist, J. & Möllås, G.'Never leave a student alone with a Text': A Case Study of Literacy Teaching for Multilingual Students in an Exemplary School.
Open this publication in new window or tab >>'Never leave a student alone with a Text': A Case Study of Literacy Teaching for Multilingual Students in an Exemplary School
(Swedish)Manuscript (preprint) (Other academic)
National Category
Pedagogical Work
Identifiers
urn:nbn:se:hj:diva-62110 (URN)
Note

Included in licentiate thesis in manuscript form.

Available from: 2023-08-15 Created: 2023-08-15 Last updated: 2023-08-15
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-3582-1728

Search in DiVA

Show all publications