1 - 44 av 44
rss atomLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Ryrlén, Gunnar
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Logistik och verksamhetsledning.
  Andersson, Patric
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Logistik och verksamhetsledning.
  Produktionsplanering – En fallstudie om effektivisering av resurser2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Hammarsten, Maria
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Lärandepraktiker i och utanför skolan (LPS), Sustainability Education Research (SER).
  Askerlund, Per
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Lärandepraktiker i och utanför skolan (LPS), Sustainability Education Research (SER).
  Almers, Ellen
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Lärandepraktiker i och utanför skolan (LPS), Sustainability Education Research (SER).
  Avery, Helen
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Lärandepraktiker i och utanför skolan (LPS), Sustainability Education Research (SER).
  Samuelsson, Tobias
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Lärandepraktiker i och utanför skolan (LPS), Plats, Identitet, Lärande (PIL).
  Barns perspektiv på att vistas i en skogsträdgård2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • Askerlund, Per
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Lärandepraktiker i och utanför skolan (LPS), Sustainability Education Research (SER).
  Almers, Ellen
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Lärandepraktiker i och utanför skolan (LPS), Sustainability Education Research (SER).
  Hur fungerar ekosystemtjänster som verktyg för hållbarhetsarbete på förskolor?2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • Wistrand, Susanne
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Förskolepedagogisk didaktisk forskning.
  Lindberg, Annika
  Högskolan i Jönköping.
  Hållbar utveckling i förskolans undervisning: En rättighetsdiskurs för barn i förskolan2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Disputation: 2018-12-19 13:15 B1014, Jönköping
  Shema, Jean Bosco
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Företagsekonomi.
  The adoption and implementation of International Financial Reporting Standards (IFRS) in Rwanda2018Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Redovisning har spelat en betydande roll i globaliseringen genom instrument som International Accounting Standard Board (IASB), International Federationen of Accountants (IFAC) och International Financial Reporting Standards (IFRS) vilka har harmoniserat global affärspraxis. Med spridningen av globalisering har beständigheten i lokala realiteter blivit en global fråga. Medan IFRS har införts över världen har den smidiga implementationen hämmats i lokala kontexter.

  Denna studie undersöker detta fenomen i den ruandiska kontexten genom att diskutera hur IFRS har införts av affärsbanker i Ruanda och i afrikanska länder söder om Sahara. I Ruanda influerades IFRS-införandet av landets ekonomiska kontext (trängande behov av rekonstruktion), social kontext (ruandier med olika redovisningstraditioner beroende på konflikten och migrationen av folk över regionen och i världen och deras återvändande till sitt hemland) och den politiska kontexten (kolonialt arv och redovisningsinitiativ från självständiga afrikanska stater och Ruandas regionala och internationella intergrationspolicies).

  Mina resultat indikerar att införandet av IFRS gjordes efter intensiva förberedelser och dess implementering övervakades eftersom man trodde att dessa standarder skulle katalysera regeringens ekonomiska utvecklingsmål. Resultaten visar också den dubbelriktade relationen mellan redovisning och den omgivning i vilken den verkar. Medan införandet av IFRS vacklade hos den rådande omgivningen, formade dessa standarder också en del av landets strategi för ekonomisk utveckling och en mekanism för att främja rättvisa bland dess medborgare.

  Resultaten visar också att professionaliseringen av redovisning var kontextbundenoch påverkades av redovisningsmiljön i Ruanda och att professionalisering bidrog till attförhindra och lösa konflikter hos redovisningspraktiker. Studien visar också attregeringen spelade en stor roll i utvecklandet av redovisning som profession.

 • Disputation: 2018-12-17 13:15 B1014, Jönköping
  Virta, Sari
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Företagsekonomi. Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Media, Management and Transformation Centre (MMTC).
  Managing tensions in creative content development work: Cases from the media industry2018Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna avhandling undersöker organisatoriska spänningar och hur företagsledningar hanterar dessa i arbetet med att utveckla det kreativa innehållet inom kreativa branscher, särskilt media. Studien fokuserar på den affärsdynamiska relationen och komplexiteten mellan existerande (exploitation) och framtida affärsexploatering (exploration), där spänningar mellan dessa blir frågor för ledningen. Avhandlingen bygger på dualitetersom det övergripande analytiska konceptet. Kombinationen av teoretiseringar av ambidextri, värdenätverk och hybrida organisationer används för att undersöka organisatoriska spänningar som dynamiska inbördes förhållanden mellan dualitetens element.

  Denna sammanläggningsavhandling bygger på tre kvalitativa fallstudier som resulterat i sex separata artiklar. Fallorganisationerna inkluderar ett företag inom public service, ett privat mediaföretag och ett samarbetsarrangemang i ett kluster av kreativa branscher. Det longitudinella empiriska datamaterialet består av dagboksanteckningar, intervjuer, dokumentation och observationer på plats.

  Studien ökar förståelsen för hur och varför organisatoriska spänningar utgör en krävande utmaning för etablerade företagsledningar. Dessa spänningar inte kan lösas som sådana; istället behöver de snarare styras ”med” än ”emot”. Studien bidrar till tidigare litteratur genom att kombinera teoretiska perspektiv för att skapa länkar mellan existerande synsätt på ambidextri. Angående kluster presenterar studien ny kunskap genom att skifta fokus från enbart samlokalisering till ett gemensamt värdeskapande genom samarbetsrelationer.

  Företagsledningar behöver i praktiken förutse, identifiera, utvärdera och navigera spänningar i kreativt arbete. Resultatet betonar den stora betydelsen av att hantera ömsesidigt beroende och verka för samexistens av långvariga komplexa spänningar

 • Disputation: 2018-12-18 13:15 B1014, Jönköping
  Zehra, Khizran
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Företagsekonomi.
  Resource mobilization among informal entrepreneurs: A case of event planning industry of Pakistan2018Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna avhandling studerar resursmobilisering bland informella entreprenörer. Den kombinerar resursmobiliseringsperspektivet med teorier om socialt kapital och humankapital. Syftet är att förstå hur informella entreprenörer mobiliserar resurser med fokus på verksamhetens start och de tidiga åren i informella företags existens. Empiriskt är studien baserad på 15 fall från evenemangsbranschen i Pakistan. Studien bygger på halvstrukturerade intervjuer tillsammans med observationer och dokument. Genom systematisk kodning av det empiriska materialet skapas en konceptuell modell med fokus på informella entreprenöriella nätverk. Dessa nätverk är till stor del baserade på konkurrenters nätverk som stöder utbytet av resurser, som utbyte av kunskap, råvaror, idéer, möjligheter etc. De nya insikter som entreprenören får är att resursmobilisering inte är konkurrensbetonad utan snarare samarbetsbetonad hos informella entreprenörer. Denna samarbetsbaserade resursmobilisering baseras huvudsakligen på informell delning av gemensam kunskap för att nå de mål som entreprenören har med sitt företagande. Samarbetande resursmobilisering är ett alternativ till konkurrerande resursmobilisering, där flödet av resurser i nätverken ökar konkurrenskraften. Denna avhandling bidrar till förståelsen av den roll som socialt och human kapital spelar i resursmobiliserande aktiviteter i informella företag. Tillit och ömsesidigt utbyte av resurser fungerar som en förstärkande faktor för att gynna samarbetande resursmobilisering hos informella entreprenörer. Studien bidrar till litteraturen om informellt entreprenörskap och visar att informellt entreprenörskap inte ska betraktas som marginella aktiviteter utan snarare ses som en plattform där det finns en potential för entreprenöriella aktiviteter.

 • Ström, Anna
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd.
  Samverkan för trygg hemgång: Ett förbättringsarbete om övergången mellan geriatrik, ASIH och primärvård för den multisjuka patienten2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Introduktion: Multisjuka patienter är individer med många sjukdomar och komplexa vårdbehov. För denna grupp är vikten av kontinuitet för att öka känsla­n av trygghet stor.

  Syfte med förbättringsarbetet: : Att skapa en trygg och möjlig ASIH-vård för multisjuka äldre genom att utveckla arbetssätt som möjliggör anslutning och en trygg utskrivning för multisjuka äldre.

  Syftet med studie av förbättringsarbetet: Att undersöka och analysera medarbetares gemensamma erfarenheter.

  Metod: Förbättringsarbetet genomfördes med stöd av Nolans förbättringsmodell. Studien av förbättringsarbetet genomfördes med en fallstudie med kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat: Förbättringsarbetet resulterade i ett jämnt inflöde av remisser och kortare anslutningstid till ASIH. Patientens upplevelse av trygghet skattades i en enkät till 76%. 

  Möjlighet till återanslutning till ASIH fick 7 patienter mellan 1-7 gånger under förbättringsprojektet.

  Studien av förbättringsarbetet sammanfattades i temat: ”Villkor för samverkan mot det gemensamma målet” då ett tydligt mönster framkom i fokusgruppsintervjuerna. Följande villkor sågs som betydelsefulla: kontinuitet, lärande, samarbete och kommunikation..

  Diskussion: ASIH är en alternativ vårdform som kan bidra till att skapa trygghet och underlätta övergången till hemmet för gruppen multisjuka äldre. I bästa fall också minska behov av vård på akutsjukhus vid försämring. För att möjliggöra denna vård krävs återkoppling som skapar lärande genom tydliga mål och mätbara resultat.

   

 • Eslami, Mohammad H.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship, Linköping, Sweden.
  Knowledge integration with customers in collaborative product development project2017Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Driven by rapid technological developments, greater customer expectations, and increased product complexity,product development processes increasingly rely on the integration of dispersed specialist knowledge.Consequently, many industrial firms are changing the way they approach product development. Productdevelopment increasingly relies on knowledge integration across firm boundaries. Customers are one of the mostindispensable sources of knowledge, and their knowledge needs to be integrated during product development.However, little is known about the processes and mechanisms used to integrate customer knowledge in productdevelopment.Therefore, firms must devise processes and mechanisms that support knowledge integration withcustomers. This thesis aims to investigate knowledge integration with customers in collaborative productdevelopment.

  The work described in this thesis combines a case study with a survey approach. More specifically, five casestudies were conducted at three industrial manufacturing firms. Data were collected in 46 interviews, along withinformal discussions, workshops, and secondary material. The case studies revealed the role of knowledgeintegration, knowledge integration mechanisms, and the importance of contextual factors related to the customer’stechnical capability, and the locus of initiative for the product development project. A cross-sectional survey wasperformed in order to ascertain the role of knowledge integration and its effect on innovation performance and theeffect of firms and customers’ technical capability and locus of initiative on knowledge integration withcustomers. The survey study generated 216 responses from firms operating in the Swedish manufacturingindustry.

  This thesis consists of a compiled summary and five appended papers. The results in these provide the basis formodelling knowledge integration with customers. The findings confirm that integrating knowledge withcustomers in product development is associated with better innovation performance. Further, the results point tothe dynamic characteristics of knowledge integration in product development processes. More specifically, firmstend to apply different combinations of mechanisms in different phases, depending on the intended content of theknowledge contribution of the customer and the requirements of each phase in the development process. Inaddition, the degree of technical capability, internal integration capability, and locus of initiative are importantfactors influencing knowledge integration processes. This thesis sheds new light on collaborative productdevelopment with customers by demonstrating that knowledge, and particularly the integration of knowledgeacross firm boundaries, is a central property of product development. The study focuses on industrial andmanufacturing firms, complementing current perspectives on the role of customers in other sectors. In thisparticular sector, complexity and system-wide implications need to be resolved together with customers throughknowledge integration activities. An important implication of the thesis is that firms need to devise mechanismsfor knowledge integration with customers, and be prepared to redevise these as the firm progresses through theproduct development phases.

 • Eslami, Mohammad H.
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship, Linköping, Sweden.
  Lakemond, Nicolette
  Linköpings universitet, Projekt, innovationer och entreprenörskap.
  Knowledge integration with customers in collaborative product development projects2016Ingår i: The journal of business & industrial marketing, ISSN 0885-8624, E-ISSN 2052-1189, Vol. 31, nr 7, s. 889-900Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose

  This paper addresses the need for managerial and organizational approaches to knowledge integration with customer in collaborative product development projects. The purpose is to identify the roles of customers in terms of the customer's knowledge contribution and timing of customer collaboration in the product development process.

  Design/methodology/approach

  This study is based on a multi-case study approach, comprising four product development projects from two large international suppliers. The cases were selected following the theoretical replication logic. Data consist of interviews, workshops, and secondary information. For each of the cases, a within case analysis was performed followed by a cross-case analysis.

  Findings

  The study shows that the customer's knowledge contribution is aligned with the specific requirements of each phase of the product development. Three specific customer roles are identified and connected to the customer's knowledge contribution and the timing of customer collaboration. The technical capability of the customer and the locus of initiative of the product development project are affecting the prerequisites for knowledge integration with customers.

  Research limitations/implications

  The study is performed from the perspective of supplier firms. We have not been able to capture the perspective of the customer in detail. As it is expected that both customers and suppliers benefit from a systematic knowledge exchange, future studies could examine knowledge contributions in both directions.

  Practical implications

  The findings can be used to devise effective approaches for collaborative product development with customers related to the customer's knowledge contribution and the timing of customer collaboration and provide guidance to firms seeking to benefit from knowledge residing at customers.

  Originality/value

  This is one of the first studies to focus on the integration of customers' knowledge in product development processes. This paper contributes to the customer supplier collaboration literature by presenting further insight into customers' knowledge contributions, the timing of customer collaboration in product development processes and the prerequisites for knowledge integration with customers.

 • Helmefalk, Miralem
  et al.
  Department of Marketing, School of Business and Economics, Linneaus University, Kalmar, Sweden.
  Berndt, Adele
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Företagsekonomi. Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Media, Management and Transformation Centre (MMTC).
  Shedding light on the use of single and multisensory cues and their effect on consumer behaviours2018Ingår i: International Journal of Retail & Distribution Management, ISSN 0959-0552, E-ISSN 1758-6690, Vol. 46, nr 11-12, s. 1077-1091Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose: Retail stores are required to provide a stimulating in-store experience for customers and do this by developing various strategies. One strategy implemented by retailers is the use of sensory cues to encourage consumers to engage with the environment and the products on display and available for purchase. Conducted in a lighting department, the purpose of this paper is to consider how retailers can employ a multisensory cue, which is formed by combining three single cues to positively impact consumer behaviours – specifically time spent, touching and purchase.

  Design/methodology/approach: The study comprised an experimental design, which implemented single congruent visual, auditory and olfactory cues that formed a multisensory cue. Consumer behaviour outcomes of these cues were measured using objective measures.

  Findings: The results show that a multisensory cue impacts time spent and purchasing, but no evidence of it affecting touching was noted. In the case of the single cues, auditory and scent cues impacted time spent, but their effect was not to the extent of the multisensory cue, which was superior.

  Research limitations/implications: The study focussed on one product category within a general furnishing store, thus limiting the extent to which the findings can be generalised.

  Practical implications: The effect of a multisensory cue exceeded that of single cues, emphasising the need for retailers to consider and develop a multisensory retail environment.

  Originality/value: While research into the effect of single cues on consumer behaviours has shown positive effects, research into a multisensory cue, especially in a real-retail setting, is relatively scarce.

 • Nyberg, Erika
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Hägglöf Ulriksson, Cecilia
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Rörelse i förskolan: En kvalitativ studie om pedagogers erfarenheter av förskolans utemiljö.2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Horndahl, Ludvig
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Produktutveckling.
  Andersson, Emil
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Produktutveckling.
  Utvärdering av featurebaserad modellering och direktmodellering2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The benefits of using feature-based CAD methodology and direct modelling are discussed inthe thesis. An experimental CAD study has been performed in which three different cases hasbeen modelled to get an overview of how direct modelling works in Solid Edge ST10 and to determine how the methodology could be integrated into product development. These two ways of modelling in Solid Edge are evaluated using previous research and data from thestudy to do a SWOT analysis and a Pugh matrix. Further on a comparison is made to find respective methodologies’ area of use.The experimental CAD study explores three cases in which each uses one type of product thatis investigated. The CAD models used as reference for the experiment are originally created using feature-based modelling, in the ordered module of Solid Edge. The intent is to recreate the models using direct modelling. The products of interest are created using different manufacturing processes which enables most tools in the Synchronous module to be put tothe test. Points of interests for the study is the workflow of direct modelling, to define the useand limits of Synchronous and investigate the synergy between the tools of the modules.It is concluded that direct modelling excels in certain area of operations where precision engineering can be ignored. When developing concepts for a new product, time could be savedby using the swift surface editing tool of direct modelling. When the CAD user does not need to rely on already set dimensions and is free to explore different shapes to create a 3D-model,direct modelling will come in handy due to its ability to model without taking history data into account. Direct modelling can also be used as a tool for creating redesigns of products containing complex feature trees. Cooperation between different CAD software could be strengthened using direct modelling where the need to redesign imported CAD files featuring “dead geometries” and empty history trees. These types of 3D-models, step, Parasolid’s etc can be easily modified using directmodelling in Solid Edge. Further research can be made to determine in which areas direct modeling can be applied and excel compared to the standard feature-based CAD methodology.

 • Andersson, Linda
  et al.
  Högskolan i Jönköping.
  Andersson Scherling, Maria
  Högskolan i Jönköping.
  "Jag är mamma och du också visst?": En studie om hur barn gör för att få vara med i lek.2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien undersöker förhållandet mellan sociala samspel i lek och kamratrelationer baserat på tillträdesstrategier. Syftet med vår studie är att undersöka hur barn får tillträde till lek. Det sker genom att observera vilka tillträdestrategier som barnen har framgång med och vilka som används av barnen i deras sociala samspel. Fältobservation med spaltdokumentation används med ett urval av 2 förskolor, motiverat av djupare analys och godkändes av förskolecheferna att fungera som forskningsförskola. En kvalitativ metod används för att vidare analysera lek i observationer. Huvudresultaten synliggör att det är barnens sociala förmågor, som är den största bidragande orsaken till om barnet lyckas använda tillträdesstrategierna. Om barnet i fråga har en negativitet och dominant inställning, minspel, kroppsspråk, icke-verbal och verbal kommunikation blir barnet mindre framgångsrik i det sociala samspelet. Barnet får ingen framgång till lek och lämnar ofta lekområdet efter ett misslyckat tillträde.

 • Aledal, Maria
  et al.
  Azari, Sadjad
  Barns delaktighet och inflytande vid förskolans måltider: En kvalitativ studie kring förskollärarens uppfattningar om barns delaktighet och inflytande vid måltider.2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien är en kvalitativ intervjustudie med förskollärare. Syftet med studien var att studera förskollärares uppfattningar kring barns delaktighet och inflytande i samband med förskolans måltidssituationer. De forskningsfrågor studien utgått ifrån är: Hur beskriver förskollärarna barns delaktighet och inflytande i samband med måltider? Vilka faktorer påverkar barns delaktighet och inflytande i samband med måltider? Genom intervjuer med sex förskollärare har vi fått fram vårt datamaterial. De begrepp som användes i analysarbetet var samspelande atmosfär, instabil atmosfär och kontrollerande atmosfär.  För att få fram olika teman gjordes en tematisk analys som sedan blev rubriker som presenteras i resultatdelen. Rubrikerna är ”Delaktighet och inflytande kring måltidssituationen”, ”Miljö och organisation kring måltider” och ”Samtal och förhållningssätt vid matbordet ”. Resultatet i studien visar att barns delaktighet och inflytande anses vara en viktig del i förskolans verksamhet och vid måltider. Det framgår dock att rutiner, organisation och pedagogens förhållningssätt är faktorer som kan påverka.

 • Djervf, Helene
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Hällstrand Ståhl, Petra
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  "Det ligger ju på oss! Hur jag tänker! Hur vi gör!": En minietnografisk studie om hur förskollärare kommunicerar och möjliggör för barns sujektivit i relationella sammanhang utifrån intentionerna i förskolans värdegrund.2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att bidra med kunskaper inom förskolans värdegrundsuppdrag. Vår framtida yrkeskunskap innebär att inta ett undervisningsansvar för att upprätthålla värdegrunden men även utmana de grundläggande värden som preciseras i förskolans läroplan (Skolverket, 2016). Studien är minietnografisk och fokuserar på hur förskollärare kommunicerar värdegrundsuppdraget i teorin och praktiken samt möjliggör för barns subjektivitet i relationella sammanhang utifrån intentionerna i förskolans läroplan. Studien utgår från ett utbildningsfilosofiskt perspektiv samt för studien relevanta begrepp. Deltagande observationer samt semistrukturerade intervjuer har bidragit till studiens empiri. Empirin är tematiskt analyserad och har bildat tre övergripande teman ”värdegrunden - ett kommunikativt förhållningssätt”, ”ledarskap” och ”att få vara den man är”. Resultatet visar att förskollärarna ser värdegrunden som något viktigt och hur ett värdearbete äger rum hela dagen. En mångfald kommunikativa värdegrundande uttryckssätt speglas och förskollärarnas förhållningssätt inbegriper bemötandet till barn såväl som miljö och material, men även hur förskollärarna utmanar barnen i demokratisk riktning. 

 • Wallin, Karin
  et al.
  Fahlstråle, Madeleine
  Undervisning i projekterande arbetssätt: Hur undervisning kan förstås i projekterande arbete med de yngsta barnen 1-2 år2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Spångberg, AnnCharlotte
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Hallgren, Emmelie
  Jag är förskollärare!: Förskollärares beskrivningar av sin profession och möjligheterna till kompetensutveckling i sitt uppdrag.2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare beskriver sin yrkesprofession.

  Förskollärare uppfattar sina förutsättningar och möjligheter att utföra sitt uppdrag samt att kompetensutvecklas i sitt yrke på olika sätt. Detta har vi intresserat oss för i studien och för att undersöka det har vi använt kvalitativ metod med intervjuer. I den analytiska delen framkom för oss fyra kvalitativt skilda kategorier vilka är ledarskap, organisation, förhållningssätt och förutsättningar. Samarbete anser förskollärarna är en viktig del för att klara av det som beskrivs i uppdraget. De anser även att förskolechefens roll och engagemang är av stor betydelse för möjligheterna att utföra sina arbetsuppgifter och få kompetensutveckling

  En av våra slutsatser är att förskollärarna uppfattar att de har ett ledaruppdrag på förskolorna, men att det är arbetslagets sammansättning av erfarenhet, kunskap och samarbetsförmåga som är avgörande för att klara uppdraget som är en del av professionen.

 • Andersson, Liselott
  et al.
  Ljunberg, Carola
  Bedömning av barn i förskolan: En fokusgruppsstudie om förskollärares uppfattningar och erfarenheter kring individuell bedömning och individuell dokumentation av barn i förskolan2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet i studien är att undersöka förskollärares uppfattningar och erfarenheter kring individuell bedömning i förskolan och hur förskollärarna beskriver den individuella dokumentationen som görs i förskolan i det pedagogiska utvecklingsarbetet. Forskningsfrågor i studien är: Vilka uppfattningar har förskollärarna kring individuella bedömningar i det pedagogiska utvecklingsarbetet i förskolan? Hur dokumenteras individuella bedömningar i förskolan av förskollärare enligt förskollärarnas egna erfarenheter?

  Studien är genomförd genom fokusgruppssamtal med förskollärare och genom fokusgruppssamtalen har vi fått vår empiri. Genom analys av empirin framkom fem teman: Bedömning i förskolan, observation i förskolan, dokumentation i förskolan, individuell kartläggning av barn i förskolan och utvecklingssamtal i förskolan. Inom dessa teman visar resultatet i studien att individuell bedömning förekommer dagligen i förskolan och vidare visar resultatet att bedömning sker i den individuella dokumentationen.

 • Matijevic, Anita
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Från förskola till förskoleklass: Förskolläraren i förskoleklassens förväntningar på barns färdigheter och sammarbetet vid övergången till förskoleklass2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Karlsson, Gunilla
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Kortetjärvi, Elvi
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Barns fysiska utmaningar i förskolan.: Hur iscensätts fysiska aktiviteter i verksamheten av förskollärarna?2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att bilda kunskap om hur förskollärare planerar och genomför fysisk aktivitet med barnen och hur den fysiska miljön påverkar barns rörelsemönster. Finns det samhällsekonomiska vinster med att genomföra fysiska aktiviteter redan i förskolan? I studien har vi utgått från ett hermeneutiskt perspektiv där vår förförståelse är implicit. Genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med efterföljande transkribering och analys har våra frågeställningar besvarats. Resultatet visar att fysisk aktivitet inte genomförs didaktiskt i så stor utsträckning av förskollärarna utan oftast iscensätts vid spontant uppkomna tillfällen. Miljöns betydelse har stor påverkan på barnens rörelsemönster genom förskolegårdarnas storlek och utformning. Innemiljöns påverkan är inte lika markant eftersom kreativiteten att skapa möjligheter är stor hos förskollärarna. Fysisk aktivitet på förskolan leder enligt förskollärarna till positiva effekter för barns inlärning under deras fortsatta skolgång.

 • Hertzman, Sofie
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Bergman, Annica
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Omsorg i förskolan utifrån ett förskolechefsperspektiv: "För mig är det alla barns värdighet och rätt till att bli omfamnade, det är omsorg"2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka tre förskolechefers uppfattning om vad omsorg innebär i den svenska förskolans verksamhet, samt hur omsorgen kan tydliggöras. Studiens metod är kvalitativ där data samlats in genom intervjuer. Studiens teoretiska perspektiv utgår från Nel Noddings (2012a, 2012b) teori om omsorgsetiken.

  Resultatet visar att förskolechefernas uppfattningar om omsorg i förskolan handlar om trygghet, barns grundläggande  behov samt pedagogens bemötande. Förskolecheferna reflekterar kring omsorg, utveckling och lärande utifrån ett helhetsperspektiv, de menar att begreppen ska bilda en helhet. Trots detta finns det tillfällen när dessa begrepp kan bli separerade, vilket upplevs som ett dilemma. Förskolechefernas beskrivningarna av hur de arbetar med att tydliggöra omsorgen i förskolans verksamhet kommer inte fullständigt fram, men de uttrycker vikten av att synliggöra och diskutera omsorgsbegreppet. Likabehandlingsarbetet i förskolan lyfts som ett arbetssätt för att synliggöra omsorgen.

 • Gunnar, Kerstin
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Monica, Ehinger
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Bemötande av barn i förskolan som har könsöverskridande identitet: En analys av två fokusgruppssamtal med pedagoger i förskolan2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att bidra med kunskap om och förståelse för hur pedagoger kan uppfatta barn i förskolan med könsöverskridande identitet. Metoden som användes var fokusgruppsamtal där deltagarna fick ett dilemma att diskutera kring. Detta spelades in för att sedan kunna transkriberas och analyseras.

  Resultatet visar att pedagogerna har frågor och funderingar kring hur och när barns könsidentitet skapas och vad det är som påverkar barnen när de konstruerar sin identitet. I fokusgruppsamtalen framträder även de normer och den normkreativitet som barn möter i förskolan. Flera pedagoger har ett motstånd mot pronomenet "hen" och några pedagoger är oroliga för att "hen" gör barnet könlöst. Dock uttalar pedagogerna att de ser barn som individer och inte som ett "kön".

  Det framkommer också att pedagogerna anser sig vara normkritiska då dom säger att pojkar och flickor ges samma möjligheter på förskolan. Trots detta finns det uppfattningar bland pedagoger att barnen föds med ett fysiologiskt kön och att dessa pedagoger utgår ifrån att barnet känner tillhörighet till sitt fysiska kön. Dessutom anser flera pedagoger att barnen påverkas av sammhällets normer.

 • Fahlstedt, Marie
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Larsson, Therese
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Föräldraaktiv introduktion, ett arbetssätt i förskolan.2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med vårt examensarbete är att undersöka förskollärare och vårdnadshavares uppfattning kring föräldraaktiv introduktion. Vår studie bygger på fyra olika förskolors arbete kring föräldraaktiv introduktion. Dessa förskolor är verksamma i samma kommun. Vi har utgått ifrån en kvalitativ metod där semistruktuerade intervjuer av förskollärare och vårdnadshavare legat till grund för resultatet för studien. Resultatet visar att både förskollärare och vårdnadshavare ser positivt på den föräldraaktiva introduktionen och kan inte tänka sig introducera eller introduceras till förskolan på något annat sätt. Det framkom enligt respondenterna att det blir lättare att observera och skapa relationer mellan barn, vårdnadshavare och pedagoger då de tillsammans vistas i förskolans verksamhet under längre tid under dagen. Vi kan tydligt se att det inte finns några klara direktiv på hur föräldraaktiv introduktion bör se ut.

 • Amin, Skorupan
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Datateknik och informatik.
  Eyetracking som interaktions-hjälpmedel i fordon: Utveckling och utvärdering av ett ögonstyrt infotainmentsystem2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 12 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att utveckla och utvärdera ett nytt ögonstyrt infotainmentsystem som fungerar annorlunda än tidigare liknande system. Det som skiljer systemet från tidigare är att personlig kalibrering inte är nödvändigt att utföra inför varje ny användares bruk av systemet.

  Metoden Design Science Research (DSR) har använts genom att en artefakt har utvecklats och sedan undersökts. Experiment har utförts för att ta reda på hur bra infotainmentsystemet fungerar vid användning av relativ blick i jämförelse med absolut blick samt för att undersöka hur användare på bästa sätt kan bekräfta sin blick. För att bekräfta blick användes tre olika metoder; knapptryck, blinkning och genom att stirra. Insamlad data från experimenten har sedan matchats för att ge en uppfattning om hur bra de står sig mot varandra.

  Resultatet från studien visar att när infotainmentsystemet använde sig av relativ blickposition fungerade det vid lika många försök som det gjorde vid absolut blickposition. Resultattiderna för användningen av de olika metoderna var väldigt lika varandra men insamlad data var något brusig, vilket gjorde det svårt att dra slutsatser om vilken metod som var snabbast. Studien visar däremot att knapptryckning var den bäst lämpade metoden att använda sig av för att bekräfta sin blick, eftersom denna metod var mycket snabbare än övriga.

  En brist med studien är att datainsamling endast gjordes vid två tillfällen. Om datainsamling skett vid fler tillfällen hade mer data kunnat genereras vilket hade gjort det enklare att dra fler slutsatser kring resultattider.

 • Jägerbrand, Annika K.
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap. Calluna AB.
  Gren, Ing-Marie
  Department of Economics, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden.
  Consequences of increases in wild boar-vehicle accidents 2003–2016 in Sweden on personal injuries and costs2018Ingår i: Safety, E-ISSN 2313-576X, Vol. 4, nr 4, artikel-id 53Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study examined whether the rising trends of wild boar (Sus scrofa)-vehicle accidents in Sweden are accompanied by a higher amount of personal injuries and costs. Temporal trends in accident frequencies and the number of persons injured in wild boar-vehicle accidents were examined for 2003-2016, and the cost of wild boar-vehicle accidents was calculated. Results show increases in the number of personal injuries, and increased costs, particularly after 2010-2012. The total number of wild boar accidents correlated with the number of injured persons as well as with the number of accidents with personal injuries. Approximately one person (1.13%) is injured per 100 wild boar-vehicle accidents, and approximately one accident per 200 wild boar-vehicle accidents will result in one or more persons with injuries (0.5%). However, most of the persons injured have slighter injuries. Although the number of wild boar-vehicle accidents and the number of persons injured in the accidents have increased, the frequency of accidents resulting in personal injuries is still at low levels in comparison with, for example, frequencies of personal injuries for moose accidents. The cost for wild boar-vehicle accidents has increased between 2003 to 2016 and is currently estimated to vary between approximately EUR 9.66-12.31 million per year.

 • Jägerbrand, Annika K.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap. Calluna AB, Linköping.
  LED-belysningens effekter på djur och natur med rekommendationer: Fokus på nordiska förhållanden och känsliga arter och grupper2018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • Holm, Susanna
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier. 199403135628.
  Laago, Klara
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier.
  Vi ungdomar har också åsikter att säga: En fenomenografisk analys av ungdomars perspektiv på delaktighet2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Alla barn har enligt barnkonventionen rätten att tillåtas att fritt uttrycka sina åsikter. Därtill åligger det samhället ett ansvar att ta tillvara på de ungas engagemang och lyssna till deras synpunkter, idéer och förslag. Emellertid är det svårt att förverkliga ungas delaktighet i praktiken, då somliga ser barn som objekt i behov av skydd, ser andra barn som självständiga aktörer med rättigheter. Således utelämnas barn och ungdomar till enskilda vuxnas bemötande, vilket är otillräckligt för att fullt ut lyckas ta in barns åsikter och säkerställa deras rätt till deltagande. Den här undersökningen tog sin utgång ifrån tidigare forskning vilken har belyst ett behov av studier på ungdomars egna reflektioner över delaktighet i beslut som rör dem. Studien har lyft hur ungdomars perspektiv på delaktighet i samhället ser ut genom fyra frågeställningar. Den första handlar om ungdomars inställning till delaktighet, den andra om vilka samhällsintressen de vill påverka och den tredje handlar om vilka förutsättningar för delaktighet de önskar. Den fjärde frågeställningen besvaras utifrån resultatet från den första och tredje frågeställningen och handlar om i vilken utsträckning de vill vara med och påverka. En fallstudie i Jönköping har genomförts där åtta respondenter deltagit i individuella kvalitativa semi-strukturerade intervjuer. Resultatet bygger på en fenomenografisk analys av sammanställt datamaterial och analys av resultatet i jämförelse med Harts delaktighetstrappa. Resultatet visar bland annat att: ungdomarna upplevt att de blivit nedvärderade av vuxna, det mest förekommande intresseområdet för påverkan var skolan, de tycker delaktighet är viktigt och något som är allas rättighet och att de önskar att delaktigheten ska vara lättillgänglig och smidig att genomföra. I syfte att även sammanfatta ungdomars perspektiv på delaktighet genomfördes en analys i jämförelse med Harts delaktighetstrappa. Resultatet kunde således nå ett analytiskt djup och nå teorigenerering, då ungdomarna kategoriserades som tre olika idealtyper: de förnöjsamma, reformisterna och de revolutionära. Då syftet är att ge djupare förståelse för ungdomars livsvärld angående delaktighet, bör inte de analytiska konstruktionerna ses som renodlade och representativa för alla ungdomar. Istället bör resultatet främja förståelse för den dynamik som återfinns bland gruppen ungdomar.

 • Tai, Lok Hei
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, CHILD.
  The effects of witnessing domestic violence on the daily functioning of children aged, 3 to 8 years2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Domestic violence, intimate partner violence, is a major social problem is the world.  This systematic study will discuss the effects on children who witness domestic violence and how those effect can be coded in the ICF-CY coding system, Body functions and Activities and participation. The effects of witnessing domestic violence were categorized by the contexts of ICF-CY, Body function and Activities and participation. The result showed that there are negative impacts in mental function, immunological system functions, digestive system, communication and interpersonal interactions and relationships. All effects can be coded with ICF-CY Body functions and Activities and participation.

 • Lenka, Sambit
  Luleå tekniska universitet, Innovation och Design.
  Managing the Transformation Towards Advanced Service Provision: A Multilevel Framework of Servitization2018Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Product-oriented firms are increasingly moving towards providing services to customers in a bid to differentiate their offerings, increase customer loyalty, and achieve higher, more stable revenue streams. This trend of servitization is becoming ubiquitous in manufacturing firms. These firms increasingly invest resources in efforts to offer basic and advanced services. Basic services focus on supporting the functioning of the product and increasing its efficiency. But advanced services focus on helping customers achieve their desired outcomes. Providing advanced services holds potential of greater benefits for the manufacturing firms, but a closer look indicates that most firms still largely offer basic services. This is because, advanced services demand greater intensity in relationships with customers, a higher degree of customization, and a sharper focus on assisting customers in their own value creation processes.

   

  Offering advanced services is more risky, complex, and difficult to execute. Therefore, significant changes must be made in terms of company culture, structures, processes, capabilities, and business models. In fact, servitizing firms must transform almost every aspect of the way they do business – from their business strategy to their capabilities, organizational structure, culture, mindset, and business logic. This transformation towards advanced services therefore affects all levels of the firm: strategic, operational, and individual levels. Although prior studies have explored many aspects of the challenges involved in the transformation towards advanced services, they typically focus on function-specific practices without linking initiatives at other organizational levels. The literature lacks a multilevel understanding of the transformation process. Such an understanding could provide a better understanding of the transformation process, linking various aspects at multiple levels within the firm. To address this gap, this dissertation aims to improve our understanding of multilevel transformation towards advanced service provision in manufacturing firms.

   

  Based on extensive qualitative studies with 13 leading Swedish manufacturing firms engaged in servitization, this dissertation provides a framework that shows how manufacturing firms experience ambivalence (i.e. the simultaneous pull in opposite directions) during transformation and how this affects the firm at the strategic, operational, and individual levels. The dissertation provides specific insights of how individual actions enable capability building for advanced services and how capabilities for advanced services help address business model alignment problems, thereby supporting transformation towards advanced service provision. This dissertation extends our understanding of how various aspects at multiple levels within a manufacturing firm are linked during the transformation towards advanced service provision. It marks one of the initial attempts in the servitization research to provide a multilevel explanation of firms’ overall transformation from providers of products to providers of advanced services.

   

  This dissertation also uses the lens of ambivalence to provide insights into co-existing product and service orientations and their consequences during servitization. Ambivalence theories have been associated with individuals and have been applied in the sociopsychology literature. This dissertation extends these theories to the organizational context and the servitization literature. It also identifies specific capabilities that can help manufacturing firms in their transformation towards advanced services. Specifically, it redefines digitalization capability and shows how this capability is one of the most important capabilities that manufacturing firms must develop to transform into advanced service providers. This dissertation also provides a capability maturity model that can help guide the capability development process in manufacturing firms. Finally, this dissertation contributes to our understanding of the role of individuals in the transformation process within firms. This is one of the first systematic attempts to provide a microfoundation-based view of individual-level influences on higher-level outcomes in the servitization literature.

   

   

 • Lenka, Sambit
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Innovation och Design.
  Parida, Vinit
  Luleå tekniska universitet, Innovation och Design.
  Wincent, Joakim
  Luleå tekniska universitet, Innovation och Design.
  Digitalization Capabilities as Enablers of Value Co-Creation in Servitizing Firms2017Ingår i: Psychology & Marketing, ISSN 0742-6046, E-ISSN 1520-6793, Vol. 34, nr 1, s. 92-100Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  As manufacturing companies pursue a servitization strategy, they are increasingly relying on developing digitalization capabilities to interact and co-create value with their customers. However, many lack an understanding of what constitutes digitalization capabilities and how they can create value with customers. To address these questions, the study builds on qualitative data from four industrial manufacturing firms to conceptualize three underlying subcomponents of digitalization capabilities, namely, intelligence capability, connect capability, and analytic capability. The study identifies and explains how digitalization capabilities enable value co-creation with customers through perceptive and responsive mechanisms. This study contributes to the servitization literature by showcasing how digitalization capabilities are enabling value co-creation in a business-to-business context.

 • Reim, Wibeke
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Innovation och Design.
  Lenka, Sambit
  Luleå tekniska universitet, Innovation och Design.
  Frishammar, Johan
  Luleå tekniska universitet, Innovation och Design.
  Parida, Vinit
  Luleå tekniska universitet, Innovation och Design.
  Implementing sustainable product–service systems utilizing business model activities2017Ingår i: Procedia CIRP, ISSN 2212-8271, E-ISSN 2212-8271, Vol. 64, s. 61-66Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  To stay competitive and comply with government legislation, many global manufacturing companies try to diminish their environmental impact and avoid commoditization of their products by offering sustainable product–service systems (PSS). Offering PSS successfully is highly challenging, however, and significant interfirm heterogeneity exists with regard to successful PSS provision. Based on multiple case studies in two global manufacturing companies, the importance of the business model as an organizing device to align and coordinate key activities and scarce resources in PSS is highlight. The analysis provides insights into the underlying building blocks that will help firms implement a PSS business model and provides new implications for analyzing and improving PSS offers.

 • Lenka, Sambit
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Innovation och Design.
  Parida, Vinit
  Luleå tekniska universitet, Innovation och Design.
  Rönnberg Sjödin, David
  Luleå tekniska universitet, Innovation och Design.
  Wincent, Joakim
  Luleå tekniska universitet, Innovation och Design.
  Digitalization and advanced service innovation: How digitalization capabilities enable companies to co-create value with customers2016Ingår i: Management of Innovation and Technology, ISSN 2001-208X, nr 3, s. 2-4Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  In the context of increasing connectivity and the omnipresence of information technology in manufacturing industry, adopting digital technologies is changing the very nature of how innovation occurs and the products-services offered by manufacturing companies to their customers.

 • Farmanli, Ramin
  et al.
  Mustafa, Ahmed
  Kartläggning av företagens användning av de 3R:en2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Att kartlägga företagens användning av de specifika 3R:en (återanvändning, produktuppgradering och återvinning) samt se över samarbetsmöjligheter mellan tillverkande organisationer och företag som jobbar med de 3R:en:

  1)      Vilka faktorer spelar roll för företagens användning av de specifika 3R: en?

  2)      Vilka samarbetsmöjligheter ser företagen ur ett hållbarhetsperspektiv?

  Metod: Studien utgick från en flerfallsdesign som bestod av intervjuer. Intervjuer skedde enbart på företag som tillverkar och utvecklar elektroniska och elektriska utrustningar (EEE) och företag som sysselsätter sig med att ta hand om de konsumerade EEE. Det utfördes även litteraturstudier inom hållbarhet som kunde bana väg för skapandet av studiens teoretiska ramverk utifrån relevanta teorier inom hållbarhet utifrån studiens syfte. Genom ett samarbete mellan det teoretiska ramverket och studiens empiri kunde en analys ske som även bidrog till studiens resultat.

  Resultat: Studien har resulterat i att flera olika faktorer har identifierats fram för de specifika 3R:en tillsammans med samarbetsmöjligheter mellan tillverknings organisationer av EEE samt företag som tar hand om de konsumerade EEE utifrån de specifika 3R:en. Där den ekonomiska hållbarheten d.v.s. vinstmaximeringen har varit det som har genomsyrat stora delar av resultat med inflytande av miljömässiga överväganden

  Implikationer: Studien upprättar ingen ny teori utan tar sin utgångspunkt från redan befintliga teorier som har prövats i verkligheten genom intervjuer. Under denna studiens gång har det varit klart att de ekonomiska faktorerna är en av de viktigaste faktorerna som bestämmer hur företagen väljer att jobba. Vinstmaximeringen är en sådan stor faktor så att det även påverkar och väger tyngre än miljömässiga överväganden när de ställs emot varandra. Miljömässiga överväganden är något som väger mindre när det ställs emot vinstmaximeringen men som bör väga lika mycket som vinstmaximeringen under beslutsfattanden.

  Avgränsningar:

  • Studien baseras endast på företag som är lokaliserade i Sverige.
  • I denna studie behandlas inte den sociala hållbarheten eller sociala överväganden.
  • Studien utgår ifrån producentföretag som tillverkar och utvecklar elektroniska och elektriska produkter samt företag som jobbar med återanvändning, produktuppgradering och återvinning av elektroniska och elektriska produkter.

   

  Nyckelord: Waste management, End of life, försörjningskedja, Life cycle analysis, reverse logistic, Waste electrical and electronic equipment, reuse, remanufacture, recycle.

 • Mesolongiti, Marika
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, CHILD.
  Interventions to improve the engagement of children with Attention Deficti/Hyperactivity Disorder in school activities: A  Systematic Review2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) is a developmental disorder diagnosed from an early age of life by the symptoms of inattention, hyperactivity and impulsivity. This systematic review aims to explore the evidence for interventions implemented at school by school staff to improve the engagement of children with ADHD in school activities. Six articles were extracted from four different databases (ERIC, PsycINFO, CINAHL and ProQuest Central), after specific inclusion and exclusion criteria had been applied and a quality appraisal procedure implemented and ranked using the Oxford Levels of Evidence Based Medicine. A content analysis was used for the data analysis by categorising relevant findings. Results describe the definitions found in the included in the systematic studies for the term ‘’engagement’’, the effects of the intervention strategies on the engagement of children with ADHD as well as the types of intervention strategies described in the studies. Effective interventions need to be implemented within the school environment for children with ADHD in order to improve their engagement and social skills. Further research should focus on more intervention strategies implemented at school for improving the engagement of children with ADHD, considering characteristics among different cultures as well.  

 • Trejo, Karina
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, CHILD.
  The participatory profiles of children and adolescents with cerebral palsy : with and without mental health issues2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Holm, Fredrik
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Datateknik och informatik.
  Ärendehantering för webbaserade affärssystem2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  An issue tracking system is a vital part of a company’s structure and organization. This system is primarily client-based and is only available through a client on a computer or the like. Because of this type of structure, the system is often limited to an internal level. However, implementing a web-based issue tracking system results in a wider availability and usability for users by providing the system to a mobile level. Since this study aims to develop and implement an artifact (web-based issue tracking system), then evaluate its usability, the research methodology: Design Science Research is appropriate for this study as its purpose is to implement and evaluate an artifact as a solution to a phenomenon or problem.

  A client-based issue tracking system in a business means that customers to a certain company only has the opportunity to monitor their issues if they have mutual remote-control capabilities and the same type of system.

  With a mostly quantitative questionnaire, designed according to the acceptance model Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), data was collected regarding the usefulness of the artifact. The survey respondents were exclusively users of the Pyramid enterprise resource system.

  The result in accordance of UTAUT showed a positive attitude towards implementation and usability of the artifact, thus, making the conclusion of the study a positive attitude towards a web-based issue tracking system, as users of an enterprise resource planning system perceived the artifact as useful and at least as functional as the existing client-based implementation.

 • Jonasson, Emelie
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Produktutveckling.
  Petras, Caitlin
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Produktutveckling.
  Visuellt tillfredställande ljusmiljöer vid nyplanerad belysning på utvalda sjukhusavdelningar2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med rapporten är att bidra med information kring hur det går att skapa en ljusmiljö som främjar välmående. Målet är att visa byggherrar att Svensk belysningsstandard kan uppfyllas på ett mer visuellt tillfredsställande sätt.

  Studien innefattar allmänna ytor på nybyggt och ombyggt sjukhus. Observationerna på sjukhusen sker dagtid och tar inte hänsyn till väder. ​Intervjuerna sker med byggherrar för olika typer av projekt för att få en förståelse för hur ljusdesign behandlas i byggprocessen. Studien har kvalitativa metodval där tidigare forskning ligger till grund för arbetet som kompletteras med observationer och intervjuer med byggherrar. Insamling av forskning kring välmående och ljusmiljö är första steget i arbetet. Därefter observeras två sjukhus. Slutsatser som dras från tidigare forskning och observationerna används för att framställa intervjufrågor till byggherren.

  Forskning visar att en tillfredsställande ljusmiljö som främjar välmåendet är ett samspel som bildar en helhet av flera olika faktorer. Ljus är en av faktorerna tillsammans med arkitektur, luft, ljud, möblering, färg, och möjlighet till utblick samt dagsljus. De två sjukhusen som observerats följer till viss del vad forskning visar kring hur ljusmiljöer bör utformas efter välmående. Byggherrar tycker att belysning är en viktig del för en byggnad och bör komma in i ett tidigt skede. Generellt sätt besitter inte byggherrarna själva någon kompetens inom området och tar därmed in experthjälp för bästa resultat. De byggherrar som svarat har i projekten som grundkrav följt Svensk belysningsstandard SS-EN 12464-1. ​Det visas att visuellt tillfredsställande ljusmiljöer som främjar välmåendet till viss del går att skapas ihop med Svensk belysningsstandard SS-EN 12464-1. Med förutsättning att en ljusdesigner kommer in tidigt i byggprocessen och kan frångå standarden om så behövs för att skapa ett samspel med de övriga faktorerna i rummet som anpassas efter människans seende.

 • KARLSSON, AMANDA
  Samurajer i filmens värld: Om historiebrukets förändring i filmer med japansk kultur och samurajer2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Film is a popular media with many impressions and messages. The message can, among other things, be conducted through various historical uses within the films. As a viewer, it is important to have the knowledge of how to analyse these messages and the use of history. The essay makes an analysis of the use of history of six different films based on Japanese culture. The analysis is made by categorizing the films within the different history uses. This is done through a narrative film analysis of the samurai as a symbol in the films and the characteristics shown by the samurai.

  The result of the analysis is, that the samurais characteristics is shown in several different ways, for example as a strong and loyal warrior, but also as a spiritual character who is interested in writing and reading poems. Some of the films also show the humanity of the samurai, where themselves fail to live up to the ideal of the samurai. The films create a complex image of the samurai who do not always adhere to the ideal depending on what the film aims to show the audience. The samurais were in the earlier films shown to be loyal to the nation but in the later films the direction of the loyalty changed towards the family. The categories used by the films are five out of seven: ideological, political-educational, existential, non-use and commercial. Political-pedagogical and commercial history was the two most common categories and was present in all films, while non-use was the third most popular category and was clearly relevant in five of six films. The result also shows that the time has influenced the film's production both filmically and through messages.

 • Rostamian Shirazi Nejad, Behzad
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan.
  Olivares Muñoz, Daniel
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan.
  En kvalitativ studie om betydelsen av intern kommunikation och informationsflöde: En undersökning om hur dessa faktorer kan effektivisera inlagringsprocessen hos ett distribuerande företag2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte – Studiens syfte är att undersöka hur den interna kommunikationen och informationsflödet kan effektiviseras på ett fallföretags inlagring. För att uppfylla syftet har följande tre frågeställningar besvarats:

  1. Hur ser det interna kommunikations- och informationsflödet ut i en inlagringsprocess hos ett distributionslager?

  2. Vilka begränsningar i det interna kommunikations- och informationsflödet kan påverka inlagringsprocessens effektivitet?

  3. Hur kan en effektivare intern kommunikations- och informationsflöde förbättra inlagringsprocessen i ett distributionslager?

  Metod – För att uppfylla syftet genomfördes en fallstudie på ett distributionsföretag. Genom intervjuer och observationer har det samlats in empiriska data. Den empiriska data med stöd av det teoretiska ramverket, har sedan bidragit till att uppnå syftet.

  Resultat – Först identifierades hur den nuvarande kommunikationen och informationsflödet ser ut och vilka begränsningar som existerar. Utifrån begränsningarna har det sedan utformats möjliga åtgärdsförslag som kan effektivisera fallföretagets interna kommunikation och informationsflöde, för att på så sätt effektivisera arbetet.

  Implikationer – Studiens resultat avser att bidra till att effektivisera ett företags interna kommunikation och informationsflöde. Uppstår begränsningar inom området ska de åtgärdsförslag som formulerades bidra till att minska kommunikationsbristerna.

  Begränsningar – Det har enbart samlats in data från de som berörs av inlagringsprocessen. Därmed vet inte författarna hur det ser ut på de andra områdena och i hur stor utsträckning de påverkas av inlagringen. Intervjuer har heller inte kunnat utföras på lagermedarbetare som har hand om lossningen på grund av tidsbrist och språkbegränsningar. De påverkar också inlagringsprocessen och det hade varit intressant att även få deras synpunkter.

 • Hirsh, Åsa
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Övrig skolnära forskning. Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), KunskapsKulturer & UndervisningsPraktiker.
  Bergmo-Prvulovic, Ingela
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Livslångt lärande/Encell.
  Teachers leading teachers: understanding middle-leaders’ role and thoughts about career in the context of a changed division of labour2018Ingår i: School Leadership and Management, ISSN 1363-2434, E-ISSN 1364-2626Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This longitudinal study aims to create in-depth knowledge about the phenomena of middle-leadership and career in school by identifying (1) driving forces for seeking and maintaining middle-leading positions, (2) opportunities and difficulties in maintaining the middle-leading role over time, and (3) underlying thoughts of career disclosed in the respondents’ expressions. Five different reasons for seeking middle-leading positions are identified and driving forces for maintaining the position are categorised as either internal reward/non-observable outcomes or external reward/observable outcomes. Furthermore, the results show that different types of difficulties arise in distinct phases and that middle-leaders’ needs for support therefore vary over time. Additionally, the complexity of teachers’/middle-leaders’ career thinking clearly emerges, and implications for practice are discussed.

 • Utterberg, Oscar
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Rand, Martin
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Klassificering av reservdelar för effektivare reservdelshantering2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte– Syftet med denna studie var att finna ett klassificeringsverktyg som kan underlätta beslutsfattande vid reservdelsuppläggning. För att besvara syftet formuleradestre frågeställningar;  

  1. Vilket analysverktyg kan användas för att systematiskt klassificera reservdelar i olika    grupper?
  2. Hur kan de klassificerade grupperna nyttjas vid reservdelsuppläggning? 
  3. Hur kan efterfrågan prognostiseras för de olika klassificerade grupperna med hänsyn till servicenivå?

  Metod– Studien bedrevs deduktivt genom teoribyggande, med både en empiriskt fallstudie och analytisk konceptuell inriktning. De metoder som studien använts sig av är; litteraturstudier, intervjuer och insamling från dokumentstudien. Litteraturstudien har varit inom områdena; reservdelsklassificering och prognostisering. 

  Resultat– Studiens resultat är att det krävs en multiklassificeringsmodell för att systematiskt klassificera reservdelar på grund av den komplexa naturen av reservdelshanteringen. Klassificeringsmodellen kan sedan utnyttjas till flera ändamål. De användningsområden som studien funnit är; hjälp vid bestämning av servicenivå, hjälp med val av prognostiseringsmetod för reservdelsgrupperna samt att finna reservdelar som har en skiftande efterfrågetrend.   

  Implikationer– Klassificeringsmodellen ämnar sig till att underlätta företags reservdelsuppläggning. Med hjälp av modellen ska fallföretaget lättare kunna ta beslut så som vilken servicenivå och prognosmetod som kan användas för deras reservdelar.

  Begränsningar–  Den här studiens begränsning är att bara ett fallföretag studerades på grund av tidsbegränsningen. Detta medförde att modellen som anpassades blev företagsspecifik och rekommenderas att valideras på andra företag. 

  Nyckelord– Klassificering, Reservdelsklassificering, Beslutstöd, Prognostisering, Reservdelsprognostisering, Servicenivå 

 • Ugljanin, Mirela
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Ämnesforskning.
  Medeltidens kvinnor och män i läroböcker för historia: En kvalitativ textanalys av sex läroböcker i historia mellan 1970 -20122018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I föreliggande studie undersöks kvinnor och kvinnlighet samt män och manlighet under medeltiden utifrån en textanalys i sex historieläroböcker som utgavs mellan 1970-2012. Tidigare forskning har visat att kvinnor inte benämns i samma utsträckning som män i både historieläroböcker men även i andra ämnen som exempelvis svenska, vilket är det som avgör källäget eftersom genus började användas efter 1970-talet.Nästan inga forskare har berört området medeltiden och därför har intentionen med föreliggande studie varit att undersöka hur kvinnor och män framställs i den epoken. Studien har en kvalitativ ansats med ett komparativt anslag där resultatet visar att inte många kvinnor berördes i läroböckerna från 1970, dock något mer under 1990-talet och ännu mer efter 2011. Detta har att göra med att läroplanerna har förändrats tre gånger: en gång 1970, sedan 1994 och sist den ändrades var 2011. I läroplanen 2011 instiftades det att genus skulle vara en del av historieundervisningen, vilket det tidigare inte har benämnts på samma sätt. Samtliga böcker visar att det som var typiskt manligt var att männen hade mycket makt och var överordnade kvinnan. De skulle ut och krigasamt vara ute på handelsfärder. Egenskaperna de skulle ha var att vara kunniga, starka och pålitliga. Kvinnorna däremot skulle vara hemma och föda många barn, ta hand om dem och ta hand om hemmet när männen var ute i fält. Det fanns dock kvinnor som vågade bryta normen, så som Jeanne d’Arc och vågade arbeta med så kallade ”manssysslor” och klä sig i manskläder, vilket var tabubelagt under medeltiden.

 • Beltramo, Rebecca
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för socialt arbete.
  Vulnerability among children and youth in São Paulo.: A qualitative study of children living in a slum area, an occupied building and on the streets.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Children living in vulnerability as living on the street has been a well discussed issue for a long time. The importance of addressing the factors of why children are living in vulnerability along with what concrete actions that can be taken to help these children to a safer life have formed the ground for this study. I conducted five semi-structured interviews with adults working with children and youth living in vulnerability in São Paulo, such as living in an occupied building so called occupation, in a slum area so called favela or on the streets. To receive a deeper understanding of the issue, four observations related to the different vulnerable living conditions were implemented. There are several factors found in the study that are arguing for the fact that children living in favelas or in an occupation are living well and are not living in vulnerability. The social movement engaged in these situations is providing the children with housing and other social rights, such as education and personal growth. On the other hand, there are numerous factors found in the study that confirms that children that are living on the street are living in vulnerability, since they get exposed to situations of violence, crime, drugs etcetera. One of the main reasons found in the study of why children are living on the streets in São Paulo are because they run away as a consequence of abuse or maltreatment. Another main reason is that they are kicked out or sent to the streets by their parents due to moral issues, for example unwanted pregnancy or homosexuality, or to earn money for the family, respectively. Overall, the study revealed that there are laws, public policies and social programs to guarantee children’s and youth’s rights, such as the constitution of children and adolescent rights. These have not been implemented properly or the people that have the right to access the policies or programs are not aware of them. Another conclusion drawn from the study is that there are some concrete actions that can be taken to help children and youth living in vulnerability in São Paulo to a better life. For example, that they should be provided with housing, education and social rights. To enable this, the government should refund the social programs that they have been cutting funding from, such as Bolsa Família [a Brazilian social welfare program for poor families].