2 45 - 73 of 73
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Andersson, Ann-Marie
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Johansson, Veronika
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Modersmålets betydelse för inlärningen av ett nytt språk.: En litteraturstudie om didaktiska möjligheter och förutsättningar för modersmålanvändning i andraspråksinlärning och kunskapsinhämtning för elever med utländsk bakgrund.2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen tar sin grund i frågeställningen varför elever med annat modersmål än svenska verkar ha det svårare att förvärva de ämneskunskaper och språkliga färdigheter i sitt nya språk som krävs för att kunna lyckas i det vanliga klassrummet. 

   

  För att försöka komma fram till en förklaring på detta görs en litteraturstudie och genomgång av forskningsläget kring kopplingen mellan kunskapsnivå i modersmålet, språklig färdighet i det nya språket och förvärvandet av ämneskunskaper i ett klassrum där undervisningen sker på det nya språket. 

   

  Resultatet redovisas i två delar kopplade till elevernas och lärarnas inställning till närvaron av modersmålet i det vanliga klassrummet och visar att skillnaderna mellan elevernas upplevda behov av modersmål och känslan när de tillåts använda det för att visa sina färdigheter och lärarnas upplevelse av förlorad kontroll av undervisningssituationen. 

   

  Den bild av modersmålets betydelse för kunskapsinhämtning på ett nytt språk som framträder presenteras och problematiseras i viss mån från ett undervisningsperspektiv men också ur ett resursperspektiv och jämlikhetsperspektiv. 

  Slutsatsen är att den klassiska tron på att utveckling av det nya språket och därigenom ökad kunskapsinhämtning i specifika ämnen på det nya språket inte har förutsättningarna att ge optimalt resultat utan att tillgången till modersmålsundervisning säkerställs då dessa framstår som kopplade till varandra.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Tingsén, Fanny
  et al.
  Jönköping University.
  Warda, Julia
  Jönköping University.
  "Fem minuter kvar av lektionen, ta upp era bänkböcker!": En litteraturstudie om i vilket syfte mellanstadielärare använder skönlitteratur i undervisningen och hur det påverkar elevers motivation, intresse och syn på läsning.2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna litteraturstudie belyser arbetssätt i undervisningen med anknytning till skönlitteratur samt hur dessa påverkar elevers inställning till läsning i mellanstadiet. Användningen av skönlitteratur i klassrummet varierar beroende på lärares engagemang och kunskap, vilket påverkar elevers inställning i förhållande till läsning. Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vad forskning uppmärksammar angående lärares användning av skönlitteratur i undervisningen. Vidare fokuserar studien kring vilka möjligheter ämnesområdet har för mellanstadieelevers uppfattning gentemot läsning.  Frågeställningarna som resultatet ska besvara är följande:

  1.I vilket syfte använder lärare skönlitteratur i undervisningen? 2.Hur kan arbetet med skönlitteratur påverka elevers motivation, intresse och syn på läsning?

  Litteraturstudien utgår främst från internationell forskning som analyserats efter våra kriterier för inklusion. Genom 16 olika vetenskapliga artiklar har ett resultat sammanställts som visade en variation av arbetssätt kring hur skönlitteratur behandlas i undervisningen och dess inverkan på elevers motivation, intresse och inställning för läsning. När lärare arbetar med skönlitteratur via litteraturkretsar, högläsning, utifrån en problembaserad litteraturundervisning eller bygger upp ett klassrumsbibliotek av hög kvalité, påverkar elevers inställning för läsning positivt. Det didaktiska arbetet inkluderar att läraren tar hänsyn till elevinflytande samt ger möjlighet till interaktion och reflekterande samtal i undervisningen. För att skönlitteratur ska ha en positiv inverkan är lärares kunskap om skönlitteratur samt språkliga undervisningsstrategier och engagemang avgörande. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Vingren, Johanna
  et al.
  Widén, Johanna
  Bidrar utomhusundervisning till bättre förståelse av NO-ämnena?: En litteraturstudie om hur undervisning utomhus påverkar grundskoleelevers inlärning i naturvetenskapliga ämnen2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vad forskningen säger om utomhusundervisning kopplat till NO-ämnena i grundskolan samt utomhusundervisningens påverkan på elevers kunskapsinlärning i dessa ämnen. Forskningsfrågorna för arbetet har varit; “Vad säger forskning om hur undervisning utomhus kan bidra till en förbättrad inlärning inom NO-ämnena?” och “Vilka uppfattningar har elever och lärare om utomhusundervisningens påverkan på inlärningen enligt forskningen?”. De teorier som vi blivit bekanta med genom vår litteraturstudie och som kommer att redovisas i bakgrunden är; konstruktivism, sociokulturell teori, kognitivistisk teori samt ELT (Experiential Learning Theory). Tillvägagångsättet för den här studien är att vi har läst och analyserat vetenskaplig forskning, sorterat materialet i olika kategorier utefter våra forskningsfrågor och sedan gjort en sammanställning av de resultat vi fått fram. Materialet för vår studie består av tidskriftsartiklar, rapporter, litteraturöversikter och doktorsavhandlingar. Slutsatsen av analysen är att elevers kognitiva utveckling i NO-ämnena påverkas positivt. Utifrån våra 11 artiklar ser både elever och lärare ser positivt på utomhusundervisning och dess effekter även om det framkommer att elever ibland kan uppfatta undervisningen som lek snarare än undervisning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Netz, Joakim
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Diffusa spänningar eller spännande tillväxt? Företagsledning i tider av snabb förändring2013Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  As information technologies evolve quickly, the convergence between the technology platform of the firm and changes in business ecosystems raises the need for continuous renewal. This study explores how technology-based corporations’ drives renewal with new business areas, coping with organizational tensions invited by rapid change. Prominent theories assume that renewal-associated tension obstructs the renewal process and should consequently be eliminated. This assumption, however, is problematic since tension is also a source of firm growth, and eliminating it reduces strategic renewal to a zero-sum game. Therefore, a theory of strategic renewal needs to stress the properties of tensions and how these can drive growth. The dissertation approaches the problem of theory development, asking how the renewal process is sustained in technology-based corporations exposed to rapidly changing environments.

  Using the extended case method, the study addresses prominent theorizing about dynamic capabilities and examines new business development in three firms, ABB, Ericsson, and Saab, considering how they sustained the renewal process in the face of technological change, crises, and other tension-laden events in the first decade of the 21st century. The empirical study reveals how properties of tension constitute an inherent, socially constructed force that becomes a latent impetus underlying the renewal process. This feature can be termed paradoxical tension because its social dimensions appear irrational and absurd when juxtaposed to technological change and growth creation in the firm. Because paradoxical tension may develop as imperceptibly latent it challenges those who manage renewal across changeable environment. However, too frequent reorganizations of the division of units between existing and new businesses can be devastating for innovation and growth throughout the renewal process.

  In sum, a theory is developed that explains how actors in evolutionary systems of dynamic capabilities handle various types of paradoxical tension that ensures a firms prosperity and continuous renewal. This theory improves our knowledge of whether the firm possesses adequate entrepreneurial management capacity to generate new business areas that continuously renew the firm. Paradoxical tension is a reality that affects firm growth, and strategy theorists as well as executives need to address this problem of learning.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (pdf)
  ERRATA01
 • Larsson, Eleonor
  et al.
  Lindqvist, Lukas
  Användning av smartmobiler i arbetet: En kvalitativ intervjustudie2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att bidra till fördjupad kunskap om och förståelse för hur smartmobiler används i arbetssammanhang. Studien var av kvalitativ ansats där datainsamlingsprocessen bestod av semistrukturerade intervjuer. Ett målinriktat bekvämlighetsurval tillämpades och totalt deltog 15 respondenter (N=15), 8 män och 7 kvinnor. Deras ålder varierade mellan 20–56 år där heltidsarbete på kontor samt en daglig användning av en smartmobil var de kriterier som fanns för att deltaga i studien. För att bearbeta och analysera det insamlade materialet användes tematisk analys som resulterade i 6 övergripande teman och tillhörande underteman. Studiens resultat visade att samtliga respondenter upplevde smartmobilen som ett verktyg i arbetet med många fördelar, dock fanns även tecken på att den kunde distrahera och stressa användarna. Analysresultatet visade även att upplevelserna skiljer sig i arbets- och privatliv, där smartmobilerna används i en större utsträckning och till mer nöjesrelaterade funktioner på fritiden.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Andersson, Johanna
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Gilezan, Isabelle
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Varför lämnar högskolestudenter Jönköping efter examen?: En kvalitativ studie om kompetensflykt2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka orsakerna till att nyutexaminerad kompetens flyttar från Jönköping utifrån högskolestudenters perspektiv. Studien syftade mer specifikt till att undersöka deltagande studenters värderingar, tankar och önskemål gällande hur företag i Jönköping arbetar för att attrahera nyutexaminerad kompetens, samt identifiering av tankar kring varför kompetensflykten från Jönköping ser ut som den gör. Studien genomfördes med kvalitativ forskningsansats i form av semistrukturerade intervjuer. Deltagare valdes ut genom att ett målinriktat urval applicerades och totalt deltog tio respondenter (N=10), alla studerande på Human Resources-programmet på Jönköping University och tillhörande generation Y. Det insamlade materialet analyserades genom tematisk analys vilket resulterade i tre övergripande teman. Resultatet av studien visade att det fanns en uppfattning bland högskolestudenter att det råder en brist på attraktiva arbetsgivare i Jönköping vilket för många var orsaken till framtida planer på att flytta därifrån, samt att arbetsgivares synlighet bland studenter på högskolan är bristfälligt. Bekvämlighet såsom nära till hemort och kontakter påverkade också val av framtida ort att arbeta i. I enlighet med tidigare forskning visade studiens resultat också att det råder en tydlig medvetenhet gällande arbetsrelaterade värderingar hos generation Y vilket påverkar synen på potentiella arbetsgivare.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Rose, Lisa Marie
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  Prevention Programs against Child Sexual Abuse for Preschool-aged Children: A Systematic Literature Review from 1980-20202020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Child Sexual Abuse (CSA) is a severe crime committed worldwide, which impairs the development of children and juveniles severely. Due to a high number of victims in early childhood, one prevention strategy, which is dedicated to the prevention education of children, is considered to be applied already in the preschool setting. The purpose of this literature review was to depict prevention programs against CSA for preschool-aged children regarding the curricula, and outcomes. A systematic database search was conducted in six databases ensuing in 15 articles. After applying a qualitative assessment, 13 studies were implied for analyzing. Programs included in this paper presented a variety of different learning contents, delivery forms, and teaching methods. The aims of the studies pointed to similar purposes, such as increasing children’s CSA knowledge and self- protection skills. However, the outcomes of the studies differed. The increase of knowledge that was demonstrated in each study mostly pertained at posttest. Outcomes of protection skills were diverse but mainly describing an enhancement. The CSA phenomenon is complex to address, especially regarding preschoolers, and measurement can only capture data that is quantifiable. Besides the limitations of this systematic literature research, practical implications and future research were addressed.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Galanoylis Eriksson, Ryan-Alexander
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Koljic, Mesud
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Digitaliseringens effekter på det psykologiska kontraktet: En kvalitativ studie av sociala representationer2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study was of an exploratory nature. The purpose was to explore the effects of digitalization on the psychological contract; a focus that has not been noticed in previous research. A qualitative design based on the theory of social representations was chosen (Moscovici, 2000). Fifteen employees (11 female and four male) with varying occupations in different types of organizations participated. Data were collected with semi-structured interviews and then analyzed with thematic analysis. In short summary, the results showed that digitization is represented in the collective consciousness as positive expectations, social distancing, digitization as a mediating party in the psychological contract and its consequences for a social contract. These understandings of the ongoing digitization process are discussed in the report. They have a potential impact on how different organizations and companies implement digital technology.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Manzo Menares, Kristoffer
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Detta kommer inte påverka mig i framtiden eller?: En undersökning om hur läroböcker inom religion för gymnasiet förmedlar biomedicinska begrepp2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The main point of this study was to research on how the description of biomedicine was described and valued in educational material for upper secondary school.  To assist this research, this study took the help from two theorist, Francis Fukuyama and Bart Simon. These two individual had vast differences in how they view biomedicine and its relationship with the perspective of what defines a human. Therefore it was essential that these two individuals were included to assist and aid the research, by pointing out their different argument on why biomedicine had different interpretations. The study showed that a majority of the educational materials had an open and reflective questionnaire about biomedicine and it was often built around letting the pupils think and analyze about different ethical events regarding biomedicine. Another point that also showed up was that a minority of the educational material, didn´t even mention biomedicine and instead decided to point out other part of ethics that did not include biomedicine of any sorts. While other educational material often compared biomedicine to older form of science like the race biology from the beginning of the 20th century or bringing up the argument of  crossing the line between man and God and what our roles in the world is. These educational material had a more critical view to biomedicine and had more argument that pointed out negative attributes then they did with the positive. A noteworthy point that also came out from this study, was that the majority of educational material had similar attributes and arguments that Bart Simons mention in his theories. Meanwhile those educational material that had more of a critical viewpoint toward biomedicine, followed those argument that Francis Fukuyama had discussed in his theory. The conclusion of this research showed that most of these educational material had different form of influence in their way of describing biomedicine but most had reflective and open questionnaire when regarding the description of biomedicine.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Saell, Franziska
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Media and Communication Studies.
  Female and male audiences' perception on a plant-based (Vegan) diet after having viewed the documentary film What the Health: How perception on a plant-based diet (Vegan) changes after having watched the documentary film What the Health2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Veganism (or following a PBD) is scientifically proven to be one of the possible answers to the environmental, ethical and health issues our society is currently facing. The documentary film What the Health advocates this claim and presents the tremendous impacts, meat and dairy production and consumption, have on our environment, our personal health and for the people living on our planet. The documentary’s attempt of persuading people to adopt a PBD remained unanswered and was the chosen case-study for this research on audience reception and media effects. The purpose of this research is to provide new empirical data on how the documentary film What the Health changes females’ and males’ perception of a PBD. Using a qualitative method of in-depth interviews, this study aimed to understand how the documentary film What the Health changes females’ and males’ perception of a PBD in times of the 21st century Vegan social movement. Using theoretical insights from the following theories: Framing theory, schema theory, social representation theory, social cognition theory and the concept of hegemonic masculinity, this study aimed to assess whether the documentary film What the Health contributed to perception changes among its audience. And whether gender differences were prominent.The findings of this study indicated perception changes of a PBD among its audience. Preconceptions of Veganism as a social trend or for ethical justifications were changed to understanding people’s individual motivations for attaining such a diet. Overall, no significant gender differences were detected. The social determinant of perceived restrictions within a social context were the most dominant factors of not transitioning to a PBD. Meat is undoubtedly an inherent and substantial part of people’s lives and restricting oneself from it is not perceived to be the answer to environmental, personal health and ethical issues. However, the audience was observed to admire Vegans for their discipline and strength.This study indicated that the documentary film What the Health might have an effect on its audience in the long term, which is proposed as future research respectively.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Caroline, Bergstrand
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Jonsson, Emma
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Diskriminering i rekryteringsprocesser: En kvalitativ studie2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Nilsson, Helena
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Economics.
  Spatial organization of retail activities2020Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis is a compilation of four independent papers that examine the spatial process of retail location. The central question I ask is how changes in access to consumer demand affects retail in terms of size and survival. I empirically analyze these aspects on municipality, neighborhood and firm level using Swedish data from Statistics Sweden, HUI Research AB and Datscha Sweden.

  The first paper (co-authored with Sven-Olov Daunfeldt, Oana Mihaescu and Niklas Rudholm) examines the effect of durable goods big-box retailer IKEA entry on retail net turnover and employment in the municipalities of entry and their neighbors. In the second paper I assess the effect of IKEA entry on firm level net turnover and employment of retail, restaurants, and accommodation firms at varying distances from the new IKEA. The third paper (co-authored with Johan Klaesson) addresses the relationship between entry of out-of-town located shopping malls and the exit of incumbent stores. We examine how the probability of exit relates to the order of the goods that are sold by the retailers and how local density of demand influences the outcome. In the third paper I examine changes in food store access by proximity on the neighborhood level and how this is related to population density.

  Download full text (pdf)
  Kappa
  Download (png)
  Cover
 • Palo, Karolina
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Åström, Louise
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  ”Vår familj har folk som tar ut soporna åt oss. Vi behöver inte göra det själva.”: En multimodal kritisk diskursanalys av klass-representationer och maktrelationer i serien Störst av allt utifrån ett intersektionellt perspektiv2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Social classes have been existing in Swedish society in a couple of centuries and even today there are obvious class markers in Swedish society. Despite the existence of social classes today we discuss less about class. In every human relation there are always power relations.  To be able to emphasise class markets and power relations in Swedish society this study will be using a case, which is the series Quicksand. The series Quicksand takes place in a county town outside of Stockholm. The fundamental narrative is about why the main character Maja Norberg has been involved in a school shooting.

   

  When analysing both class and power relations the intersectional intercommunion is commonly used. Consequently, the intersectional perspective has a big role in this study. This study is based on a feminist theoretical framework and the case is analysed with the multimodal critical discourse analysis method. The questions that we use to analyse the material are “How are the class distinction and the power relations framed from an intersectional perspective in Quicksand?”, “How are the characters’ relation to power and how does it move between them?” and “How are the power positions affected due to the characters’ gender and ethnicity?”

   

  The analysis of this study shows that class distinctions and power relations are reflected in settings, attribute and lexical choices. The most common intersectional intercommunion was between class and ethnicity. Which of the characters may be due to class, gender, knowledge or ownership of a product that someone else is dependent on.

  The end discussion shows that the intersectional concurrence can both be an advantage or a disadvantage among the characters. The power relations are constructed in different ways and there are always an aspirations and combat to be in power. The class differences are pointed out in Quicksand. There are some characters that will keep the class distinction and there are characters that want to live in a classless society.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Ladan, Ivana
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Andersson, Emelie
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Surfplattor i undervisningen: En litteraturstudie av hur surfplattor påverkar skrivutvecklingen i årskurs 4-62020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Digitalisering av skolan utvecklas hela tiden. På grund av detta är det väsentligt att även lärarna utvecklas i takt med tekniken för att kunna använda digitala verktyg i sin undervisning på det mest gynnande sätt. I dagens styrdokument krävs det redan i tidig ålder att barn ska arbeta med digitala verktyg. Eftersom flera barn idag har tillgång till olika digitala verktyg redan innan de börjar skolan och ofta redan har ett intresse för digitala redskap, är det viktigt som lärare att ta tillvara på detta intresse i undervisningen. I denna litteraturstudie har flera forskningsbaserade artiklar analyserats och sammanställts för att undersöka hur skolan arbetar med surfplattan som ett skrivverktyg och hur barns skrivutveckling påverkas. Mycket av den forskning som studien baseras på bygger på den sociokulturella teorin.

  Resultatet från analyserna visar att surfplattan ger flera möjligheter till positiv inverkan på elevernas motivation till skrivundervisning, redigering av texter och vid provtillfällen. Forskning visar att elever anser att det är mindre mödosamt att skriva på surfplattan vilket leder till att motivationen ökar och texterna blir längre. Dock visar även analysen att det finns brister i att använda surfplattan vilket är de tekniska problem som kan uppstå. Detta är något som lärare behöver vara medvetna om och vara beredda på när det väljer att undervisa med hjälp av surfplattan. Genom strukturerade och välplanerade undervisningar kan skrivverktyget vara gynnande för alla elever, även de som har läs- och skrivsvårigheter. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Johansson, Filip
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Schultheiss, Joshua
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Elevers förståelse för decimaltal: Hur matematikdidaktisk forskning beskriver elevers förståelse för decimaltal2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Decimaltal är ett område inom matematik som har stor betydelse för elever i grundskolans mellanstadium. Förståelse för decimaltal bygger grund för vidare kunskaper inom andra matematiska områden såsom tal i procent- och bråkform. Denna studie belyser vilka svårigheter och missuppfattningar som uppstår hos elever när de möter decimaltal och hur undervisning kan utformas om decimaltal för att elever ska utveckla förståelse. Vanliga konkreta material som används vid undervisning om decimaltal är meterlinjalen och pengar. Materialen används för att konkretisera och synliggöra decimaltal. Elever behöver skapa förståelse för tals platsvärden för att kunna identifiera tals storlek. De möter decimaltal både i skolan och i olika vardagssammanhang. Förståelse för decimaltal kan skapas genom kontextbaserade uppgifter som eleverna kan relatera till. Utgår undervisningen från ett vardagligt perspektiv kan intresset för matematiken öka och det kan leda till att elever tillämpar kunskaperna i vardagliga sammanhang. Forskningen som används i litteraturanalysen beskriver elevers svårigheter och missuppfattningar för decimaltal. Resultatet visar att både svårigheter och missuppfattningar för decimaltal leder till felaktiga svar. Dessutom visar resultatet att användning av konkret material kan leda till att elever utvecklar förståelse för decimaltal.

  Download full text (pdf)
  Elevers förståelse för decimaltal
 • Birol, Josef
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Brobäck, Emilia
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Betydelsen av employer branding i den industriella sektorn, ålder och kön för att behålla sina anställda:: En kvantitativ fallstudie2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate effects of employer branding, gender and age on employee retention in an organization from the industrial sector in Jönköping, Sweden. Furthermore, the study aimed to investigate gender-related differences in the willingness to stay in the organization. A quantitative approach was used where a survey was conducted. The sample for the study consisted of 118 study participants (25 women and 93 men), who were selected using a convenience selection. The scales that were used for this study was Employer Attractiveness Scale (Berthon, Ewing & Hah, 2005) to measure the employees perception of employer branding and Turnover Cognition Scale (Paillé, 2012) to measure the employees willingness to leave the organization. Both scales were translated from English to Swedish that later was tested through a pilot-study. Multiple linear regression and independent sample t-test were used to analyze the data. Results showed that employer branding and age significantly predicted employee retention in the chosen organization which confirmed previous studies. The result for independent sample t-test showed that it was no significant differences between gender and employee retention. Thus, it differed from previous studies.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Norman, Anna
  Jönköping University.
  Poetiska texter i undervisningen, förskoleklass till årskurs 3: En litteraturstudie om hur poetiska texter i undervisningen kan användas för att utveckla elevers läsflyt och stimulera elever med lässvårigheter.2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Paulos, Madonna
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Eljas, Alexandra
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Främjande arbetssätt med läsförståelse för elever i det heterogena klassrummet: En litteraturstudie2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  ___________________________________________________________________________

  Litteraturstudiens syfte är att undersöka vilka främjande arbetssätt som enligt forskning utvecklar elevers läsförståelse i ett heterogent klassrum. Denna litteraturstudie är uppbyggd på kvalitativa studier. Bakgrunden innehåller bland annat information om vad det står om läsförståelse i styrdokument och läroplanen för grundskolan. Fortsättningsvis finns det också en begreppsförklaring för relevanta begrepp som förekommer i litteraturstudien. Bakgrunden avslutas med en definition av Vygotskijs sociokulturella teori som kopplas till studien och diskuteras i diskussionen.

  I resultatet har det framkommit att det finns ett flertal främjande arbetssätt som utvecklar elevers läsförståelse. De mest förekommande arbetssätten för ett främjande arbetssätt inom läsförståelse har lyfts upp och diskuterats senare i diskussionen. Det är bland annat reciprocal reading, transactional strategy instructions, collaborative strategic reading, separat undervisning och undervisning inom klassens ram, att tänka högt och att göra referenser.

  Sammanfattningsvis är de olika arbetssätten viktiga för utveckling av läsförståelse i ett heterogent klassrum. Det är inte en självklarhet att alla arbetssätten fungerar för alla elever utan måste individanpassas för att gynna elever.  

  ___________________________________________________________________________

  Nyckelord: Heterogen, undervisning, läsförståelse, läsförståelsestrategier

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Jonsson, Love
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Svensson, Magnus
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Läsförståelse och identitet genom läsning: En litteraturstudie om skönlitteraturens möjligheter att utveckla läsförståelse och identitet2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna litteraturstudie belyser möjligheterna att använda skönlitteratur som ett verktyg för att utveckla elevers läsförståelse och identitet. I ett samhälle med sjunkande läsintresse och läsförmåga spelar skolan en allt större roll för att förmedla skönlitteraturens kraft. Syftet med litteraturstudien är att belysa hur skönlitteratur kan användas i grundskolan för att utveckla elevers läsförståelse och identitet. Den sociokulturella teorin ligger till grund för det analyserade materialet. Materialet består av både nationell och internationell forskning, och omfattar vetenskapliga artiklar, monografier, avhandlingar och bokkapitel. Resultatet visar att skönlitteraturundervisning kan gynna både läsförståelse- och identitetsutveckling. För att det ska lyckas krävs dock en undervisning som betonar det sociala samspelet där diskussionen är i fokus. Genom boksamtal kan eleverna utbyta idéer med varandra och de egna föreställningsvärldarnautvecklas. Det är viktigt att läraren använder och synliggör olika strategier för eleverna. Målet är att eleverna självständigt ska kunna reflektera om sin egen strategianvändning för att kunna utveckla identitet och läsförståelse. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Svensson, Tove
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Oppmark, Jessica
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Språkutvecklande arbetsmetoder i årskurs 4-6: En litteraturstudie om elevers läsförståelse2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med litteraturstudien är att beskriva vilka språkutvecklande metoder som modern forskning lyfter fram för att utveckla elevernas läsförståelse i ett heterogent klassrum. Materialet är internationellt, vilket ger ett brett pedagogiskt perspektiv, och grundar sig i den sociokulturella teorin om lärande som bygger på Vygotskys teori om den närmaste utvecklingszonen.

  För att elever ska ha möjlighet att tillägna sig kunskap från lästa texter krävs en grundläggande läsförståelseförmåga. Läsförståelse är en avgörande del i kunskapsinhämtning och eleverna måste undervisas medvetet i detta tidigt i grundskolan. Under vår VFU fick vi se att eleverna ofta ligger lågt på läsförståelsetest och därför behöver lärare arbeta för att utveckla elevernas läsförståelseförmåga. Detta kan göras genom att använda språkutvecklande arbetssätt i läsförståelseundervisningen.

  Studien belyser olika språkutvecklande metoder som kan användas i undervisning i läsförståelse. Om eleverna inte undervisas i läsförståelse riskerar de att fastna i ordavkodning, med begränsad förståelse för ordets och sammanhangets innebörd. Det finns många sätt att arbeta med läsförståelse men studien berör enbart de metoder som baserar sig på att aktivt arbeta med språkutvecklande arbetssätt. I resultatet lyfts sju språkutvecklande metoder fram. Metoder är smartboard och diskussion, att skapa inre bilder, Reciprocal Teaching (RT), Transactional Strategies Instruction (TSI), Questioning the Author (QtA), språklig förebild och Translanguaging (TL). Dessa metoder kan användas på olika sätt och läraren måste därför vara väl insatt för att ha kunskapen att tillämpa metoderna på ett sätt som hjälper eleverna framåt i sin språk- och kunskapsutveckling. Slutligen diskuteras vikten av att alla lärare, oavsett undervisningsämne, medvetet måste få in språkutvecklande arbetssätt i sin undervisning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Claesson, Emilia
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Rostedt, Agnes
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Kan djur i skolan bidra till elevernas personliga utveckling?: En litteraturstudie om elevers utveckling i samband med djur i skolan.2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Domesticerade djur har påverkat människans vardag i 15 000 år där de har varit sällskap, mat eller skydd. Vi människor mår bra av att ha djur runtomkring oss då ämnet oxytocin frigörs vid kontakt med djur. Ämnet gör oss människor lugnare, mindre stressade och dämpar även ångest. Då den psykiska ohälsan ökar hos barn i skolålder borde kanske djur införas för att öka elevernas välmående och skapa en tryggare miljö i skolan. Varför använder vi inte djur inom skolväsendet i större utsträckning? Syftet med studien är att ta reda på vad forskningen hittills säger om hur elevers personliga utveckling påverkas av att ha djur i skolan. Studien baseras på fyra forskningsfrågor som avgränsar vad vi menar med elevers personliga utveckling. Vad säger forskningen om hur djur i skolan påverkar elevernas empatiska förmågor? Hur påverkas elevernas sociala relationer och förmågor av djur i skolan enligt forskningen? Hur kan djur i skolan påverka elevers motivation och inlärning till det bättre? Vad finns det för hinder som försvårar användningen av djur i skolan? I denna litteraturstudie granskar vi 15 olika artiklar och de teorier som presenteras i litteraturen är Human-Animal Interaction, Human-Animal Bond och Animal-Assisted Interaction. Materialet som analyserats är två examensarbeten, ett konferensbidrag, två doktorsavhandlingar och tio vetenskapliga artiklar. Forskningen är från Nordamerika, Europa och Oceanien. Resultatet visar att djur i skolan påverkar elevers personliga utveckling till det positiva. Det finns en variation i resultaten beroende på vilket djur som använts i undersökningarna. Elevernas personliga utveckling har gjort större framsteg i närvaro av djur än kontrollgrupper som varit utan djur. Större pälsdjur som hund och katt påverkar mer än fiskar och reptiler. De förmågor som tydligt förändrats enligt artiklarna är elevernas empatiska förmågor gentemot människor respektive djur, sociala relationer och motivationen. Eleverna blir mer lyhörda för individers kroppsspråk, det förekommer färre svordomar, missförstånd och bråk. Motivationen för skolan ökar över lag oavsett ämne. De hinder som framkommer i texterna är rädslor som elever och personal kan ha för djuret, olika allergier, dåligt anpassade lokaler samt lagar om djurhållningen måste följa. Djur i skolan kan hjälpa elevernas personliga utveckling men det saknas forskning om fler olika djurarter. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Wikström, Daniel
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Computer Science and Informatics.
  Sandeberg, Ida
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Computer Science and Informatics.
  Accessibility, With or Without Colour: A qualitative look on existing accessibility guidelines for colour vision deficiency and its effect on Swedish e-health services.2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose

  WCAG is a set of guidelines to assist in developing websites accessible for everyone, for example people with colour vision deficiency (CVD). However, there are few guidelines relevant for CVD and with increasing dependant on websites the importance of accessibility on these websites increases as well. The purpose of the research study is therefore to investigate the impact the relevant guidelines for CVD in WCAG 2.1 has on Swedish health care websites and what the consequences are for people who live with CVD.

  Method

  An initial literature study was conducted to gain knowledge of previous findings and also evaluate the best approach for the research study. The research study is based on a qualitative approach to gain a deep understanding of the area and to gain insight into the feelings and experiences of the people affected. The methods used to gain the necessary knowledge are an evaluation of 1177.se and e-tjanster.1177.se also observations and interviews around these two websites.

  Findings

  The results show that WCAG 2.1 has a positive impact on Swedish health care websites, as well as on users with CVD. From evaluations, interviews and observations it is concluded that 1177.se and e-tjanster.1177.se are easy to perceive for people with CVD.

  Implications

  This research study was limited to the mobile version of the websites. However, the results could be different if the research was conducted on the desktop version due to the different structure of the websites and the inclusion of a cursor on desktop. The evaluation could have been affected by the sampling of pages while the interviews and observations should not have been.

  Limitations

  The research study was limited to Swedish health care website 1177.se and its subdomain etjanster. 1177.se. Further it was decided to evaluate the mobile version of these websites, although the elements should look similar on desktop and mobile. While not the initial intention, due to over representation of red-green CVD the study was also limited to people with red-green CVD. Also, the experience of browsing the web on a mobile device was considered to reduce the variables for frustrations.

  Further research

  For further research, another selection of WCAG guidelines could be considered to evaluate etjanster. 1177.se since the results shows that 1177.se’s and e-tjanster.1177.se's weaknesses seems to be in the structure of the website. A study researching the “blue-yellow colour blindness” compared to websites could contribute with new, relevant knowledge as well.

  Download full text (pdf)
  Accessibility, With or Without Colour
 • Domby, Frida
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Stadig, Kajsa
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Elevers omvärldsperspektiv: En litteraturstudie om elevers kunskaper om sin omvärld samt faktorer som påverkar deras kunskap.2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats bygger på forskning angående elevers kunskap om sin omvärld inom geografiämnet. Litteraturstudien är baserad på vetenskapliga artiklar samt en rapport. Studien innehåller didaktiska aspekter inom geografiämnet, elevers kunskap och föreställningar om platser och länder samt vilka aspekter som påverkar elevernas kunskap. Resultatet av studien visar att elevernas kunskap och föreställningar härstammar från familj och vänner, media, elevers resvana samt undervisningen som eleverna inhämtar i skolan. Didaktiska implikationer som enligt resultatet bidrar till att elever inhämtar kunskap är att jämföra likheter och skillnader mellan länder och kulturer, diskussioner i klassrummet samt hjälpmedel så som karta och jordglob.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Radwan, Badreddin
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Materials and Manufacturing.
  Treatment of a Liquid Al-Si Alloy: Quality Control and Comparison of Two Melt Degassing Processes2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Products manufactured by aluminium casting have become very popular and already replaced many parts that were once produced by iron and steel casting. This trends upwards especially in the automotive industry as it has become extremely important to reduce vehicle weight due to environmental requirements and economical aspects. This popularity of aluminium alloys could be ascribed to their light weights and many other advantages including excellent castability, good corrosion resistance, good thermal and electrical conductivity, good machinability, low melting temperatures and minimal gas solubility with the exception of hydrogen. The most important alloy group among casting alloys is Aluminium Silicon (Al - Si).

   

  Al-Si alloys must undergo a specific melt treatment procedure prior to casting. This treatment consists of several steps including degassing of hydrogen, grain refinement and eutectic modification. The aim of this study is to make an assessment of the metal treatment process of an (Al-Si) casting alloy at Unnaryd Modell AB for the purpose of improving the melt conditions and thus the quality of the final product. A rotary degasser provided by Foseco is also tested instead of the traditional tablet degassing method to see if this technique would result in any significant improvement of the melt quality. The results show that Unnaryd modell AB follows a proper treatment routine. It shows moreover that the rotary degassing is superior to the tablet degassing in many aspects including the level of degassing achieved, time efficiency, environmental consideration and personnel security.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Pacolli, Miranda
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication. pami1748@student.ju.se.
  Stamenkovic, Lazar
  Jönköping University, School of Education and Communication. stla15LS@student.ju.se.
  Demokrati och värdegrundsarbete i SO-undervisningen: En litteraturstudie om hur läraren kan främja elevernas kunskaper i demokrati och värdegrund i samhällsorienterande ämnen2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Democracy and value education within the subject social studies – a literature study about how teachers encourage student’s knowledge in democracy and values within the subject social studies.

  Download full text (pdf)
  Demokrati och värdegrundsarbete i SO-undervisningen
 • Thajudeen, Shamnath
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Product Development, Production and Design, JTH, Product design and development (PDD).
  Supporting the design phase of industrialised house building using a product platform approach: A case study of a tmber based post and beam building system2020Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  In recent years, industrialised house building has gained shares on the Swedish house building market. The market demands for industrialised house building are exceeding the available supply of housing and experiencing a substantial increase in the housing production costs. For industrialised house building, the design has been identified as a critical phase with the systematization of the design a necessary part of industrialisation. Therefore, companies strive towards the inclusion of standardization and controlled processes in the design phase. Product platforms have proved to be related to the standardization of processes and products. Introducing a product platform approach in the design phase of house building could be a way to improve the design and ensure value creation in entire processes. Thus, the aim of this research is to outline means to support and improve the design phase of industrialised house building by using a product platform approach.

  A Swedish multi-storey house building company that uses glulam post and beam building system with a focus on platform development was used as the single case study in this research. The company intends to achieve increased efficiency by moving towards industrialized approaches. Empirical data were mainly gathered from interviews, observations, workshops, and document analysis. The findings present the existing challenges in the housing building industry and outlines twenty critical success factors that need to be considered in the design phase. Also, the result outlines support methods and tools that can be used for the improvement of the design phase when applying a product platform approach. Moreover, a flexible product platform can be developed with the support of parametric modelling and used to design building components having an engineer-to-order characteristic. Finally, the results show that a building system can be considered as part of a product platform in light of the necessity of an adequate support in the design process to maintain a sustainable platform. Thus, the contribution includes the addition of knowledge to platform theory in general and its application on the design phase of industrialised house building.

  Download full text (pdf)
  Kappa
  Download (png)
  presentationsbild
 • Sequeira, Movin
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Product Development, Production and Design.
  Developing decision-support tools for evaluation of manufacturing reshoring decisions2020Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  During last three decades, companies have offshored their manufacturing activities across international borders in order to pursue lower manufacturing costs. Despite having accomplished their purpose, companies have also suffered from issues, especially poor quality of products and a poor response to customer demand. Therefore, companies consider relocating some of the manufacturing activities back to the home country, a process that is known as manufacturing reshoring. There is paucity of scholarly attention on how manufacturing reshoring decisions are evaluated and supported. Therefore, the purpose of this thesis is to develop decision-support tools to evaluate manufacturing reshoring decisions. In order to fulfil this, it is important to know how industry experts reason while making manufacturing reshoring decisions (RQ1), and how their reasoning can be modeled into decision-support tools (RQ2). Therefore, three studies were conducted including a multiple case study and two modeling studies. The multiple case study addressed the criteria that are considered by the industry experts in these decisions, while the two modeling studies, based on fuzzy logic and analytical hierarchy process (AHP), used a part of these criteria to develop decision-support tools. The findings indicate that a holistic set of criteria were considered by industry experts in arriving at a manufacturing reshoring decision. A large portion of these criteria occur within competitive priority category and among them, high importance is given to quality, while low importance to sustainability. Fuzzy logic modeling was used to model the criteria from the perspective of competitive priority at an overall level. Three fuzzy logic concepts were developed to capture industry experts’ reasoning and facilitate modeling of manufacturing reshoring decisions. Furthermore, two configurations and sixteen settings were developed, of which, the best ones were identified. AHP-based tools were used to capture experts’ reasoning of the competitive priority criteria by comparing the criteria. It was observed that fuzzy logic-based tools are able to better emulate industry experts’ reasoning of manufacturing reshoring. This research contributes to theory with a holistic framework of reshoring decision criteria, and to practice with decision-support tools for evaluation of manufacturing reshoring decisions.

  Download full text (pdf)
  Kappa
  Download (png)
  presentationsbild
 • Vestin, Alexander
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Product Development, Production and Design.
  Smart manufacturing for the wooden single-family house industry2020Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  To meet the demand of future building requirements, and to improve productivity and competitiveness, there is a need to modernize and revise the current practices in the wooden single-family house industry. In several other sectors, intensive work is being done to adapt to the anticipated fourth industrial revolution. The manufacturing industry has already begun its transformation with concepts such as smart manufacturing and Industry 4.0. So far, smart manufacturing has not been discussed to any significant extent for the wooden single-family house industry, even though it might be a way for this industry to improve productivity and competitiveness.

  The research presented in this thesis aims at increased knowledge about what smart manufacturing means for the wooden single-family house industry. This requires investigating what smart wooden house manufacturingis, what challenges that might be associated with it, and how smart wooden house manufacturing can be realized. At the core of this thesis is the conceptualization of smart wooden house manufacturing—when realized, it is expected to contribute to improve the competitiveness of the wooden single family house industry.

  The findings presented here are based on three Research Studies. Two studies were case studies within the wooden single-family house industry. The third study was a traditional literature review.

  The findings revealed two definitions and 26 components of smart wooden house manufacturing. At large, smart wooden house manufacturing emphasizes digital transformation with a focus on digital information flow, how to add information, information compilation, and information distribution between systems/programs and departments. Some of the challenges associated with smart wooden house manufacturing are, e.g. culture, competence and manual transfer of information between systems.

  The findings indicate similarities of smart wooden house manufacturing within certain components of industrialized house building and Industry 4.0, these components could enable the realization of smart wooden house manufacturing.

  Download full text (pdf)
  Kappa
  Download (png)
  presentationsbild
 • Carlstein, Malin
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research.
  Olofsson, Moa
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research.
  Undervisningsmetoder i matematik: Problembaserad undervisning och traditionell undervisning i ett samspel2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En problembaserad undervisning tillåter matematikundervisningen att vara utmanande och undersökande för eleverna. Till skillnad från den traditionella undervisningen är syftet att eleverna ska ställas inför problem som de får arbeta med för att komma fram till en lösning. Denna undervisningsmetod leder således till andra sätt att lära än den traditionella undervisningen. Syftet med denna litteraturstudie är att belysa hur en problembaserad undervisning kan komplettera den traditionella undervisningen för att utveckla elevers matematiska måluppfyllelse. För att undersöka detta genomfördes en systematisk granskning av forskning inom området. Resultatet är uppdelat efter tre forskningsfrågor som har i uppgift att besvara studiens syfte. Studien har identifierat vad som utmärker en problembaserad undervisning, som att det utgår från elevernas kunskapsnivå samt att det ger eleverna möjlighet att skapa sin egen förståelse. Läraren är en viktig del för lärandet och behöver besitta en hög yrkeskompetens för att maximera elevernas inlärningsmöjligheter. En problembaserad undervisning leder till resonemang och reflektion vilket främjar den djupa förståelsen för matematiken. Men, för att kunna resonera och reflektera krävs att eleverna har en god begreppsförståelse och besitter goda kunskaper inom metodval.

  Download full text (pdf)
  fulltext