12 1 - 50 av 88
rss atomLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Stenqvist, Oscar
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Datateknik och informatik.
  Claesson, Tommy
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Datateknik och informatik.
  En jämförande studie i prestanda mellan React Native och Ionic2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte – Studiens syfte var att undersöka om det är någon skillnad prestandamässigt mellan ramverken Ionic och React Native för att utveckla ett beslutsunderlag och underlätta val av ramverk vid utveckling av applikationer.

  Metod – En jämförande studie som införskaffat en teoretisk bakgrund genom en litteraturstudie, och sedan framställt hypoteser som testats genom olika experiment.

  Resultat – Studiens resultat visade att Ionic presterade snabbare än React Native i majoriteten av experimenten, samtidigt som CPU och minnesanvändningen var högre. Resultaten beror antagligen på hur ramverken använder sig av olika tekniker som bland annat DOM och virtuell DOM för att rendera saker på skärmen. Resultaten visar också att React Native har stora problem att rendera större datamängder då applikationen låser sig fram till dess att den lyckats rendera allt.

  Implikationer – Studien bidrar till att bredda kunskapsbasen och underlätta vid val mellan olika ramverk för utveckling av cross-platform applikationer.

  Begränsningar – Studien avhandlar bara React Native och Ionic som ramverk, inga slutsatser kan dras för skillnader mellan cross-platform native och cross-platform hybrid. Applikationerna är byggda utan tidigare erfarenhet utav ramverken.

 • Persson, Jesper
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Datateknik och informatik.
  Sandberg, Måns
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Datateknik och informatik.
  Bakomliggande intelligens i Bot Framework: En undersökning av Microsofts ramverk för att skapa chatbotar2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte Projektets syfte var att undersöka hur en chatbot byggd på Microsoft Bot Framework hanterar språkliga varianser av användarens frågor. Detta för att ge en bild av hur Microsoft Bot Framework fungerar.

  Metod För att besvara frågeställningarna och därmed uppfylla syftet gjordes en fallstudie utifrån delar av den information som fanns tillgänglig på Sveriges Domstolars webbplats. En kvalitativ, experimentell studie gjordes där intelligensen i Microsoft Bot Frameworks chatbotsteknik undersöktes med avseende till framförallt felstavade ord, synonymer, slumpordnad ordföljd och adderade känslofraser.

  Undersökningen började med att två artefakter togs fram, en frågesamlande web crawler och en alternativ chatbot, GORCh, som helt saknar en sådan form av intelligens som testet undersöker. Utöver GORCh togs även en mänsklig respondent in, detta för att ge ett mått på vad mänsklig intelligens åstadkommer och således ge en skala för vad Microsoft Bot Framework borde åstadkomma om den har mänsklig intelligens.

  Efter det användes GORCh för att ta fram frågor med tidigare nämnda varianser. Dessa ställs sedan till övriga respondenter.

  Slutligen analyserades svaren från samtliga respondenter för att kunna besvara forskningsfrågorna.

  Resultat Det fanns ingen meningsvarians där Microsoft Bot Framework svarade som om en intelligent tolkning hade skett. Därför kan inte testet visa på att det finns en inbyggd simulerad intelligens för att tolka de meningsvarianser som testades.

  Implikationer Det är fullt möjligt att kompensera för många av fallen, exempelvis genom att fylla i fler frågor eller genom att använda Microsofts andra verktyg. Detta kräver dock manuellt arbete från den som vill implementera en chatbot byggd på Microsoft Bot Framework.

  Begränsningar Testet gjordes enbart på Microsofts svenska chatbottjänst. Det täcker inte intelligent tolkning på något annat språk. Testet täcker enbart frågor på en chatbot som kan besvara ett enskilt ämne.

 • Evysdotter, Annelie
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för omvårdnad.
  Konsten att se & höra det som inte syns eller sägs: - sjuksköterskors erfarenheter av att upptäcka psykisk ohälsa2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Att upptäcka psykisk ohälsa kan vara en utmaning då stigmatisering kring psykisk ohälsa är utbrett. De besvär som kan förekomma vid psykisk ohälsa kan vara diffusa och det kan vara svårt att upptäcka den psykiska ohälsan. Vårdcentralen ofta är den verksamhet personer med psykisk ohälsa vänder sig till för att få hjälp. Statens kommuner och landstings gör satsningar på psykisk ohälsa, där primärvårdens verksamheter är fokusområde med syfte att höja kompetensen hos personalen för att upptäcka psykisk ohälsa i tid. Syfte: Beskriva erfarna sjuksköterskors erfarenhet av att upptäcka psykisk ohälsa hos patienter i det dagliga arbetet på vårdcentralen Metod: En empirisk studie med kvalitativ design med en induktiv ansats. Intervjumaterialet analyserades där kategorier och underkategorier bildades. En etisk egengranskning utfördes enligt riktlinjer för Hälsohögskolan i Jönköping. Resultat: Efter dataanalysen av intervjumaterialet bildades två kategorier, ”En svår utmaning” med underkategorierna, ”De nödvändiga frågorna”, ”Att upptäcka det subtila” samt ”Känsla av kunskapsbrist”. Samt kategorin, ”Stöd efterfrågas” med underkategorierna, ”Riktlinjer, rutiner och checklistor” samt ”Möjlighet till fördjupad kunskap”. Slutsats: Upptäckten av psykisk ohälsa är beroende av en samstämmighet mellan kunskap i ämnet och erfarenhet. I resultatet framkom det att sjuksköterskorna upplevde det svårt att fråga de svåra frågorna angående patientens psykiska mående. Svåra frågor kunde handla om våld i nära relationer, hedersrelaterat våld, bland annat. Stödmaterial efterfrågades för att inte missa viktig patientinformation. Rutiner och stödmaterial fanns för somatisk ohälsa men saknades för psykisk ohälsa. Det framkom även i resultatet att psykisk ohälsa bör lyftas upp på den dagliga agendan. Att arbete med anti-stigmatiseringen bör ske på alla samhällsnivåer, såväl som individ, profession och verksamhet för att bidra till att psykisk ohälsa upptäcks i ett tidigare skede.

 • Chatha, Karandeep Singh
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Logistik och verksamhetsledning.
  Impacts of Industry 4.0 on Swedish Manufacturing SMEs Context2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Abstract

  Purpose- Industry 4.0 as a concept has created a wave of innovation in the manufacturing sector. In Sweden, the goal for the Swedish manufacturing SMEs is to be leaders in digitalization and stay competitive. Therefore, the purpose of this research is to understand the impacts of Industry 4.0 on Swedish manufacturing SMEs.

  Method- The method used in this research is a multiple case study consisting of three manufacturing SMEs in Sweden. A literature review was conducted in a systematic way to give a background of Industry 4.0 and its technologies. The literature review provided the theoretical base and knowledge about the phenomena which led to preparation of interview guide used for data collection. Data collection was done through semi-structured interviews. Thereafter, the findings were analyzed within case, cross-case and compared with literature.

  Findings- To analyze the impacts of Industry 4.0 on the manufacturing SMEs, the author developed a framework which included the ten main Industry 4.0 technologies, Porter ́s generic value chain model and industrial performance indicators. During the analysis, it was found that all the companies were users of Industry 4.0; however, they were using mostly robots as the main technologies besides one company using cloud-platform technology. All the companies had impacts on their value chains operation activity. All five performance indicators flexibility, costs, productivity, quality and lead times were found to impact on Swedish manufacturing SMEs. The findings support the same indicators as found in literature. Furthermore, all three case companies confirmed that they have higher profits which shows that the implementation of Industry 4.0 not only improves industrial performance indicators but also can lead to increase in financial performance.

  Implications- This thesis contributed to both theory and provides suggestions to managers with primary contribution being the framework which itself is a contribution to the theory. The framework can be used both by researchers and managers. Furthermore, the theory provided in the literature review of impacts of different technologies on the value chain can guide the managers to understand which of the technologies are useful in corresponding activities of value chain. The suggestions provided by industry peers are also a major advantage for the managers to prepare their companies for Industry 4.0.

  Limitations- The research focused only on manufacturing SMEs in Sweden and from industry perspective, only SMEs manufacturing goods were included and not services. Within the case companies, all ten identified Industry 4.0 technologies were not found to be implemented in SMEs, therefore; the analysis and answers to research questions were based on the technologies found. Moreover, there was a constraint of time and resources which led to a small sample of three manufacturing industries.

  Keywords: Industry 4.0, The fourth Industrial Revolution, Industrie 4.0, Digitization, Value chain, Supply Chain, Manufacturing, SME, Impacts, Barriers

 • Corti, Giulia
  Standardization and modularization of Handling system: Optimization of choice of roller conveyors andloading / unloading tables for beam handling2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This project was commissioned by Ficep S.p.a. and performed in the field of product development with the aim of developing a method for the revision of product architectures in standardized modular configurations.The handling system for profiled beams has a generally well-established structure and technology among all main competitors in the mechanical carpentry sector, for this reason the key to success in the market is the optimization of the components to minimize redundancies and the ability to promptly satisfy the variegated customers’ demands while still keeping competitive prices.The major problem in the layout of these systems is the absence of standard rules or mathematical models, relaying mostly on the empirical norms derived from the experience of the designer, thus generating confusion and variants’ proliferation.For this reason, a standardized and optimized model for generating appropriate configurations according to functional specifics is the final goal of this work.To hit this target the development process has been analysed and reviewed all the way from the customer offer request to final layout definition, passing through the definition of the technical specifics, architecture of the handling system and inner structure of its components.The final result is a configurator that, taking the technical specifications of the client as input data, dynamically calculates the structure of the handling system adjusting even the composition of the elements it is made up of and their position for the layout.As a side project the configurator was used to create a model for cost estimation of the handling system in stages prior to the CAD design of its layout.

 • poutiainen, hampus
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Logistik och verksamhetsledning.
  Sigvant, Simon
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Logistik och verksamhetsledning.
  Vägen till gynnsam returlogistik: En enfallsstudie på Ikea DC2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte – Syftet med studien är att identifiera nyckelfaktorer för utvecklingen av returlogistik på en distributionscentral. Studien skall bidra till att täcka det kunskapsgap som finns i problemområdet utveckling av returlogistik på en distributionscentral. Detta då tidigare forskning primärt behandlat problemområdet mellan kund och fokalfirma. Studiens syfte har brutits ned i två frågeställningar. Först vill studiens författare ta reda på vilka krafter som påverkar utvecklingen av returlogistik på en distributionscentral. Vidare skall viktiga faktorer för utvecklingen av returlogistik på en distributionscentral identifieras.

  Metod – Studiens valda metod är enfallsstudie då endast en process studeras, även för att kunna erhålla mer djupgående kunskap om det valda problemområdet. Studiens fallföretag är Ikea distributionscentral som är lokaliserade på industriområdet Torsvik utanför Jönköping och är verksamma inom möbelbranschen. Litteraturinsamlingen har genomförts med hjälp av fyra olika insamlingsmetoder: rekommendation av sökord, rekommendation av artikel, sökning i databaser och snowball sampling. Vidare har studiens insamlade data erhållits genom intervjuer, dokumentstudier samt observationer. Slutligen anses studiens interna validitet vara hög, under förutsättningen att teorier om utvecklingen av returlogistik baserade på B2C även anses vara applicerbara i B2B. Vidare anses den externa validiteten vara låg då endast ett företag har studerats. Dock har teorin och empirin analyserats för att nå generella resultat, vilket stärker den externa validiteten.

  Resultat – Med studiens insamlade teori och empiri som bakgrund har författarna tagit fram underlag för vilka nyckelfaktorer som är viktiga för utvecklingen av returlogistik på en distributionscentral. De nyckelfaktorer som identifierades som viktiga och bör tas i beaktande var: drivande- och hindrande krafter för utvecklingen av returlogistik på en distributionscentral, grundorsaker för returlogistik på en distributionscentral, return avoidance, gatekeeping, supplier relationship management och grön logistik. Vidare upptäcktes att en stor påverkande faktor för en gynnsam utveckling av returlogistik på en distributionscentral var kontinuerlig utbildning av personal i samband med utvecklingen av sin returlogistikprocess.

  Implikationer – I studiens analys framkom det att många av de hinder som kan uppstå i samband med utvecklingen av returlogistik handlar om det förståelsegap som finns mellan ledning och den operativa kärnan. Med detta som bakgrund rekommenderar studiens författare att ett företag måste lägga stor vikt på att se till att en utveckling sker både på process-nivå och personal-nivå.

  Begränsningar – Det som anses begränsa den interna validiteten och i sin tur studiens trovärdighet är att många av de teorier som har använts primärt är grundade i B2C. En ytterligare begränsning är valet av enfallsstudie, detta då forskningsfrågorna och syftet formulerades för att söka generella slutsatser.

  Nyckelord – Reverse logistics, Return management, Return avoidance, Gatekeeping, Supplier relationship management, Green logistics, Distributionscentral

 • Rahimi, Wida
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan.
  Anhörigas omsorg till äldre närstående: -        En kvalitativ studie om omsorgsarbetets konsekvenser för anhörigvårdare2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Abstract

  Relatives care of elderly people. A qualitative study on the consequences and effects of caregiving.

  The aim of the study was to gain a deeper understanding of informal caregivers' experiences of the care work which they give to elderly relatives. The study was conducted through eight interviews with adult persons who give care to their elderly relatives. According to the results, caregiving can cause both positive and negative experiences for the caregivers. On one side, the feeling of happiness and satisfaction arises when helping their close relatives. On the other hand, there may be various negative consequences in the form of anxiety, stress, ill health, reducing of workhours, being unable to perform their duties properly, poor concentration, unable to participate in meetings. The municipalities social services can support caregivers through various efforts. Being clear with information and enabling relatives to seek support for their own part, Tret the caregivers with kindness and respect, involve them in care plans, provide quality support and services. Families wish to be seen, listened to and respected. They also need support of the professionals when crisis situations arise. Taking account of their views constitutes an important factor for family caregivers. Relatives also wish to become more involved in support of their relatives.

  Antal ord: 16043

  Nyckelord: Äldre, anhörigvårdare, närstående, informell omsorg

  Keywords: caregivers, elderly, relatives, informal care 

 • Hanell, Gabriella
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, CHILD.
  Elever i koncentrationssvårigheter: En kvalitativ studie om läsinlärning hos elever som be- döms vara i koncentrationssvårigheter2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I lärarutbildningen har det funnits möjlighet att tillägna sig olika tillvägagångssätt för hur undervisning i klassrummet planeras och struktureras. Detta har utvecklat ett starkt intresse hos mig för att söka vidare kring hur elever i koncentrationssvårigheter hanteras i klassrum. Inom området koncentrationssvårigheter och läsinlärning fattas det forskning. Därmed är området i behov av vidare forskning.

  Syftet med den här studien är att undersöka hur lärare i skolans tidigare år beskriver läsinlär- ning hos elever som bedöms vara i koncentrationssvårigheter. Detta gjordes genom semi- strukturerade intervjuer med sex lärare från tre olika skolor och intervjumaterialet analysera- des genom en kvalitativ innehållsanalys.

  Resultatet visar att de lärare som blev intervjuade har en överensstämmande syn på elever i koncentrationssvårigheter. Lärarna anser att undervisningen bör vara strukturerad och väl planerad, men även att undervisningen bör variera inom det igenkända. Möjligheterna att dela på gruppen och att fler lärare arbetar tillsammans ses som mycket positivt. Men att nivåanpassa de texter som eleverna stöter på anses vara en utmaning.

  Studien visar att koncentrationssvårigheter påverkar läsinlärningen till viss del, men att andra faktorer kan påverka läsinlärningen. 

 • Remar, Maria
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för omvårdnad.
  Camilla, Johnsson
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för omvårdnad.
  Personers upplevelser av att leva med hjärtsvikt: En litteraturöversikt2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning  Bakgrund: Hjärtsvikt är en folksjukdom och ca 250 000 människor i Sverige är diagnostiserade med sjukdomen. Hur drabbade personer upplever sjukdomen i vardagslivet är viktigt för att kunna hjälpa dem så mycket som möjligt. Syfte: Syftet var att beskriva personers upplevelser av att leva med hjärtsvikt. Metod: En litteraturöversikt med kvalitativ och induktiv ansats är genomförd av 13 resultatartiklar. Resultat: Två kategorier framkom vid analysarbetet, känslomässiga och kroppsliga förändringar. Upplevelser som kunde utläsas i resultatet var hopplöshet, frustration och depression, men också glädje över det friska livet de hunnit leva, trygghet i att ha någon nära och viljan att fortsätta trots begränsningar. Slutsatser: Hjärtsvikt genererar många blandade känslor. Fynden visar att det är viktigt för vården att kunna identifiera utmaningarna med att leva med hjärtsvikt. Detta för att kunna stötta och utbilda de drabbade personerna. Kunskap om symptom är en bemästringsstrategi som skapar trygghet.  Nyckelord: Hjärtsvikt, trygghet och otrygghet, begränsningar, Teori om planerat beteende.

 • Duangdee Viktorsson, Maneerat
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för omvårdnad.
  Faisal, Gullan
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för omvårdnad.
  Partners upplevelse av att leva med person med Alzheimers sjukdom2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Rath Olsen, Christoffer
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design.
  Olsson, Kaspar
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design.
  Konstruktion av plattform, montering och drivning av höghastighetskameror2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Huynh, Leslie
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Logistik och verksamhetsledning.
  Roos, Julius
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Logistik och verksamhetsledning.
  Power Asymmetry's Influence on Supplier On-Time Delivery Performance: A Case Company at Telia Company2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose with the study is to get an understanding of how a low-power retailer can incentivize their high-power supplier(s) to improve their supplier on-time delivery performance. The purpose was fulfilled by answering the two research questions:

  1. How does power asymmetry influence supplier on-time delivery performance in a low-power retailer and high-power supplier context?

  2. How can low-power retailers work with high-power suppliers to increase their supplier on-time delivery performance?

  Method – To answer the research questions, both theoretical and empirical data was required. A literature study was conducted to gather relevant theories about on-time delivery performance and supplier relations. To get the required empirical data, a case study was conducted at a case company that suited the subject. The case study consisted of multiple interviews and document studies. This enabled for an analysis in the form of pattern matching in order to answer the research questions and thereby fulfill the purpose.

  Findings – The power asymmetry between a supplier and a retailer influences the supplier on-time delivery performance in several ways. The low-power retailer can experience difficulties with setting the demands they need. Having to deal with high-power suppliers while being a low-power retailer has its challenges when a satisfying level of supplier on-time delivery performance is needed. The study found four appropriate ways for low-power retailers to work with high-power suppliers to get improved supplier on-time delivery performance. Improvement and changes can be done, these could be major and minor, internal and external.

  Implications – Both practical and theoretical implications have been provided. The practical implications are that the low-power retailer needs to know their power position in the dyadic relation and act accordingly to enable for a satisfying level of supplier on-time delivery performance.The theoretical implications are that this study has filled a knowledge gap regarding improvement of supplier on-time delivery performance. The knowledge gap would be the power asymmetry subject from a low-power retailers’ perspective. Not much attention has been devoted into this subject.Limitations – The limitation with this study was conducting a case study. The results are limited to this type of telecommunication retailing company. The case study was the choice of method as it gave a deeper understanding for the subject.

  Keywords – On-time delivery performance, supplier relations, power asymmetry, dyadic relationships

 • fintling, alexander
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Logistik och verksamhetsledning.
  Wredberg, Philip
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Logistik och verksamhetsledning.
  En undersökning av påverkande faktorer vid säkerhetslagerdimensionering: Inom elektronik till fordonsbranschen2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this study is to investigate how safety stock should be dimensioned for ingoing inventory based on factors in manufacturing electronic business with the vehicle industry as customer.

  - Which factors are important to have in consideration when dimensioning safety stock for ingoing inventory in the electronic to vehicle industry?

  - Which safety stock method is the most suitable considering identified factors in research question one?

  Method – To accomplish the purpose of this study and to answer the research questions, a literature study was conducted to form a theoretical framework. As a complement to the literature study a case study was conducted in terms of interviews and document studies.

  Findings – This study has identified factors that are important to take into consideration when dimensioning safety stocks. Through identified factors the most suitable safety stock method for companies in the electronic to vehicle industry was formed.

  Implications – Difficulties in this study has been to find relevant information regarding the electronic to vehicle industry. Information was necessary to find to create a trustworthy industry context.

  Limitations – This study only focus on the electronic to vehicle industry. This means that identified factors and suitable safety stock method are not necessarily applicable to other industries.

  Keywords – Safety stock calculation, delivery precision, delivery safety.

 • Drogkari, Stavroula
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan.
  Paediatric Assessments Measuring Children’s and Adolescents’ Perceptions on their Activity Capacity, Performance, and/ or Participation. A Systematic Review2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Introduction: In previous years, Occupational Therapy relied on the parents and caregivers’ perspectives about their children’s activity capacity, performance, and participation. The shift to a more child and family-centred practice has led to the creation of a variety of self-reported assessments for children and adolescents. This study reviewed articles containing paediatric self-report assessments, available for use within the Occupational Therapy area, and critically appraised them.

  Method: A systematic review in seven databases with the use of 22 search terms was conducted. Inclusion criteria was articles containing paediatric and adolescent reported assessments available to Occupational Therapists, published up to 20 years old and written in the English language. Exclusion criteria included articles containing impairment-based measures and proxy reported measures. The initial literature search took place between March 1st, 2018 and April 30th, 2018. Eighty-two articles met criteria, and, from these articles, 21 assessments were found and appraised using the COSMIN checklist

  Results:. Twenty-one assessments were found to measure children’s and adolescents’ perceptions on their activity capacity, performance and/ or participation. All their characteristics and technical details are mentioned in depth in this research. When applicable, clinimetric properties were appraised and found quite a few with good or excellent reliability and validity. Few assessments had not any research regarding their clinimetric properties.

  Conclusion: Most found assessments measured activity capacity and performance. The need for more participation-based measures emerged. Few assessments showed good or excellent reliability and validity which need to be considered if used within clinical practice.

 • Johansson, Alfred
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Datateknik och informatik.
  Bluetooth IPS med en mottagare och Kalmanfiltrering2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study aims at investigating a central mounted Indoor Positioning System based onBluetooth RSSI values and Kalman filtering where the Bluetooth module is mounted on arotating arm around an axle. The purpose is to investigate how the length of the arm and therotational speed influence on the possible positioning accuracy of the artefact. As requested bythe company Combitech AB, the artefact will also be evaluated whether the design is areasonable alternative to de most common Bluetooth based Indoor Positioning Systems. Thecase study is performed using design science as an artefact is developed and evaluated. Theartefact is tested in a predetermined test environment, in this case an office room. In the testenvironment, measurements will be realized on the different iterations of the artefact. Theresult of the study is the achieved positioning accuracy for the artefact in two and threedimensions. Linear equations describing the relationship between the length of the arm andthe achieved accuracy of the artefact will also be proposed. The best accuracy achieved in twodimensions was 510 centimeters. The best achieved accuracy in three dimensions was 730 centimeters. The observed relationship between the length of the arm and the uncertainty ofthe trilaterated position is that when the length of the arm increases the uncertainty decreasesin both two and three dimensions.

 • Eriksson, Oliver
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Logistik och verksamhetsledning.
  Fransson, Eric
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Logistik och verksamhetsledning.
  Säkerhetslageroptimering av ingående komponenter och planeringssystemets inverkan: En fallstudie inom tillverkningsindustri2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte – Syftet med studien är att identifiera enskilda parametrars inverkan och åskådliggöra optimeringsmöjligheter inom säkerhetslager på komponentnivå. För att besvara syftet har tre frågeställningar formulerats.

  [1] Vilka parametrar behöver tas hänsyn till vid beräkning av säkerhetslager?

  [2] Vilka möjligheter för lager- och säkerhetslageroptimering kan identifieras inom ett tillverkningsföretag, för inköpta komponenter?

  [3] Hur påverkar säkerhetslager risk- och servicenivå vid simulering av identifierade optimeringsmöjligheter?

  Metod – Studien initierades med en förstudie vilken avsåg belysa det faktiska problemområdet och dess kontext. Förstudie och litteraturstudie i kombination bidrog till skapandet av syfte och frågeställningar. Studien är utformad enligt typen enfallsdesign, nyttjade datainsamlingsmetoder innefattade dokumentstudie och intervju. Från intervju erhölls kvalitativa primärdata vilket avsåg åskådliggöra nyckelpersoners kunskap och uppfattning av studerat fenomen. Från dokumentstudie erhölls kvantitativa sekundärdata vilket avsåg komplettera empiri och triangulera data.

  Resultat – Problematik beträffande tillvägagångssätt vid kalkylering av säkerhetslager, influerande parametrar i kombination med komplexa systemmiljöer, utgör en utmaning. Identifiering av optimeringsmöjligheter inom säkerhetslager och valet av givna parametrar kan starkt påverka slutgiltigt utfall och därmed organisationens välmående. Spektrum av parametrar som bör beaktas vid dimensionering av säkerhetslager är omfångsrikt, en enskild parameters inverkan kan variera beroende på kontext. Identifiering av givna omständigheter kan betraktas kritisk, felbedömning kan medföra oproportionerlig dimensionering av säkerhetslager vilket resulterar i överskottslager kontra bristsituation. Statistisk beräkning, vilken beaktar flertalet parametrar, påvisas dimensionera säkerhetslager mer adekvat kontra erfarenhetsmässiga beslut. Hänsyn till endast täcktid med utgångspunkt i ledtid har genom simulering konstaterats resultera i överdimensionerat säkerhetslager, vilket medför direkt ekonomisk och praktisk implikation. Därav betraktas studerad företeelse och likartade besitta goda möjligheter för säkerhetslageroptimering. Komplexa systemmiljöer i vilket studerat företag planerar produktflöde, i kombination med avancerad systemlogik medför problematik. Omständigheten kräver därav stor kunskap inom givet system för att effektivt hantera och filtrera kritisk information.

  Implikationer – Ämnesområdet säkerhetslager i anknytning till optimering är väl utforskat inom existerande litteratur, därav återfinns föga utrymme att generera ny kunskap inom området. Trots givna omständigheter tillför studien i viss omfattning kunskap, genomförd studie framlägger och stärker befintlig forskning beträffande prognos och parameters inverkan på säkerhetslager. Betydande praktiska implikationer består i revidering av säkerhetslagernivå enligt statistisk beräkning och differentiering av komponenter utefter dess betydelse för organisationen.

  Begränsningar – Studien innefattade enbart ett fallföretag, valet påverkar därav studiens generaliserbarhet. Simulering av statistisk säkerhetslagerberäkning, vilket utgör ett av studiens fundament, kan inte generaliseras mot fullständigt sortiment eller liknande företag. Studerat urval bedöms otillräckligt, dock indikerar erhållet resultat att betydande optimeringsmöjligheter föreligger inom organisationen. Begränsning beträffande antalet undersöka komponenter och intervjuade personer kan påverkat genererat resultat.

 • Andersson, Hilda
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Förskolepedagogisk-didaktisk forskning.
  Liljerud, Andreas
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Förskolepedagogisk-didaktisk forskning.
  Hur barnen upplever samlingen i förskolan: En kvalitativ studie om samlingen i förskolan samt barnens delaktighet och inflytande i denna.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Fransson, Tom
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Petersmo, Kalle
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Framgångsfaktorer för hantering av Ändrings-, Tilläggs- & Avgående arbeten (ÄTA) inom renovering och ombyggnadsprojekt2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Purpose: Alteration labour, additional labour and retiring labour are the sort of extra work that the contractor can add in addition to the original order. The management of this type of construction work have comprehensive variation from project to project. This sort of work provides changes in both labour hours and project costs. In other words, a high amount of these will increase the project costs. The goal with this thesis is to identify the success factors that contributes to better management process of alteration labour, additional labour and retiring labour for renovation and redevelopment projects. 

  Method: This thesis has been made with qualitative research. Literature study, document analysis and semi structured interviews are the methods that have been used. The literature study provided insight in the already available research in this area. The document analysis gave understanding of the company and comprehension regarding the amount of alteration labour, additional labour and retiring labour for each project. Lastly the interviews provided profound knowledge to how the employees at Skanska Direkt manage their handling process, and which type of improvements they thought will make positive change. 

  Findings: The thesis has resulted in clear and concrete factors that contribute to the management process for alteration labour, additional labour and retiring labour. There have not been presented any new methods for this, however the success factors have been brought to light. Both the empiricism and theory show that a symbiosis between the design, the number of crewmembers, documentation and registration, the cooperation with the client and the possibility for the co-workers to understand and know the project is of most importance.

  Implications: By implementing the success factors presented in this report the amount of alteration labour, additional labour and retiring labour can be reduced. The labour that anyway emerge can be handled in a smarter and more efficient ways. The implications of this actions will for instance result in lower personnel costs, gainful cooperation’s between contractors and client, less risk for penalty expenses connected to delays. And no more than a successful company. 

  Limitations: The thesis only contains research including four different projects. There has been no comparison between new construction and redevelopment. The research has not taken the clients aspects into consideration. The result of this research study will be useful for average and large construction companies focusing on renovation and redevelopment projects. 

  Keywords: Alteration labour, additional labour, retiring labour, turnkey contract, general contract, renovation, redevelopment, project planning, construction documents, cooperation.

 • Eklöv, Evelina
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Liljeqvist, Jessica
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Anpassning av byggregler vid förtätning på en begränsad tomtyta2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Dagens urbanisering ger behov av förtätning av stadskärnor vilket kan leda till borttagande av parkering, grönområden och solljus. Att bygga och bo i innerstäder är dyrt på grund av höga markpriser, komplicerade projekt och en hög efterfrågan på bostäder. Bostäder idag utformas utefter regelverken SIS och BBR vilket i innerstäder kan få komplikationer. Målet med arbetet är därför att ifrågasätta vissa regler kring tillgänglighet, rumshöjd och ljusförhållanden i syfte att förenkla förtätning och skapa ett nytt förslag av en planerad infill-fastighet där en varierad lägenhetsstruktur uppnåtts tillsammans med en potentiell ekonomisk vinst.

   

  Metod: Arbetets undersökningsmetoder är kvalitativa och består av litteraturundersökningar, dokumentanalyser och intervjuer. Dessa utfördes för att analysera dagens förtätning och resultera i en skissning där byggregler avskaffats för att förenkla viss förtätning.

   

  Resultat: Arbetets skissning visar att en mångfaldig lägenhetsstruktur är uppnåbar via avskaffande av vissa BBR-krav som skapat olika lägenhetstyper, intressanta volymer, tvåvåningslägenheter och yteffektiva planlösningar. Avskaffandet av regler för att förenkla förtätning påverkar inblandade på ett eller annat sätt.

   

  Konsekvenser: Att avskaffa byggkrav i förtätningssammanhang kan ta bort kvalitéer som dagsljus och tillgänglighet i bostäder. Kortsiktiga lösningar på parkeringsbristen finns men förtätning med levande bottenvåningar utförs för att lösa parkeringsbristen långsiktigt genom att skapa tillgångar geografiskt nära människor som minskar behovet av bil. Att avskaffa regler kan leda till enklare projektering och bidra med viss ekonomisk fördel, men dyr nybyggnation tillsammans med hög efterfrågan på centrala bostäder kan försvåra för låga budgetar och prissänkning av bostäder.

   

  Begränsningar: Det generella resultatet av arbetet gällande regelavskaffande fungerar i förtätningssammanhang i andra täta städer men då undersökningen är baserade på Jönköpings innerstad och erfarenheter och åsikter kopplade dit kan generella giltigheten ifrågasättas. Skissningen är baserad på egna åsikter och endast lämplig i detta sammanhang.

   

  Nyckelord: Förtätning, infill, flerbostadshus, urbanisering, byggregler, standard, tillgänglighet, rumshöjd, ljusförhållanden, stadskärna, innerstad.

 • Sha, Nana
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, JIBS Entrepreneurship Centre. Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Företagsekonomi.
  Lin, Yun
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, JIBS Entrepreneurship Centre. Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Företagsekonomi.
  The factors affect the survival of international joint ventures involving Chinese family business2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to explore what factors affect the survival of international joint

  ventures involving Chinese family business. The results show that “Wulun” , “ Guanxi -based

  trust”, and communication as the main factors, control, and “Mianzi” could influence on the

  survival of IJV. Among them, “Wulun,” “Guanxi-based trust,” and “Mianzi” derived from

  Confucian culture.

 • Wang, Shirang
  How population ageing affects technological innovation in perspective of human capital2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Based on panel data collected from 41 countries over the period 2007-2017, this paper analysis how population ageing affects technological innovation through three aspects from the perspective of human capital: the loss of knowledge and talents; reverse force and knowledge spillover. In this paper, the technological innovation index (TII) is calculated by using the factor analysis method. Further with this, a fixed-effects regression model is applied to discover that population exerts a significant positive effect on technological innovation through reverse force, while exerts negative effects on technological innovation through the loss of knowledge and talents and knowledge spillover.

 • Ivanov, Bozhidar
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  Vaino, Joonas
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  Computer literacy: Does a background in computer programming give you better cyber security habits?2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Background: Computers are everywhere around us today and skills must be acquired in order for a person to use them. However, the topic of computer literacy is not researched enough to specify basic computer skills to consider an individual computer literate. This thesis will contribute to the research gap by investigating the computer skills of the workforce in the IT sector.

  Purpose: The purpose of this thesis is to examine the connection between computer programming and cyber security skills of the IT professional, e.g. is there a beneficial factor of this connection.

  Method: For this study the quantitative research method was used to gather data. The authors decided that the best way to reach their target group and answer the research questions was to conduct a survey and pose questions on the topics of computer literacy and cyber security.

  Conclusion: The results show that there is a statistical significance between the user’s security habits and his or her programming skills (or the absence of them). People who write code, defined as programmers, scored better on security skills survey, whereas their counterparts, the non-programmers, have some knowledge on the topic but they can never be absolutely sure of their cyber safety in the fast changing world of IT.

 • Jernström, Emma
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Logistik och verksamhetsledning.
  Petersson, Jenny
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Logistik och verksamhetsledning.
  Effektivisering av returflöde: En fallstudie med fokus på produkter med kort livscykel2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte – Syftet är att identifiera förbättringsåtgärder i en returhanteringsprocess för produkter med kort livscykel. För att kunna bidra med förbättringsåtgärder till fallföretaget har tre frågeställningar formulerats för att uppnå detta: 1. Hur ser returhanteringsprocessen ut för produkter med kort livscykel? 2. Vilka utmaningar finns det i returhantering? 3. Hur kan processen effektiviseras? Metod – I samtal med fallföretaget och under litteraturstudie identifierades ett problemområde vilket blev grunden för studiens syfte och frågeställningar. Utefter detta genomfördes en enfallsstudie som bestod av observationer och en intervju. Författarna strävade efter en djupgående kunskap av ämnet och därför ansågs enfallsstudie vara lämpligast för studien och dess syfte. För att skapa en grund för hur ett returflöde och utmaningar ser ut byggdes ett teoretiskt ramverk upp baserat på en genomförd litteraturstudie. Tillsammans med den insamlade data och teori analyserades möjliga förbättringsåtgärder. Resultat – Genom att integrera data och teori har möjliga förbättringar kunnat identifierats. En rekommendation är att införa nyckelfunktionen gatekeeping tidigt i returflödet, vilket bidrar till att returer sorteras för att skapa värdeskapande processer i returflöde i en större utsträckning. För att effektivisera ett returflöde kan det analytiska ramverket vara till hjälp för företag samt att betydelsen av att utgå ifrån ett standardflöde. Implikationer – Teorin nämner bristande kunskap inom returhanteringsprocessen, vilket bekräftades av den insamlade empiri där returflödet kan visa en utformning som inte är helt optimalt för produkter med kort livscykel. Det här mynnade ut i att författarna valde att sammanföra två returteorier samt med ett lean perspektiv för att belysa en ny synvinkel med förväntningar att uppnå ett mer optimerat returflöde. Med den nya synvinkeln finns det möjlighet att identifiera värdeskapande processer vilket dagens produktlivscykler kräver för att de idag tenderar att bli kortare. Begränsningar – Studien begränsar sig till en enfallsstudie, vilket medför att trovärdigheten och generaliserbarheten blir lägre. Dock ser författarna fördelar med detta för att de tagit fram ett nytt analytiskt ramverk som först får empiriskt stöd genom denna studie. Vidare krävs det forskning om det analytiska ramverket genererar förbättringar för företag. 

 • Odicho, Marwa
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design.
  Polymerutvärdering med hänsyn till genomsläpplighet av radiofrekvensvågor2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Ruiz Svensson, Erik
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Datateknik och informatik.
  Rådhall, Emma
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Datateknik och informatik.
  Social responsibility in the digital era: Digital communication agencies social responsibility in digital channels2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Purpose and problem discussion: Nowadays, it is crucial to implement social responsibility to business operations to succeed as a business. Companies face increased demands from customers and stakeholders to show their actions regarding social responsibility. At the same time, digital development is shaping the communication industry, creating new communication platforms in the world. The purpose of this study is to explore digital communication agencies role in the production and implementation of digital products within digital channels to best understand digital social responsibility. The study aims to answer the research questions: What social responsibilities does a digital communication agency have in regard to the products and messages they produce for digital channels? and How do digital communication agencies become socially responsible when using digital channels?

  Method: An abductive analysis method was applied to semi-structured interviews with digital communication agencies in Jönköping, Sweden. The analysis of the empirical findings has resulted in deeper understanding of social responsibility in digital environments; a study area that has not been explored before. Four digital communication agencies represent the average digital social responsibility mindset and business culture in Jönköping, Sweden. This gave us the possibility to research social responsibility on digital channels.

  Results, discussion and conclusions: The results show that the digital communication agencies clients are entirely responsible for the digital material published on their own digital channels. Although, the agencies do need to make sure they produce the best possible material for their clients to avoid bad relationships with stakeholders and a bad reputation. The results also show that social responsibility is not first priority for any company; profitability always comes first. The key to digital social responsibility is to work with the right clients and thoroughly analyse the client’s business operations to bring out the best in each case and to be prepared for backlashes. The digital communication agencies could also benefit from a crisis plan, to minimise stress and optimize the problem solving if a crisis would occur. If doing this correctly,the agencies enable genuine and honest digital communication, which minimises the risk of being perceived unfairly on digital platforms. This is especially of importance on digital platforms, where the speed, great reach and two-way communication makes it even easier to receive negativity and face backlashes. A digital communication agency can become socially responsible by working with the right clients, as well as producing and publishing genuine and honest digital communication.

 • Shimizu, Cogan
  et al.
  Data Semantics Lab, Wright State University, US.
  Hammar, Karl
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Datateknik och informatik, JTH, Jönköping AI Lab (JAIL).
  CoModIDE – The Comprehensive Modular Ontology Engineering IDE2019Ingår i: CEUR Workshop Proceedings / [ed] Mari Carmen Suárez-Figueroa, Gong Cheng, Anna Lisa Gentile, Christophe Guéret, Maria Keet, Abraham Bernstein, CEUR-WS , 2019, Vol. 2456Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • Wang, Shan
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan.
  Yan, Tingting
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan.
  How to balance the traditional Chinese culture and western management method in leaders’ management?: A case study on Chinese commercial bank SPDB2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Background:Most of the state-owned enterprises and family businesses introduce Confucianism in their management in China, while private enterprises are used to apply western management philosophy. Due to the development of the times and policy adjustments, many state-owned enterprises have gradually transformed into a mixed enterprise which has some functions of state-owned enterprise and a profitability goal like private enterprise. This phenomenon implies the management in mixed enterprises need to figure out a solution to balance Confucianism and western management style in their leadership.

  Purpose:This paper tries to analyze a Chinese commercial bank SPDB to understand how Confucianism and western management style work together in one enterprise and provide suggestions to foreign leaders in their transactional management, meanwhile explore a new field for researchers.

  Method:This qualitative study applies one case study in a Chinese commercial bank, eight research respondents including leaders and employees. Data is thereby collected from semi-structured interviews and documentary secondary data. The analysis of the empirical findings is according to grounded theory, through a series of processes such as coding, re-coding, linking to identify the pattern behind the case.

  Conclusions:In the research, we find that traditional Confucian culture and Western management philosophy have many similarities in guiding leaders on how to manage enterprises. However, the different ideas between eastern and western culture may lead to inappropriate management behavior which may increase contradictions in organizations. For balancing the two culture in one enterprise, leaders need to consider the importance of ‘people’ in Chinese traditional culture, and thus adjust the western management methods, meanwhile, when recruiting new staffs and promoting current employees, apart from considering Guanxi, leaders should consider whether the performance of these employees can be recognized by other employees.

 • Trofast, Karl
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Strand, Carl
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Analys av transportlogistik: En studie för FläktGroup Sweden AB2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  An important part in the area of logistics, is transportation logistics. In order to be a competitive and profitable industrial company, it requires to have a good strategy over the transportation logistics as this can be crucial of getting the products available in a cost-effective way

  The thesis work has been carried out at FläktGroup Sweden AB in Jönköping, Sweden which is a company that produces ventilation systems and fans. FläktGroup suspects that the present transportation logistics is not cost-effective and therefore wants to investigate whether there are improvement opportunities in this area.

  The study aims to contribute with knowledge and development where the current situation is analyzed with the aim of finding cost-effective action proposals for FläktGroup Sweden AB. In order to achieve this goal, three questions were asked:

  1. How does the current transportation logistics look like from a cost perspective?
  2. What improvement opportunities are there regarding the transportation logistics regarding the current situation?
  3. What results can the improvement opportunities generate?

  The study resulted in two action proposals that generated savings for FläktGroup:

  • Action proposal 1 à reduced transportation costs with 35 % compared to the current situation.
  • Action proposal 2 à reduced transportation costs with 9 % and a more predictable inflow of goods from the five most frequent suppliers compared to the current situation.

  The later part of the thesis contains a discussion where the action proposals are discussed as well as the study's validity and reliability. The thesis is then concluded with a conclusion and further recommendations for academic writing but also for FläktGroup Sweden AB.

 • Leed, Mathilde
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Logistik och verksamhetsledning.
  Connman, Maja
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Logistik och verksamhetsledning.
  Effektivisering av materialflöde via lagerlayout: En fallstudie på ett mindre underhållsföretag2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte – Studiens syfte är att utvärdera var de icke värdeskapande aktiviteterna uppstår på ett mindre underhållsföretags lager. Med hjälp av en nulägesanalys ska brister identifieras och potentiella lösningar hittas. Två frågeställningar har skapats för att besvara syftet, de lyder;

   

  1. Vilka parametrar är kritiska för ett välfungerande lager kopplat till mindre underhållsföretag?

   

  1. Vilka aspekter är viktiga att ta hänsyn till vid omstrukturering av en lagerlayout hos mindre underhållsföretag?

   

  Metod – En förstudie utfördes på fallföretaget, ett mindre underhållsföretag för fordon, för att skapa en större förståelse av företagets problemområdet. För att besvara frågeställningarna i problemformuleringen utfördes en fallstudie. Fallstudien bestod av en litteraturstudie, intervju, observation och dokumentstudie. Det genomfördes sex stycken intervjuer med sju respondenter för att studera fallföretagets nuläge samt önskat tillstånd. Två stycken observationer utfördes där den ena ligger till grund för ett spagettidiagram och den andra för att säkerhetsställa att insamlad data stämde överens med verkligheten.

   

  Resultat – Val av strategier och principer är av betydelse för ett välfungerande lager. En kombination av flertalet principer är att föredra och för ett mindre underhållslager är fasta lagerplatser fördelaktigt eftersom det möjliggör en välkänd lagerlayout för medarbetarna, vilket resulterar i icke värdeskapande aktiviteter kan reduceras. Det i kombination med klassificering av artiklar i form av en ABC-analys, familjegrupper, modernlagerlayout, popularitet, likheter etcetera. Ytterligare är en korrekt utlagring viktig för ett välfungerande lager, det kan underlättas med hjälp av scanning där utlagringen sker i realtid. Att utnyttja ett företags arbetskrafter kan medföra att icke värdeskapande aktiviteter minskas eller används på rätt sätt vilket har varit ett problem inom fallföretaget.

   

  Det finns flera aspekter att ta hänsyn till vid omstrukturering av en lagerlayout. Företaget bör veta vad för artiklar som lagerhålls samt vad som ska lagerhållas i framtiden. Identifiering av artiklar resulterar i att företag kan strukturera upp en ny lagerlayout. Ett underhållsföretag bör utföra en ABC-analys och en Kraljics matris för att införskaffa sig en god överblick över vad som lagras. Vid val av lagringsmetoder, strategier och principer är det viktigt att kombinera teorier som kompletterar varandra och företagets interna funktioner. För ett mindre underhållsföretags lager exciterar restriktioner gällande lageryta vilket medför att noggrann kartläggning av artiklar krävs.

   

  Implikationer – Fallstudien är baserad på välanvända teorier inom logistik och lagerhållning. Ny teori presenteras inte i studien, däremot anser sig författarna finna en avsaknad i hur de befintliga teorierna kan kopplas till lagerverksamheten för ett underhållsföretag. Den utförda studien kan replikeras vad gäller arbetsprocessen, dock är de valda strategierna och principerna utvalda specifikt efter fallföretagets förutsättningar. Med teorin som grundpelare har det motiverat varför materialflödet inte är optimalt samt vilka teorier som anses vara kompatibla till fallföretaget. 

   

  Begränsningar – Studien utfördes som en enfallstudie, hade studien istället involverat fler företag hade det resulterat i en flerfallstudie vilket hade genererat en ökad generaliserbarhet i fallstudien. Enfallstudien är begränsad till det interna materialflödet på fallföretagets lager. Ett större antal intervjuer och observationer hade lett till en ökad reliabilitet, eftersom gemensamma brister och potentiella lösningar hade resulterat i en större trovärdighet. 

 • Lindberg, Malin
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Logistik och verksamhetsledning.
  Hoffman, William
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Logistik och verksamhetsledning.
  Effektivisering av reningsverk: En studie om hur resursanvändningen i reningsverk kan effektiviseras2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Studiens syfte var “Att kartlägga tillvägagångssätt för hur resursanvändningen i reningsverk kan effektiviseras” i företag med reningsverk som stödprocess. För att besvara studiens syfte har två frågeställningar upprättats: ”Hur kan kartläggningen av reningsverk systematiskt genomföras?” samt “Hur kan resursanvändningen effektiviseras?”.

  Metod: En fallstudie genomfördes för att få ett helhetsperspektiv och samla in så täckande information som möjligt. De datainsamlingsmetoder som användes i studien var: observation, intervju, dokumentstudier och litteraturstudier.

  Resultat: Genom teori och empiri kunde en analys genomföras för att få ett resultat och kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. Resultatet visade att Lean kunde användas för att kartlägga reningsverk. Vidare har faktorer som påverkar effektiviseringen av resursanvändningen identifierats. Dessa faktorer bestod av reningsverket flöde, utrustning, kapacitet, layout, teknik, grad av standardisering och manuell hantering.

  Teoretiskt bidrag: Studiens teoretiska bidrag är att Lean-filosofin, med dess verktyg och metoder, kan användas för att kartlägga och studera flödet i reningsverk. Faktorer för hur resursanvändningen kan effektiviseras har också kunnat påvisas.

  Empiriskt bidrag: Ett flödesschema har kunnat upprättas för reningsverksprocessen samt ett spagettidiagram för hur den anställde som arbetar i reningsverket får förflytta sig för att utföra sina arbetsuppgifter. Fortsättningsvis har information från observationer, intervjuer, dokumentstudier samt litteraturstudier gett förståelse om företaget och verksamheten där reningsverket finns. Slutligen har en tabell kunnat sammanställas för vilka faktorer som påverkar effektiviseringen av resursanvändningen. Dessa faktorer kan vara av användning för företag med reningsverk som stödprocess, men även företag med andra typer av stödprocesser, vid effektivisering av sin resursanvändning.

 • Vavilov, Elena - Maria
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Lessons about activism from a Swedish high school student: A rhetorical analysis of Greta Thunberg’s public speeches on climate change2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  On the 15th of March 2019, more than 1.6 million students have protested in 125 countries against the climate change effects, as part of the Fridays for Future movement. The manifestations represented the biggest day of global climate action ever taken, according to media outlets. At the core of this movement stands Greta Thunberg, a Swedish 16-year old climate activist and a Nobel Prize nominee, whose actions and speeches serve as inspiration for both students and adults. 

  With a focus on environmental communication and climate activism, this research aims to find how the teenager addressed climate change topics and how she succeeded in conveying her ideas to audiences. It discusses how the rhetoric was constructed within her speeches, and which of the argumentative elements gave Greta Thunberg the ability to convince the public. The study combines frame and rhetoric analysis with a focus on the text of the speeches that Greta Thunberg delivered in three major international events. The purpose is to observe and understand the nature of Greta Thunberg’s activism by analyzing how the high school student used the linguistic tools and tactics in her public speeches, and to explore a few theories within the text: the issue framing of the climate crisis; the argumentative and discursive techniques that helped her to gain media and public attention. 

  The thesis concludes that the evolution of Greta Thunberg’s climate activism, from ‘no attention’ to global reputation, is based on grassroots activism, particular personality features, and efficient use of rhetoric devices combined with moral purpose argumentation.

 • Movaffaghi, Hamid
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap. University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Pyykkö, J.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Yitmen, Ibrahim
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Svensson, S.
  Uppsala University, Division of Applied Mechanics, Ångström Laboratory .
  Large Span Timber Buildings Under Horizontal Forces2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In timber concrete composite (TCC) floor systems the concrete contributes to increase of the stiffness and research is ongoing to develop large span TCC floor systems with less supporting walls to create both modular flexibility and wide-open spaces. Nevertheless, removing supporting walls can degrade structural performance against horizontal forces (Ferdous, et al., 2019). Meanwhile both the height of the structure and the type of floor diaphragm (rigid or flexible) has influence on the magnitude of the lateral loads transferred to the supporting shear walls. This is a challenge, not least when prefabricated elements are used; the individual elements have to be connected to form a continuous floor diaphragm.

  The main aim of this paper is to study lateral load transferred to the shear walls through the TCC floor with both rigid and/or flexible diaphragms in low and medium-rise timber buildings. The focal point of the study is the analysis and design of floor elements and connection systems connecting the TCC floor elements to each other as well as to the adjoining structure.

  The case studies for low and medium-rise timber structures have been analyzed both using finite element modelling and analytical methods based on both deep beam theory and beam or diaphragm actions depending on the height of the structure. The results in this study indicate that the magnitude of load transferred to the shear walls depends on both the height of the structure and the type of floor diaphragms. The structural performance in terms of stability can be enhanced by effective use of connection systems of TCC floor elements.

 • Larsson Olaison, Ulf
  Linnéuniversitetet, Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Convergence of National Corporate Governance Systems: Localizing and Fitting the Transplants2014Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to elucidate the phenomenon of legal transfers from the perspective of the dominant comparative corporate governance research paradigm. Drawing on legal studies and empirical observations, the thesis develops a terminology for understanding the legal transplant metaphor in comparative corporate governance and problematizes the debate on the convergence or divergence of corporate governance systems.

  This purpose is achieved through five empirically-based articles that are included in the thesis. The first article concerns a change in the Swedish Companies Act that allows for stock repurchases. The second article discusses the voluntary and then mandatory introduction of nomination committees. The third and the fourth articles focus on the introduction of the Swedish corporate governance code. Finally, the fifth article discusses the role played by independent directors in the Swedish corporate governance setting.

  The focus on legal transplants broadens the framework of comparative corporate governance in three respects. First, it develops and applies a clearer framework for distinguishing between accepted and rejected legal transplants (based on Watson, 1974, Miller, 2003 and Mattei, 1994), thus refining the debate regarding convergence or divergence of corporate governance systems (e.g. Hansmann and Kraakman, 2004, and Branson, 2001). Second, the empirical studies demonstrate how imported regulations can be “localized” (Gillespie, 2008a) by local regulators and/or “fitted” (adapted from Kanda and Milhaupt, 2003) by other local actors. The studies show that fitting often precedes localizing. Third, the thesis ads to a growing body of research (e.g. Buck et al., 2004; Lutz, 2004 and Collier and Zaman, 2005) emphasizing that convergence and divergence are not necessarily two empirically or analytically distinguishable processes. Rather, depending on the perspective of the scholar, convergence and divergence might refer to very similar – or even identical – processes.

  Finally, in focusing on the transplant process, this thesis offers a description and analysis of the role played by various key actors in the Swedish corporate governance system.

 • Jonnergård, Karin
  et al.
  Linnéuniversitetet, Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Larsson Olaison, Ulf
  Linnéuniversitetet, Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Doxa of shareholders and owners: on the threshold of financialization2018Ingår i: Accounting, Economics, and Law: A Convivium, ISSN 2194-6051, E-ISSN 2152-2820, Vol. 8, nr 3, artikel-id 20160011Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Following financialization, there has emerged an understanding of what it implies to be a shareholder based on the shareholder value perception. However, as this shareholder value perception spreads internationally, it clashes with traditional perceptions. In this paper, we apply the language developed by Bourdieu to a Swedish public debate on equal treatment of shareholders in connection with the reform of the Swedish market for corporate control. Using Bourdieu’s conceptual framework, we describe how a global development interacts with the persistence of national practices. We conclude that in Sweden, local institutional investors have allied themselves with international institutional investors to enhance their positions in the restricted field of Swedish corporate control. Shareholder value is then used by these local actors as an argument to strengthen their position. At the same time, some of the controlling shareholders depart from their traditional position as industrial entrepreneurs and embrace a more financial approach to ownership, thereby altering both the power constellations and the capital, in Bourdieu’s sense, of the field.

 • Jansson, Andreas
  et al.
  Linnéuniversitetet, Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Larsson Olaison, Ulf
  Linnéuniversitetet, Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Veldman, Jeroen
  City University, London, UK.
  Beverungen, Armin
  The political economy of corporate governance: editorial2016Ingår i: Ephemera : Theory and Politics in Organization, ISSN 2052-1499, E-ISSN 1473-2866, Vol. 16, nr 1Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • Gabrielsson-Järhult, Felicia
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. IMPROVE (Improvement, innovation, and leadership in health and welfare). Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. ARN-J (Aging Research Network - Jönköping).
  Areskoug Josefsson, Kristina
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. IMPROVE (Improvement, innovation, and leadership in health and welfare).
  Kammerlind, Peter
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. IMPROVE (Improvement, innovation, and leadership in health and welfare).
  Digitala vårdmöten med läkare: Rapport av kvantitativ och kvalitativ studie2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • Knall, Nils
  et al.
  Lövgren, Christoffer
  Den yttersta framgångsfaktorn: Att förstå kundnytta och skapa kundvärde2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Lahtinen, Harry
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  "Man måste tala med händer och fötter": En kvalitativ intervjustudie om hur sfi-elever upplever språkinlärning2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur elever inom sfi upplever den egna språkinlärningen i samband med utbildningstiden på sfi. Frågeställningen är följande: Vilka faktorer påverkar elevernas språkinlärning i svenska som andraspråk i skolan samt under fritiden enligt dem själva? Studien använde kvalitativa semistrukturerade intervjuer som metod. Intervjuer genomfördes med sex sfi-studerande som valdes ut genom ett kriterieurval. Som analysmetod av det empiriska materialet användes kvalitativ analys. Fem kategorier framkom i resultatet; Tiden, Vad är viktigt att lära sig, Hur lär man sig?, Främjande och motiverande faktorer och Försvårande faktorer. Den slutliga indelningen i resultatdelen i nämnda kategorierna har inte skarpa skiljelinjer då delar av resultatet många gånger går in i varandra men jag ser kategorierna som motiverade då de också kunde belysa liknande faktorer ur olika aspekter.

   

  Resultatet visar att de intervjuade ser positivt på utbildningens längd trots att den varierar för olika elever men de har synpunkter på veckoschemat, särskilt studier lagda heldagar. Viktigt för dem var också att lära sig tala och skriva på ett så grammatiskt korrekt som möjligt då de ansåg att det kunde underlätta integration i samhället. De ansåg att de lär sig bäst genom interaktion, stöttning i studierna samt att undervisningen bedrivs på en individuellt anpassad nivå. Både integrativ och instrumentell motivation ur olika aspekter lyftes fram som viktiga. Försvårande omständigheter enligt de intervjuade var att de ansåg introduktionen för kort eller att den var obefintlig. De hade även synpunkter på det kontinuerliga intaget i kurserna samt att elevgrupper på olika studievägar och kurser tidvis blandades. Försvårande var också att flera av de intervjuade arbetar och studerar samtidigt vilket leder till förkortad tid för återhämtning och vila samt frånvaron i skolan blir hög. De som har familj och barn vill inte försumma dem och såg det som problematiskt att behöva ägna delar av fritiden åt läxor, läsning inför prov och repetition.

 • Glad, Calle
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Bäck, Elinor
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Lean i byggproduktion med fokus på arbetsmiljö2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Purpose: As of today, the knowledge of lean production, and its development into the construction industry, lean construction, has been well described in most of the necessary aspects. In what way lean could affect the work environment in a construction project, be it good or bad, has to date not been thoroughly documented. In Sweden, lean has been mildly tested in the construction industry but the results concerning the effect it has on the work environment is yet to be found in the literature. Lean itself is a strategy for manufacturing processes. The purpose of this study is to contribute to the knowledge of lean itself and how it, theoretically, could affect the work environment at construction site.

  Method: To achieve the purpose, documents from the participating company concerning work environment has been analysed in order to visualize what routines the company currently follows. In addition to this, seven interviews were conducted with employees of the company. The persons participating in the interviews were asked about how well they think the work is organized on the construction site right now and furthermore about their thoughts of lean-concept that had been produced, based on the theoretical framework.

  Findings: Based on the theoretical framework and findings in the empirical data that has been collected, a lean-concept was developed and refined. The concept includes what routines and what documents that are vital when implicating lean in an effective way, and also what needs to be considered in order not to impede the work environment at the construction site.

  Implications: Implicating a well-structured lean-concept in the construction process of a project would, theoretically, most definitely improve effectiveness within the project. It could also improve the work environment of the project, considering the risk awareness and the easier waste-control that the concept could provide. However, it could also make it worse through the elimination of variance and monotonous work tasks that are needed to improve the effectiveness.

  Limitations: The most important limitations that the study has had is the fact of it only being a theoretical implication of a lean concept, not a practical case study of the sort. This is due to the defined and limited time that project has had. In addition, the study has also had to limit its’ research to the frame supplement phase of the construction project. This is because of the fact that the work with the theoretical framework and the empirical study would have been too overwhelming, had the study considered the entire production phase of a construction project.

 • Delkic, Lejla
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Socialt hållbar förbättring av bostadsmiljön för ett miljonprogramområde: Miljonprogrammets område Lextorp2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Purpose: At the beginning of the 20th century there was a large housing deficiency in Sweden. Over time the housing deficiency developed into a political issue and resulted in the million-program. One million homes would be built during 1965-1974. The million-program constitutes a large part of Sweden’s total housing stock. Many of these areas quickly became segregated and socio-economically weak. Municipalities are now faced with the decision to either phase out or develop the areas. The purpose is to investigate which measures can contribute to a better social sustainability and attractiveness in million-program areas. The aim of the study is to investigate which measures are effective in improving a sustainable housing environment in a millionprogram area. Method: The study has been conducted as a qualitative study in the form of interviews. Document analysis has been implemented where the information has contributed as a support but also as an eye-opener to find different solutions that are relevant in the case study. Observation in the area has been made to give the author a perception of the area. A literature study has been done to support the investigation and to receive information to create a foundation for the study. Findings: The main result of the analysis is that a key factor in achieving a sustainable housing environment is a major focus on social sustainability. The work with the social sustainability should be focused and deliberately with long-term perspectives. There are many ways of working with social sustainability, but a big part is to promote integration into socio-economically weak residential areas. The social issues form a basis for achieving a result and answering the questions set for the study. In order for the residents to have as pleasant living environment as possible, they should be given influence in various decisions made for the area. Implications: Proposed measures must be adapted to the specific conditions of each area. In order to contribute to an increased social sustainability it is important that the environments of the areas are well managed and completely clean. Social sustainability can also be improved through active work on social issues, which also contributes to increased attractiveness. The concept of social sustainability also includes urban design. A city that is well designed, safe and pleasant and has a good and functioning living environment is something desired. Limitations: The study is limited to only one million-program area since there is neither time nor resources available to map the problem on a larger scale. Own proposals are not presented, neither from an economic nor an architectural perspective, which could affect how the questions set for the study are answered. The focus is on whether planned measures are effective and whether these measures are sufficient to make an area attractive again.

 • Andersson, Jesper
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Gard, Ludwig
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  En analys av CO2e-utsläpp vid tillverkning och transport av prefabricerade betongelement2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Den globala betongkonsumtionen uppgår årligen till 25 gigaton vilket gör den till det mest använda byggnadsmaterialet (Petek, Masanet, Horvath & Stadel, 2014). Den fortsatt ökande världspopulationen i samband med urbaniseringen kommer att leda till en större efterfrågan av cement. Problemet med den ökade tillverkningsprocessen av cement är att koldioxidutsläppen år 2020 kommer att stå för 10-15 % av de globala CO2-utsläppen, jämfört med värdena uppmätta år 2016 på cirka 5–8 % (Habert & Ouellet-Plamondon, 2016). Målet med examensarbetet är att analysera skeden i tillverkningsprocessen av prefabricerad betong ur miljösynpunkt med avseende på CO2-utsläpp för att sedan kunna komma med konkreta förbättringsåtgärder alternativt enbart bidra med nyttig kunskap för betongindustrins framtid. Skedena som analyseras är transporter samt betong-, armering- och cellplasttillverkning.

  Metod: Metoderna som valdes för genomförandet av examensarbetet var Litteraturstudie samt Intervju. Litteraturstudien gjordes i syfte att fördjupa författarna i ämnet samt insamling av diverse resultat från aktuell forskning. Intervjuerna som genomfördes bidrog till nödvändig information för att kunna genomföra analyserna i arbetet.

  Resultat: Examensarbetet har resulterat i totala CO2-utsläpp i fyra olika skeden i betongtillverkningsprocessen. Cement visade sig vara den absolut största bidragande faktorn till CO2-utsläpp. Det finns flera olika åtgärder för att minska CO2-utsläppet i betongtillverkningsprocessen. De åtgärder som diskuteras flitigast berör cementtilllverkningen vilket är gynnsamt för betongtillverkningen som helhet. Diskussionen framhäver även åtgärder som kan vidtas på en betongfabriks nivå.

  Konsekvenser: Det konstaterades i denna studie att cement står för majoriteten av det totala CO2-utsläppet i betongproduktionen. Därför bör mycket fokus läggas vid förbättring av cementtillverkningsprocessen med avseende på CO2-utsläpp. Detta innebär inte att mindre fokus skall läggas vid forskning för miljövänligare transport, isolering- och stålproduktion. Samtliga områden bör förbättras och potential finns definitivt att hämta vid alla produktionsskeden.

  Begränsningar: Studien avgränsades till tillverkningsprocessen av prefabricerad betong. Ett specifikt projekt HUS F analyserades med avseende på CO2-utsläpp i fyra tillverkningsskeden; betong, armering, cellplast samt transport.

 • Eriksson, Sandra
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Ämnesforskning.
  Hur undervisas nyreligiositet?: En intervjustudie med gymnasielärare om nyreligiositet2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I föreliggande uppsats undersöks hur religionslärare undervisar om nyreligiositet i religionskunskap 2. I uppsatsen har vilka metoder samt vilket urval i innehåll lärarna gör i undervisningen om nyreligiositet varit i fokus. Frågeställningarna hur lärare arbetar med kränkningar/förutfattade meningar om nyreligiositet samt vilken omfattning ämnet har i undervisningen har även varit aktuellt. För att få en tydligare ingång har uppsatsen försökt lyfta den problematik som ofta lyfts i undervisningssituationer och som ofta skapar en utmanande miljö att undervisa för lärare men även en utmaning för elever att lära i. För att undersöka frågeställningarna och få fler synpunkter har åtta lärare intervjuats som undervisar i religionskunskap 2. En hermeneutisk metod har använts för att tolka deras svar. För att koppla de intervjuade lärarnas undervisning till den nedskrivna didaktiken har den teoretiska utgångspunkten utgått från didaktiska teorier, främst de tre modellerna förmedlingsdidaktik, progressionsdidaktik samt hermeneutikdidaktik. Resultatet visar på att hur lärare undervisar i förhållande till metoder, innehåll samt omfattning är ytterst individuellt. Det visar på en markant skillnad i hur undervisningen kan förefalla om nyreligiositet och i vilken omfattning den bedrivs. Resultatet visar även på att hur lärare väljer att hantera kränkningar/förutfattade meningar även är individuellt, men lyfter även behovet av ingripande när detta sker i klassrummet.

 • Markström, Magnus
  Language skills: How teachers in Years 7-9 prioritize and teach language skills in their English lessons2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study aims to study how teachers of English, in years 7-9 focus on various language skills in their lessons. To do this it is necessary to answer several questions. The first question is what language skills are the most important, according to research and steering documents. The second question is what language skills the teachers see as the most important and whether these are the same skills that they focus their teaching on. The third question is what reason the teachers have to focus on certain language skills. The fourth question is what methods the teachers use to teach these language skills. These questions are answered through theories of English foreign language teaching, especially the communicative approach. Previous research shows that all skills are important for English language proficiency. However, the results from the interviews show that the teachers tend to focus on reading, writing and to a lesser extent listening. This is according to the teachers because it is the skills that the students are least proficient in. Furthermore, there are several methods presented that explain how certain language skills may be taught. The language skills studied are reading, writing, speaking and listening. The results have been reached through semi-structured qualitative interviews with teachers working at a single school. The teachers’ answers, together with the theoretical background, have given several results. A result that emerged in this study was that there is a dissonance between what language skills teachers consider the most important and what language skills they teach in their classrooms. 

 • Hill, Richard
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan.
  When to use aluminium in home environments, according to democratic design2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis is about how aluminium correlates to democratic design. It includes comparisons between different materials used at a company that develops products according to democratic design. The analysis of how aluminium correlates is done in order to identify if the company has used and are using aluminium in the correct way, in a home environment. This report also includes some examples of analysis of product types, to show which would and whish would not benefit from being made out of aluminium.

 • Duvander, Jacob
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Datateknik och informatik.
  Romhagen, Oliver
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Datateknik och informatik.
  What affects the choice of a JavaScript framework: Interviews with developers2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In recent years frameworks for JavaScript has become a large part of web development. There has been a lot of discussion between developers which framework to use when developing a project since there is a large pool of frameworks to choose from. This paper aims to find out what factors affects the choice of framework according to web developers in the business. The earlier studies found on the topic of JavaScript frameworks focuses on the technical aspects while this study will focus on researching the pragmatic internal and external factors that affects the choice of framework. This will contribute with a different view to the field in contrast to the existing technical studies. To find answers to the research question qualitative interviews with web developers at different companies were conducted. 5 companies agreed to participate, and a total of 8 web developers were interviewed. The interviews were recorded and later transcribed. The results were analyzed through a thematic analysis. By analyzing the results several different factors were found, and by finding connections in between them they were then categorized into different themes. The themes found was demand, usability, community and reputation. Through the discussion of the findings it was found that the factors influencing the choice of framework can vary depending on if it is a personal project or a larger project at a company. For personal projects user gratification was major factor, while in companies the ability to collaborate was one of the main factors. To answer the purpose of the study the choice of framework depends on who is using it, what kind of requirements a project has, the resources of a company, and the locations demands. Therefore, different frameworks can be suitable for different situations.

 • Eriksson, Hanna
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Datateknik och informatik.
  Parflo, Emelie
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Datateknik och informatik.
  Mobile application onboarding processes effect on user attitude towards continued use of applications2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The growing popularity of smartphones in recent years has led to an increase in mobile application development and use. However, a large number of mobile applications are only used once before being removed. For companies and organizations to spend time and money on application development only to achieve low user retention rates is unsustainable. During their first interaction with a mobile application it is crucial that users find functionality and value quickly to avoid discontinuation of use. User onboarding is often implemented in mobile applications to aid in first time interaction, making onboarding processes subject of investigation for effect on user attitude towards continued use of mobile applications.

  The study examined mobile onboarding processes and their effect on user attitude towards continued use of applications as well as the difference between onboarding processes effect on user attitude towards continued use of applications. The study was conducted within-subjects through a survey consisting of interaction with two prototypes with different onboarding processes and a questionnaire based on the technology acceptance model in order to investigate the variables of interest. The results of the survey were analyzed to measure the effects of the onboarding processes on the factors of the technology acceptance model and to investigate the differences between the onboarding processes.

  The results showed that user onboarding has a positive influence on perceived usefulness, attitude towards use and intention to use. There was no significant difference between the different types of onboarding patterns effect on attitude towards continued use. The positive effects on attitude and intention to use confirmed that implementing onboarding processes in mobile applications could be beneficial for value proposition and user retention. The perceived usefulness proved to be the determining factor on attitude and intention to use.

 • Siyasinejad, Seyedmohammadali
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Företagsekonomi.
  Teodosiev, Teodor
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Företagsekonomi.
  Value Co-creation Practices in Brand Community of Airbnb2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 40 poäng / 60 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Abstract

  Background: Value co-creation emerged at the beginning of the 21st century as a new way of understanding of value and its creation which occurs around individualized experiences of co-creation, leading to the creation of value that is exclusive to every person. In the essence of the concept of value co-creation lays the service-dominant logic of marketing. The investigation of value co-creation within brand communities has been emphasized in recent years. The practices of brand community members play a significant role in the value co-creation. Since Airbnb has never been looked as a brand community in the value co-creation literature, it remained unclear how value can be co-created through the practices of Airbnb community members.

  Purpose: How value is co-created between brand community members of Airbnb (between hosts and guests and guests themselves) through their practices in their experiences within the corporeal world?

  Method: In order to meet the purpose of this study, authors applied a qualitative method. Further, a netnographic strategy has been employed which led us to collect online-posted reviews of Airbnb guests from Airbnb website. Authors used purposive sampling by selecting the only guests who had the previous experience of stay in Airbnb accommodations in cases of on-site hospitality. 155 reviews of different guests from 31 accommodation profiles were collected in three waves of data collection. Moreover, a grounded theory coding was employed in order to analyze the data.

  Conclusion: We identified 14 sub-categories of value-creating practices that emerged under four major categories, namely: practice of sharing, practice of communicating, practice of saving, and practice of authenticating. Further, in the process of elaboration of main elements of practices (i.e. objects, doings, and meanings), we found general connections of these elements within the practices of hosts and guests (i.e. Airbnb community members) that helped us to understand how value is co-created in their experiences within the corporeal world.

 • Eriksson, Carl-Oscar
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Tornberg, Jesper
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Värdeflödesanalys i ett råmaterialflöde: En fallstudie där icke-värdeskapande aktiviteter och dess orsaksfaktorer identifieras2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte – Studiens syfte är att utifrån en värdeflödesanalys kartlägga ett råmaterialflöde samt identifiera icke-värdeskapande aktiviteter och föreslå förbättringsförslag. För att besvara syftet har det brutits ned i tre följande frågeställningar: Vilka icke-värdeskapande aktiviteter kan identifieras i flödet? Vad finns det för argument till att åtgärda de upptäckta icke- värdeskapande aktiviteterna Hur kan de upptäckta icke-värdeskapande aktiviteterna åtgärdas för att höja effektiviteten?

  Metod - Den genomförda studien är en fallstudie vilken bygger på en induktiv ansats med kvantitativa inslag. Den använda metoden är av kvalitativ karaktär då studien grundar sig på intervjuer och tolkning utifrån observationer av den grundläggande datainsamlingen. Datainsamlingen har genomförts utifrån litteraturstudier, intervjuer, observationer och dokumentstudier. För att nå en hög trovärdighet har det vid utformning av intervjufrågor varit viktigt att dessa kunnat kopplats till uppfyllnad av syftet. Detta arbete gjordes för att minimera risken för systematiska fel.

  Resultat – Studiens resultat bygger på en kartläggning av ett flöde där en nulägesanalys genomfördes för att sedan genomföra en värdeflödesanalys. Utifrån värdeflödesanalysen framgick det att en brist i flödet var höga nivåer av slöserier. Det största identifierade slöseriet var bristande kvalité, främst orsakat av produktion av defekta produkter. Denna brist påverkar vidare stora delar av flödet. De åtgärdsförslag vilka läggs fram i studien är att via en förändring av kulturen på företaget, genomföra standarder och vidare jobba med ständiga förbättringar.

  Implikationer – Resultatet visar vikten av att arbeta med effektivisering av slöserier vilket i studiens fall leder till bristande kvalitet främst i form av produktion av defekta produkter. Studien har ett praktiskt bidrag till tillverkande företag, genom att ta till sig de presenterade åtgärdsförslagen kan det generera en bättre samsyn på kvalitet i verksamheten. Även ett teoretiskt bidrag ges i form av att ämnet ständigt är under utveckling och behöver ny uppdaterad data. Vidare forskning skulle kunna se över hur man rent tekniskt och psykologiskt implementerar en förändring likt denna.

  Begränsningar – Resultatet kan vara svårt att generalisera eftersom detta är en studie genomförd som en enfallsdesign. Vidare är det även komplext att undersöka och utveckla en studie vilken visar på hur kvalitet är kopplat till företagskultur.

 • Andersson, Cornelia
  Högskolan i Jönköping.
  How Digital Tools are Used and Perceived by Students with Dyslexia and Teachers within the Swedish Classroom2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to examine how digital tools are used and perceived by students with dyslexia and their teachers within a number of English classrooms in the Swedish upper and lower secondary school. The study is based on five interviews. Two of the interviews were conducted with students from upper secondary school and three with teachers from lower and upper secondary school. The background section defines and describe terms such as dyslexia, ADD/ADHD and digital tools that are helpful for students with dyslexia. The method chosen for this paper is qualitative. The conclusion of this research paper is that the students’ and teachers’ perceptions of digital tools are mostly positive and that they find them helpful when it comes to coping with dyslexia.

 • Shamun, Isabell
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Franzén, Lucas
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Hur bostäder kan utformas med innovativa dagsljussystem2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Det råder en utbredd bostadsbrist till följd av en ökad befolkningstillväxt och urbanisering i Sveriges städer och kommuner. För att hantera detta har stadsplaneringen förändrats till att förtäta staden och bygga inåt. Detta har resulterat i täta och höga byggnader med försämrade kvaliteter i form av mindre dagsljustillgång och begränsad utblick till det fria. Studier har visat på att dagsljus är av betydande roll för människors hälsa och i samband med detta har en kritik växt fram mot de föråldrade regelverk som behandlar dagsljus och en ny moderniserad standard har tillkommit. Dessutom har nya metoder tagits fram för att optimera energihushållningen och öka dagsljustillgången. Med detta känt är det intressant att utforska hur ett ökat bostadsbestånd kan möjliggöras utan på bekostnad av bostadens kvaliteter som dagsljus. Arbetet syftar till att undersöka vad en implementering av innovativa dagsljussystem kan medföra för svenska bostäder.

  Metod: Rapporten har inkluderat en dokumentanalys av olika innovativa dagsljussystem och fokusgrupp med yrkesverksamma för att utreda gestaltning av bostäder med avseende på dagsljus. Utifrån detta har en fallstudie utförts för att pröva implementering av innovativa dagsljussystem och vilka konsekvenser som medföljer.

  Resultat: Genom att kunna styra tillförseln av dagsljus kunde bostadens funktioner disponeras annorlunda. Ett innovativt dagsljussystem i form av en ljustunnel kunde föras in i en svensk byggnad och tillföra dagsljus till de mörka utrymmen i bostaden. Detta i sin tur tillåter en ombyggnad av lokaler som förlorat sitt syfte och funktion. Innovativa dagsljussystem är ett alternativ för att öka dagsljustillgången. För att se fördelarna för ett sådant system ur ett utformningsperspektiv krävs det en omvärdering av de nuvarande dagsljuskraven. En omprövning av kraven anses även kunna förebygga bristande kvaliteter i kommande bebyggelse.

  Konsekvenser: Det finns brister i dagens regelverk för dagsljus som förhindrar nya utformningsalternativ där bostadens kvaliteter tas tillvara. Byggnader som förlorat sin funktion kan med en ny teknik återfå sitt syfte. En moderniserad tolkning och en ny teknik för dagsljus är därmed ett sätt att uppnå hållbar stadsförtätning.

  Begränsningar: Studien är avgränsad till att endast behandla ett analysobjekt vilket gör arbetet mindre generaliserbart däremot är majoriteten av förutsättningarna för objektet generella i form av regelverk och bostadens kvaliteter.