1 - 32 of 32
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Karl, Lindbom
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Nursing Science.
  Reza, Ghlandri
  Vårdpersonals erfarenheter av att arbeta med preventiv vård för att förhindra fall, trycksår och undernäring.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Vårdskador har blivit ett alltmer vanligare problem inom vården och fall, trycksår och undernäring är bland de vanligaste vårdskadorna. Vårdskador leder till onödiga lidande för den vårdsökande.

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva vårdpersonals erfarenheter av att arbeta med preventiv vård för att förhindra fall, trycksår och undernäring.

  Metod: En litteraturöversikt där studier med kvalitativ ansats ingår. Artiklarna söktes genom databaserna Cinahl och Medline. En kvalitativ analysmodell har använts i analysprocessen där åtta vetenskapliga artiklar granskades.

  Resultat: Studien visade att vårdpersonalen insåg vikten av att göra en riskbedömning men att förutsättningarna för en god preventiv vård grundades i positiv inställning till prevention. I resultatet framkom det att vårdpersonalen ansåg att en god kommunikation var väldigt viktigt för att förhindra och upptäckta vårdskador och även att teamsamverkan var viktigt del i preventiva vården.

  Slutsatser: Vårdpersonalens kunskap, erfarenhet och attityd om preventiv vård visade sig ha stor inverkan på utförandet i den preventiva vården. Samt att vårdpersonalen i stor utsträckning ansåg att det var viktigt med riskbedömningar och genom att gå in tidigt med preventiv vård ökade patientsäkerheten och antalet skador som orsakades av vården minskade. Vikten av god teamsamverkan och kommunikation i det preventiva arbetet belystes.

 • Karlsson, Johan
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Computer Science and Informatics.
  A practical approach to implementing Continuous Delivery: A case study at the Swedish Board of Agriculture2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis has been carried out at the Swedish Board of Agriculture. The client wants to orientate towards a development environment and architecture that allows for more frequent software deliveries than in the current situation, to increase the business benefits of the development work carried out.

  The purpose of this thesis is to develop a process to iteratively move towards an architecture and development environment that enable Continuous Delivery. Continuous delivery aims to a very high extent to treat a developer's code as part of a potential release candidate. This in turn causes high demands on being able to secure the reliability of both the infrastructure and the individual developers’ contributions.

  The work has been carried out in cooperation with developers, infrastructure engineers, architects and team leaders on The Swedish Board of Agriculture. Theories have been tested within the IT organization to ensure their reliability and applicability in the organization.

  A process has been developed with the limitation that it has not been tested in a production environment because of the limited timeframe available. However, it has been demonstrated that the process is feasible for the systems that acted as the main testing candidates during the thesis.

 • Isaksson, Elin
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Media and Communication Studies.
  Kinky sex till salu: En semiotisk analys om hur sexualiserat våld används vid framställningen av kvinnor i sex stycken reklambilder2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Research shows a long history of sexualization and objectification of women in advertising. What research has not focused on is sexualized violence in commercials. This study is a merger of the research fields gender and violence in advertising. The study wants to find out if sexualized violence is used in the portrayal of women in the advertising and the male gaze perspective. The study uses qualitative semiotic analysis to investigate if sexualized violence occurs in six commercials from three major fashion companies. The commercials are from Calvin Klein, Diesel and Tom Ford 2016 and 2017. The theoretical framework for the analysis is Hirdman’s, among others, gender theory, Ekman and Mulvey’s the male gaze and semiotics in the form of Barthes’ four key points for connotation and Goffman’s categories for gender advertisement. The analysis shows that women are objectified and sexualized in commercials and are illustrated as sex objects. This sexualization and objectification results in signs that sexualized violence is normalized in society.

 • Jakobsson, Jonas
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Mathematics Education Research.
  Svärd, Jennie
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Mathematics Education Research.
  Utomhuspedagogik som arbetsmetod: i matematikundervisning för elever i årskurs 4-62018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med litteraturstudien var att utifrån ämnesdidaktisk forskning i matematik belysa hur utomhuspedagogik som arbetsmetod kan påverka elevers lärande i matematik i årskurs 4–6. Avsikten var att kartlägga hur utomhuspedagogik kan bidra till elevers lärande, vilka förmågor elever kan utveckla i matematik med hjälp av arbetsmetoden samt vilka hinder som kan påverka användningen av utomhuspedagogik i matematikundervisningen. Vidare var avsikten att genomföra en litteraturanalys över likheter och skillnader mellan de inkluderade vetenskapliga texterna. De bestod av två forskningsrapporter och flertalet tidskriftsartiklar, vilka resultatet grundades på. När litteraturanalysen var genomförd föll innehållet ut i kategorierna: matematik utomhus, kombinera utomhusmiljön med inomhusmiljön, elevers lust till att lära, utomhuspedagogikens inverkan på minnet och hinder med arbetsmetoden. Resultat som beskrivs i forskningen beträffande elevers lärande i matematik visar att utomhuspedagogik som arbetsmetod i kombination med traditionell klassrumsundervisning kan stärka elevers begrepps- och kommunikationsförmåga. Variationen av undervisning utomhus och inomhus synliggör även matematikämnets roll i vardagen för elever. Resultatet visar även på positiva effekter gällande elevers minne, motivation, lust till att lära och kognitiva förmåga. I resultatet beskrivs även att väder, ljudnivå, tid, lärares oro och självförtroende kan utgöra hinder för användande av utomhuspedagogik som arbetsmetod i matematikundervisning. Slutsatsen utifrån litteraturstudiens resultat är att utomhuspedagogik i kombination med traditionell klassrumsundervisning påverkar och motiverar elevers matematiklärande positivt.

 • Hirsmark, Helena
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Gegerfelt, Stina
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  IKT och motivation: En litteraturstudie om elevers motivation i matematik i årskurs 4-62018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  IKT används i skolan i större utsträckning idag än tidigare och därför är det relevant vad forskning kommit fram till i relationen IKT och elevers motivation. Elevers motivation är viktig för att de ska vilja lära sig, speciellt den inre motivationen. De engagerar sig och lär sig bättre om den inre motivationen stärks. Syftet med studien är att utifrån matematikdidaktisk forskning belysa sambandet mellan IKT och elevers motivation till lärande i matematik i årskurs 4–6. Syftet ska besvaras genom följande frågor: vilka möjligheter och hinder beskrivs i relationen IKT och elevers motivation till lärande i matematik?

   

  Vetenskapligt material samlades in via olika söktjänster där de flesta sökningar gjordes på engelska. Urvalskriterierna som har använts för att hitta relevant material är att ord som ICT, math och motivation skulle finnas med i den vetenskapliga texten. Resultatet visar att IKT kan öka elevers motivation. Det kan exempelvis ske med spel som kan anpassas efter elevers tidigare prestationer och samtidigt kan den interaktiva skrivtavlan öka elevers intresse för matematik. Hinder för elevers motivation förekommer också med IKT såsom problem med teknik och om läraren inte vet hur IKT ska användas. Om lärare vet hur IKT ska användas motiveras elever och de lär sig mer.

 • Karlsson, Rebecka
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Linder, Sanna
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Hur elever tillämpar räkneregler och räknelagar på numeriska uttryck2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi har uppmärksammat att elever har svårt att lösa problem med enkla metoder och strategier. Därmed ser vi ett behov av att undersöka elevers beräkningar av numeriska uttryck eftersom att det ligger till grund för att kunna lösa matematiska problem. Syftet med den här litteraturstudien är att kartlägga hur elever hanterar och beräknar numeriska uttryck genom att besvara följande forskningsfrågor: Vilka uppfattningar finns om hur numeriska uttryck hanteras av elever? Vilka missuppfattningar kan elever ha om de fyra räknesättens egenskaper? I läroplanen (Lgr11) uttrycks det att elever ska få kännedom om grundläggande matematiska begrepp och metoder för att sedan kunna ta dessa i bruk.

  Data som i vårt fall består av vetenskapligt granskad forskning har samlats in genom informationssökning där vetenskapliga texter valdes ut och granskades. Forskningen i studien har visat att det finns svårigheter hos elever om hur numeriska uttryck ska beräknas. Det finns missuppfattningar om hur räknelagar samt räkneregler ska hanteras. Elever har visat sig ha bristande kunskaper om strukturer för numeriska uttryck. Genom en systematisk litteraturstudie kan vi dra slutsatsen att det finns alternativa sätt att undervisa om prioriteringsregeln genom att använda exempelvis bilder. För att eleverna ska få bättre förståelse för räknelagarna bör de även få kännedom om alternativa metoder att beräkna numeriska uttryck med hjälp av räknelagarna. I slutsatsen har vi dragit kopplingar till det sociokulturella perspektivet. 

 • Larson, Isabelle
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Literacy Research.
  Läsförståelsens alla måsten: En studie där lärare berättar om hur de undervisar i läsförståelse i svenskämnet i årskurs 1-32017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis is inspired by phenomenography and aims at examining how educators teach reading comprehension in the Swedish subject and how the teaching enables good reading ability among pupils in years 1-3. The study’s theoretical framework is Socio-cultural perspective and phenomenographic research effort. The project answers the questions: What do educators think is important for teaching so that pupils can achieve reading comprehension? How do the teachers work practically with reading comprehension while teaching? And what do educators find challenging in teaching reading comprehension? Qualitative interviews were conducted with teachers who have or work in years 1-3. The result shows that teachers feel that the most important thing in teaching comprehension is individualized teaching. At the same time, this is also what teachers find the most challenging. The conclusion is that all teachers work in a similar way and face challenges with individual learning as well as varying working methods.

 • Johannesson, Noa
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Teaching and Learning Language, Literature and Media.
  Jonsson, Adam
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Teaching and Learning Language, Literature and Media.
  Datorspel: Ett omedvetet lärande: Datorspelandets påverkan på engelska ordförrådet hos andraspråksinlärare.2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att utifrån existerande forskning undersöka på vilka sätt datorspel som inte är utformade i undervisningssyfte påverkar elevers vokabulär i engelska samt vilka aspekter från datorspel vi kan använda oss av i engelskklassrummet. Det finns många studier som menar att datorspel gynnar barn och ungdomars utveckling av engelskt vokabulär och språkinlärning i allmänhet. Andra studier visar att datorspel stjälper språkinlärning genom att skapa aggressivitet och fokus på fula ord. Det finns många spel som tekniskt sett har beståndsdelarna för att vara en bra miljö för andraspråksinlärare av engelska. Denna studie undersöker vad forskning säger om detta och ställer deras resultat mot och med varandra för en sammanställning. Studien berörs av artiklar som är både svenska och internationella eftersom syftet handlar om engelska för andraspråksinlärare vilket innebär att det appliceras till alla barn och ungdomar som spelar datorspel oavsett ursprung. Artiklarna vi har valt att använda oss av handlar om hur datorspel påverkar språkinlärning på ett eller annat sätt. Vi har valt att avgränsa oss till spelgenren ”mmorpg” (massivley multiplayer online role playing game) av anledningen att det är den spelgenren som enligt forskning tilltalar flest barn och ungdomar i form av intresse. Resultatet visar att datorspel kan bidra till ett utökat ordförråd i engelska för andraspråksinlärning. Dock för att datorspel ska kunna bidra till det på bästa sätt bör andraspråksinläraren ha ett intresse för datorspel eller vara villig att lägga ner mycket tid för att skapa ett intresse. Resultatet visar också att det finns aspekter från datorspel som dess uppbyggnad, design och dess mål- och belöningssystem som kan implementeras i engelskundervisningen för att bygga upp ett intresse om ämnet och skapa motivation.

 • Melin, Daniéla
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Ismail, Khadra
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Framtiden avgörs idag – inte imorgon: En litteraturstudie kring hur elever uppfattar de ekologiska, ekonomiska och sociala dimensionerna av hållbar utveckling2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to clarify how pupils in pre-school and the grades one to six relate to sustainable development. The literature study presents pupils´ perspectives on the three dimensions in sustainable development. Furthermore, it is presented how the concept sustainable development has expanded. The study also presents a summary of national and international discussions about how the world can work towards a sustainable future. Additionally it is presented how sustainable development stands in the Swedish curriculum. The study includes surveys from Sweden, Turkey and USA, where pupils during interviews or through illustrations visualized their view on what awaits the human kind and the planet. The result indicates a general concern regarding the environment and the future. A majority of the pupils could not refer to a connection between the three dimensions of sustainable development. Pupils indicated an overall anxiety for environmental problems, which can be redirected as “ecophobic” ideas. Finally, there is a discussion about an imposition of Sustainable development as an individual subject in the curriculum, the importance of a paradigm shift and how teaching about sustainable development can be exemplified in the classroom.

 • Johansson, Anna
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Segerström, Emma
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Hållbar utveckling i årskurs 4-6: En litteraturstudie om undervisning i hållbar utveckling ämnesövergripande i NO och teknik2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna litteraturstudie behandlas ämnesområdet hållbar utveckling, främst utifrån den ekologiska aspekten av begreppet. Av eget intresse fanns en nyfikenhet på hur lärare runt om i världen undervisar ämnesövergripande om ämnesområdet samt vilka kompetenser som krävs för att möjliggöra en lärorik undervisning. Vid litteratursökningen upptäcktes brister av forskning kring ämnet i årskurs 4–6, vilket gjorde oss ännu mer intresserade. Syftet med studien är klarlägga hur undervisning om hållbar utveckling i årskurs 4–6 behandlas i internationell och svensk forskning inom de naturorienterande ämnena samt teknik. De forskningsfrågor som används är: hur arbetar lärare med hållbar utveckling inom de naturorienterande ämnena och teknik samt vilka förutsättningar för ämnesövergripande arbete mellan dessa ämnen finns? Dessutom undersöks vilket ämnesinnehåll som kan lyftas samt vilka kompetenser en lärare behöver för att möjliggöra en lärorik undervisning.

   

  Det sociokulturella perspektivet återspeglas i läroplanen, Lgr11, och därmed finns det representerat i vår studie. För att finna relevant litteratur användes flera olika databaser i informationssökningen. Därefter kategoriserades materialet utifrån analyskriterier och sammanfattades i dokumentet Översikt över analyserad litteratur (Bilaga 1). Detta var till stor hjälp vid författandet av denna uppsats. Resultatet visar hur undervisning bedrivs enskilt i de naturorienterande ämnena och teknik samt ämnesövergripande mellan dessa ämnen. Ett flertal konkreta exempel behandlas gällande undervisning inomhus såväl som utomhus. Slutsatsen är att undervisning kring hållbar utveckling kan ske på många olika sätt och att det är av stor betydelse vad och hur läraren undervisar.

 • Fredriksson, Pär
  et al.
  Jönköping University.
  Hyltén, Ola
  Jönköping University.
  Elever och den explicita formeln: En litteraturöversikt om elevers lärande relaterad till växande geometriska mönster och explicit formel.2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Matematik är ett ämne som elever över hela världen behöver lära sig. I de senare årskurserna bygger ämnet på att elever ska kunna behärska algebra. Vi har valt att fokusera på mönster vilket många anser vara inkörsporten till algebra. För att lärare ska kunna erbjuda elever en rättvis utbildning bör de ha kunskap om elevers svårigheter och lärande. Vår litteraturstudie har riktat in sig på att försöka svara på vad forskning säger om elevers lärande till växande geometriska mönster och explicit formel. I de elva studier som valts ut har vi kommit fram till att några gemensamma slutsatser finns men även sådana som skiljer sig åt. Att elever behöver utveckla sitt språk och få förståelse för innebörden av bokstavssymboler i matematiken är en viktig slutsats för lärande relaterad till mönster. Studierna har dessutom visat en stark relevans i att samordna olika delar till en helhet. Svenska elevers resultat i internationella undersökningar problematiseras och vad som kan tänkas vara orsaken till att de presterar sämre i mönsterrelaterade uppgifter än vad de gör i övriga delar i matematiken. Vårt resultat är till stor del överensstämmande med hur de svenska styrdokumenten förhåller sig till ämnet. Trots det har svenska elever svårigheter med att uttrycka en explicit formel till ett växande geometriskt mönster. Just den explicita formeln är viktig för elevers helhetsförståelse av mönster och tidig algebra.

 • Engström, Klara
  et al.
  Krusell, Natalie
  Språk + matematik = sant?: En litteraturöversikt om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i matematikundervisningen2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Dagens skola blir mer och mer mångkulturell. Det ställer krav på lärare och undervisning att möta alla elevers språk- och kunskapsnivåer i alla ämnen, inklusive matematikämnet. Syftet med studien är att uppmärksamma språkets betydelse i matematikundervisningen genom att beskriva olika arbetssätt där språket främjas i undervisningen. Den nationella och internationella forskningen som granskats i den här litteraturöversikten framhåller vikten av ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i matematikundervisningen. Artiklar har sökts från olika söktjänster och genomgått ett urval med bestämda kriterier. Ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i matematiken präglas av många tillfällen till interaktion och elevdelaktighet. Viktigt är också de olika sätt lärare kan använda för att på olika sätt stötta elever samt deras planering för kognitivt utmanade uppgifter, vilket framgår av studiens resultat. Även att arbeta med matematiska texter, begrepp och understryka språkets betydelse och syfte i undervisningen visar sig vara gynnsamt för elevers lärande och utveckling. Vidare diskuteras även studiens relevans för lärare i matematikämnet samt huruvida ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ställs i kontrast till styrdokumenten.

 • Grieder, Jessica
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Programmering i skolan: Kan undervisning med hjälp av programmering bidra till att utveckla problemlösningsförmågan?2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kan undervisning med hjälp av programmering utveckla den matematiska problemlösningsförmågan? Olika studier besvarar den frågan med ja. För ett mer noggrant svar på den här frågan har olika studier analyserats för att kartlägga sambandet mellan programmering och problemlösning.

  Genom en litteraturstudie, där information systematiskt har samlats in från olika forskningsprojekt och sedan jämförts, har det lyfts fram vilka olika förmågor, med speciellt fokus på problemlösningsförmågan, som kan utvecklas genom undervisning i programmering samt hur denna undervisning bör se ut. Förmågorna har sedan jämförts med de olika faser som vi genomgår när vi löser problem. Vidare diskuteras om förmågorna, som elever kan utveckla genom undervisning med hjälp av programmering, även kan överföras till problem i andra kontexter.

  Slutsatsen från studien är att problemlösningsförmågan verkar kunna utvecklas genom undervisning med hjälp av programmering, framförallt om den kompletteras med problemlösningsinstruktioner.

 • Johansson, Oscar
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Vad värderar läraren i en miljöundervisning?: En kvalitativ studie om hur grundlärare i årskurs 4–6 beskriver sin miljöundervisning2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Sustainable development is a topical term, but how does it affect the teaching? In Sweden, environmental education is not a school subject. Instead, it shall be seen as an overall topic. This qualitative study includes five middle school teachers, who educate in science, and investigates how they describe and what they value most in their environmental education. The teachers have answered questions based on semi-structured interviews. This study has been inspired by a hermeneutic perspective and applies a content analysis method. It appears that all teachers work with several theoretical and practical elements. What’s common for all participants is that literature, film and media are used in their environmental education. Discussions is also seen as an important part of teaching, as students can highlight their own thoughts and ideas.

 • Persson, Nickolas
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Rehabilitation.
  Applikation för mobila trygghetslarm som stöd för äldre personers aktivitet utanför bostaden2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Welfare technology aids can enable frail elderly people to age in place and are therefore important to develop. Applications for mobile security alarms are an example to create security in activities, especially outside the home, which contributes to engagement in the society. However, it is unclear how frail elderly people look at these aids. Objective: The purpose of the study was to describe activities of frail elderly people outside their own homes and their attitudes related to the potential future use of mobile security alarms in these activities. Method: A survey was conducted in a geriatric department (n=47). Analyses, including group comparisons, were conducted by Chi-Test (χ2) and Mann Whitney U-Test. Result: The number of activities outside the home a regular week was low (                          = 3) and the participants abstained from these activities because they were insecure (n=21), alone when they went out (n=30) or felt unease (n=27). Lonely living and women engaged significant lower in activities outside their home compared with cohabitants’ and men. Conclusion: Several participants considered that the application would increase their activities outside their own home and the participants generally had a positive attitude related to the future use of mobile security alarm applications.

 • Johansson, Elin
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Media and Communication Studies.
  Affärsman och tv-kändis blev president: En kvalitativ studie av Donald Trumps användande av retorik under valkampanjen 20162018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Donald Trump, wellknown businessman, tv-host and nowadays the 45th president of The United States. How did a man without earlier political position convince a whole country that he had what it takes to rule it? This study will find out what rhetorical concepts Trump has used during his election and what effect it has given.

  With a qualitative study and a rhetorical analysis the speech made by Donald Trump during the Republican National Convention 2016 was examined. The rhetorical theory is used through different forms such as ethos, pathos, logos, word figures and thought figures as well as tropes. An analysis of his use if rhetoric and communication theories has been made to get an as clear picture as possible of how Trump affected his voters.

  By using both video format and a transcript of the chosen speech it can be concluded that Trump indeed was a skilled speaker during the chosen speech, which led to many people standing on his side. He acts like a politician should and is clear on what he wants to change and what will happen once he becomes president. Rhetoric is an important part of politics and should be used properly to reach out to as many supporters as possible. Trump has learned from earlier politicians how important rhetoric is and now he can be seen using it himself to win the presidental election, despite his lack of previous political activity and experience that his opponent possesses.

  Trump had through this analysis proven to be a great speaker and knowledgeble within the rhetorical field. He barely speaks a single sentence without any rhetorical concept and early on, the rhetorical impact on his voters can be understood. He follows different presidential structures and uses the communication theories which are presented. Trump wants to be a man for the people and succeeds to convince with arguments filled with ethos, pathos, logos as well as a comfortable usage of figures and tropes. His performance is as a presidents should be.

 • Lorentzon, Karin
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Media and Communication Studies.
  Gustafsson, Victor
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Media and Communication Studies.
  Hur reagerar läsarna på sponsrade inlägg publicerade på Isabella Löwengrips blogg?: En teoriprövande studie av Stuart Halls teori om inkodning och avkodning.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study is about how a sponsored blog post of an influencer is encoded and how the readers in the comments decode the message and respond to the post. The purpose of the study is to increase understanding of how readers decode sponsored blog posts. We assumed before the implementation that more people would decode the messages in a manner that would be more critical of the cooperation, so a theory-based study of Stuart Hall's theory of encoding and decoding has been made. To achieve our purpose, we have used a qualitative content analysis. With the help of analytical concepts from MCDA, we have investigated both the submissions and the accompanying comments and developed the relevant parts of the material. This has since been analyzed with our theoretical concepts. To see how a influencer, in this case Isabella Löwengrip, imparts feelings as a way of writing a message, we used the rhetorical persuasions ethos, pathos and logos. When the comments were analyzed, the three hypothetical positions were used from the reception theory to see how readers decoded the message. The result showed that the majority of readers decoded the message that Isabella Löwengrip intended and ended up in the dominant/hegemonic position. It is possible to read in the analysis that not everyone commenting is in the dominant/hegemonic position. The conclusion is that the reception theory, more specifically Stuart Hall's theory of encoding and decoding, is correct when different individuals decode a message in different ways. This means that the assumption that recipients are critical of the cooperation on the chosen blog do not match.

 • Public defence: 2018-05-17 10:00 Forum Humanum, Jönköping
  Muller, Jasmin
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ADULT.
  Psychological and physiological effects on Swedish worker’s health when using a health promotion intervention including mechanical massage and mental training - a pilot study2018Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Introduction:

  Work-related stress is one of the most challenging issues on workplaces. Reduced ability to relax and recover has been proposed as a key factor behind the increase of stress-related illness among workers. Massage and mental training are two commonly used techniques which may have positive effects on the ability to recover. One technique to help workers recover is a “recovery chair” which include both mechanical massage and mental training programs. However, it has not been scientifically evaluated yet whether using the techniques included in the “recovery chair”, both separately and in combination, as a health promotion tool.

  Aim:

  The overall aim of this thesis was to explore the psychological and physiological effects of the mechanical massage and mental training programs included in the “recovery chair”, both separately and in combination, as a health promotion tool for Swedish workers.

  Methods:

  In this study workers were randomly assigned to one of the following groups: i) Mechanical massage combined with mental training (n=19), ii) Mechanical massage (n=19), iii) Mental training (n=19), iv), Pause (15 min break in the armchair, n=19), v) and a Control group (n=17). Psychological effects were measured by the ”Swedish Scale of Personality” (SSP) and physiological effects were measured by heart rate, blood pressure and fingertip temperature, immediately before the randomization, after four weeks and after eight weeks (end-of-study).

  Results:

  Psychological effects: The results showed that receiving mechanical massage was associated with a significant decrease in “Somatic Trait Anxiety”. The participants in the mental training group showed a tendency to decrease in “Somatic Trait Anxiety”. The participants who received both mechanical massage and mental training showed a significant decrease in “Stress Susceptibility” between four and eight weeks. The results also showed a significant decrease in “Somatic Trait Anxiety” and a significant increase in “Detachment” for the paus group.

  Physiological effects: As compared to pre-intervention assessments, participants in the massage group condition showed significantly reductions in their resting heart rate, systolic and diastolic blood pressure and an increase in their fingertip temperature directly after the intervention (post-intervention). The mechanical massage and mental training group showed a significant increase in diastolic blood pressure during the last four weeks of the study.

  The participants in the mental training group showed a significant decrease in their heart rate, when compared the start of the study to week four. The pause group tended to have lower systolic blood pressure at post-intervention assessment when compared to the pre-intervention assessment. The participants in the control group showed significantly decrease in heart rate and their systolic blood pressure.

  Conclusion:

  The workers’ who used the “recovery chair” with mechanical massage or mental training programs, either separately or in combination, for eight weeks during working hours reported a positive impact on their levels of anxiety and stress sensitivity. The results also showed positive effects on the workers' blood pressure, pulse and fingertip temperature. The effect was particularly strong for workers' who received only mechanical massage. This indicate that stress management interventions as work place health promotion activities clearly have a potential to provide significant benefit for health and wellbeing for workers.

 • Rapp, Stephan
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School Based Research and Professional Development.
  Skolchefen och en utbildning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet2017Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Med skollag (SFS, 2010:800) följde att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Motsvarande reglering finns inte i tidigare skollagar. I den här rapporten diskuteras vad kravet innebär och dessutom görs en genomgång av hur kopplingen till vetenskap sker i högre utbildning samt mot hälso- och sjukvården. Att utbildningen i skolväsendet ska ta sin utgångspunkt i vad vetenskapen visar är nog en truism för de flesta. Men vad betyder det i skolans praktik? Skolforskningens resultat är inte entydiga och skolan är dessutom utsatt för stort samhälleligt och politiskt intresse med många personliga åsikter. Ibland hänvisas till forskning för att ge dessa åsikter stöd. I rapporten slås fast att skollagens krav på en vetenskapligt baserad utbildning inte följdes av några implementeringsstrategier. Genom den lösa koppling som finns mellan olika nivåer i skolans styrkedja ges därför utrymme för egna tolkningar. Det innebär att ingen egentligen kan avgöra i vilken grad det som beslutats på statlig nivå har blivit verklighet i skolors arbete. Samtidigt är intresset för en vetenskapligt baserad skola stort och statliga myndigheter som Skolverket, Skolforskningsinstitutet och Skolinspektionen arbetar flitigt med frågan. Den är dessutom starkt fokuserad inom lärarutbildningar och fortbildningar av skolans personal. Att stärka den vetenskapliga grunden i skolornas arbete är av nationellt intresse och för att nå framgång i detta har skolans huvudman, skolchefen och skolans övriga ledare en viktig funktion. Det centrala är inte att försöka tolka vad begreppet ”vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” betyder rent lingvistiskt. Än mer viktigt är det att komma fram till hur det ska hanteras i skolans utbildning 5 och det finns förmodligen en skillnad mellan hur det ska tolkas inom hälso  – och sjukvård jämfört med skolan. Det är dags att ta tag i denna skillnad och fastställa vad vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet betyder i skolväsendet. Skolan behöver hitta sitt eget sätt att arbeta med vad det innebär att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

 • Hetting, Johan
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Media and Communication Studies.
  Bouveng, Oskar
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Media and Communication Studies.
  Project Loveday: Föreställningar i fan-producerade reklamfilmer.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Tesla is a multinational company which manufactures and sells electric cars among many other products and services. However, our study mainly focuses on Tesla Motors – the part of the company which produces and sells automobiles. Tesla is not a traditional company when it comes to advertisement or marketing – they have never advertised themselves through traditional media channels such as TV-commercials, newspapers, or radio. Instead they rely, and use their own fans and consumer’s media channels for marketing purposes.

  Since Tesla is such a modern and technological company which gets a lot of attention around the world, it is not strange that people find them and their products interesting. Therefore, a fan community has grown around the company. Fandom is a culture based on a mutual interest about a certain or specific matter. The culture is based on community, values and a shared interest in the subject. The purpose is primarily so share material with people with the same interest, not to profit on it. Tesla is aware that they have a strong fan community, which led them to launch “Project Loveday” – a project where their fans got the possibility to create their own Tesla commercials which later would be broadcasted and posted on Teslas own website. The purpose with this study is to obtain what Teslas fans and enthusiasts wants to communicate in their own produced movies in the “Project Loveday” campaign. This will be done by answering our questions of issue, which includes how fans and enthusiasts presents Teslas electric cars in their own produced movies, as well as what kind of futuristic connotations, symbols, ideologies, and myths that can be seen in these movies. By using semiotics as our choice of method we will interpret the different signs which occurs in the chosen movies, and analyze their content in an understandable manner regarding what they try to mediate. The result of the study shows that the perceptions about the future which occurs in “Project Loveday” includes associations to space, and the technique it brings along. It also shows that Tesla possesses this technique and therefore can be seen as a part of the future.

 • Mitev, Nikolay
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Informatics.
  E-health for people with diabetes: Adoption and use of diabetes self-management applications among diabetics in Bulgaria2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to study the level of understanding of e-health applications among users with diabetes in Bulgaria, to find out how they use those applications, and to provide knowledge on what m-health applications provide to people with diabetes, and what they actually need. This research used TAM variables combined with Innovation Diffusion Theory to produce knowledge on technology acceptance. Therefore, the factors of relative advantage, compatibility, complexity, trialability and observability will be used to determine perceived usefulness, perceived ease of use and behavior intention to use a technology.

  This research was intended to gather information on the use of diabetes self-management mobile apps in a standardized manner. The instrument used for the survey, a questionnaire, aimed to provide information on the use and experience of mobile health apps for managing diabetes. The final online survey was completed by 71 participants, 38 of which were female, 28 were male and 7 were of non-specified gender. The introductory stage of the survey showed that most of the respondents were between the ages of 31 to 40 years old (28.2 %), and that the largest part of the population sample has been diabetic for five years (32.4%).

  By taking into consideration the results, it can be said that 74.6% of relative advantage correspond to very high perceived usefulness on behalf of the respondents. And a score of 53.5% shows that the people who took part in the survey exhibit high perceived ease of use of the mobile applications.  This concludes that initially upon using diabetes self-management applications, the respondent’s exhibit high behavioral intention to do so and due to that the applications are not defined as complex, they are suitable for constant use.

 • Karlsson, Viktor
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Computer Science and Informatics.
  Pehrsson, Eric
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Computer Science and Informatics.
  Noggrannheten hos ett positioneringssystem baserat på Bluetooth 5: En jämförande studie av fem olika filtreringsalgoritmers påverkan på positioneringsnoggrannheten2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this thesis was to identify and evaluate different filtering algorithms for raw Received Signal Strength Indication (RSSI) values in an indoor positioning system. The purpose was also to examine how the positioning accuracy is affected depending on which filter that was applied to an indoor positioning system based on Bluetooth Low Energy (BLE) 5.

  Method – To identify and evaluate the filtering algorithms a literature study was performed, where databases such as Primo, Google Scholar, Digitala Vetenskapliga Arkivet among others were used to collect data. To examine how the positioning accuracy is affected by the filtering algorithms, an experimental study was performed. A one-dimensional indoor positioning system was designed were a Blue Gecko BGM111 Bluetooth Low Energy Model with BLE 5 was programed to read the RSSI values from a connection with an iPhone 8. The RSSI values were sent via a UART to an external computer which stored these as a text file. All the filtering algorithms processed the same text file to reassure comparable conditions. The results from the different filtering algorithms were examined in two steps. The first step was to decide if the filtering of the distance values or the filtering of the RSSI values resulted in the highest positioning accuracy. The second step was to compare the results to decide which of the filtering algorithms that gave the highest positioning accuracy. The examination resulted in an observed hypothesis created by the authors, that was validated by conducting a single tailed hypothesis test with a significance level of 0,01. By conducting the tests in three different environments, an assurance was created that the same phenomenon was in place in all environments. The experimental study took place in the following environments: harsh office environment, calm office environment and open environment.

  Findings – The results from the literature study showed that the Kalman filter, Feedback filter, Gauss filter, Moving Median filter, Moving Mean filter and Particle filter are the most frequently mentioned filtering algorithms in the positioning context. The results from the experimental study showed that the Kalman filter was the filtering algorithm with the highest positioning accuracy. The results also showed that filtering on the RSSI values before they were transformed into distance was an improvement compared to filtering on the distance, after the transformation of the RSSI values.

  Implications – The results from this thesis will be beneficial for ROL Ergo AB in their upcoming implementation of an indoor positioning system. After a conducted examination of existing work within the field, the authors found a lack of studies that compare positioning accuracy on more than 3 filtering algorithms and with a usage of the latest version of BLE, namely version 5. This shows that the results from this thesis could be of great use for developers of positioning systems based on BLE.

  Limitations – The time spent realizing this thesis did not allow for a full and exhaustive evaluation of the great number of filtering algorithms that are available. Therefore, only a few filtering algorithms were selected to be examined and tested, which was done by what the authors considered to be a frequent mentioned filtering algorithm in other positioning systems and that was implementable within the timeframe of this thesis. This thesis experimental study only used BLE 5 as communication mean and therefore does not contain a comparison of positioning accuracy between BLE 5 and earlier versions of BLE.

  Keywords – RSSI, BLE 5, filtering algorithm, positioning accuracy. 

 • Johansson, Erik
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Computer Science and Informatics.
  Holmér, Karl Pontus
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Computer Science and Informatics.
  Hur kommuniceras psykisk ohälsa?: En studie med fokus på ungdomar och unga vuxna2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Dzutsev, Alan
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Business Administration.
  Management of personal investments in Russia and Sweden: Influence of financial literacy of young adults on their behavior in financial planning2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Unawareness of most students about how to save and increase their money and changes in global economic conditions create new opportunities and challenges in international business and investment field. Lack of interest from investment companies, banks, funds, estate sellers and rialtos to this interesting and growing group of people, where even bringing up future clients in this young adults can play a big role in future success of the company. Behavior of students and young people is poorly researched, though they often dispose large sums of their own and their parent’s money.

  Purpose: understand specifics of Russian and Swedish customers, clarify whether they are planning their finance or not, how are they included into rational income allocation process. Find out how illiteracy in financial sphere between exploring group of people affects the behavior of Swedish and Russian citizens towards planning and what are the main differences between this groups.

  Method: Content analysis

  Results and contribution: This thesis extends the higher educational literature in the field of personal finance planning by making a contribution to enrichment of knowledge and identification of the main trends in the behavior of young people. The differences between Russians and Swedes will help state governments to make their society more educated and rationale in choosing ways to invest and disburse money and companies from investing field to attract more clients and gain revenue. The new openings can provide a framework for further research.

 • Grundh, Susanne
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Nursing Science.
  Rosenblom, Camilla
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Nursing Science.
  Sjuksköterskors upplevelser av bedsiderapportering: en utvärdering av ett förbättringsarbete2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Over-reporting between healthcare personnel has previously been carried out behind closed doors at an expedition.  Society today requires that health work should be more preventative and person-centred from previously disease-centered. This calls for an increased participation of the person being cared for, where they’re personal story is an vital part in the exchange of information.  Bedside reporting has been introduced to increase the participation of older people and means that the daily reporting takes place together with the elderly person at his/her bedside. The aim of the study was to describe the nurse’s experiences of bedside reporting in the care of elderly.

  A focus group study was conducted where ten nurses on a medical department in southern Sweden participated. In total three interviews were conducted which were analyzed with qualitative inductive content analysis. The results shows that the nurses appreciate the basic idea of over-reporting of bedside, but that there have been problems during the implementation. Benefits that have been seen is that patients have been more involved and several nurses have experienced that it is good to meet the patients with poor general condition already during bedside reporting. Problems that arose while conducting bedside reporting where when the patient had impaired cognition or communications problem occurred. Further studies should be made on how older people experience bedside reporting.

 • de Freitas, Marlos Rocha
  et al.
  Universidade Federal de Uberlândia, Brazil..
  Pimenta, Márcio Lopes
  Universidade Federal de Uberlândia, Brazil..
  Hilletofth, Per
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management. Jönköping University, School of Engineering, JTH. Research area Industrial Production.
  Previsão de Demanda na Indústria Automobilística. [Demand Forecast in the Automobile Industry]: o Papel da Integração Interfuncional. [The Role of Cross-Functional Integration]2017In: Revista ADM.MADE, E-ISSN 2237-5139, Vol. 21, no 3, p. 1-20Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The literature on supply chain management indicates that cross-functional integration (CFI) may be a necessary practice to bring together demand and supply areas, and such an initiative can alleviate conflicts and improve the efficiency of the entire supply chain. However, there is little emphasis on the operational and technical aspects of CFI as a managerial practice and how this can influence demand processes. Thus, the aim of this paper is to analyze how the cross-functional integration contributes to carry out the demand forecasting process. In order to reach this aim, a case study was conducted in a Brazilian subsidiary of a multinational vehicle manufacturer. In total, sixteen in-depth interviews were conducted with managers of vehicle manufacturer and with its suppliers and resellers. As a result, it was identified that joint planning, willingness to work in team and group spirit were the most efficient tools to generate positive impacts in the organization and that factors such as cross-functional meetings and job rotation can present good results to increase the level of integration and improve the accuracy of the demand forecasting. Finally, this work suggests that crossfunctional integration could be used to improve market responsiveness and to obtain better accuracy in forecasting demand.

 • Public defence: 2018-04-27 10:00 Forum Humanum, Jönköping
  Larsen, Louise B.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Rehabilitation. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ADULT.
  Factors related to musculoskeletal disorders in Swedish police2018Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Background: Police working in active duty are subject to occupation-specific exposures in the workplace which could place them at an increased risk of developing musculoskeletal disorders. These exposures include the requirement to wear a duty belt and body armour as well as sitting for long periods in fleet vehicles. It is well recognised that the development of musculoskeletal disorders is multifactorial and that both physical and psychosocial workplace factors must be considered when addressing this issue.

  Aim: The overall aim of this thesis was to increase knowledge related to musculoskeletal disorders in Swedish police by exploring the prevalence of pain and its relationship to physical and psychosocial factors in the work environment.

  Methods: Studies included in this thesis were conducted using different quantitative methods. Studies I and II were based on data from a self-administered online survey, distributed to all police officers working in active duty. Descriptive statistics and regression analyses were used to document the prevalence of musculoskeletal pain and the effects of exposure variables (physical and psychosocial) and covariates on multi-site pain. Study III was conducted using a three-dimensional gait analysis system incorporating two force plates to explore the effect of different load carriage systems on kinematic and kinetic variables. Study IV included the same three conditions as in Study III but investigated sitting postures and comfort. A pressure mat was utilised to determine contact pressure and contact area while sitting in and driving police vehicles while a survey was used to measure experienced discomfort related to the vehicle seat. Non-parametric statistical tests were used to investigate differences between load carriage conditions in Studies III and IV.

  Results: The results of this thesis revealed that the most frequently reported musculoskeletal disorder among Swedish police working in active duty was lower back pain (43.2%) and that multi-site musculoskeletal pain (41.3%) was twice as prevalent as single-site pain (19.7 The physical workplace factor with the greatest association to multi-site musculoskeletal pain was found for individuals reporting discomfort experienced from wearing duty belts (OR 5.42 (95% CI 4.56 – 6.43)). The psychosocial workplace factor with the greatest association to multi-site musculoskeletal pain was found for individuals reporting high-strain jobs (OR 1.84 (95% CI 1.51 – 2.24)). Wearing body armour, or body armour combined with a load-bearing vest, resulted in less rotation of the trunk when compared to not wearing any equipment. Wearing a thigh holster and load-bearing vest allowed for a greater range of rotation in the right hip compared to the standard load-bearing condition, which incorporated a belt-mounted hip holster. Kinetics of the ankle joints were greater for both load carriage conditions compared to the control condition. Discomfort ratings revealed a clear preference for the alternate load-carriage condition. The lower back was found to be the body region with most experienced discomfort (30.5; IQR 11 - 42 mm). Pressure data demonstrated that wearing a thigh holster and load-bearing vest resulted in less pressure in the lower back when compared to the standard load carriage condition. At the same time, contact pressure in the upper back increased followed by a decrease in contact area.

  Conclusion: Musculoskeletal pain is a considerable problem among Swedish police with lower back pain being the most frequently reported pain site. Multi-site musculoskeletal pain was found to be more common than single-site pain and both physical and psychosocial factors were associated to multi-site musculoskeletal pain. Of the exposures studied in this thesis, duty belts and high strain jobs were found to have the greatest association to musculoskeletal pain. The use of load-bearing vest and thigh holster were found to affect levels of discomfort, especially while driving. Also, range of motion in the trunk and right hip was affected by wearing mandatory equipment.

 • Olsson, Emmie
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Media and Communication Studies.
  Thor, Julia
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Media and Communication Studies.
  Söndagsbrunch och fredagslunch: En semiotisk bild- och textanalys av influencers matbilder på Instagram samt responsen från följarna2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studiens problemformulering grundar sig i de underliggande maktstrukturer som finns på den sociala plattformen Instagram. Studien fokuserar på hur framstående Instagramprofiler, så kallade influencers, presenterar sina matbilder. Syftet är att undersöka vad influencers matbilder kommunicerar, och se vad det finns för underliggande meningar i bilderna och dess bildtexter. Dessutom vill vi öka förståelsen för hur bilderna kan mottas av följare på Instagram genom att titta på kommentarsfälten. Tidigare forskning inom området visar att unga användare av Instagram ofta gilla-markerar det de vill ha men inte själva kan få. Detta kan till exempel vara bilder föreställande nyttiga måltider eller en lyxig livsstil. Andra studier visar att unga följare blir avundsjuka på de bilder influencers publicerar eftersom deras bilder ofta föreställer ett liv i konstant lyx. Tidigare forskning har även fokuserat på självpresentation på sociala medier och hur influencers använder sin maktposition när de väljer vilka bilder de publicerar.Studiens teoretiska ramverk utgår från multimodal kritisk diskursanalys (MCDA), som har till syfte att undersöka underliggande maktstrukturer i samhället, i vårt fall på Instagram. Även teorin om självpresentation och social interaktionism används för att kunna se på problemet från två olika perspektiv, dels från influencers och dels från följarna.Materialet som studeras består av sammanlagt åtta bilder inklusive bildtexter och kommentarer. Fyra unga, kvinnliga influencers har valts ut och vi har studerat två bilder från vardera influencer för att få en djupare analys. En semiotiskt bild- och textanalys tillämpas för att kunna analysera bilderna, bildtexterna samt kommentarerna och sätta dessa i kontext till problemet. Analysmodellen består av fyra teman: objekt, omgivning, bildtext och kommentarer. Studien finner att de matbilder som influencers publicerar ofta visar välorganiserade, gärna nyttiga måltider i sällskap med andra, ofta på en restaurang eller ett café. Samtliga bilder ger sken av en lyxbetonad livsstil och bildtexterna är i de flesta fall i relä eller förankring med bilderna. Följarnas respons visar på uppmuntran och utläses som positiv.

 • Georgsson, Max
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Media and Communication Studies.
  Hyll Wressle, Mattias
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Media and Communication Studies.
  Järnrör, fylla och avgångar2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Julia, Sundqvist
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Media and Communication Studies.
  N0 H8 M8 (No hate mate): En enkätstudie om lärarstudenters mottagande av en kampanj mot näthat.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to examine the reception of a communication campaign against hate speech online and cyber-bullying. The purpose it to understand how teacher students at university level, perceive the campaign and its messages, as well as how they perceive the campaign in relation to their future teacher profession.

  The study’s theoretical framework includes the theory of two-step flow of communication, with the core concept of opinion leaders. It also includes teachings from the social marketing discipline. To better understand the context of the study, the theory of secondary socialisation is used, together with a social norms-perspective. The study uses a quantitative survey method. Empirical data is collected through an online survey and is later analysed and discussed with the help of the aforementioned theoretical framework.

  The results show that the teacher students think the topics of the campaign are important. In general, they rate their knowledge on the campaign topics highly. They claim to know a lot about sexism, racism, homophobia and societal norms. However, they rate their knowledge on other topics lower – they claim to not know as much about online anonymity, legislation about hate speech or the resources that are available when cyber-bullying occurs. The analysis shows that the teacher students are aware of the socialising role that comes with their future profession. They seem to think that it is part of their responsibility as teachers to work with the themes specified in the campaign. It seems like they think the campaign material and classroom exercises would be useful tools when it comes to living up to that responsibility

 • Fridh, Jenny
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Civil Engineering.
  Adam, El Masry
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Civil Engineering.
  Jämförande livscykelanalys mellan vägbro i betong och trä: Åtgärdsförslag för att minska klimatpåverkan2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Jordan, Andreas
  Project Management in Outsourcing2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis