Endre søk
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Hugo, Martin
Alternativa namn
Publikasjoner (10 av 46) Visa alla publikasjoner
Hedegaard, J. & Hugo, M. (2020). Inclusion through Folk High School courses for senior citizens. Educational gerontology, 46(2), 84-94
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Inclusion through Folk High School courses for senior citizens
2020 (engelsk)Inngår i: Educational gerontology, ISSN 0360-1277, E-ISSN 1521-0472, Vol. 46, nr 2, s. 84-94Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [en]

The increasing proportion of senior citizens in the population places new demands on the existing welfare system, in terms of the delivery of social services, but also with respect to democratic issues such as ‘inclusion’ and ‘participation.’ Participation in adult education offers a context where senior citizens can be included in society, experience meaningfulness, and even create the conditions for their own well-being. In Sweden, there exist formal adult education systems that have enjoyed more success than others with respect to attracting groups of senior citizens who traditionally have not participated in the same degree in this domain. The Folk High School is one such educational system. The purpose of this article is to provide a description of how Folk High School senior courses are organized and what role the courses that are offered there play in the participants’ lives with respect to meaningfulness, their well-being, and life-long learning. Eight focus group interviews with 33 participants were conducted at eight different Folk High Schools in southern Sweden. The results of this study indicate that Folk High Schools’ senior courses are organized together with the participants and in such a manner that interaction with participants from other courses is made possible. This interaction gives rise to an unpretentious- and, in a broad sense, an intercultural learning experience. The participants experience this as meaningful, and as something which impacts on their quality of life in a positive manner. Furthermore, it plays an important function in the participants’ continued life-long learning.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Taylor & Francis Group, 2020
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hj:diva-47407 (URN)10.1080/03601277.2020.1712773 (DOI)000506798000001 ()2-s2.0-85078618525 (Scopus ID);HOA HLK 2020 (Lokal ID);HOA HLK 2020 (Arkivnummer);HOA HLK 2020 (OAI)
Tilgjengelig fra: 2020-01-15 Laget: 2020-01-15 Sist oppdatert: 2020-02-18bibliografisk kontrollert
Hugo, M. & Hedegaard, J. (2020). Inclusion through folk high school in Sweden – the experience of young adult students with high-functioning autism. Disability and Rehabilitation, 1-10
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Inclusion through folk high school in Sweden – the experience of young adult students with high-functioning autism
2020 (engelsk)Inngår i: Disability and Rehabilitation, ISSN 0963-8288, E-ISSN 1464-5165, s. 1-10Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Epub ahead of print
Abstract [en]

Purpose:

The purpose of this study is to provide a description of the learning environment at Folk High School for participants with high-functioning autism and to examine their learning experience at Folk High School.

Methods:

A qualitative interview study was conducted with 21 participants who were enrolled at Folk High School which had been adapted to suit young adults with high-functioning autism. The interviews were analysed by means of a thematic content analysis which resulted in the identification of 6 themes related to learning experiences at Folk High School.

Results:

The participants enjoyed themselves and felt secure at Folk High School. They felt that they and their academic endeavours were suitably recognised, acknowledged, and understood. They reported that the teaching was suitably adapted for them and they felt that they could succeed in their studies. A frequent report that they made concerned their experience of clear structures in the teaching process and its predictability. The participants stated that Folk High School has the ability to satisfy each participant?s needs, which entailed lower levels of perceived stress than what they had experienced in their previous schooling. The participants experienced personal development during their time at Folk High School.

Conclusions:

Folk High School, and its special character, is able to successfully satisfy the needs of participants with high-functioning autism. Many of the participants, for the first time in their lives, experienced a sense of inclusion in an educational system and felt that they could succeed in their studies. However, there exists a risk that they become institutionalised, which entails that the participants function well primarily in Folk High School?s safe and caring environment.

Implications for rehabilitation

A supportive environment including both formal and social learning is paramount for people with high-functioning autism.Individually adapted teaching that is structured and predictable improve the conditions under which they can focus on their studies and enjoy academic success.The teachers? relational competence and ability to show interest in each individual are crucial.Social- and special-pedagogic competencies need to co-exist so as to improve learning conditions.Internship/workplace training can provide an important social learning experience for participants, as they learn about themselves and others and as they develop their social competence.To practice living on one?s own is a significant challenge, but it can create opportunities to learn about one?s self and to develop a sense of responsibility and other social skills.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Taylor & Francis, 2020
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hj:diva-47604 (URN)10.1080/09638288.2020.1717651 (DOI)000511791100001 ()31996055 (PubMedID)2-s2.0-85078773343 (Scopus ID)
Tilgjengelig fra: 2020-01-30 Laget: 2020-01-30 Sist oppdatert: 2020-02-27
Hugo, M. & Hedegaard, J. (2020). Unga vuxna med högfungerande autism: när utbildningen även behöver ge sociala förutsättningar. Specialpedagogiska skolmyndigheten
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Unga vuxna med högfungerande autism: när utbildningen även behöver ge sociala förutsättningar
2020 (engelsk)Rapport (Annet vitenskapelig)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2020. s. 60
Serie
FoU skriftserie ; 9
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hj:diva-47933 (URN)978-91-28-00960-7 (ISBN)978-91-28-00961-4 (ISBN)
Tilgjengelig fra: 2020-03-05 Laget: 2020-03-05 Sist oppdatert: 2020-03-05bibliografisk kontrollert
Hugo, M., Hedegaard, J. & Bjursell, C. (2019). Folkhögskolan som inkluderande miljö för deltagare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Jönköping: Encell - Nationellt centrum för livslångt lärande, Högskolan för lärande och kommunikation
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Folkhögskolan som inkluderande miljö för deltagare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
2019 (svensk)Rapport (Annet vitenskapelig)
Abstract [sv]

Folkhögskolan lyfts ofta fram som ett gott exempel då det gäller utbildning riktadtill personer med olika former av funktionsnedsättningar. Det här har väcktintresset för vad det är som gör att folkhögskolan lyckas med dessa deltagare.Hedegaard och Hugo har i tidigare studier funnit att personer med högfungerandeautism är en grupp i behov av anpassning av utbildningssammanhangetför att det ska fungera och i den här rapporten fördjupar vi oss i hur deltagare,lärare och rektorer ser på verksamhet riktad till personer med neuropsykiatriskafunktionsnedsättningar, främst de med diagnosen högfungerande autism. Syftetmed rapporten är att beskriva hur folkhögskolan fungerar som stödjande miljöför deltagare i denna målgrupp utifrån tre perspektiv: ett deltagarperspektiv, ettlärarperspektiv och ett rektorsperspektiv. Det insamlade materialet består av: 1)21 forskningsintervjuer med deltagare som går kurser och linjer anpassade förunga vuxna med högfungerande autism. 2) Tre fokusgruppintervjuer med lärareoch övrig pedagogisk personal som arbetar med deltagare med högfungerandeautism. 3) 19 telefonintervjuer med rektorer på folkhögskolor som har kurser ochlinjer för deltagare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Slutsatserna irapporten kan sammanfattas i följande punkter:

Deltagarna beskriver att ...

– de trivs och känner sig trygga på folkhögskolan

– de upplever sig sedda, bekräftade och förstådda

– undervisningen är anpassad för dem och att de kan lyckas i sina studier,framträdande är upplevelsen av tydliga strukturer i undervisningen ochförutsägbarhet

– folkhögskolan har förmågan att möta varje individ individuellt, vilketinnebär mindre stress än i tidigare skolformer

– de genomgår en personlig utveckling under sin tid på folkhögskolan.

Lärare och övrig pedagogisk personal beskriver att ...

– kommunikativa och praktiska stödfunktioner är centrala för att stödjafokus på utbildning

– en mycket strukturerad undervisning med förutsägbarhet möjliggör att dessa deltagare kan ta till sig innehållet

– det egna boendet är en viktig del i den personliga utvecklingen

– det ofta krävs en omställningstid för att vänja sig vid att bo själv innandet blir fart på studierna på folkhögskolan.

Rektorerna beskriver att ...

– struktur och stabilitet är nödvändigt för att utbildningen ska fungera fördeltagare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

– bemötandet av varje individ är en central del av att få utbildningen attfungera

– utveckling av både lärares och deltagares förmågor är centralt

– ett förhållningssätt som betonar ett kontinuerligt lärande i organisationenmöjliggör anpassning och förändring

Sammanfattningsvis kan sägas att deltagare, lärare och rektorer på olika sätt betonaratt det handlar om att förstå individens hela sammanhang för att kunna få tillett lärande som bidrar till att individen växer. Ett avgränsat fokus på klassrummetoch kursinnehållet är alltså för snävt för gruppen deltagare med neuropsykiatriskafunktionsnedsättningar och högfungerande autism. Deltagare, lärare och rektorerär också eniga om vikten av tydliga och styrande men individanpassade strukturer.Genom att det är vanligt med inackordering under studierna på folkhögskolaär det möjligt att ta ett helhetsgrepp kring individernas utveckling och där bidrarall personal på folkhögskolan på olika sätt. Att ge tydlig styrning av studierna kandock krocka med lärare och rektorers idéer om eget ansvar och självständighet ilinje med folkbildningens grundprincip att det ska vara ”fritt och frivilligt”. Vi harockså noterat en viss skillnad mellan att deltagarna ser socialpedagogerna somcentrala och viktiga för att ta tag i studierna medan lärare och rektorer har en idéom att det behövs fler specialpedagoger. Slutligen kan vi konstatera att ett individfokusoch en ansats som ser till hela människan är i linje med det som brukarbeskrivas som folkbildningens unika kultur.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Jönköping: Encell - Nationellt centrum för livslångt lärande, Högskolan för lärande och kommunikation, 2019. s. 56
Serie
Encell rapport ; 2019:1
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hj:diva-43181 (URN)
Tilgjengelig fra: 2019-02-21 Laget: 2019-02-21 Sist oppdatert: 2019-02-21bibliografisk kontrollert
Hedegaard, J. & Hugo, M. (2019). Functional workplaces for people with disabilities. In: H. Ahl, I. Bergmo Prvulovic & K. Kilhammar (Ed.), Human resource management: A Nordic perspective (pp. 163-176). London, UK: Routledge
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Functional workplaces for people with disabilities
2019 (engelsk)Inngår i: Human resource management: A Nordic perspective / [ed] H. Ahl, I. Bergmo Prvulovic & K. Kilhammar, London, UK: Routledge, 2019, s. 163-176Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
Abstract [en]

A group whose competence is underutilised because of discrimination and prejudice is people associated with disabilities. Employers must consider how the workplace and work assignments can be adapted so that people associated with disabilities can be included. There are different types of disabilities and each one demands different adaptations. Once such changes are made, however, many people associated with disabilities can work. The chapter reports on a study of an IT education for people associated high-functioning autism. They need an undisturbed workplace and clear and well-structured work assignments. Managers must understand the conditions that high-functioning autistic people work under and be able to create good personal relationships.

sted, utgiver, år, opplag, sider
London, UK: Routledge, 2019
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hj:diva-41322 (URN)9781138592834 (ISBN)9781138592858 (ISBN)9780429489761 (ISBN)
Tilgjengelig fra: 2018-08-30 Laget: 2018-08-30 Sist oppdatert: 2019-11-01bibliografisk kontrollert
Hedegaard, J., Bjursell, C. & Hugo, M. (2019). Inclusion of people diagnosed with high-functioning autism at Swedish folk high schools. In: : . Paper presented at 8th Nordic Conference on Adult Education and Learning, Sustainable adult education and learning in organisational settings, 13-15 May 2019, Aarhus University, Copenhagen, Denmark.
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Inclusion of people diagnosed with high-functioning autism at Swedish folk high schools
2019 (engelsk)Konferansepaper, Oral presentation with published abstract (Fagfellevurdert)
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hj:diva-43736 (URN)
Konferanse
8th Nordic Conference on Adult Education and Learning, Sustainable adult education and learning in organisational settings, 13-15 May 2019, Aarhus University, Copenhagen, Denmark
Tilgjengelig fra: 2019-05-22 Laget: 2019-05-22 Sist oppdatert: 2019-05-22bibliografisk kontrollert
Hedegaard, J. (2019). Möjligheter och hinder i undervisningen: elever med diagnos inom autismspektrumtillstånd berättar: [Ingår i Lärportalens modul Inkludering och delaktighet – uppmärksamhet, samspel och kommunikation Del 4: Främja motivation och närvaro, årskurs 1-9. Stockholm: Skolverket
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Möjligheter och hinder i undervisningen: elever med diagnos inom autismspektrumtillstånd berättar: [Ingår i Lärportalens modul Inkludering och delaktighet – uppmärksamhet, samspel och kommunikation Del 4: Främja motivation och närvaro, årskurs 1-9
2019 (svensk)Annet (Annet vitenskapelig)
sted, utgiver, år, sider
Stockholm: Skolverket, 2019. s. 10
Serie
Lärportalen
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hj:diva-45608 (URN)
Tilgjengelig fra: 2019-08-20 Laget: 2019-08-20 Sist oppdatert: 2019-08-20bibliografisk kontrollert
Roe, D., Hugo, M. & Larsson, H. (2019). ‘Rings on the water’: examining the pedagogical approach at a football program for detained youth in Sweden. Sport in Society: Cultures, Media, Politics, Commerce, 22(6), 919-934
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>‘Rings on the water’: examining the pedagogical approach at a football program for detained youth in Sweden
2019 (engelsk)Inngår i: Sport in Society: Cultures, Media, Politics, Commerce, ISSN 1743-0437, E-ISSN 1743-0445, Vol. 22, nr 6, s. 919-934Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [en]

Studies indicate that sport within youth institutional settings can be beneficial (e.g. learning social skills) or problematic (e.g. social exclusion) depending on how they are structured, delivered and, ultimately, experienced by students. In this article, we examine the experiences of students and staff in an educational sport program at a Swedish all-male youth detention home (ages 16-20) in order to increase understanding of the pedagogical approach of a sports-based program for detained youth. Drawing on interviews with both students and staff, we identify and elaborate four aspects of the program - building a pedagogical platform, ‘seeing’ and meeting students, creating a supportive environment, and thinking beyond the institution - that were collectively represented to initiate and guide a process of growth and change for students. We discuss how these aspects of the program’s pedagogical approach, in contrast to deficiency-based approaches, can provide a useful framework for delivering sport in ways that can benefit detained youth and other young people in socially vulnerable situations.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Taylor & Francis, 2019
Emneord
Sport pedagogy; youth justice; pedagogical tact; football; Sweden; detained youth
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hj:diva-43608 (URN)10.1080/17430437.2019.1565381 (DOI)000464565500003 ()2-s2.0-85061338227 (Scopus ID)
Tilgjengelig fra: 2019-05-08 Laget: 2019-05-08 Sist oppdatert: 2019-05-08bibliografisk kontrollert
Hugo, M. (2018). Motivationsskapande undervisning och lärmiljö. Stockholm: Skolverket
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Motivationsskapande undervisning och lärmiljö
2018 (svensk)Rapport (Annet vitenskapelig)
Abstract [sv]

Den här artikeln handlar om motivationsskapande undervisning och lärmiljö. Artikeln inleds med att utreda vad motivation kan vara och vad som kan tänkas påverka elevers motivation för skolarbete. Därefter beskrivs några viktiga perspektiv angående inkluderande lärandemiljöer och vad som kan motivera när ingen motivation finns. Artikeln avslutas med ett relationellt perspektiv på motivation och lärande med utgångspunkten att läraren är den viktigaste motivationsfaktorn för många elever.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Stockholm: Skolverket, 2018. s. 12
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hj:diva-42373 (URN)
Merknad

Artikel på Skolverkets Lärportalen: Specialpedagogik – Grundskola åk 1-9. Modul: Inkludering och delaktighet – uppmärksamhet, samspel och kommunikation. Del 4: Motivationsskapande undervisning och lärmiljö.

Tilgjengelig fra: 2018-12-20 Laget: 2018-12-20 Sist oppdatert: 2018-12-20bibliografisk kontrollert
Samuelsson, M., Hugo, M., Aktaş, V., Söderström, Å. & Ekholm, M. (2018). Social pressure and standpoints in moral dilemmas made by twelve year olds in 1973 and in 2017. In: : . Paper presented at 46th Congress of the Nordic Educational Research Association (NERA), 8-10 March 2018, Oslo, Norway.
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Social pressure and standpoints in moral dilemmas made by twelve year olds in 1973 and in 2017
Vise andre…
2018 (engelsk)Konferansepaper, Oral presentation only (Annet vitenskapelig)
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hj:diva-41372 (URN)
Konferanse
46th Congress of the Nordic Educational Research Association (NERA), 8-10 March 2018, Oslo, Norway
Tilgjengelig fra: 2018-09-06 Laget: 2018-09-06 Sist oppdatert: 2019-02-21bibliografisk kontrollert
Organisasjoner